Vytváření a úpravy textových proměnných

Textová proměnná je položka, kterou vložíte do dokumentu, a která se mění podle kontextu. Například proměnná Číslo poslední stránky zobrazí číslo poslední stránky dokumentu. Pokud přidáte nebo odeberete stránky, bude proměnná příslušně aktualizována.

Aplikace InCopy obsahuje několik přednastavených textových proměnných, které lze vložit do dokumentu. Můžete upravit formát těchto proměnných nebo si vytvořit své vlastní. Některé proměnné, jako je Průběžné záhlaví a Číslo kapitoly, jsou užitečné hlavně pro přidávání ke vzorovým stránkám, abyste zaručili jednotné formátování a číslování. Jiné proměnné, jako je Datum vytvoření a Název souboru, jsou užitečné pro přidání do oblasti popisu pro tisk.

Poznámka:

Přidání příliš velkého množství textu do proměnné může způsobit přesah nebo zhuštění textu. Text proměnné se nezalamuje podle řádků.

Vytvoření nebo úpravy textových proměnných

Volby dostupné při vytváření proměnné závisí na zvoleném typu proměnné. Pokud například zvolíte typ Číslo kapitoly, můžete určit text, který se zobrazí před číslem a za ním, a můžete určit styl číslování. Můžete vytvořit několik odlišných proměnných založených na stejném typu proměnné. Můžete například vytvořit proměnnou, která zobrazuje „Kapitola 1“, a jinou, která zobrazuje „Kap. 1.”

Podobně, pokud zvolíte typ Průběžné záhlaví, můžete určit, jaký styl se použije jako základ pro záhlaví, a můžete vybrat volby pro odstranění interpunkce na konci a změnu velikosti písma.

 1. Chcete-li vytvořit textové proměnné pro použití ve všech nových dokumentech, které vytvoříte, zavřete všechny dokumenty. Jinak se textové proměnné, které vytvoříte, zobrazí pouze v aktuálním dokumentu.

 2. Zvolte Text > Textové proměnné > Definovat.

 3. Klikněte na Nový nebo vyberte existující proměnnou a klikněte na Upravit.

 4. Zadejte název proměnné, například „Úplná kapitola“ nebo „Průběžný nadpis“.

 5. V nabídce Typ zvolte typ proměnné, určete volby pro tento typ a pak klikněte na OK.

  V závislosti na vybraném typu proměnné jsou dostupné různé volby.

  Text před/text za

  Pro všechny typy proměnných (kromě typu Vlastní text) můžete určit text, který bude přidán před proměnnou nebo za ni. Můžete například přidat slovo „z“ před proměnnou Číslo poslední stránky a frázi „celkových stránek“ za proměnnou, čímž vytvoříte text „z 12 celkových stránek“. Můžete také mezi tato pole vložit text, ale speciální znaky, jako jsou tabulátory nebo automatická čísla stránek, se vynechají. Chcete-li vložit speciální znaky, klikněte na trojúhelník vpravo od textového pole.

  Styl

  Pro všechny číselné typy proměnných můžete určit styl číslování. Pokud je vybraná volba [současný styl číslování], používá proměnná stejný styl číslování vybraný v dialogovém okně Volby číslování a oddílu dokumentu.

Typy proměnných

Číslo kapitoly

Proměnná vytvořená s typem Číslo kapitoly vkládá číslo kapitoly. Můžete vložit text před číslo kapitoly nebo za něj a můžete určit styl číslování.

Pokud je číslo kapitoly dokumentu nastaveno pro pokračování z předchozího dokumentu v knize, budete možná potřebovat aktualizovat číslování knihy, aby se zobrazovalo vhodné číslo kapitoly.

Datum vytvoření, datum změny a datum výstupu

Datum vytvoření vkládá datum a čas, kdy byl dokument poprvé uložen; datum změny vkládá datum a čas, kdy byl dokument naposledy uložen na disk; datum výstupu vkládá datum a čas, kdy jste dokument začali tisknout, exportovat do PDF nebo byl sbalen. Můžete vložit text před datum nebo za něj a můžete změnit formát data pro všechny datové proměnné.

Formát data

Formáty pro datum můžete přímo zadat do pole Formát data nebo můžete zvolit volby formátu kliknutím na trojúhelník napravo od pole. Například formát data „MM/dd/rr“ zobrazí datum jako 12/22/07. Změnou formátu na „MMM. d, rrrr“ se datum zobrazí jako Pro 22, 2007.

Datové proměnné používají jazyk aplikovaný na text. Například datum vytvoření se může zobrazit ve španělském textu jako „01 diciembre 2007“ a v německém jako „01 Dezember 2007“.

Zkratka

Popis

Příklad

M

Číslo měsíce, bez úvodní nuly

8

MM

Číslo měsíce, s úvodní nulou

08

MMM

Zkrácený název měsíce

Srp

MMMM

Úplný název měsíce

Srpen

d

Číslo dne, bez úvodní nuly

5

dd

Číslo dne, s úvodní nulou

05

E

Název dne, zkrácený

EEEE

Úplný název dne

Pátek

rr nebo RR

Číslo roku, poslední dvě číslice

07

r (R) nebo rrrr (RRRR)

Úplné číslo roku

2007

G nebo GGGG

Období, zkrácené nebo úplné

AD nebo Anno Domini

h

Hodina, bez úvodní nuly

4

hh

Hodina, s úvodní nulou

04

H

Hodina, bez úvodní nuly, 24hodinový formát

16

HH

Hodina, s úvodní nulou, 24hodinový formát

16

m

Minuta, bez úvodní nuly

7

mm

Minuta, s úvodní nulou

07

s

Sekunda, bez úvodní nuly

7

ss

Sekunda, s úvodní nulou

07

a

AM nebo PM, dvě písmena

PM

z nebo zzzz

Časové pásmo, zkrácené nebo úplné

PST nebo Tichomořský (běžný čas)

Název souboru

Tato proměnná vkládá název aktuálního souboru do dokumentu. Obvykle je přidána do oblasti popisu dokumentu pro tisk nebo použita v záhlaví nebo zápatí. U voleb Text před a Text za můžete navíc zvolit následující volby.

Zahrnout celou cestu složky

Vyberte, chcete-li do názvu souboru zahrnout úplnou cestu ke složce. Používají se standardní konvence zápisu cesty pro Windows nebo Mac OS.

Zahrnout příponu souboru

Vyberte, chcete-li zahrnout příponu názvu souboru.

Proměnná Název souboru se aktualizuje pokaždé, když uložíte soubor pod novým názvem nebo na nové místo. Cesta ani přípona se v dokumentu neobjeví, dokud ho neuložíte.

Název obrazu

Proměnná Název obrazu je užitečná pro generování automatických popisků z metadat. Proměnná Název obrazu obsahuje typ proměnné Popisek metadat. Pokud textový rámeček s touto proměnnou přiléhá k obrazu nebo je seskupen s obrazem, zobrazuje tato proměnná metadata daného obrazu. Proměnnou Název obrazu můžete upravit a určit, které pole metadat se použije.

Číslo poslední stránky

Typ Číslo poslední stránky je užitečný pro přidávání celkového počtu stránek v dokumentu do zápatí a záhlaví pomocí obvyklého formátu „Stránka 3 z 12“. V tomto případě je číslo 12 generováno proměnnou Číslo poslední stránky a je aktualizováno pokaždé, když přidáte nebo odeberete stránku. Můžete vložit text před číslo poslední stránky nebo za něj a můžete určit styl číslování. V nabídce Rozsah určete, zda se použije číslo poslední stránky z oddílu nebo dokumentu.

Poznamenejme, že proměnná Číslo poslední stránky nepočítá stránky dokumentu.

Průběžné záhlaví (odstavcový nebo znakový styl)

Proměnné Průběžné záhlaví vkládají první nebo poslední výskyt (na stránce) textu, na který je aplikován určený styl. Pokud není žádný text na stránce formátován specifickým stylem, použije se text z předchozí stránky.

Vlastní text

Tato proměnná se obvykle používá pro vkládání zástupného textu nebo textového řetězce, který může být třeba rychle změnit. Pokud například pracujete na projektu, který používá kódový název pro společnost, můžete vytvořit vlastní textovou proměnnou pro tento kódový název. Až budete znát opravdový název společnosti, můžete jednoduše změnit uvedenou proměnnou a aktualizovat tak všechny její výskyty.

Chcete-li do textové proměnné vložit speciální znaky, klikněte na trojúhelník napravo od textového pole.

Vložení textových proměnných

 1. Umístěte textový kurzor na místo, kde chcete zobrazit proměnnou.

 2. Zvolte Text > Textové proměnné > Vložit proměnnou a poté vyberte proměnnou, kterou chcete vložit.

Proměnná se objeví na stránce, jako kdybyste ji napsali v dokumentu. Například proměnná Datum vytvoření se může zobrazit jako Prosinec 22, 2007. Když zvolíte Text > Zobrazovat skryté znaky, bude instance proměnné ohraničena rámečkem s barvou aktuální vrstvy.

Poznámka:

Textové proměnné se nezalamují na další řádky.

Odstranění, převedení a import textových proměnných

Chcete-li odstranit, převést nebo importovat textové proměnné, použijte dialogové okno Textové proměnné.

Odstranění textových proměnných

Chcete-li odstranit instanci textové proměnné vložené do dokumentu, jednoduše vyberte proměnnou a stiskněte Backspace nebo Delete. Můžete také odstranit samotnou proměnnou. Pokud to uděláte, můžete se rozhodnout, jak nahradíte proměnné vložené do dokumentu.

 1. Zvolte Text > Textové proměnné > Definovat.

 2. Vyberte proměnnou a pak klikněte na Odstranit.

 3. Určete, jak se proměnná nahradí, zda určením jiné proměnné, převedením instancí proměnné na text nebo odstraněním všech instancí proměnné.

Převod textových proměnných na text

 • Chcete-li převést jednu instanci, vyberte v okně dokumentu textovou proměnnou a pak zvolte Text > Textové proměnné > Převést proměnnou na text.

 • Chcete-li převést všechny instance textové proměnné v dokumentu, zvolte Text > Textové proměnné > Definovat, vyberte proměnnou a pak klikněte na Převést na text.

Import textových proměnných z jiného dokumentu

 1. Zvolte Text > Textové proměnné > Definovat.

 2. Klikněte na Načíst a pak dvojitě klikněte na dokument obsahující proměnné, které chcete importovat.

 3. V dialogovém okně Načíst textové proměnné se ujistěte, že je u všech proměnných, které chcete importovat, zobrazeno zaškrtnutí. Pokud se název některé importované proměnné shoduje s názvem stávající proměnné, vyberte ze seznamu Konflikt s existující textovou proměnnou jednu z následujících položek a pak klikněte na tlačítko OK:

  Použít vstupní definici

  Přepíše stávající proměnnou načtenou proměnnou a použije její nové atributy na veškerý text v aktuálním dokumentu, který používal starou proměnnou. Definice vstupní a stávající proměnné se zobrazí v dolní části dialogového okna Načíst textové proměnné, takže je můžete porovnat.

  Automaticky přejmenovat

  Přejmenuje načítanou proměnnou.

 4. Vyberte OK a potom klikněte na Hotovo.

Poznámka:

Proměnné můžete zkopírovat také do jiných dokumentů při synchronizaci souboru knihy.

Vytváření proměnných pro průběžná záhlaví a zápatí

Standardně vkládají proměnné Průběžné záhlaví první výskyt (na stránce) textu, na který je aplikován určený styl. Proměnné Průběžné záhlaví jsou zejména užitečné pro zobrazování aktuálního záhlaví nebo titulu v záhlavní nebo v zápatí.

 1. Pokud obsah ještě není formátovaný, vytvořte a aplikujte odstavcový nebo znakový styl na text, který chcete zobrazit v záhlaví (například styl titulu nebo nadpisu).
 2. Zvolte Text > Textové proměnné > Definovat.
 3. klikněte na Nová a zadejte název proměnné.
 4. Z nabídky Typ zvolte Průběžné záhlaví (odstavcový styl) nebo Průběžné záhlaví (znakový styl).
 5. Určete následující volby:

  Styl

  Zvolte styl, který chcete zobrazit v záhlaví nebo zápatí.

  Použijte

  Rozhodněte se, zda chcete použít první nebo poslední výskyt stylu použitého na stránce. První na stránce je první odstavec (nebo znak), který začíná na stránce. Pokud se daný styl na stránce nevyskytuje, použije se předchozí výskyt použití stylu. Pokud v dokumentu není žádný předcházející výskyt, bude proměnná prázdná.

  Odstranit interpunkci na konci

  Pokud je tato volba vybraná, zobrazí proměnná text bez interpunkce na konci (teček, dvojteček, vykřičníků a otazníků).

  Změnit malá a velká písmena

  Vyberte tuto volbu, chcete-li změnit velikost písmen v textu, který je v záhlaví nebo zápatí. Můžete například chtít v zápatí použít první velké písmeno ve větě, i když je na stránce nadpis s prvními velkými písmeny ve všech slovech.

 6. klikněte na OK a pak klikněte na Hotovo v dialogovém okně Textové proměnné.

  Teď můžete vložit proměnnou do záhlaví nebo zápatí, které vytvoříte na vzorové stránce.

  Pokud jste již vytvořili textový rámeček záhlaví nebo zápatí na vzorové stránce dokumentu aplikace InDesign, můžete proměnnou vložit do záhlaví nebo zápatí. (Viz Úpravy textu na vzorové stránce.)

Definice proměnných popisků

Proměnné popisků se automaticky zaktualizují, jakmile se textový rámeček s proměnnou popisku přesune vedle obrazu. Pokud použijete volbu Typ > Textové proměnné > Vložit proměnnou > Název obrazu, jsou pro typ proměnné ve výchozím nastavení použita metadata Název. Proměnnou Název obrazu lze upravit, nebo můžete vytvořit nové proměnné, jež určují metadata obrazu.

 1. Zvolte Text > Textové proměnné > Definovat.

 2. Chcete-li vytvořit proměnnou, vyberte Nová, anebo pomocí Upravit můžete upravit existující proměnnou.

 3. Pro Text vyberte Popisek metadat.

 4. Zvolte volbu z nabídky Metadata.

 5. Určete text, který se zobrazí před metadaty a za nimi, a potom vyberte OK.