Na jeden hárok papiera je možné vytlačiť viac ako jednu stranu dokumentu PDF. Tlač viacerých strán na jeden hárok sa nazýva aj tlač N strán (napríklad 2 či 6 strán). Môžete zadať spôsob radenia strán, a to buď vodorovne naprieč stranou, alebo zvislo v stĺpcoch.


  1. Vyberte voľby Súbor > Tlačiť.

  2. Z kontextovej ponuky Mierka strany vyberte Viac strán na hárok.

  3. Z kontextovej ponuky Počet strán na hárok vyberte hodnotu.

  4. Z kontextovej ponuky Poradie strán vyberte Vodorovné, Vodorovné obrátené, Zvislé alebo Zvislé obrátené:

    Ponuka Poradie tlače strán
    Poradie tlače
  5. Kliknite na OK alebo Tlač.

 

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online