Tekst en tekstkaders maken

Opmerking:

Inclusieve taal: vanaf InDesign 2022 (versie 17.0) vervangen we niet-inclusieve taal om de kernwaarden van Adobe van inclusiviteit te weerspiegelen. Verwijzingen naar 'Master'-pagina's worden vervangen door 'Parent'-pagina's in onze Help-artikelen voor de Engelse, Deense, Hongaarse, Spaanse, Italiaanse, Braziliaanse, Portugese en Japanse landinstellingen.

Tekstkaders maken

Tekst in InDesign staat in vakken, de zogenaamde tekstkaders. (Een tekstkader is vergelijkbaar met een tekstvak in QuarkXPress en een tekstblok in Adobe PageMaker.)

Er zijn twee typen tekstkaders: kaderrasters en gewone tekstkaders. Kaderrasters zijn tekstkaders die specifiek zijn bedoeld voor Aziatische talen, waarin tekenvakken en tussenruimte als rasters worden weergegeven. Lege tekstkaders waarin geen raster wordt weergegeven, worden gewone tekstkaders genoemd.

Tekstkaders kunnen net zoals afbeeldingskaders worden verplaatst, groter en kleiner worden gemaakt en worden gewijzigd. Het soort wijzigingen dat u kunt maken, hangt af van het gereedschap waarmee u een tekstkader selecteert:

 • Met het tekstgereedschap kunt u tekst in een kader invoeren of bewerken.

 • Gebruik het selectiegereedschap  voor algemene opmaaktaken, zoals het plaatsen en vergroten/verkleinen van kaders.

 • Gebruik het gereedschap Direct selecteren  voor het wijzigen van de vorm van een kader.

 • Gebruik het gereedschap Horizontaal raster of Verticaal raster om een kaderraster te maken.

 • Gebruik het tekstgereedschap om een gewoon tekstkader voor horizontale tekst te maken en het gereedschap Verticale tekst om een gewoon tekstkader voor verticale tekst te maken. Gebruik dezelfde gereedschappen om bestaande tekst in een kader te bewerken.

Tekstkaders kunnen ook aan elkaar worden gekoppeld zodat de tekst van het ene kader kan doorlopen in het andere. Dergelijke kaders worden verbonden kaders genoemd. De tekst die door een of meer verbonden kaders loopt, wordt artikel genoemd. Als u een tekstverwerkingsbestand plaatst (importeert), komt dit in het document te staan als één artikel, ongeacht het aantal kaders dat de tekst inneemt.

Tekstkaders kunnen uit meerdere kolommen bestaan. Tekstkaders kunnen worden gebaseerd op paginakolommen maar staan er los van. Een tekstkader dat uit twee kolommen bestaat kan dus staan op een pagina met vier kolommen. Tekstkaders kunnen ook op stramienpagina's worden geplaatst en toch worden gevuld met tekst op documentpagina's.

Opmerking:

Als u hetzelfde type tekstkader herhaaldelijk gebruikt, kunt u een objectstijl met tekstkaderopmaak maken, zoals lijn- en vulkleuren, tekstkaderopties en tekstomloop en transparantie-effecten.

Wanneer u tekst plaatst of plakt, hoeft u geen tekstkader te maken. InDesign voegt namelijk automatisch kaders toe op basis van de kolominstellingen van de pagina.

Wanneer tekst wordt geplakt, wordt automatisch een gewoon tekstkader gemaakt. U kunt ook handmatig een gewoon leeg tekstkader maken en tekst invoeren.

 1. Ga als volgt te werk:
  • Sleep met het tekstgereedschap om de breedte en hoogte van het nieuwe tekstkader te bepalen. Houd Shift ingedrukt en sleep om het kader te beperken tot een vierkant. Als u de muisknop loslaat, verschijnt een tekstinvoegpositie in het kader.

  Een nieuw tekstkader maken door te slepen
  Een nieuw tekstkader maken door te slepen

  • Klik met het selectiegereedschap op de in- of uitpoort van een ander tekstkader en klik of sleep om nog een tekstkader te maken.

  • Plaats een tekstbestand met de opdracht Plaatsen.

  • Klik in een leeg kader met het tekstgereedschap . Als de optie Tekstgereedschap zet kaders om naar tekstkaders is geselecteerd bij de voorkeuren voor Tekst, wordt het lege kader omgezet naar een tekstkader.

Tekstkaders verplaatsen en het formaat ervan wijzigen

Gebruik het selectiegereedschap om tekstkaders te verplaatsen of te vergroten of te verkleinen.

Opmerking:

Als u een tekstkader wilt verplaatsen of vergroten of verkleinen zonder van het tekstgereedschap  over te schakelen op een selectiegereedschap, houdt u Ctrl (Windows) of Command (Mac OS) ingedrukt en sleept u het kader.

Een tekstkader verplaatsen

 • Versleep het kader met het selectiegereedschap.
 • Houd Ctrl (Windows) of Command (Mac OS) ingedrukt en sleep het kader met het tekstgereedschap. Wanneer u de toets loslaat, is het tekstgereedschap nog steeds geselecteerd.

Het formaat van een tekstkader wijzigen

 1. Ga als volgt te werk:
  • Houd Ctrl (Windows) of Command (Mac OS) ingedrukt en sleep een handgreep van het kader met het tekstgereedschap . Als u voordat u gaat slepen, de muisknop één seconde ingedrukt houdt, wordt de tekst opnieuw samengesteld terwijl u het formaat van het kader wijzigt.

   Opmerking: Als u in plaats van te slepen op het tekstkader klikt, wordt de selectie van de geselecteerde tekst opgeheven of raakt u het invoegpunt kwijt.

  • Sleep met het gereedschap Selecteren  een van de handgrepen aan de rand van het kader. Houd Ctrl (Windows) of Command (Mac OS) ingedrukt om de tekst in het kader te schalen. (Zie Tekst schalen.)

  • Als u het kader snel aan de inhoud wilt aanpassen, selecteert u het tekstkader met het gereedschap Selecteren en dubbelklikt u op een willekeurige handgreep. Als u bijvoorbeeld op de middelste handgreep aan de onderzijde dubbelklikt, wordt de onderzijde van het kader uitgelijnd op de onderzijde van de tekst. Als u op de middelste handgreep aan de rechterzijde klikt, blijft de hoogte gelijk, maar wordt de breedte aangepast.

   Tip: U kunt ook dubbelklikken op een handgreep op een overlopend tekstkader om de hoogte of breedte uit te breiden en aan te passen aan alle tekst in het kader. Als een tekstkader meer overlopende tekst bevat dan normaal gesproken op een pagina past, wordt het formaat van het tekstkader niet gewijzigd.

  Dubbelklik op een handgreep om het formaat van het tekstkader te wijzigen
  Dubbelklik op een handgreep om het formaat van het tekstkader te wijzigen

  • Als u het tekstkader aan de inhoud wilt aanpassen, selecteert u het kader met het gereedschap Selecteren en kiest u Object > Aanpassen > Kader aan inhoud aanpassen. De onderzijde van het tekstkader wordt aangepast aan de inhoud van de tekst. Als een tekstkader meer overlopende tekst bevat dan normaal gesproken op een pagina past, wordt het formaat van het tekstkader niet gewijzigd.

  • Als u het formaat wilt wijzigen met het gereedschap Schalen , sleept u om het formaat van het kader te wijzigen. (Zie Tekst schalen.)

Tekstkaders gebruiken op stramienpagina's

Als u een nieuw document start, kunt u de optie Stramientekstkader selecteren waarmee een leeg tekstkader wordt geplaatst op de standaardstramienpagina van het document. Dit kader heeft de kolom- en marge-eigenschappen die zijn opgegeven in het dialoogvenster Nieuw document.

Volg deze richtlijnen bij het gebruik van tekstkaders op stramienpagina's:

 • Stel stramientekstkaders in als u wilt dat iedere pagina in het document een paginagroot tekstkader bevat waarin u tekst kunt typen of laten doorlopen. Als u meer variatie in uw document wilt aanbrengen, bijvoorbeeld door pagina's met verschillende aantallen kaders of kaders van verschillende lengtes te gebruiken, laat u de optie Stramientekstkader uitgeschakeld en gebruikt u het tekstgereedschap om tekstkaders te maken op stramienen.

 • Het al dan niet selecteren van de optie Stramientekstkader heeft geen invloed op de mogelijkheid om tekstkaders als plaatsaanduiding toe te voegen aan een stramienpagina. U kunt deze lege plaatsaanduidingskaders met elkaar verbinden zodat doorloop mogelijk wordt.

 • U kunt tekst laten doorlopen in stramientekstkaders op dezelfde manier als bij kaders die zijn gemaakt op documentpagina's.

 • Als u tekst wilt typen in een stramientekstkader op een documentpagina, houdt u Ctrl+Shift (Windows) of Command+Shift (Mac OS) ingedrukt terwijl u klikt op het tekstkader op de documentpagina. Klik vervolgens met het tekstgereedschap in het kader en typ de tekst.

 • Met Slim opnieuw tekst plaatsen kunt u tijdens het typen of bewerken van tekst automatisch pagina's toevoegen of verwijderen. Als u tekst typt aan het einde van een verbonden tekstkader dat is gebaseerd op een stramienpagina, wordt met deze optie standaard een nieuwe pagina toegevoegd, zodat u verder kunt typen in het nieuwe tekstkader. U kunt de instellingen voor Slim opnieuw tekst plaatsen bewerken.

 • Als u de paginamarges wijzigt, worden tekstkaders alleen aangepast aan de nieuwe marges als de optie voor aanpassing van de lay-out inschakelen is geselecteerd.

 • Het selecteren van Stramientekstkader heeft geen invloed op het toevoegen van nieuwe pagina's als u tekst automatisch laat doorlopen.

Eigenschappen van tekstkaders wijzigen

Met Opties tekstkader wijzigt u instellingen zoals het aantal kolommen in het kader, de verticale uitlijning van tekst in het kader of de inzetafstand (de afstand van de marges tussen de tekst en het kader).

Voor (links) en na (rechts) het instellen en maken van twee kolommen in een tekstkader

Opmerking:

Als u dezelfde tekstkadereigenschappen voor meerdere tekstkaders wilt gebruiken, maakt u een objectstijl die u op de tekstkaders kunt toepassen.

 1. Selecteer een kader met het gereedschap Selecteren , klik met het tekstgereedschap  in het tekstkader of selecteer tekst.
 2. Kies Object >Opties tekstkader of houd Alt (Windows) of Option (Mac OS) ingedrukt en dubbelklik vervolgens met een selectiegereedschap op het tekstkader.
 3. Wijzig de tekstkaderopties en klik op OK.

Deze tekstkaderopties zijn beschikbaar wanneer u een objectstijl voor tekstvakken definieert. Zie Objectstijlen.

Kolommen toevoegen aan een tekstkader

U kunt kolommen in een tekstkader maken met het dialoogvenster Opties tekstkader.

Opmerking:

U kunt in een tekstkader geen kolommen van ongelijke breedte maken. Als u kolommen van ongelijke breedte of hoogte wilt maken, voegt u verbonden tekstkaders naast elkaar toe op een documentpagina of op een stramienpagina.

 1. Selecteer een kader met het gereedschap Selecteren, klik met het tekstgereedschap in het tekstkader of selecteer tekst.
 2. Kies Object > Opties tekstkader.
 3. Geef het aantal kolommen, de breedte van elke kolom en de afstand tussen elke kolom (tussenruimte) voor het tekstkader op.
 4. (Optioneel) Selecteer Vaste kolombreedte om de kolombreedte te behouden wanneer u het formaat van het kader wijzigt. Als deze optie is geselecteerd, kan door het wijzigen van het formaat van het kader het aantal kolommen veranderen. De breedte van de kolommen verandert niet.
  Vaste kolombreedte

  A. Oorspronkelijk tekstkader met twee kolommen B. Formaat gewijzigd met Vaste kolombreedte uitgeschakeld (nog steeds 2 kolommen) C. Formaat gewijzigd met Vaste kolombreedte geselecteerd (4 kolommen) 

 5. (Optioneel) Selecteer Kolommen uitbalanceren om de tekst onder aan een tekstkader met meerdere kolommen regelmatig te maken.
  Voor en na het uitbalanceren van kolommen
  Voor en na het uitbalanceren van kolommen

De inzetafstand (marges) van tekstkaders wijzigen

 1. Selecteer een kader met het gereedschap Selecteren, klik met het tekstgereedschap in het tekstkader of selecteer tekst.
 2. Kies Object > Opties tekstkader.
 3. Typ in het gedeelte Inzetafstand op het tabblad Algemeen de verschuivingsafstanden voor Boven, Links, Onder en Rechts. (Klik op het pictogram Maak alle instellingen gelijk  als u aan alle zijden dezelfde afstand wilt gebruiken.)

Als het geselecteerde kader geen rechthoek is, zijn Boven, Links, Onder en Rechts grijs en is in plaats daarvan de optie Inzet beschikbaar.

Verschuivingsopties eerste basislijn

Als u de eerste-basislijnopties van een geselecteerd tekstkader wilt wijzigen, kiest u Object > Opties tekstkader en klikt u op het tabblad Opties basislijn. De volgende opties worden weergegeven in het menu Verschuiving onder Eerste basislijn:

Stokhoogte

De hoogte van het teken 'd' in het lettertype is lager dan de bovenste inzet van het tekstkader.

Hoofdletterhoogte

De bovenkant van hoofdletters raakt de bovenste inzet van het tekstkader.

Regelafstand

Gebruik de waarde voor regelafstand van de tekst als de afstand tussen de basislijn van de eerste tekstregel en de bovenste inzet van het kader.

x-Hoogte

De hoogte van het teken 'x' in het lettertype is lager dan de bovenste inzet van het tekstkader.

Vast

Kies Vast om de afstand op te geven tussen de basislijn van de eerste tekstregel en de bovenste inzet van het kader.

Min

Kies een minimumwaarde voor de basislijnverschuiving. Als bijvoorbeeld Regelafstand is geselecteerd en u geeft een minimumwaarde op van 1p, gebruikt InDesign de waarde voor regelafstand alleen als die groter is dan 1 pica.

Opmerking:

Als u de bovenkant van het tekstkader magnetisch op een raster wilt uitlijnen, kiest u Regelafstand of Vast, waarmee u de locatie van de eerste basislijn van tekst in tekstkaders kunt bepalen.

Basislijnrasters voor een tekstkader instellen

In sommige gevallen zult u een basislijnraster willen gebruiken voor een kader in plaats van voor het hele document. Pas met het dialoogvenster Opties tekstkader een basislijnraster toe op een tekstkader. Let op het volgende wanneer u een basislijnraster voor een tekstkader instelt:

 • Het basislijnraster van het document verschijnt niet achter of voor tekstkaders die hun eigen basislijnrasters gebruiken.
 • Als Rasters naar achteren is geselecteerd bij de rastervoorkeuren, hebben basislijnrasters die zijn gebaseerd op kaders voorrang op basislijnrasters die zijn gebaseerd op documenten. Als Rasters naar achteren niet is geselecteerd, hebben basislijnrasters die zijn gebaseerd op documenten voorrang op basislijnrasters die zijn gebaseerd op kaders.
 1. Kies Weergave > Rasters en hulplijnen > Basislijnraster tonen om alle basislijnrasters weer te geven, inclusief de rasters in een tekstkader.
 2. Selecteer het tekstkader of plaats de invoegpositie in een tekstkader en kies vervolgens Object > Opties tekstkader.

  Als u het basislijnraster wilt toepassen op alle kaders in een verbinding (ook als een of meerdere verbonden kaders geen tekst bevatten), plaatst u de invoegpositie in tekst, kiest u Bewerken > Alles selecteren en past u de basislijnrasterinstellingen toe in het dialoogvenster Opties tekstkader.

 3. Klik op het tabblad Opties basislijn.
 4. Selecteer onder Basislijnraster de optie Aangepast basislijnraster gebruiken en voer een van de volgende handelingen uit:

  Begin

  Typ hier een waarde voor de verschuiving van het raster boven aan de pagina, de bovenmarge van de pagina, de bovenkant van het kader of de bovenste inzet van het kader, afhankelijk van wat u in het menu Ten opzichte van kiest.

  Ten opzichte van

  Bepaal of u het basislijnraster wilt laten beginnen ten opzichte van de bovenzijde van de pagina, de bovenmarge van de pagina, de bovenzijde van het tekstkader of de bovenzijde van de inzet van het tekstkader.

  Toename bij elke

  Typ een waarde voor de afstand tussen rasterlijnen. In de meeste gevallen voert u hier een waarde in die gelijk is aan de regelafstand van de platte tekst, zodat de tekstregels perfect op het raster worden uitgelijnd.

  Kleur

  Selecteer een kleur voor de rasterlijnen of kies Laagkleur om dezelfde kleur te gebruiken als de laag waarop het tekstkader wordt weergegeven.

Opmerking:

Als u het basislijnraster niet kunt zien in een tekstkader, kiest u Weergave > Rasters en hulplijnen > Basislijnraster tonen om er zeker van te zijn dat basislijnrasters niet worden verborgen. Is het basislijnraster dan nog steeds niet zichtbaar, controleer dan de drempel voor het tonen van basislijnrasters in het gedeelte Rasters van het dialoogvenster Voorkeuren. Soms zult u moeten inzoomen op het kader of het drempelniveau moeten verlagen om het raster te kunnen zien.

Woord- en tekenaantallen vaststellen

 1. Plaats de invoegpositie in een tekstkader om de aantallen voor de gehele verbinding van kaders (het artikel) te bekijken of selecteer de tekst waarvan u de aantallen wilt bekijken.
 2. Kies Venster > Info om het deelvenster Info te openen.

Het deelvenster Info geeft het aantal tekens, woorden, regels en alinea's in een tekstkader weer. De plaats van het invoegpunt in het tekstkader wordt ook weergegeven.

Werken met extra talen

U kunt talen toewijzen aan tekst. Toewijzing van de juiste taal aan tekst is vooral nuttig voor spellingcontrole en woordafbreking. (Zie Een taal aan tekst toewijzen.)

Als u werkt met Aziatische tekst, kunt u speciale versies van InDesign voor het Japans, Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees en Koreaans gebruiken. Met deze versies kunt u lay-out- en kaderrasters maken voor het samenstellen van multibyte-tekens. De versies bevatten verschillende functies voor de opmaak van tekst met multibyte-tekens, en extra lettertypen.

Er is ook een speciale versie van InDesign verkrijgbaar voor de opmaak van talen van het Midden-Oosten, zoals Hebreeuws, Arabisch, Farsi en Urdu, waarin tekstopmaak van rechts naar links wordt toegepast. Deze versie heet InDesign ME.

Meer informatie over het aanschaffen van InDesign ME of een versie van InDesign in een Aziatische taal vindt u op de website van Adobe.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?