Vybírání a úpravy tabulek

Vybírání buněk, řádků a sloupců tabulky

Když vyberete část textu nebo celý text v buňce, výběr má stejný vzhled, jako by měl text vybraný mimo tabulku. Pokud ale výběr zasahuje do více buněk, vyberou se buňky i jejich obsah.

Pokud je tabulka umístěná přes více rámečků, při umístění kurzoru myši nad kterýmkoliv řádkem záhlaví nebo zápatí, který není prvním záhlavím nebo zápatím, se objeví ikona se zámkem, označující, že v tomto řádku nemůžete vybrat text ani buňky. Chcete-li vybrat buňky v řádku záhlaví nebo zápatí, jděte na začátek tabulky.

Vybírání buněk

 1. S textovým nástrojem proveďte libovolný z následujících úkonů:
  • Chcete-li vybrat jednu buňku, klikněte do buňky nebo vyberte text a pak zvolte Tabulka > Vybrat > Buňku.

  • Chcete-li vybrat více buněk, táhněte přes hranice buňky. Dejte pozor, abyste netáhli čáru sloupce nebo řádku a tím nezměnili velikost tabulky.

Poznámka:

Chcete-li přepnout mezi vybíráním celého textu v buňce a vybíráním buněk, stiskněte Esc.

Vybírání celých sloupců nebo řádků

 1. S textovým nástrojem proveďte libovolný z následujících úkonů:
  • Klikněte do buňky nebo vyberte text a pak zvolte Tabulka > Vybrat > Sloupec nebo Řádek.

  • Posuňte ukazatel nad horní okraj sloupce nebo levý okraj řádku tak, aby získal tvar šipky ( nebo ) a poté kliknutím vyberte celý sloupec nebo řádek.

Before and after selecting Row

 1. Klikněte uvnitř tabulky nebo vyberte text.
 2. Zvolte Tabulka > Vybrat > Řádky záhlaví, Řádky hlavního textu nebo Řádky zápatí.

Výběr celé tabulky

 1. S textovým nástrojem proveďte libovolný z následujících úkonů:
  • Klikněte do tabulky nebo vyberte text, a pak zvolte Tabulka > Vybrat > Tabulka.

  • Umístěte ukazatel nad levý horní roh tabulky, až se ukazatel změní na šipku , a pak kliknutím vyberte celou tabulku.

  Before and after selecting table

  • Táhněte textovým nástrojem přes celou tabulku.

Poznámka:

Tabulku můžete také vybrat stejným způsobem jako při výběru ukotvené grafiky — umístěte textový kurzor bezprostředně před nebo za tabulku, podržte stisknutou klávesu Shift a stisknutím klávesy se šipkou vpravo nebo vlevo tabulku vyberte.

Vkládání řádků a sloupců

Řádky a sloupce můžete vkládat několika různými metodami.

Vložení řádku

 1. Umístěte textový kurzor do řádku pod nebo nad místem, kam chcete vložit nový řádek.
 2. Zvolte Tabulka > Vložit > Řádek.
 3. Zadejte požadovaný počet řádků.
 4. Určete, zda se má nový řádek nebo řádky zobrazit před nebo za platným řádkem, a pak klikněte na OK.

Nové buňky mají stejné formátování jako text v řádku, ve kterém byl umístěný textový kurzor.

Poznámka:

Nový řádek můžete také vytvořit stisknutím klávesy tabulátor, když je textový kurzor v poslední buňce.

Vložení sloupce

 1. Umístěte textový kurzor do sloupce vedle místa, kam chcete vložit nový sloupec.
 2. Zvolte Tabulka > Vložit > Sloupec.
 3. Zadejte požadovaný počet sloupců.
 4. Určete, zda se má nový sloupec nebo sloupce zobrazit před nebo za platným sloupcem, a pak klikněte na OK.

Nové buňky mají stejné formátování jako text ve sloupci, ve kterém byl umístěný textový kurzor.

Vložení více řádků a sloupců

 1. Umístěte textový kurzor do buňky a zvolte Tabulka > Volby tabulky > Nastavení tabulky.
 2. Zadejte jiný počet řádků a sloupců a pak klikněte na OK.

Nové řádky se vloží na konec tabulky; nové sloupce se přidají k pravému okraji tabulky.

Poznámka:

Počet řádků a sloupců můžete také změnit pomocí panelu Tabulka. Chcete-li zobrazit panel Tabulka, zvolte Okna > Text a tabulky > Tabulka.

Vložení řádku nebo sloupce tažením

Když při přidávání sloupců táhnete o více než jeden a půl násobek šířky taženého sloupce, vloží se do tabulky nové sloupce stejné šířky, jako má původní sloupec. Pokud tažením vkládáte jen jeden sloupec, vložený sloupec může mít menší nebo větší šířku než sloupec, ze kterého jste začali táhnout. Stejně se chovají i řádky, pokud ale nemáte nastavenou výšku taženého řádku na Nejméně. V takovém případě při vytvoření pouze jednoho řádku pomocí tažení InDesign podle potřeby zvětší nový řádek tak, aby byl dostatečně vysoký pro text.

 1. Textový nástroj umístěte nad hranici sloupce nebo řádku tak, aby se zobrazila ikona dvojité šipky ( nebo ).
 2. Stiskněte tlačítko myši, pak stiskněte Alt (Windows) nebo Option (Mac OS) a tažením dolů vytvořte nový řádek nebo tažením doprava nový sloupec. (Pokud stisknete Alt (Windows) nebo Option (Mac OS) před stisknutím tlačítka myši, objeví se nástroj ručička – začněte proto táhnout ještě před stisknutím klávesy Alt nebo Option.)
Poznámka:

Vkládání řádků nebo sloupců tažením nefunguje u horního a levého okraje tabulky. Tato pole se používají pro vybírání řádků a sloupců.

Poznámka:

Přetažení pro vkládání řádků nebo sloupců nefunguje v horních nebo levých okrajích tabulky, jde-li o vodorovnou tabulku, nebo v horních nebo pravých okrajích tabulky, jde-li o svislou tabulku. Tato pole se používají pro vybírání řádků a sloupců.

Odstraňování řádků, sloupců nebo tabulek

 • Chcete-li odstranit řádek, sloupec nebo tabulku, umístěte do tabulky bod vložení, nebo v tabulce vyberte text a poté vyberte možnost Tabulka > Odstranit > Řádek, Sloupec nebo Tabulka.
 • Chcete-li odstranit řádky a sloupce pomocí dialogového okna Možnosti tabulky, vyberte možnost Tabulka > Možnosti tabulky > Nastavení tabulky. Zadejte jiný počet řádků a sloupců a poté klikněte na možnost OK. Řádky se odstraní z konce tabulky, sloupce se odstraní z pravé strany tabulky.
Poznámka:

Ve svislé tabulce se řádky odstraní z levé strany tabulky, sloupce se odstraní z dolní části tabulky.

 • Chcete-li odstranit řádek nebo sloupec pomocí myši, umístěte ukazatel nad dolní nebo pravý okraj tabulky, až se zobrazí ikona dvojité šipky ( nebo ) stiskněte tlačítko myši a pak stiskněte klávesu Alt (Windows) nebo Option (Mac OS) a tažením nahoru odstraňte řádky nebo tažením doleva odstraňte sloupce.
Poznámka:

Pokud stisknete Alt (Windows) nebo Option (Mac OS) před stisknutím tlačítka myši, objeví se nástroj ručička – proto stiskněte klávesu Alt nebo Option až poté, co začnete táhnout.

 • Chcete-li odstranit obsah buněk, aniž byste odstranili buňky, vyberte buňky obsahující text, který chcete odstranit, nebo pomocí nástroje Text vyberte text v buňkách. Stiskněte klávesu Backspace nebo Delete (Smazat) nebo zvolte Úpravy > Vymazat.

Změna zarovnání tabulky uvnitř rámečku

Tabulka převezme šířku odstavce nebo buňky tabulky, ve které je vytvořena. Velikost textového rámečku nebo tabulky ale můžete změnit tak, aby tabulka byla širší nebo užší než rámeček. V takovém případě můžete určit, jak se má tabulka uvnitř rámečku zarovnat.

 1. Umístěte textový kurzor vpravo nebo vlevo od tabulky. Ujistěte se, že textový kurzor je umístěný v odstavci tabulky a ne uvnitř tabulky. Textový kurzor bude tak vysoký jako tabulka v rámečku.
 2. Klikněte na tlačítko zarovnání (například Zarovnat na střed) v panelu Odstavec nebo v ovládacím panelu.

K přesunu uvnitř tabulky použijte klávesu tabulátor nebo klávesy se šipkami. Můžete také přejít do určitého řádku, což je užitečné zejména u dlouhých tabulek.

Přesun uvnitř tabulky pomocí klávesy tabulátor

 • Stisknutím klávesy tabulátor se přesunete do následující buňky. Pokud stisknete tabulátor v poslední buňce tabulky, vytvoří se nový řádek. Informace o vkládání tabulátorů a odsazení do tabulky viz Formátování textu uvnitř tabulky.
 • Stisknutím kláves Shift+tabulátor se přesunete do předcházející buňky. Pokud stisknete Shift+tabulátor v první buňce tabulky, textový kurzor se přemístí do poslední buňky tabulky.
Poznámka:

První, poslední, předchozí a další buňka se liší podle směru psaní článku. U vodorovného psaní je první buňka v levém horním rohu, poslední buňka je vpravo dole, předchozí buňka je buňka nalevo (buňka předcházející buňce na levém okraji je buňka nejvíce vpravo na řádku výše) a další buňka je buňka napravo (buňka následující za buňkou na pravém okraji je buňka nejvíce vlevo na řádku níže). U svislého psaní je první buňka v pravém horním rohu, poslední buňka je vlevo dole, předchozí buňka je buňka nahoře (buňka předcházející buňce na horním okraji je dolní buňka na řádku vpravo) a další buňka je buňka níže (buňka následující za buňkou na dolním okraji je buňka nejvíce nahoře na řádku vlevo).

Přesun uvnitř tabulky pomocí kláves se šipkami

 1. Kurzorové klávesy slouží k pohybu v rámci buňky nebo mezi buňkami. Když stisknete klávesu se šipkou doprava a textový kurzor je na konci poslední buňky v řádku, textový kurzor se přesune na začátek první buňky ve stejném řádku. Podobně když stisknete klávesu se šipkou dolů a textový kurzor je na konci poslední buňky ve sloupci, přesune se textový kurzor na začátek první buňky ve stejném sloupci.
 2. Když stisknete klávesu se šipkou dolů a textový kurzor je na konci poslední buňky v řádku svislé tabulky, textový kurzor se přesune na začátek první buňky ve stejném řádku. Podobně, když stisknete klávesu se šipkou doleva a textový kurzor je na konci poslední buňky ve sloupci svislé tabulky, textový kurzor se přesune na začátek první buňky ve stejném řádku.

Přechod na určitý řádek v tabulce

 1. Zvolte Tabulka > Jít na řádek.
 2. Proveďte libovolný z následujících úkonů:
  • Zadejte číslo řádku, na který chcete přejít, a pak klikněte na OK.

  • Pokud je v platné tabulce zadané záhlaví nebo zápatí, zvolte z nabídky Záhlaví nebo Zápatí, a pak klikněte na OK.

Vyjmutí, kopírování a vložení obsahu tabulky

Když je vybraný text uvnitř buňky, funguje vyjmutí, kopírování a vkládání stejně jako u textu vybraného mimo tabulku. Můžete také vyjmout, kopírovat a vložit buňky i jejich obsah. Pokud je při vkládání v tabulce textový kurzor, objeví se více vkládaných buněk jako tabulka v tabulce. Můžete také přesunout nebo kopírovat celou tabulku.

 1. Vyberte buňky, které chcete vyjmout nebo kopírovat a pak zvolte Úpravy > Vyjmout nebo Kopírovat.
 2. Proveďte libovolný z následujících úkonů:
  • Chcete-li vložit tabulku do tabulky, umístěte textový kurzor do buňky, kde se má tabulka zobrazit, a zvolte Úpravy > Vložit.

  • Chcete-li nahradit existující buňky, vyberte v tabulce jednu nebo více buněk – vpravo od vybrané buňky a pod ní musí být dostatečný počet buněk – a zvolte Úpravy > Vložit.

Přemístění nebo kopírování tabulky

 1. Chcete-li vybrat celou tabulku, umístěte textový kurzor do tabulky a zvolte Tabulka > Vybrat > Tabulku.
 2. Zvolte Úpravy > Vyjmout nebo Kopírovat, přesuňte textový kurzor do místa, kde se má tabulka zobrazit, a pak zvolte Úpravy > Vložit.

Převod tabulek na text

 1. Pomocí textového nástroje umístěte do tabulky bod vložení, nebo vyberte text v tabulce.
 2. Zvolte Tabulka > Převést tabulku na text.
 3. V polích Oddělovač sloupců a Oddělovač řádků určete oddělovače, které chcete použít.

  Nejlepší výsledky dostanete, když použijete různé oddělovače pro sloupce a řádky, například tabulátory pro sloupce a konce odstavců pro řádky.

 4. Klikněte na tlačítko OK.

Při převodu tabulky na text se odstraní čáry tabulky a na konec každého řádku a sloupce se vloží určený oddělovač.

Zkombinování tabulek

Chcete-li sloučit dvě nebo více tabulek do jedné tabulky, použijte příkaz Vložit.

 1. V cílové tabulce vložte alespoň tolik prázdných řádků, kolik jich budete vkládat z jiných tabulek. (Vložíte-li méně řádků než bylo zkopírováno, nemůžete vkládat.)
 2. Ve zdrojové tabulce vyberte buňky, které chcete kopírovat. (Zkopírujete-li více buněk ve sloupci, než kolik je k dispozici v cílové tabulce, nemůžete vkládat.)
 3. Vyberte alespoň jednu buňku, kam chcete vložit dané řádky a pak zvolte Úpravy > Vložit.
Poznámka:

Je-li ve vložených řádcích použito jiné formátování než ve zbytku tabulky, definujte jeden nebo více stylů buněk a poté je aplikujte na vložené buňky. Pro lokální změnu stávajícího formátování podržte stisknutou klávesu Alt (Windows) nebo Option (Mac OS) a klikněte na styl buněk.

Anne-Marie Concepcion napsala článek o kombinování tabulek s názvem Joining Tables (Spojování tabulek).

Práce s tabulkami v Editoru článku

Pokud vyberete Úpravy > Upravit v editoru článku, tabulky a jejich obsah se zobrazí v editoru článků. Tabulky lze upravovat v editoru článku.

Editing tables in Story Editor

A. Table icon B. Overset graphic 

 • Chcete-li rozbalit nebo sbalit tabulku v editoru článku, klikněte na trojúhelník vlevo od ikony tabulky v horní části tabulky.

 • Chcete-li zjistit, zda je tabulka seřazena podle řádků nebo sloupců, klikněte pravým tlačítkem (Windows) nebo přidržte klávesu Ctrl a klikněte (Mac OS) na ikonu tabulky a vyberte Uspořádat podle řádků nebo Uspořádat podle sloupců.

 • K úpravám a formátování tabulky použijte zobrazení rozvržení. V editoru článku nelze vybrat sloupce nebo řádky.

Práce s tabulkami v zobrazení sloupců nebo článků

Pokud pracujete v zobrazení sloupců nebo článku, můžete upravovat tabulky a jejich obsah.

Editing tables in Story view

 • Chcete-li rozbalit nebo sbalit tabulku v zobrazení sloupců nebo článku, klikněte na trojúhelník vlevo od ikony tabulky v horní části tabulky.

 • Chcete-li zjistit, zda je tabulka seřazena podle řádků nebo sloupců, klikněte pravým tlačítkem (Windows) nebo přidržte klávesu Ctrl a klikněte (Mac OS) na ikonu tabulky a vyberte Uspořádat podle řádků nebo Uspořádat podle sloupců.

 • K úpravám a formátování tabulky použijte zobrazení rozvržení. Ve zobrazení Sloupec nebo Článek nelze vybírat sloupce.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?