Eigenschappen van kaderrasters

De eigenschappen van kaderrasters wijzigen

 1. Selecteer met het selectiegereedschap het kader waarvan u de eigenschappen wilt wijzigen. U kunt ook met het tekstgereedschap op het kader klikken en vervolgens het tekstinvoegpunt plaatsen of tekst selecteren.

 2. Kies Object > Opties kaderraster en geef vervolgens de opties voor het kaderraster op. (Zie Eigenschappen van kaderrasters.)

 3. Klik op OK.

Opmerking:

Selecteer Voorvertoning om opties te bevestigen voordat u de wijzigingen doorvoert en bevestig vervolgens de wijzigingen in het document.

Eigenschappen van kaderrasters

Gebruik het dialoogvenster Kaderraster om de instellingen van het kaderraster te wijzigen, zoals het lettertype, de tekengrootte, de tekenafstand, lijnen en tekens.

Opmerking:

De waarden in het dialoogvenster Opties tekstkader en het aantal kolommen in het dialoogvenster Instellingen kaderraster werken dynamisch samen. De instellingen voor het aantal kolommen in Opties tekstkader worden ook weergegeven in de kaderrasterinstellingen. Bovendien kunnen de opties Eerste basislijn verschuiven en Tekstomloop negeren alleen worden ingesteld vanuit Opties tekstkader.

Lettertype

Selecteer de lettertypefamilie en tekenstijl. Deze lettertype-instellingen worden op basis van het lay-outraster toegepast in kaderrasters.

Grootte

Geef de tekengrootte op. Met deze waarde bepaalt u de grootte van de rastercellen.

Verticaal en horizontaal

Geef de rasterschaal in % op voor Aziatische tekens van volledige breedte.

Teken Aki

Geef de afstand tussen rastercellen in het kaderraster op. Deze waarde wordt gebruikt voor de afstand van het netraster.

Regel Aki

Geef de rasterafstand op. Deze waarde wordt gebruikt als de afstand vanaf de onderkant (of linkerkant van) het rasternet op de eerste regel tot de bovenkant (of rechterkant) van het rasternet op de volgende regel. Als er hier een negatieve waarde wordt ingesteld, wordt de waarde voor Automatische regelafstand onder Uitvulling in het menu van het deelvenster Alinea automatisch ingesteld op 80% (de standaardinstelling is 100%), aangezien door rasteruitlijning alleen de regelafstand boven de afstand wordt vergroot die al is ingesteld met de waarde voor regelafstand in de tekstkenmerken. Als u de ingestelde regelafstand in de tekst wijzigt, verandert de manier waarop tekstregels door de rasteruitlijning worden uitgelijnd, zodat ze overeenkomen met de dichtstbijzijnde rasterlijn.

Lijn uitlijnen

Selecteer een optie om de regeluitlijning voor de tekst op te geven. Als u bijvoorbeeld Boven selecteert voor een verticaal kaderraster, wordt het begin van elke regel uitgelijnd op de bovenkant van het kaderraster. (Zie Tekst uitlijnen of uitvullen.)

Raster uitlijnen

Selecteer een optie om op te geven of de tekst moet worden uitgelijnd op het em-vak, het ICF-vak of de Romeinse basislijn. (Zie Alinea's op een basislijnraster uitlijnen.)

Teken uitlijnen

Selecteer een optie om de methode voor het uitlijnen van kleine tekens op grotere tekens op een regel op te geven.

Aantal tekens

Selecteer een optie om te bepalen waar de afmetingen en het aantal tekens van het kaderraster worden weergegeven. (Zie Aantal tekens in een kaderraster weergeven of verbergen.)

Weergave

Selecteer een optie om op te geven hoe het kader moet worden weergegeven. In het raster staan de kaderrasters met rasters en lijnen. In de N/Z-weergave staat de richting van het kaderraster in donkerblauwe diagonale lijnen. Deze lijnen verdwijnen wanneer u tekst invoegt. In de uitlijningsweergave wordt het kaderraster alleen met lijnen weergegeven. Uitlijning toont de uitlijning van de kaderlijn. Raster met N/Z toont een combinatie van beide.

Rasterweergaven

A. Rasterweergave B. N/Z-weergave C. Toewijzingsweergave met ingevoegde tekst D. Raster met N/Z-weergave 

Tekens

Hiermee geeft u het aantal tekens op een regel op.

Regels

Hiermee geeft u het aantal regels in een kolom op.

Kolommen

Hiermee geeft u het aantal kolommen in een kaderraster op.

Tussenruimte

Hiermee geeft u de afstand tussen kolommen op.

Opmerking:

Als u wijzigingen aanbrengt in het dialoogvenster Instellingen kaderraster terwijl er niets is geselecteerd in het kaderraster, wordt die instelling de standaardinstelling voor het kaderraster.

U kunt met de rasterinstelling ook de tekenafstand aanpassen.

Tekstkaders en kaderrasters omzetten

U kunt tekstkaders zonder opmaak converteren naar kaderrasters of kaderrasters converteren naar gewone tekstkaders.

Wanneer tekstkaders zonder opmaak worden geconverteerd naar kaderrasters voor tekst in een artikel waarop geen tekenstijl of alineastijl is toegepast, worden de documentstandaardinstellingen van het kaderraster toegepast.

U kunt rasteropmaak niet rechtstreeks toepassen op tekstkaders zonder opmaak. Nadat u een tekstkader zonder opmaak hebt geconverteerd naar een kaderraster, kunt u kenmerken van de rasteropmaak toepassen door een vooraf bepaalde rasteropmaak toe te passen op een kaderraster met tekst zonder alineastijl.

Wanneer een tekstkader wordt geconverteerd naar een kaderraster, kan er ook een lege ruimte worden gecreëerd aan de boven-, onder-, linker- of rechterkant van het kader. Deze ruimte wordt weergegeven wanneer de breedte of hoogte van het tekstkader niet deelbaar is door de lettergrootte of de waarden voor de regelafstand die in de rasterindeling zijn ingesteld. Deze afstand kan worden verwijderd door de greep van het kaderraster te slepen en aan te passen met het selectiegereedschap. Wanneer u tekstkaders naar kaderrasters converteert, moet u de tekst bewerken nadat u eventuele inzetten die tijdens de conversie zijn gemaakt, hebt aangepast.

Een tekstkader zonder opmaak converteren naar een kaderraster

 1. Selecteer het tekstkader en voer een van de volgende stappen uit:
  • Kies Object > Kadertype > Kaderraster.

  • Kies Tekst > Artikel om het deelvenster Artikel weer te geven. Selecteer Kaderraster in Kadertype.

 2. Als u artikeltekst opnieuw wilt opmaken volgens de rasterkenmerken, selecteert u Bewerken > Rasteropmaak toepassen wanneer het kaderraster is geselecteerd.

Een raster uit een kaderraster verwijderen

 1. Selecteer het kaderraster en voer een van de volgende stappen uit:
  • Kies Object > Kadertype > Tekstkader.

  • Kies Tekst > Artikel om het deelvenster Artikel weer te geven. Selecteer Tekstkader in Kadertype.

Aantal tekens in een kaderraster weergeven of verbergen

Het aantal tekens in het kaderraster wordt onder in het raster weergegeven. Hier worden de waarden voor tekens, regels, het totale aantal cellen en het werkelijke aantal tekens weergegeven.

In dit kader is de waarde voor tekens per regel 10, de waarde voor regels is 5 en het totale aantal cellen is 50. Er zijn 29 tekens in het kaderraster geplaatst.

 1. Kies Weergave > Rasters en hulplijnen > Aantal tekens weergeven of Aantal tekens verbergen.

Als u de grootte en positie van de weergave van het aantal tekens wilt opgeven, selecteert u het tekstkader en kiest u Object > Opties kaderraster. Geef onder Weergaveopties het aantal tekens, de weergave en de grootte op en klik op OK.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online