Formátování tabulek

Formátování tabulek

K formátování textu uvnitř tabulky použijte ovládací panel nebo panel Znaky — úplně stejně, jako pro text mimo tabulku. Kromě toho můžete k formátování samotné tabulky použít dvě hlavní dialogová okna: Volby tabulky a Volby buňky. Pomocí těchto dialogových oken můžete změnit počet řádků a sloupců, vzhled okrajů a výplně tabulky, určit mezery nad a pod tabulkou, upravit řádky záhlaví a zápatí a přidat další formátování tabulky.

K formátování struktury tabulky použijte panel Tabulka, ovládací panel nebo kontextovou nabídku. Vyberte jednu nebo více buněk a pak kliknutím pravým tlačítkem (Windows) nebo se stisknutou klávesou Ctrl (Mac OS) zobrazte kontextovou nabídku s volbami pro tabulku.

Změna velikosti sloupce, řádky a tabulky

Velikost sloupců, řádků a tabulek můžete měnit několika různými metodami.

Změna velikosti sloupců a řádků

 1. Vyberte buňky ve sloupcích a řádcích, které chcete změnit.
 2. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • V panelu Tabulka nastavte volby Šířka sloupce a Výška řádku.
  • Zvolte postupně Tabulka > Volby buňky > Řádky a sloupce, zadejte volby Výška řádku a Šířka sloupce a pak klikněte na OK.  
  Poznámka:

  Pokud vyberete Nejméně a nastavíte minimální výšku řádku, řádky se budou zvyšovat, když přidáte text nebo zvětšíte jeho velikost. Pokud vyberete Přesně a nastavíte pevnou výšku řádku, výška řádku se při vložení nebo odstranění textu nezmění. Při nastavení pevné výšky řádku se v buňce může často objevit přesahující obsah. (Viz Práce s buňkami s přesahujícím obsahem.)

  • Umístěte ukazatel nad okraj sloupce nebo řádku, aby se zobrazila ikona dvojité šipky ( nebo ) a pak tažením doleva nebo doprava zvětšete nebo zmenšete šířku sloupce nebo tažením nahoru nebo dolů zvětšete nebo zmenšete výšku řádku.

Before and after dragging to resize rows

Výchozí výška řádku je určena výškou výchozího prokladu platného písma. Proto se výška řádku také změní při změně velikosti písma textu v celém řádku nebo při změně nastavení výšky řádku. Maximální výška řádku je určena hodnotou volby Maximální v dialogovém okně Volby buňky, část Řádky a sloupce.

Změna velikosti řádků nebo sloupců bez změny šířky tabulky

 • Táhněte vnitřní okraj řádku nebo sloupce (nikoliv hranice tabulky) se stisknutou klávesou Shift. Jeden řádek nebo sloupec se bude zvětšovat a druhý zmenšovat.
 • Chcete-li změnit velikost řádků nebo sloupců proporcionálně, táhněte pravý nebo dolní okraj tabulky se stisknutou klávesou Shift.

Tažením pravého okraje tabulky se stisknutou klávesou Shift se změní proporcionálně velikost všech sloupců; tažením dolního okraje tabulky se stisknutou klávesou Shift se změní proporcionálně velikost všech řádků.

Přetažením dolního okraje tabulky (u svislého textu levého rohu) se stisknutou klávesou Shift se proporcionálně změní velikost řádků (nebo šířka svislých řádků textu).

Změna velikosti celé tabulky

 1. Textovým nástrojem umístěte ukazatel nad pravý dolní roh tabulky, až se ukazatel změní na šipku , a pak tažením tabulku zvětšete nebo zmenšete. Chcete-li zachovat poměr výšky a šířky tabulky, podržte stisknutou klávesu Shift.

  U svislé tabulky umístěte textovým nástrojem ukazatel nad pravý dolní roh tabulky, až se ukazatel změní na šipku , a pak tažením tabulku zvětšete nebo zmenšete.

  Poznámka:

  Pokud je tabulka umístěna ve více rámečcích článku, nemůžete změnit velikost celé tabulky pomocí ukazatele.

Rovnoměrné rozmístění sloupců a řádků

 1. Vyberte buňky ve sloupcích nebo řádcích, které mají mít stejnou šířku nebo výšku.
 2. Zvolte Tabulka > Rovnoměrně rozmístit řádky nebo Rovnoměrně rozmístit sloupce.

Změna mezery před nebo za tabulkou

 1. Umístěte textový kurzor do tabulky a zvolte Tabulka > Volby tabulky > Nastavení tabulky.
 2. V části Odstupy tabulky zadejte jiné hodnoty pro volby Mezera před a Mezera za a pak klikněte na OK.

Změna mezery před tabulkou neovlivní odstup řádku tabulky, který je na horním okraji v rámečku.

Rozdělení tabulky do více rámečků

Pomocí voleb rozdělování odstavců můžete určit, kolik řádků musí zůstat vcelku nebo kam se řádek umístí: například na začátek sloupce nebo rámečku.

Když vytvoříte tabulku, která je vyšší než rámeček, do kterého je umístěna, bude obsah rámečku přesahovat. Pokud zřetězíte rámeček s jiným rámečkem, bude tabulka pokračovat v dalším rámečku. Řádky se posunou do zřetězeného rámečku po jednotlivých řádcích – jeden řádek nelze rozdělit do více rámečků. Určete řádky záhlaví nebo zápatí, ve kterých se budou opakovat informace v dalších rámečcích.

 1. Umístěte textový kurzor do příslušného řádku nebo vyberte rozsah buněk v řádcích, které chcete zachovat spolu.
 2. Zvolte Tabulka > Volby buňky > Řádky a sloupce.
 3. Chcete-li zachovat vybrané řádky spolu, vyberte Spojit s dalšími řádky.
 4. Chcete-li, aby se řádky umístily v určité pozici, vyberte volbu z nabídky Začít řádek (například v následujícím rámečku), a pak klikněte na OK.
Poznámka:

Vytvoříte-li jednoduchou tabulku, která se zobrazí přes obě stránky z dvojstránky, možná budete chtít přidat prázdný sloupec doprostřed tabulky a vytvořit vsazené okraje.

Přidávání textu před tabulku

Tabulka je ukotvena k odstavcům, které jsou bezprostředně před ní a za ní. Pokud vložíte tabulku na začátek textového rámečku, nemůžete umístit textový kurzor kliknutím nad tabulku. Chcete-li umístit textový kurzor před tabulku, použijte místo kliknutí kurzorové klávesy.

 1. Umístěte textový kurzor na začátek odstavce v první buňce, stiskněte klávesu se šipkou vlevo a začněte psát.
 2. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Umístěte textový kurzor na začátek odstavce v první buňce, stiskněte klávesu se šipkou vlevo a začněte psát.

  • U svislých tabulek umístěte textový kurzor na začátek odstavce v první buňce, stiskněte klávesu se šipkou nahoru a začněte psát.

Formátování textu uvnitř tabulky

Obecně se k formátování textu v tabulce používají stejné metody, které byste použili k formátování textu mimo tabulku.

Vložení tabulátorů do buňky tabulky

Když je textový kurzor v tabulce, stisknutím klávesy tabulátor se přesunete do následující buňky. Můžete ale také vložit tabulátor do buňky tabulky. Nastavení tabulátorů v tabulce určíte pomocí panelu Tabulátory. Nastavení tabulátorů ovlivní odstavec, ve kterém je umístěn textový kurzor.

 1. Pomocí textového nástroje umístěte textový kurzor do místa, kam chcete vložit tabulátor.
 2. Zvolte Text > Vložit speciální znak > Jiné > Tabulátor.

Chcete-li změnit nastavení tabulátoru, vyberte sloupce nebo buňky, které chcete ovlivnit, zvolte Text > Tabulátory, abyste zobrazili panel Tabulátory, a pak upravte nastavení tabulátoru.

Poznámka:

Když pomocí pravítka tabulátoru aplikujete na buňku nebo skupinu buněk desetinný tabulátor, obvykle nemusíte vkládat znak tabulátoru na začátek každého odstavce, aby se text v buňkách desetinně zarovnal. Odstavce se automaticky zarovnají na desetinný znak, ledaže by odstavec obsahoval další formátování, například zarovnání na střed, které by desetinný tabulátor lokálně změnilo.

Změna zarovnání textu v buňce tabulky

 1. Pomocí textového nástroje vyberte buňku nebo buňky, které chcete změnit.
 2. Zvolte Tabulka > Volby buňky > Text.
 3. Pod nabídkou Vertikální zarovnání vyberte nastavení Zarovnání: Zarovnat nahoře, Zarovnat střed, Zarovnat dole nebo Zarovnat vertikálně.

  Pokud vyberete zarovnání do bloku, určete také Limit mezer odstavců; tím nastavíte maximální velikost mezery, která se může vložit mezi odstavce. (Viz Svislé zarovnání textu uvnitř textového rámečku.)

 4. Pro První účaří vyberte volbu, která určí, jak bude text odsazen od horního okraje buňky.

  Nastavení jsou stejná jako odpovídající nastavení v dialogovém okně Volby textového rámečku.

 5. Klikněte na OK.
Poznámka:

Chcete-li změnit vodorovné zarovnání textu v buňce, použijte volbu zarovnání v panelu Odstavec. Chcete-li zarovnat text v buňce na desetinný tabulátor, přidejte nastavení desetinného tabulátoru pomocí panelu Tabulátory.

Otočení textu v buňce

 1. Umístěte textový kurzor do buňky, jejíž obsah chcete otočit, nebo vyberte buňky, které chcete změnit.
 2. Zvolte Tabulka > Volby buňky > Text nebo zobrazte panel Tabulka.
 3. Vyberte hodnotu Otočení a klikněte na OK.

Změna odstupu vsazení buněk

 1. Pomocí textového nástroje umístěte textový kurzor do buňky nebo vyberte buňku, případně buňky, které chcete změnit.
 2. Zvolte Tabulka > Volby buňky > Text nebo zobrazte panel Tabulka.
 3. V části Vsazení buňky určete hodnoty pro horní, dolní, levé a pravé vsazení a pak klikněte na OK.

Zvětšením odstupu vsazení buněk se v mnoha případech zvětší výška řádku. Pokud je výška řádku nastavena na pevnou hodnotu, zkontrolujte, že máte dostatek místa pro hodnoty vsazení, abyste nezpůsobili přesahování textu v buňkách.

Sloučení a rozdělení buněk

Buňky v tabulce můžete slučovat (kombinovat) nebo rozdělovat.

Sloučit buňky

V jednom řádku nebo sloupci můžete zkombinovat dvě nebo více buněk do jedné buňky. Můžete například sloučit buňky v horním řádku tabulky a vytvořit tak jednu buňku, kterou použijete pro titul tabulky.

 1. Pomocí textového nástroje vyberte buňky, které chcete sloučit.
 2. Zvolte Tabulka > Sloučit buňky.

Zrušit sloučení buněk

 1. Umístěte textový kurzor do sloučené buňky a zvolte Tabulka > Zrušit sloučení buněk.

Rozdělení buněk

Buňky můžete rozdělit svisle nebo vodorovně, což je zvláště užitečné při vytváření tabulek formulářů. Můžete vybrat více buněk a rozdělit je svisle nebo vodorovně.

 1. Umístěte textový kurzor do buňky, kterou chcete rozdělit, nebo vyberte řádek, sloupec nebo blok buněk.
 2. Zvolte Tabulka > Rozdělit buňku svisle nebo Rozdělit buňku vodorovně.

Práce s buňkami s přesahujícím obsahem

Ve většině případů se tabulka svisle roztáhne tak, aby se do ní vešel celý nově vložený text nebo grafika. Pokud ale nastavíte pevnou výšku řádku a přidáte text nebo grafiku, které jsou pro buňku příliš velké, v pravém dolním rohu buňky se objeví malá červená tečka označující, že obsah buňky přesahuje.

Přesahující text nemůžete nechat přetékat do jiné buňky. Místo toho musíte upravit nebo změnit velikost obsahu nebo rozšířit buňku nebo textový rámeček, ve kterém je tabulka umístěna.

Včleněná grafika nebo text s pevným prokladem může přesahovat přes okraje buňky. V takovém případě můžete vybrat volbu Oříznout obsah podle buňky, aby se text nebo včleněná grafika, která by jinak přesahovala přes kterýkoliv okraj buňky, ořízla podle hranic buňky. Ale pokud včleněné grafiky přesahují přes spodní okraj buňky (Vodorovně), volba se nepoužije.

Zobrazení přesahujícího obsahu v buňce

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Zvětšete velikost buňky.

  • Změňte formátování textu. Chcete-li vybrat obsah buňky, klikněte v buňce s přesahujícím obsahem, stiskněte Esc a pak pomocí ovládacího panelu zformátujte text.

Oříznutí obrazu v buňce

Když je obraz pro buňku příliš velký, přesahuje přes její hranice. Části obrazu, které přesahují hranice buňky, můžete oříznout.

 1. Umístěte textový kurzor do buňky, jejíž obsah chcete oříznout, nebo vyberte jednu nebo více buněk, které chcete změnit.
 2. Zvolte Tabulka > Volby buňky > Text.
 3. Vyberte Oříznout obsah podle buňky a pak klikněte na OK.

Změna směru psaní v buňce

 1. Umístěte textový kurzor do buňky, jejíž směr chcete změnit, nebo vyberte jednu nebo více buněk, které chcete upravit.
 2. Zvolte Tabulka > Volby buňky > Text.
 3. Typ směru v buňce vyberte z nabídky Směr psaní a klikněte na OK.

Typ směru lze vybrat také z rozbalovací nabídky Směr psaní v panelu Tabulka nebo můžete při vytváření stylu buňky zvolit možnost Směr buňky je proti směru článku v části Text.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?