Tahy a výplně tabulky

O tazích a výplních tabulky

Tahy a výplně můžete přidat do tabulky různými způsoby. Pomocí dialogového okna Volby tabulky můžete změnit tahy okrajů tabulky a přidat střídající se tahy a výplně sloupců a řádků. Chcete-li změnit tahy a výplně jednotlivých buněk nebo buněk záhlaví/zápatí, použijte dialogové okno Volby buňky nebo panely Vzorník, Tah a Barvy.

Formátování vybrané pomocí dialogového okna Volby tabulky standardně změní veškeré příslušné formátování dříve aplikované na buňky tabulky. Pokud ale v dialogovém okně Volby tabulky vyberete volbu Zachovat lokální formátování, tahy a výplně aplikované na jednotlivé buňky se nezmění.

Pokud pro tabulky nebo buňky používáte opakovaně stejné formátování, vytvořte a aplikujte styly tabulky nebo styly buněk.

Změna ohraničení tabulky

Ohraničení tabulky lze změnit pomocí dialogu Nastavení tabulky v panelu Tah.

 1. Umístěte textový kurzor do buňky a zvolte Tabulka > Volby tabulky > Nastavení tabulky.
 2. V části Ohraničení tabulky určete požadovaná nastavení tloušťky, typu, barvy, odstínu a mezer. (Viz Volby tahu a výplně tabulky.)
 3. V části Pořadí kreslení tahů vyberte pořadí kreslení z následujících voleb:

  Nejlepší spoje

  Když je tato volba vybraná, tahy řádků se zobrazí vpředu v místech křížení s tahy jiné barvy. Navíc, když se kříží tahy jako jsou dvojité linky, tahy se spojí a body křížení se spojí.

  Tahy řádků vpředu

  Když je tato volba vybraná, tahy řádků se zobrazí vpředu.

  Tahy sloupců vpředu

  Když je tato volba vybraná, tahy sloupců se zobrazí vpředu.

  Kompatibilita InDesign 2.0

  Když je tato volba vybraná, tahy řádků se zobrazí vpředu. Navíc, když se kříží tahy jako jsou dvojité linky, spojí se a body křížení se spojí pouze tam, kde se tahy kříží ve tvaru T.

 4. Pokud nechcete, aby se nastavené formátování tahů jednotlivých buněk změnilo, vyberte Zachovat lokální formátování.
 5. Klikněte na tlačítko OK.
Poznámka:

Pokud z tabulky odstraníte tahy a výplně, zvolte Zobrazení > Zobrazovat netištěné > Zobrazovat okraje rámečku, abyste zobrazili hranice buněk v tabulce.

Přidání tahu a výplně do buněk

Tahy a výplně můžete do buněk přidávat pomocí dialogového okna Volby buňky, panelu Tah nebo panelu Vzorník.

Přidání tahu a výplně pomocí Volby buňky

Které čáry buňky se formátují tahem nebo výplní můžete určit tím, že vyberete nebo odznačíte čáry v náhledové ikoně. Pokud chcete změnit vzhled všech řádků nebo sloupců v tabulce, použijte vzor střídání tahů nebo výplní, ve kterém druhý vzorek nastavíte na 0.

 1. Pomocí textového nástroje umístěte textový kurzor do buňky nebo vyberte buňku, případně buňky, do kterých chcete přidat tah nebo výplň. Chcete-li přidat tah nebo výplň do řádků záhlaví nebo zápatí, vyberte buňky záhlaví/zápatí na začátku tabulky.
 2. Zvolte Tabulka > Volby buňky > Tahy a výplně.
 3. V náhledu zobrazované oblasti určete, pro které čáry chcete změnit tah. Chcete-li například použít silný tah pro vnější čáry vybraných buněk, ale ne pro vnitřní čáry, kliknutím na vnitřní čáru ji odznačte. (Vybrané čáry jsou modré; nevybrané čáry jsou šedé.)
  V náhledu zobrazované oblasti vyberte čáry, které chcete ovlivnit.

  Poznámka:

  Dvojitým kliknutím na libovolnou vnější čáru v náhledu zobrazované oblasti vyberete celý vnější obdélník. Dvojitým kliknutím na libovolnou vnitřní čáru vyberete vnitřní čáry. Trojitým kliknutím kdekoliv v náhledové ikoně vyberete nebo odznačíte všechny čáry.

 4. V části Tah buňky určete požadovaná nastavení tloušťky, typu, barvy, odstínu a mezer čáry. (Viz Volby tahu a výplně tabulky.)
 5. V části Výplň buňky určete požadovanou barvu a odstín.
 6. Pokud chcete, vyberte Přetisk tahu a Přetisk výplně a pak klikněte na OK.

Přidání tahu buňky pomocí panelu Tah

Panel Tah je dostupný v aplikaci InDesign, ne v InCopy.

 1. Vyberte buňku nebo buňky, které chcete změnit. Chcete-li aplikovat tah štětcem na buňky záhlaví nebo zápatí, vyberte řádek záhlaví nebo zápatí.
 2. Zvolte Okna > Tah, abyste zobrazili panel Tah.
 3. V náhledu zobrazované oblasti určete, pro které čáry chcete změnit tah.
 4. V panelu nástrojů zkontrolujte, že je vybrané tlačítko objektu . (Pokud je vybrané tlačítko textu , změny tahu ovlivní text, ne buňky.)
 5. Zadejte hodnotu tloušťky a typ tahu.

Přidávání výplně do buněk pomocí panelu Vzorník

 1. Vyberte buňku nebo buňky, které chcete změnit. Chcete-li aplikovat výplň na buňky záhlaví nebo zápatí, vyberte řádek záhlaví nebo zápatí.
 2. Chcete-li zobrazit panel Vzorník, zvolte Okna > Barvy > Vzorník.
 3. Zkontrolujte, zda jste vybrali tlačítko Objekt . (Pokud je vybrané tlačítko Text , změny výplně ovlivní text, ne buňky.)
 4. Vyberte políčko vzorníku.

Přidání přechodu do buněk pomocí panelu Přechod

 1. Vyberte buňky, které chcete nastavit. Chcete-li aplikovat přechod na buňky záhlaví nebo zápatí, vyberte řádek záhlaví nebo zápatí.
 2. Chcete-li zobrazit panel Přechod, zvolte Okna > Barvy > Přechod.
 3. Klikněte do Stupnice přechodu, abyste aplikovali přechod na vybrané buňky. Podle potřeby upravte nastavení přechodu.

Přidání diagonálních čar do buňky

 1. Pomocí textového nástroje umístěte textový kurzor do buňky nebo vyberte buňku, případně buňky, do kterých chcete přidat diagonální čáry.
 2. Zvolte Tabulka > Volby buňky > Diagonální čáry.
 3. Klikněte na tlačítko požadovaného typu diagonální čáry.
 4. V části Čára tahu určete požadovaná nastavení tloušťky, typu, barvy a mezer; nastavte odstín v procentech a volby přetisku.
 5. Z nabídky Kreslit zvolte Diagonální vpředu, chcete-li umístit diagonální čáry před obsah buňky; zvolte Obsah vpředu, chcete-li umístit diagonální čáry za obsah buňky, a pak klikněte na OK.

Volby tahu a výplně tabulky

Při výběru tahů a výplní pro tabulku nebo buňky použijte následující volby:

Tloušťka

Určuje tloušťku čáry okrajů tabulky nebo buňky.

Typ

Určuje typ čáry, například Tlustá-tenká.

Barvy

Určuje barvu okrajů tabulky nebo buňky. Uvedené volby odpovídají obsahu panelu Vzorník.

Odstín

Určuje v procentech odstín barvy použité u tahu nebo výplně.

Barva mezery

Aplikuje barvu na oblasti mezi čárkami, tečkami nebo čárami. Tato volba není dostupná, pokud je jako typ čáry vybraná volba Plná.

Odstín mezery

Aplikuje odstín na oblasti mezi čárkami, tečkami nebo čárami. Tato volba není dostupná, pokud je jako typ čáry vybraná volba Plná.

Přetisk

Když je tato volba vybraná, pak se tisková barva určená v rozbalovacím seznamu Barva aplikuje přes všechny barvy ležící pod ní. V opačném případě se tyto barvy vykrojí.

Střídání tahů a výplní v tabulce

Pomocí střídajících se tahů a výplní můžete zlepšit přehlednost nebo vylepšit vzhled tabulky. Střídání tahů a výplní v řádcích tabulky neovlivní řádky záhlaví a zápatí. Střídání tahů a výplní ve sloupcích tabulky však řádky záhlaví a zápatí ovlivní.

Nastavením střídání tahů a výplní změníte nastavené formátování tahů buňky. Nechcete-li formátování změnit, vyberte v dialogovém okně Volby tabulky volbu Zachovat lokální formátování.

Poznámka:

Pokud chcete výplň a tah aplikovat na každou buňku tabulky a ne pouze na střídající se vzory, můžete použít nastavení střídavých tahů a výplní, abyste vytvořili takové nestřídající se vzory. Chcete-li vytvořit takový efekt, zvolte 0 v druhém vzorku pro Následující.

Před (vlevo) a po (vpravo) nastavení střídajících se výplní v tabulce

Přidání střídání tahů do tabulky

 1. S textovým kurzorem v buňce zvolte Tabulka > Volby tabulky > Střídání tahů řádků nebo Střídání tahů sloupců.
 2. Ve volbě Vzor střídání vyberte požadovaný typ vzoru střídání. Vyberte Vlastní, pokud chcete nastavit vlastní vzor; například jeden sloupec s tlustou černou čárou následovaný třemi sloupci s tenkými žlutými čarami.
 3. Ve volbě Střídavé určete nastavení výplní pro první i následující vzor. Můžete například použít plný tah pro první sloupec a tlustou – tenkou čáru pro následující sloupec, a tyto tahy se pak budou střídat. Pokud chcete, aby se tah aplikoval na všechny řádky nebo sloupce, zvolte 0 ve volbě Následující.
  Poznámka:

  V tabulkách umístěných ve více rámečcích střídání tahů a výplní řádků nezačne znovu na začátku dalšího rámečku v článku. (Viz Rozdělení tabulky do více rámečků.)

 4. Chcete-li zachovat dříve použité formátování tahů v tabulce, vyberte volbu Zachovat lokální formátování.
 5. Ve volbách Vynechat prvních a Vynechat posledních zadejte počet řádků nebo sloupců na začátku a na konci tabulky, pro které nechcete použít atributy tahů, a pak klikněte na OK.

Přidání střídání výplní do tabulky

 1. Umístěte textový kurzor do buňky a zvolte Tabulka > Volby tabulky > Střídání výplní.
 2. Ve volbě Vzor střídání vyberte požadovaný typ vzoru střídání. Vyberte Vlastní, pokud chcete určit vlastní vzor; například jeden řádek vyplněný šedě následovaný třemi řádky vyplněnými žlutě.
 3. Ve volbě Střídavé určete nastavení výplní pro první vzor a následující vzor. Pokud například vyberete pro vzor střídání volbu Každý druhý sloupec, můžete nastavit první dva sloupce v šedém odstínu a další dva sloupce bez výplně. Pokud chcete, aby se výplň aplikovala na všechny řádky nebo sloupce, určete 0 ve volbě Následující.
 4. Chcete-li zachovat dříve použité formátování výplní v tabulce, vyberte volbu Zachovat lokální formátování.
 5. Ve volbách Vynechat prvních a Vynechat posledních zadejte počet řádků nebo sloupců na začátku a na konci tabulky, ve kterých nechcete použít atributy výplně, a pak klikněte na OK.

Vypnutí střídání tahů a výplní v tabulce

 1. Umístěte do tabulky textový kurzor.
 2. Zvolte Tabulka > Volby tabulky > Střídání tahů řádků, Střídání tahů sloupců nebo Střídání výplní.
 3. Ve volbě Vzor střídání zvolte Žádné a pak klikněte na OK.

Další podobné nápovědy

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.