Poznámka (pouze Animate CC): Knihovna Text Layout Framework je zastaralá a její funkce nejsou v aplikaci Animate CC dostupné. Pokud v aplikaci Animate CC otevřete soubor FLA s textem TLF, který byl uložen ve starší verzi této aplikace, převede se text TLF na klasický text.

Nově ve verzi aplikace Flash Professional CS5 je možné přidat text do souboru FLA pomocí nového textového modulu nazývaného Text Layout Framework (TLF). Modul TLF podporuje širší pole bohatých vlastností rozvržení textu a dobré ovládání atributů textu. Textový modul TLF umožňuje lepší ovládání textu než předchozí textový modul, nyní nazývaný Klasický text.

Textový modul TLF poskytuje oproti modulu Klasický text následující vylepšení:

 • Typografie v tiskové kvalitě.

 • Další styly znaků zahrnující prokládání, ligatury, barevné zvýraznění, podtržení, přeškrtnutí, velikost písma, velikost číslic a další.

 • Další styly odstavců včetně podpory více sloupců s šířkou okrajů, možnosti zarovnání posledního řádku, okraje, odsazení, mezery mezi odstavci a hodnoty odsazení kontejnerů.

 • Ovládání dalších atributů textu asijského typu, včetně zalomení Tate Chu Yoko, rozestupů Mojikumi, typu zalomení Kinsoku Shori a modelu řádkování.

 • Na text modulu TLF lze použít atributy jako natočení ve 3D, barevné efekty a režimy prolnutí, bez jeho umístění do symbolu filmového klipu.

 • Text může protékat přes několik textových kontejnerů. Tyto kontejnery se nazývají řetězcové nebo navázané textové kontejnery.

 • Schopnost vytvořit text zprava doleva u skriptů pro arabské a hebrejské jazyky.

 • Podporu obousměrného textu, kde text plynoucí zprava doleva může obsahovat prvky textu jdoucího zleva doprava. Tato podpora je důležitá například při vkládání anglických slov nebo arabských číslic uvnitř textu v arabském nebo hebrejském jazyce.

Společnost Adobe doporučuje...

Společnost Adobe doporučuje...
Todd Perkins

O textu modulu TLF

Na úvod

Při vytváření textu je důležité, abyste rozuměli následujícím základům práce s textem v aplikaci Animate:

 • Existují dva typy textových kontejnerů modulu TLF, bodový text a plošný text. Velikost bodového textového kontejneru závisí pouze na množství textu, který obsahuje. Velikost plošného textového kontejneru je nezávislá na množství textu, který obsahuje. Výchozí typ je bodový text. Chcete-li bodový textový kontejner změnit na plošný text, změňte jeho velikost pomocí nástroje pro výběr, nebo dvakrát klikněte na malý kroužek na pravém spodním rohu ohraničujícího rámečku kontejneru.

 • Pro práci s textem TLF je nezbytné v nastavení publikování souboru FLA nastavit jazyk ActionScript 3.0 a přehrávač Flash Player 10 nebo novější. Další informace naleznete v tématu Nastavení publikování.

 • Při použití textu TLF obsahuje Inspektor vlastností podle aktuálního typu výběru textu tři režimy zobrazení:

  • Režim textového nástroje – Pokud byl v panelu Nástroje vybrán textový nástroj, ale v dokumentu aplikace Animate text vybrán není.

  • Režim textového objektu – Pokud je na ploše vybrán celý textový blok.

  • Režim úprav textu – Pokud je právě textový blok upravován.

 • Podle toho, jakým způsobem se má text chovat za běhu, můžete vytvořit tři typy textových bloků:

  • Pouze ke čtení – Po publikování do souboru SWF nelze text vybrat ani upravit.

  • Vybratelný – Po publikování do souboru SWF lze text vybrat a zkopírovat do schránky, ale nelze jej upravit. Toto nastavení je pro text modulu TLF výchozí.

  • Upravitelný – Po publikování do souboru SWF lze text vybrat i upravit.

 • Text modulu TLF na rozdíl od klasického textu nepodporuje písma PostScript Type 1. Podporuje pouze písma OpenType a TrueType. Při práci s textem modulu TLF nejsou písma PostScript v nabídce Text > Písmo dostupná. Pokud u textového objektu modulu TLF použijete písmo PostScript Type 1, vybrané v jedné z dalších nabídek písem, nahradí aplikace Animate toto písmo písmem zařízení _sans. Při práci s klasickým textem jsou v nabídkách písma k dispozici všechna nainstalovaná písma PostScript.

 • Text modulu TLF vyžaduje, aby byla za běhu aplikaci Flash Player dostupná konkrétní knihovna jazyka ActionScript. Pokud se tato knihovna v daném počítači nenachází, aplikace Flash Player ji automaticky stáhne. Další informace o knihovně naleznete v oddílu Publikování souborů SWF s textem modulu TLF.

 • Text TLF nelze použít jako masku vrstvy v době vývoje. Chcete-li vytvořit masku s textem, vytvořte masku pomocí jazyka ActionScript 3.0 nebo použijte pro masku klasický text. Viz část Maskování objektů zobrazení v příručce ActionScript 3.0 Developer’s Guide (Příručka vývojáře ActionScriptu 3.0).

 • Dokud soubor aplikace Animate neexportujete do souboru SWF, neprojeví se u textu TLF na ploše nastavení vyhlazení. Pokud se chcete podívat na účinek nastavení vyhlazení, použijte příkaz Ovládání > Testovat nebo Soubor > Publikovat.

 • Chcete-li použít kaskádové styly (CSS), aplikujte styl pomocí jazyka ActionScript. Další informace viz Použití šablony stylů CSS v Příručce pro vývojáře jazyka ActionScript 3.0.

 • Modul TLF má rozsáhlá rozhraní API jazyka ActionScript pro vytváření a manipulaci s toky textu za běhu. Rozhraní API nabízejí další funkce, například text s ozdobnými efekty, vložené obrazy, možnost čtení v jazycích HTML a TLFMarkup a další užitečné funkce, které umožňují vytvářet dynamický obsah.

Převod klasického textu na text TLF

Když převádíte textový objekt z jednoho textového modulu do druhého, zachová aplikace Animate většinu jeho formátování. Jelikož však mají textové moduly odlišné možnosti, může se formátování mírně lišit, včetně prokládání znaků a řádkování. Projděte text opatrně a znovu proveďte jakákoliv nastavení, která se změnila nebo ztratila.

Pokud potřebujete převést text z Klasického do textu modulu TLF, zkuste to raději provést jen jednou, než abyste text převáděli tam a zpět vícekrát. Totéž platí pro převod textu modulu TLF na Klasický text.

Při převodech mezi textem TLF a klasickým textem převádí aplikace Animate typy textu následujícím způsobem:

 • Text modulu TLF pouze ke čtení > Klasický statický

 • Vybratelný text modulu TLF > Klasický statický

 • Upravitelný text modulu TLF > Klasický vstup

Publikování souborů SWF s textem modulu TLF

Aby všechny textové objekty modulu TLF fungovaly správně, spoléhají na konkrétní knihovnu jazyka ActionScript modulu TLF, rovněž zvanou knihovna sdílená za běhu neboli RSL (Runtime Shared Library). Knihovna je od publikovaného souboru SWF oddělena, a proto velikost souboru SWF je minimalizována. Při psaní zajišťuje knihovnu aplikace Animate. Za běhu (po odeslání publikovaného souboru SWF na webový server) je tato knihovna poskytována následujícími způsoby:

 1. V místním počítači: Přehrávač Flash Player kopii knihovny vyhledá v místním počítači, kde je prováděno přehrávání. Pokud soubor SWF nepoužívá na daném počítači text modulu TLF poprvé, má již počítač místní kopii knihovny ve vyrovnávací paměti aplikace Flash Player. Jakmile bude text TLF na Internetu nějakou dobu používán, bude mít většina počítačů koncových uživatelů místní kopii souboru knihovny. Koncoví uživatele přehrávače Flash Player však mohou tuto funkci ve svých počítačích zakázat.

 2. Na webu Adobe.com: Pokud místní kopie není k dispozici, přehrávač Flash Player odešle na servery společnosti Adobe požadavek na kopii knihovny. Knihovnu je třeba stáhnout do každého počítače pouze jednou. Poté budou všechny další přehrávané soubory SWF v tom samém počítači používat kopii knihovny, která již byla stažena.

 3. Na webovém serveru. Pokud nejsou z nějakého důvodu servery společnosti Adobe dostupné, vyhledá přehrávač Flash Player knihovnu v adresáři webového serveru, kde je umístěn soubor SWF. Za účelem dosažení vyšší úrovně zálohování je nutné soubor knihovny na webový server ručně odeslat společně se souborem SWF. Můžete také určit alternativní cestu knihovny na svém serveru a tak umožnit, aby na jedinou instanci knihovny směřovalo více souborů SWF v různých umístěních. Další informace o souboru datových zdrojů naleznete níže.

Při publikování souboru SWF, který používá text modulu TLF, vytvoří aplikace Animate kromě souboru SWF další soubor nazvaný textLayout_X.X.X.XXX.swz (kde budou písmena X nahrazena číslem verze). Volitelně můžete zvolit odeslání tohoto souboru na webový server spolu se souborem SWF. Tato možnost je k dispozici pro výjimečný případ, kdy servery firmy Adobe nebudou z nějakého důvodu dostupné.

Pokud tyto datové zdroje zkompilujete do souboru SWF, můžete rovněž předejít tomu, aby přehrávač Flash Player musel provádět samostatné stažení datových zdrojů pro text TLF. Tuto akci lze provést v nastavení jazyka ActionScript souboru FLA. Nezapomeňte však, že tyto datové zdroje významně zvětšují velikost publikovaného souboru SWF a měly by být zahrnuty pouze v případě, že výkon stahování není podstatný. Tato funkce může být užitečná také v případě, že servery Adobe nejsou k dispozici, například při nasazení souborů SWF v uzavřených nebo privátních sítích, které mohou omezovat přístup k vnějším adresám URL.

Postup při kompilaci datových zdrojů jazyka ActionScript modulu TLF v publikovaných souborech SWF:

 1. Vyberte příkaz Soubor > Nastavení publikování.

 2. Klikněte na kartu Animate.

 3. Pod nabídkou Skript klepněte na tlačítko Nastavení.

 4. Klepněte na záložku Cesta knihovny.

 5. Z nabídky Výchozí navázání vyberte položku Vnořený do kódu.

V následující části jsou uvedena doporučení k manipulaci s knihovnou modulu TLF u různých scénářů nasazení

 • Webový soubor SWF: Je-li to nutné, použijte výchozí chování k povolení aplikaci Flash Player stažení knihovny RSL.

 • Soubor SWF založený na prostředí AIR: Zkompiluje knihovnu RSL do souboru SWF. Tímto způsobem nebude ovlivněna funkčnost textu aplikace AIR v případě nedostupnosti webu.

 • Soubor SWF založený na prostředí iPhone: Modul TLF není vhodné používat na zařízení iPhone z důvodu omezení výkonu. Pokud jej použijete, zkompilujte kód modulu TLF do souboru SWF, protože zařízení iPhone nemůže načíst knihovny RSL.

Nejsou-li datové zdroje jazyka ActionScript modulu TLF vloženy nebo nejsou dostupné na lokálním počítači, může se v přehrávání souboru SWF vyskytnout drobná prodleva, zatímco aplikace Flash Player stahuje datové zdroje. Můžete vybrat typ předběžného načtení souboru SWF, které aplikace Flash Player zobrazí během stahování datových zdrojů. Předběžné načtení vyberete nastavením metody předběžného načtení v nastavení jazyka ActionScript 3.0.

Nastavení metody předběžného načtení:

 1. Vyberte příkaz Soubor > Nastavení publikování.

 2. Na kartě Animate klikněte na tlačítko Nastavení ActionScriptu 3.0.

 3. V dialogovém okně Další nastavení jazyka ActionScript 3.0 vyberte z nabídky Metoda předběžného načtení požadovanou metodu. K dispozici jsou tyto metody:

  • Soubor SWF předběžného načtení: tato možnost je výchozí. Aplikace Animate vloží do publikovaného souboru SWF malý soubor SWF předběžného načtení. Během stahování datových zdrojů zobrazí předběžné načtení indikátor průběhu.

  • Vlastní cyklus předběžného načtení: toto nastavení použijte, pokud chcete použít vlastní soubor SWF předběžné načtení.

  Nastavení metody předběžného načtení je dostupné, pouze pokud je volba Výchozí navázání nastavena na možnost Knihovna RSL (Runtime Shared Library).

Výukové lekce a videa

Zmenšení velikosti souboru SWF s textem TLF (pouze CS5.5)

Většina textu TLF vyžaduje, aby do souboru SWF byla zkompilována určitá knihovna jazyka ActionScript. Tato knihovna zvětší velikost souboru o přibližně 20 kB.

Jestliže potřebujete udržet co nejmenší velikost souboru, můžete zabránit zahrnutí knihovny jazyka ActionScript tím, že používání textu TLF omezíte následujícími způsoby:

 • Používejte pro text TLF pouze typy Vybratelný nebo Pouze ke čtení.

 • Žádným instancím textu TLF nedávejte název instance v panelu Vlastnosti. To znamená, že s textem nebude možné manipulovat pomocí jazyka ActionScript.

Možnosti rozvržení textu TLF lze využívat i s těmito omezeními.

Práce se znakovými styly

Znakové styly jsou atributy, které nejsou použity na celý odstavec nebo textový kontejner, ale pouze na jediný znak nebo na sadu znaků. Chcete-li nastavit znakové styly, použijte v Inspektoru vlastností textu části Znak a Rozšířený znak.

Část Znak v Inspektoru vlastností obsahuje následující vlastnosti textu:

Rodina

Název písma. (Všimněte si, že text modulu TLF podporuje pouze písma OpenType a TrueType.)

Styl

Normální, tučné nebo kurzíva. Styly umělá kurzíva a umělé tučné nejsou v textových objektech modulu TLF dostupné. Některá písma mohou rovněž obsahovat další styly, jako černé, tučná kurzíva a podobně.

Velikost

Velikost znaků v obrazových bodech.

Řádkování

Svislá mezera mezi řádky textu. Ve výchozím nastavení je proklad vyjádřen procentuálně, ale lze jej vyjádřit také pomocí bodů.

Color

Barva textu.

Prostrkání

Velikost rozestupu mezi vybranými znaky.

Zvýraznění

Barva zvýraznění.

Vyrovnání párů

Vyrovnání párů: Zvětšuje nebo zmenšuje mezeru mezi konkrétními páry znaků. Text modulu TLF automaticky vyrovnává páry znaků pomocí informací o vyrovnání párů, které jsou ve většině písem zabudovány.

Je-li zakázána možnost Volby asijského textu, je zobrazeno zaškrtávací pole Automatické vyrovnání párů. Je-li možnost Automatické vyrovnání párů zapnuta, je použita informace o vyrovnání párů z písma. Je-li možnost Automatické vyrovnání páru vypnuta, je informace o vyrovnání párů z písma ignorována a není použito žádné vyrovnání párů.

Pokud je zapnuta možnost Volby asijského textu, může položka Vyrovnání párů nabývat těchto hodnot:

 • Automaticky: U znaků latinky použije informace o vyrovnání páru zabudované do písma. U asijských znaků použije vyrovnání páru pouze na ty znaky, v nichž je zabudována informace o vyrovnání párů. Asijské znaky, které informace o vyrovnání párů neobsahují, jsou znaky Kanji, Hiragana a Katakana.

 • Zapnuto: Vyrovnání párů je vždy zapnuto.

 • Vypnuto: Vyrovnání párů je vždy vypnuto.

Vyhlazení

Máte na výběr ze tří režimů vyhlazení.

 • Použít písma zařízení: Určuje, že soubor SWF k zobrazení písem použije písma nainstalovaná do místního počítače. Písma zařízení jsou obvykle čitelná při většině velikostí písem. Tato volba nezvyšuje velikost souboru SWF, při zobrazení písem jste ale nuceni spoléhat na písma nainstalovaná do počítače uživatele. Při použití písem zařízení vybírejte pouze obvykle instalované rodiny písem.

 • Čitelnost: Zejména u malých velikostí umožňuje vylepšit čitelnost písem. Chcete-li tuto volbu použít na konkrétní textový blok, vložte písmo použité tímto textovým objektem. Pokyny naleznete v části Vkládání písem k zajištění konzistentního vzhledu textu. (Tuto volbu nepoužívejte, pokud máte v úmyslu text animovat. Použijte raději režim Animace.)

 • Animace: Vytvoří hladší animaci, protože ignoruje informace o zarovnání i vyrovnání párů. Chcete-li tuto volbu použít na konkrétní textový blok, vložte písmo použité tímto textovým blokem. Pokyny naleznete v části Vkládání písem k zajištění konzistentního vzhledu textu. Pokud tuto možnost zadáte, použijte kvůli lepší čitelnosti text o velikosti alespoň 10 bodů.

Natočení

Umožňuje jednotlivé znaky natočit. Pokud určíte natočení u písem, která neobsahují informace o svislém rozvržení, může to vést k nežádoucím výsledkům.

Natočení může nabývat těchto hodnot:

 • 0° – Vynutí u všech znaků nulové natočení.

 • 270° – Natočení 270° je primárně určeno pro latinku se svislou orientací. Pokud toto natočení použijete na jiné typy textu (například na vietnamský nebo thajský), může to vést k nežádoucím výsledkům.

 • Automaticky – Určuje natočení o 90° proti směru hodinových ručiček pro znaky plné šířky a široké znaky, jak je stanoveno vlastnostmi kódování Unicode konkrétního znaku. Tato hodnota je obvykle používána s asijským textem k natočení pouze těch znaků, které natočení vyžadují. Toto natočení se používá pouze pro svislý text k vrácení znaků plné šířky a širokých znaků do svislé orientace bez ovlivnění jiných znaků.

Podtržení

Umístí pod znaky vodorovnou čáru.

Přeškrtnutí

Umístí na střed znaků vodorovnou čáru.

Horní index

Posune znaky mírně nad běžný řádek textu a zmenší velikost znaků. Horní index lze rovněž použít pomocí nabídky Posun účaří v oddílu Rozšířený znak Inspektoru vlastností textu modulu TLF.

Dolní index

Posune znaky mírně pod běžný řádek textu a zmenší velikost znaků. Dolní index lze rovněž použít pomocí nabídky Posun účaří v oddílu Rozšířený znak Inspektoru vlastností textu modulu TLF.

Část Rozšířený znak obsahuje následující vlastnosti:

Odkaz

Toto pole slouží k vytvoření hypertextového odkazu. Zadejte adresu URL, která bude v publikovaném souboru SWF za běhu načtena při kliknutí na znaky.

Cíl

Společně s vlastností Odkaz slouží k určení okna, do něhož se adresa URL načte. Cíl může nabývat těchto hodnot:

 • Hodnota „_self“ určuje aktuální snímek v aktuálním okně.

 • Hodnota „_blank“ určuje nové okno.

 • Hodnota „_parent“ určuje nadřazený snímek aktuálního snímku.

 • Hodnota „_top“ určuje snímek nejvyšší úrovně v aktuálním okně.

 • Vlastní – Do pole Cíl můžete zadat libovolnou vlastní hodnotu řetězce. To provedete v případech, kdy znáte vlastní název okna prohlížeče nebo snímku, který bude otevřen při přehrávání souboru SWF.

Velikost písma

Umožňuje určit způsob použití velkých a malých písem. Velikost písma může nabývat těchto hodnot:

 • Výchozí: Použije výchozí typografickou velikost jednotlivých znaků.

 • Velká písmena: Určuje, že všechny znaky používají glyfy ztvárněné velkým písmem.

 • Malá písmena: Určuje, že všechny znaky používají glyfy ztvárněné malým písmem.

 • Kapitálky na malé kapitálky: Určuje, že všechny kapitálky používají malé glyfy ztvárněné velkým písmem. Tato možnost vyžaduje, aby vybrané písmo obsahovalo glyfy s malými kapitálkami. Písma Adobe Pro mají tyto glyfy obvykle definovány.

 • Malá písmena na malé kapitálky: Určuje, že všechna malá písmena používají malé glyfy ztvárněné velkým písmem. Tato možnost vyžaduje, aby vybrané písmo obsahovalo glyfy s malými kapitálkami. Písma Adobe Pro mají tyto glyfy obvykle definovány.

Skripty v hebrejském a persko-arabském jazyce jako je arabština nerozlišují velká a malá písmena a tímto nastavením nejsou ovlivněny.

Velikost číslic

Umožňuje určit styl číslic, který se použije při práci s písmy OpenType, u nichž existuje možnost použít zarovnání i číslice starého stylu. Velikost číslic může nabývat těchto hodnot:

 • Výchozí: Určuje výchozí velikost číslic. Výsledky závisí na používaném písmu. Znaky použijí nastavení určená návrhářem písma a nejsou použity žádné funkce.

 • Zarovnat do řady: Číslice zarovnané do řady mají všechny výšku kapitálek a obvykle i pevnou šířku od strany textu, takže jsou v tabulkách zarovnány svisle do řady.

 • Starý styl: Číslice ve starém stylu mají vzhled, který je považován za tradiční a klasický. Jsou k dispozici jen u některých druhů písma. Někdy se jedná o běžné číslice písma, daleko častěji jsou to doplňková nebo odborná písma. Číslice jsou rozloženy poměrně, takže (zejména u číslice jedna) nedochází k mezerám, k nimž dochází u zarovnaných číslic s pevnou šířkou. Číslice ve starém stylu jsou nejčastěji používány uvnitř textu. Na rozdíl od zarovnaných číslic do textu dobře zapadnou a nenarušují vizuální řádek těla textu. Jsou také velice dobře použitelné do titulků, protože nejsou tak rušivé jako zarovnané číslice. S výjimkou diagramů a tabulek jim proto mnoho typografických návrhářů dává přednost.

Šířka číslic

Umožňuje určit, zda budou při práci s písmy OpenType, u nichž existuje možnost použít zarovnání i číslice starého stylu, použity proporcionální nebo tabulkové číslice. Šířka číslic může nabývat těchto hodnot:

 • Výchozí: Specifikuje výchozí šířku číslic. Výsledky závisí na používaném písmu. Znaky použijí nastavení určená návrhářem písma a nejsou použity žádné funkce.

 • Proporcionální: Specifikuje proporcionální číslice. Druhy písma určené k zobrazování obvykle obsahují proporcionální číslice. Celková šířka znaků je u těchto číslic založena na součtu šířky číslice a malého prázdného místa kolem ní. Například číslice 8 má větší šířku než číslice 1. Proporcionální číslice mohou používat zarovnání do řady nebo starý styl. Proporcionální číslice nejsou zarovnány svisle, a proto nejsou vhodné pro použití v tabulkách, diagramech nebo jiných svislých sloupcích.

 • Tabulková: Určuje tabulkové číslice. Tabulkové číslice jsou numerické znaky, v nichž mají všechny znaky stejnou celkovou šířku znaku. Šířku znaku představuje součet šířky samotné číslice a prázdného místa na obou stranách. Tabulkové zarovnání (někdy také nazývané znaky s pevnou šířkou) umožňuje svislé zarovnání číslic v tabulkách, finančních výkazech nebo v jiných sloupcích čísel. Tabulkové číslice jsou obvykle zarovnány do řady; to znamená, že jsou umístěny na účaří a mají stejnou výšku jako velká písmena.

Hlavní účaří

Tato možnost je dostupná pouze tehdy, když jsou v nabídce možnosti panelů Inspektoru vlastností textu zapnuty volby asijského textu. Určuje hlavní (také primární) účaří textu výslovně vybraného uživatelem (v protikladu k základně řádkování, která určuje zarovnání účaří celého odstavce). Hlavní účaří může nabývat těchto hodnot:

 • Automaticky: Účaří je určeno na základě vybraného národního prostředí. Toto nastavení je výchozí volba.

 • Latinka: U textu tuto hodnotu určí velikost písma a bodu textu. U grafických prvků je použita spodní část obrazu.

 • Stoupající: Určuje stoupající účaří. U textu tuto hodnotu určí velikost písma a bodu textu. U grafických prvků je použita horní část obrazu.

 • Klesající: Určuje klesající účaří. U textu tuto hodnotu určí velikost písma a bodu textu. U grafických prvků je použita spodní část obrazu.

 • Ideogramický horní okraj: Zarovná malé znaky k uvedené poloze em rámečku velkého znaku.

 • Ideogramický střed: Zarovná malé znaky k uvedené poloze em rámečku velkého znaku.

 • Ideogramický dolní okraj: Zarovná malé znaky k uvedené poloze em rámečku velkého znaku.

Účaří zarovnání

Tato možnost je dostupná pouze tehdy, když jsou v nabídce možnosti panelů Inspektoru vlastností textu zapnuty volby asijského textu. Umožňuje v rámci odstavce určit rozdílná účaří pro text a grafiku. Pokud chcete například do řádku textu vložit ikonu, můžete určit zarovnání na základě horní nebo dolní části obrazu vzhledem k účaří textu.

 • Použít hlavní: Určuje, že účaří zarovnání použije nastavení položky Hlavní účaří.

 • Latinka: U textu tuto hodnotu určí velikost písma a bodu textu. U grafických prvků je použita spodní část obrazu.

 • Stoupající: Určuje stoupající účaří. U textu tuto hodnotu určí velikost písma a bodu textu. U grafických prvků je použita horní část obrazu.

 • Klesající: Určuje klesající účaří. U textu tuto hodnotu určí velikost písma a bodu textu. U grafických prvků je použita spodní část obrazu.

 • Ideogramický horní okraj: Zarovná malé znaky k uvedené poloze em rámečku velkého znaku.

 • Ideogramický střed: Zarovná malé znaky k uvedené poloze em rámečku velkého znaku.

 • Ideogramický dolní okraj: Zarovná malé znaky k uvedené poloze em rámečku velkého znaku. Toto nastavení je výchozí volba.

Ligatury

Ligatury jsou typografické náhrady znaků u určitých párů písmen (například párů „fi“ a „fl“) dostupné v některých písmech. Ligatury obvykle nahrazují po sobě jdoucí znaky, které sdílejí společné komponenty. Jsou součástí obecnějších tříd glyfů nazývaných kontextové formy. U kontextových forem závisí konkrétní tvar písmena na kontextu, jako jsou sousedící písmena nebo vzdálenost od konce řádku. Všimněte si, že nastavení ligatur nemá žádný vliv na skripty, kde jsou ligatury nebo spojení mezi písmeny standardem a nejsou závislé na písmu. Tyto skripty zahrnují persko-arabské jazyky, jazyky Devanagari a některé další.

Vlastnost Ligatury může nabývat těchto hodnot:

 • Minimální: Minimum ligatur

 • Běžné: Běžné nebo „standardní“ ligatury. Toto nastavení je výchozí volba.

 • Neobvyklé: Neobvyklé nebo „volitelné“ ligatury.

 • Exotické: Exotické nebo „historické“ ligatury. Jsou obsaženy pouze v několika rodinách písem.

nf_ligatures_1
A. Ligatury nejsou použity. B. Minimum ligatur C. Běžné ligatury D. Neobvyklé ligatury E. Exotické ligatury

nf_ligatures_2a
Písmo založené na skriptu s minimem ligatur (nahoře) a s běžnými ligaturami (dole).

Konec

Brání tomu, aby byla vybraná slova (například vlastní jména nebo slova, u nichž by při jejich rozdělení docházelo k nesprávnému čtení) na konci řádku zalamována. Nastavení položky Konec také slouží k zachování seskupení více znaků nebo skupin slov, například u seskupení iniciál nebo u jména a příjmení. Položka Konec může nabývat těchto hodnot:

 • Automaticky: Příležitosti k zalomení řádku vychází z vlastností znaku Unicode v písmu. Toto nastavení je výchozí volba.

 • Vše: Považuje všechny znaky ve výběru jako povinné příležitosti k zalomení řádku.

 • Jakýkoli: Jakýkoliv znak ve výběru je považován za příležitost k zalomení řádku.

 • Bez konce: Nepovažuje žádný znak ve výběru za příležitost k zalomení řádku.

Posun účaří

Tento ovládací prvek nastavuje posun účaří v procentech nebo pixelech. Kladné hodnoty posunují účaří znaků pod účaří zbývající části řádku, záporné hodnoty nad účaří. Z této nabídky lze také použít atributy Horní index a Dolní index. Výchozí hodnota je 0. Rozsah hodnot je +/- 720 bodů nebo procent.

Národní prostředí

Národní prostředí je vlastnost znaků, která prostřednictvím vlastností písem OpenType v písmu ovlivňuje tvar glyfů. Například jazyky jako turečtina neobsahují ligatury jako fi a ff. Jiným příkladem je kapitalizovaná verze písmena „i“ v turečtině, která se zobrazí jako velké písmeno i s tečkou a ne jako „I“.

V Inspektoru vlastností textu modulu TLF je v části Kontejner a tok textu k dispozici samostatná vlastnost úrovně toku Národní prostředí. Vlastnost Národní prostředí části Kontejner a tok textu dědí všechny znaky, není-li na úrovni znaku tato vlastnost nastavena jinak.

Práce se styly odstavců

Chcete-li nastavit styly odstavců, použijte v Inspektoru vlastností textu části Odstavec a Rozšířený odstavec.

Část Odstavec v Inspektoru vlastností obsahuje následující vlastnosti textu:

Zarovnat

Tuto vlastnost lze používat u vodorovného i svislého textu. Možnost Zarovnat podle začátku zarovná text podle počáteční hrany kontejneru (levá strana u textu zleva doprava). Možnost Zarovnat podle konce zarovná text podle koncové hrany kontejneru (pravá strana u textu zleva doprava).

Pokud je směr odstavce aktuálního výběru zprava doleva, obrátí se vzhled ikon zarovnání tak, aby označoval správný směr.

Okraje: Počátek a Konec

Tato nastavení určují šířku levého nebo pravého okraje (v pixelech). Výchozí hodnota je 0.

Odsazení

Určuje odsazení prvního slova vybraného odstavce (v obrazových bodech).

Mezery: Před a po

Určuje velikost mezery před nebo za odstavcem (v obrazových bodech).

Poznámka: Na rozdíl od tradičních aplikací rozvržení stránky platí, že pokud se hodnoty vzájemně přesahují, určená svislá mezera přijme vyšší hodnotu (sbalí se). Například máte dva odstavce, odstavec Para1 následovaný odstavcem Para2. Za odstavcem Para1 je prostor o velikosti 12 obrazových bodů (mezera za) a před odstavcem Para2 je prostor o velikosti 24 obrazových bodů (mezera před). Modul TLF vytvoří mezi odstavci mezeru 24 obrazových bodů, ne 36 obrazových bodů. Pokud odstavec začíná na horním okraji sloupce, nepřidá se před odstavec žádná mezera. V tomto případě můžete použít možnosti odsazení prvního účaří odstavce.

Zarovnání textu do bloku

Zarovnání textu do bloku: Označuje, jakým způsobem je na text aplikováno zarovnání do bloku. Zarovnání textu do bloku může nabývat těchto hodnot:

 • Proložení znaků: Rozloží zarovnání mezi znaky.

 • Proložení slov: Rozloží zarovnání mezi slovy. Toto nastavení je výchozí volba.

Směr

Určuje směr odstavce. Nastavení směru jsou k dispozici pouze tehdy, pokud jsou v předvolbách zapnuty možnosti položky Zprava doleva. Toto nastavení bude použito pouze na aktuálně zvolený odstavec uvnitř textového kontejneru. Samostatnou vlastnost Směr lze u kontejneru nastavit v oddílu Kontejner a tok textu v Inspektoru vlastností textu modulu TLF. Směr může nabývat těchto hodnot:

 • Zleva doprava: Směr textu zleva doprava. Tento směr je používaný u většiny jazyků. Toto nastavení je výchozí volba.

 • Zprava doleva: Směr textu zprava doleva. Tento směr je používaný u středovýchodních jazyků, jako je arabština nebo hebrejština, a jazyků vycházejících z arabského písma, například jazyků Farsi nebo Urdu.

Volby Rozšířeného odstavce jsou dostupné jen v případě, že jsou volby asijských jazyků zapnuty ve vlastnostech nebo prostřednictvím nabídky Volby v Inspektoru vlastností textu modulu TLF.

Část Rozšířený odstavec obsahuje následující vlastnosti:

Mojikumi

Tato vlastnost, někdy nazývaná pravidlo zarovnání, určuje, jakým způsobem bude použito zarovnání sloupce. Zarovnání použitá na základě tohoto nastavení mají vliv na mezery interpunkce i řádkování. Ve verzi pro latinku nabývají čárka a japonské tečky plné šířky znaku, ve východoasijské verzi ale pouze poloviční. Protože jsou řízeny tradičními východoasijskými typografickými pravidly, jsou mezery mezi po sobě jdoucími interpunkčními znaménky navíc zúženy. Další věc, které si je nutno v následujícím příkladě povšimnout, je řádkování použité na druhý řádek odstavců. Ve východoasijské verzi jsou dva poslední řádky zarovnány doleva. Ve verzi pro latinku jsou doleva zarovnány druhý a následující řádky.

Položka Mojikumi může nabývat těchto hodnot:

 • Automaticky: Použité zarovnání vychází z položky Národní prostředí vybrané v Inspektoru vlastností textu v části Znak a Tok. Toto nastavení je výchozí volba.

 • Mezera: Používá pravidla zarovnání pro latinku.

 • Východní Asie: Používá východoasijská pravidla zarovnání.

nf_mojikumi
Odstavce s pravidly zarovnání pro latinku (vlevo) a východoasijskými pravidly (vpravo).

Text Kinsoku Shori

Někdy se nazývá styl zarovnání. Tato vlastnost určuje možnosti manipulace se znaky kinsoku, což jsou japonské znaky, které nemohou být použity na začátku ani na konci řádku. Položka Text Kinsoku Shori může nabývat těchto hodnot:

 • Automaticky: Vychází z položky Národní prostředí vybrané v Inspektoru vlastností textu v části Kontejner a tok textu. Toto nastavení je výchozí volba.

 • Přednost nejmenší úpravě: Založí zarovnání na rozšíření nebo kompresi řádku, a to podle toho, který z těchto postupů nabízí výsledek bližší požadované šířce.

 • Kinsoku – stlačení: Zakládá zarovnání řádku na kompresi znaku kinsoku na konci řádku. Znak kinsoku se rozšíří, pokud nestlačíte žádný znak kinsoku nebo pokud je mezera na konci řádku nedostatečná.

 • Pouze roztažení: Založí zarovnání na rozšíření řádku.

Model řádkování

Model řádkování je formát odstavce, který se skládá z povolených kombinací základny a směru řádkování.

Základna řádkování určuje účaří dvou po sobě jdoucích řádků, který mají být od sebe vzdáleny na délku určenou výškou řádku. Například u dvou po sobě jdoucích řádků v odstavci se základnou řádkování latinky je výška řádku vzdálenost mezi jejich příslušnými účaří latinky.

Směr řádkování určuje směr, v němž bude měřena výška řádku. Pokud má směr řádkování hodnotu Nahoru, představuje výška řádku vzdálenost účaří řádku od účaří předchozího řádku. Pokud má směr řádkování hodnotu Dolů, představuje výška řádku vzdálenost účaří řádku od účaří následujícího řádku.

Položka Model řádkování může nabývat těchto hodnot:

 • Latinka – nahoru: Základna řádkování je latinka, směr řádkování je nahoru. V tomto případě je výška řádku vzdálenost účaří latinky daného řádku od účaří latinky předchozího řádku.

 • Ideogramický – z horní části nahoru: Základna řádkování je ideogramický horní okraj a směr řádkování je nahoru. V tomto případě je výška řádku vzdálenost účaří ideogramického horního okraje řádku od účaří ideogramického horního okraje předchozího řádku.

 • Ideogramické – od středu nahoru: Základna řádkování je ideogramický střed a směr řádkování je nahoru. V tomto případě je výška řádku vzdálenost účaří ideogramického středu řádku od účaří ideogramického středu předchozího řádku.

 • Ideogramické – z horní části dolů: Základna řádkování je ideogramický horní okraj a směr řádkování je dolů. V tomto případě je výška řádku vzdálenost účaří ideogramického horního okraje řádku od účaří ideogramického horního okraje následujícího řádku.

 • Ideogramické – od středu dolů: Základna řádkování je ideogramický střed a směr řádkování je dolů. V tomto případě je výška řádku vzdálenost účaří ideogramického středu řádku od účaří ideogramického středu následujícího řádku.

 • Automaticky: Model řádkování vychází z položky Národní prostředí vybrané v Inspektoru vlastností textu v části Kontejner a tok textu. (Pro japonštinu, čínštinu a latinku má hodnotu Ideogramické – z horní části dolů, pro všechny ostatní jazyky hodnotu Ideogramický – z horní části nahoru). Toto nastavení je výchozí hodnota.

Vlastnosti kontejneru a toku textu

Práce s vlastnostmi kontejneru a toku textu

Oddíl Kontejner a tok textu v Inspektoru vlastností textu modulu TLF řídí volby, které ovlivňují celý textový kontejner. K těmto vlastnostem patří:

Chování

Tato volba řídí zvětšení kontejneru při nárůstu množství textu. Chování má tyto volby:

 • Jeden řádek

 • Víceřádkový: Tato volba je dostupná, pouze pokud je vybrán text typu plošný text. Když je vybrán text typu bodový text, volba není dostupná.

 • Víceřádkový bez zalamování

 • Heslo: Z důvodu zabezpečení hesla zobrazuje znaky jako tečky místo písmen. Tato volba je v nabídce dostupná, pouze pokud je nastaven Upravitelný typ textu (jak pro bodový tak i plošný text). Není dostupná u typů textu Pouze ke čtení nebo Vybratelný text.

Max. počet znaků

Maximální počet znaků, které chcete povolit v textovém kontejneru. Povoleny pouze pro textové kontejnery, jejichž typ je nastaven na Upravitelný. Maximální hodnota je 65535.

Zarovnání

Určuje zarovnání textu uvnitř kontejneru. Nastavení zahrnuje tyto možnosti:

 • Nahoru: Zarovná text kontejneru svisle odshora dolů.

 • Na střed: Vystředí řádky textu v kontejneru.

 • Dolů: Zarovná řádky textu kontejneru svisle odspodu nahoru.

 • Do bloku: Rovnoměrně rozdělí řádky textu svisle mezi horní a dolní část kontejneru.

Poznámka:

Při nastavení směru textu na hodnotu Svisle se odpovídajícím způsobem změní možnosti zarovnání.

Počet sloupců

Určuje počet sloupců textu uvnitř kontejneru. Tato vlastnost je povolena pouze pro kontejnery s plošným textem. Výchozí hodnota je 1. Maximální hodnota je 50.

Mezery mezi sloupci

Určuje odstup (nebo mezery) mezi jednotlivými sloupci ve zvoleném kontejneru. Výchozí hodnota je 20. Maximální hodnota je 1000. Jednotka měření je nastavena podle jednotek pravítka v nastavení dokumentu.

Odsazení

Určuje šířku okrajů mezi textem a vybraným kontejnerem. Odsazení lze nastavit pro všechny 4 okraje.

Barva okraje

Barva tahu okolo vnější strany kontejneru. Výchozí nastavení je žádný okraj.

Šířka okraje

Šířka tahu okolo vnější strany kontejneru. Povolena pouze pokud je zvolena volba Barva okraje. Maximální hodnota je 200.

Barva pozadí

Barva pozadí za textem. Výchozí nastavení je Bez barvy.

Odsazení prvního řádku

určuje zarovnání prvního řádku textu s horním okrajem textového kontejneru. Text lze například posunout o konkrétní vzdálenost pod horní okraj kontejneru. Při práci se znaky latinky je odsazení prvního řádku často uváděno jako odsazení prvního účaří. V tomto případě je účaří imaginární čára, na které leží většina znaků typu písma. Pokud pracujete s modulem TLF, může se účaří vztahovat k některé z následujících položek, v závislosti na použitém jazyku: latinka, stoupající, klesající, ideogramický horní okraj, ideogramický střed a ideogramický dolní okraj.

Odsazení prvního řádku může nabývat následujících hodnot:

 • b: Určete vzdálenost v bodech mezi účařím prvního řádku textu a horním vsazením rámu. Toto nastavení povoluje pole k určení vzdálenosti bodu.

 • Automaticky: Zarovná horní část řádku, podle nejvyššího glyfu, s horním okrajem kontejneru.

 • Stoupající: Vzdálenost mezi horním vsazením textového kontejneru a účařím prvního řádku textu je výška nejvyššího glyfu písma (v latinkových písmech obvykle znak „d“).

 • Výška řádku: Vzdálenost mezi horním vsazením textového kontejneru a účařím prvního řádku textu (proklad).

Směr

Používá se k určení směru textu u vybraného kontejneru buď zleva doprava nebo zprava doleva. U většiny jazyků se používá směr zleva doprava. Směr zprava doleva se používá u středovýchodních jazyků jako je arabština nebo hebrejština a u jazyků vycházejících z arabského písma, například jazyků Farsi nebo Urdu.

Při použití na úrovni odstavce řídí nastavení směru zleva doprava nebo zprava doleva směr textu, jakož i odsazení a interpunkci v odstavci. V případě použití na úrovni kontejneru řídí nastavení směru směr sloupce. Odstavce v kontejneru dědí atribut směru z kontejneru.

Národní prostředí

Nastavuje vlastnost Národní prostředí na úrovni toku textu. Viz oddíl Práce se znakovými styly.

Natékání textu přes více kontejnerů

Vytváření vláken (neboli navazování) mezi textovými kontejnery je dostupné pouze u textu TLF (Text Layout Framework) a neplatí pro bloky klasického textu. Pokud jsou navázané kontejnery ve stejné časové ose, lze textové kontejnery navazovat mezi jednotlivými snímky nebo i uvnitř symbolů.

Postup navázání dvou a více textových kontejnerů:

 1. Pomocí nástroje pro výběr nebo textového nástroje vyberte textový kontejner.

 2. Klikněte na vstupní nebo výstupní bod vybraného textového kontejneru. (Poloha vstupního a výstupního bodu v textovém kontejneru je založena na směru toku textu a na svislém nebo vodorovném nastavení kontejneru. Pokud se například jedná o vodorovný text plynoucí zleva doprava, je vstupní bod vlevo nahoře a výstupní bod vpravo dole. U textu plynoucího zprava doleva bude vstupní bod vpravo nahoře a výstupní bod vlevo dole.)

  Ukazatel se změní na ikonu načteného textu.

 3. Poté proveďte jeden z následujících úkonů:

  • Chcete-li navázat stávající textový kontejner, umístěte nad cílový textový kontejner ukazatel myši. Kliknutím na textový kontejner vytvořte spojení mezi těmito dvěma kontejnery.

  • Chcete-li navázat nový kontejner, klikněte nebo táhněte v prázdné části plochy. Kliknutím bude vytvořen objekt stejné velikosti a tvaru jako původní; tažení umožňuje vytvořit pravoúhlý textový kontejner libovolné velikosti. Můžete rovněž přidat nový kontejner mezi dva spojené kontejnery.

  Kontejnery jsou nyní navázány a text může natékat mezi nimi.

Chcete-li dva textové kontejnery rozpojit, proveďte jednu z následujících akcí:

 • Umístěte kontejner do režimu úprav a dvakrát klikněte na vstupní nebo výstupní bod, který chcete rozpojit. Text „přeteče“ do prvního z těchto dvou kontejnerů.

 • Odstraňte jeden ze spojených textových kontejnerů.

Poznámka:

Po vytvoření navázání získá druhý textový kontejner směr toku a národní prostředí prvního kontejneru. Po zrušení navázání se nastavení druhého kontejneru nevrátí zpět na nastavení před navázáním, ale naopak zůstává stejné.

Vytvoření rolovacího textu

Přidáním komponenty UIScrollBar do textového kontejneru můžete změnit textový kontejner modulu TLF na rolovací. Textový kontejner musí obsahovat následující nastavení:

 • Typ textu musí být nastaven na hodnotu Upravitelný nebo Vybratelný.

 • Chování kontejneru a toku textu musí být nastaveno na hodnotu Víceřádkové nebo Víceřádkové bez zalamování.

Změna textového kontejneru modulu TLF na rolovací:

 • Přetáhněte instanci komponenty UIScrollBar z panelu Komponenty do textového kontejneru nejblíže ke straně kontejneru, kam ji chcete připojit.

  Komponenta UIScrollBar se přitáhne ke straně textového kontejneru.

Nastavení vodorovného rolování textového kontejneru:

 1. Vyberte na ploše instanci komponenty UIScrollBar.

 2. V Inspektoru vlastností v oddílu Parametry komponent nastavte směr komponenty UIScrollBar na hodnotu Vodorovný.

 3. Přetáhněte instanci komponenty UIScrollBar do horní nebo spodní části textového kontejneru.

  Komponenta UIScrollBar se přitáhne k horní nebo spodní části textového kontejneru.

Použití pravítek tabulátorů (pouze CS5.5)

Pravítko tabulátorů se používá k přidání zarážek tabulátoru do textových kontejnerů modulu TLF. Pravítko tabulátorů se zobrazí, když je textový kontejner modulu TLF v režimu úprav. Pravítko tabulátorů zobrazuje zarážky tabulátoru definované pro aktuálně vybrané odstavce. Zobrazuje také značky okrajů odstavce a odsazení prvního řádku.

Skrýt nebo zobrazit pravítko karet

Zvolte Text > Pravítko karet TLF.

Nastavit typ tabulátoru

Dvakrát klikněte značku nebo se stisknutou klávesou Shift klikněte na několik značek a vyberte typ z nabídky.

Tabulátor na začátku, uprostřed nebo na konci

Zarovná začátek, konec nebo střed textu na zarážku tabulátoru.

Tabulátor desetinné čárky

Zarovná znak v textu na zarážku tabulátoru. Tímto znakem je obvykle desetinná čárka, jež je v nabídce zobrazena ve výchozím nastavení. Chcete-li zarovnat na pomlčku nebo jiný znak, zadejte jej do nabídky.

Přidat tabulátor

Klikněte na pravítko tabulátorů. Na tomto místě pravítka tabulátorů se objeví značka tabulátoru.

Přesunout tabulátor

Přetáhněte značku tabulátoru na nové místo. (Chcete-li ji přesunout přesně, dvakrát klikněte na značku tabulátoru a zadejte umístění obrazového bodu pro značku.)

Odstranit tabulátor

Přetáhněte značku směrem dolů mimo pravítko tabulátorů tak, aby zmizela. (Je-li text zarovnán svisle, přetáhněte značku doleva směrem k textu tak, aby zmizela.)

Změnit měrnou jednotku

Zvolte Změnit > Dokument. Potom v dialogovém okně vyberte jednotku z nabídky Jednotky pravítka.

Asijský text a text psaný zprava doleva

Vytváření asijského textu

Chcete-li pracovat s vlastnostmi, které se vztahují na asijský text, povolte jedním z následujících úkonů volby asijského textu:

 • Zatímco je na ploše vybraný text modulu TLF, vyberte v Inspektoru vlastností z nabídky možností panelu možnost Zobrazit asijské volby.

 • Vyberte v předvolbách (Upravit > Předvolby) v části Text možnost Zobrazit volby asijského textu.

Mezi vlastnosti asijského textu patří tyto vlastnosti:

 • Tate Chu Yoko: Vlastnost se ve spojení s asijským textem používá tam, kde je třeba ke správnému zobrazení svislého rozvržení otáčet znaky latinky do vodorovné polohy.

nf_tatechuyoko
Znaky latinky ve svislém textu bez natočení Tate Chu Yoko (doleva) a s natočením Tate Chu Yoko (doprava)

 • Hlavní účaří

 • Účaří zarovnání

 • Mojikumi

 • Text Kinsoku Shori

 • Model řádkování

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online