Úpravy textu

Vyberte text

 1. Pomocí textového nástroje proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Znak, slovo nebo celý blok textu vyberte tažením myší textovým kurzorem.

  • Dvojitým kliknutím vyberte slovo. Mezery vedle slova se nevyberou.

  • Dvojitým kliknutím na znak vyberte sousedící znaky stejného typu. Pokud se například v odstavci zobrazuje text latinkou, kanji a hiragana a dvojitě kliknete na kanji, vybere se sousedící znak kanji ve stejném řetězci.

  • Trojím kliknutím kdekoliv v řádku vyberte řádek. Pokud v předvolbách není vybraná volba Trojí kliknutí vybere řádek, vybere trojí kliknutí celý odstavec.

  • Pokud je vybraná volba Trojí kliknutí vybere řádek, čtyřnásobné kliknutí kdekoliv v odstavci vybere celý odstavec.

  • Pětinásobným kliknutím vyberete celý článek, případně můžete kliknout kamkoli v článku a zvolit Úpravy > Vybrat vše.

Poznámka:

Pokud s použitím výše uvedených postupů vyberete text obsahující kotvu poznámky, poznámka a její obsah se také vybere.

Pokud nemůžete vybrat text v rámečku, textový rámeček je pravděpodobně v zamčené vrstvě nebo na vzorové stránce. Zkuste odemknout vrstvu nebo přejít na vzorovou stránku. Textový rámeček může být také umístěn za jiným rámečkem nebo průhledným objektem. Viz Vybírání textu v zakrytém rámečku.

Změna funkce trojího kliknutí

 1. Zvolte Úpravy > Předvolby > Text (Windows) nebo InCopy > Předvolby > Text (Mac OS).
 2. Vyberte volbu Trojí kliknutí vybere řádek, chcete-li, aby se trojím kliknutím vybral řádek (to je výchozí nastavení). Odznačte tuto volbu, pokud chcete, aby se trojím kliknutím vybral odstavec.

Vybírání textu v zakrytém rámečku

 1. Použijte nástroj pro výběr  , přidržte klávesu Ctrl (Windows) nebo Command (Mac OS) a kliknutím vyberte textový rámeček.
 2. Vyberte textový nástroj a pak klikněte uvnitř textového rámečku nebo vyberte text.

Vložení textu

Můžete vložit text z jiné aplikace nebo z Adobe InCopy.

Pokud textový kurzor není uvnitř textového rámečku, když vkládáte text do aplikace InDesign, vytvoří se nový prostý textový rámeček. Pokud je textový kurzor uvnitř textového rámečku, text se vloží dovnitř tohoto rámečku. Pokud je v okamžiku vkládání vybraný text, vkládaný text nahradí vybraný text.

Vložíte-li text do mřížky rámečku také pomocí příkazu Úpravy > Vložit bez formátu mřížky, vložený text si zachová písmo, velikost písma a mezery znaků zkopírovaného textu. Můžete vybrat text a volbou příkazu Upravit > Aplikovat formát mřížky formátovat vložený text podle atributů mřížky rámečku.

Vložení textu z jiné aplikace

 1. Chcete-li zachovat formátování a informace, jako jsou styly a značky rejstříku, otevřete sekci Zpracování schránky v dialogovém okně Předvolby a pod Vložit vyberte Všechny informace. Chcete-li tyto položky a ostatní formátování při vkládání odstranit, vyberte Pouze text.
 2. Vyjměte nebo zkopírujte text v jiné aplikaci nebo dokumentu InCopy.
 3. Pokud chcete, vyberte text nebo klikněte do textového rámečku. Jinak se text vloží do nového rámečku.
 4. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Zvolte Úpravy > Vložit. Pokud vkládaný text neobsahuje veškeré formátování, můžete chtít upravit nastavení v dialogovém okně Volby importu pro dokumenty RTF.

  • Zvolte Úpravy > Vložit bez formátování (Příkaz Vložit bez formátování je při vkládání z jiné aplikace ztlumený, pokud je v předvolbách Zpracování schránky vybraná volba Pouze text.)

  • Zvolte příkaz Upravit > Vložit bez formátu mřížky.

Poznámka:

Můžete také přetáhnout text z jiné aplikace do dokumentu aplikace InDesign nebo můžete do dokumentu aplikace InDesign vložit textový soubor nebo soubor z textového procesoru přímo z Průzkumníku Windows nebo Finderu v Mac OS. Text se vloží do nového rámečku. Přetažení se stisknutou klávesou Shift odstraní formátování. Volba vybraná v části Zpracování schránky v dialogovém okně Předvolby určuje, zda se zachovají informace jako jsou značky rejstříku a vzorníky barev.

Automatické nastavení mezer při vkládání textu

Když vkládáte text, mohou se podle kontextu automaticky přidávat nebo odstraňovat mezery. Pokud například vyjmete slovo a pak ho vložíte mezi dvě slova, před i za slovem se objeví mezera. Pokud toto slovo vložíte na konec věty před tečku, mezera se nepřidá.

Poznámka:

Tato funkce se používá především práci s textem v latince. K dispozici je také, pouze pokud je vkládaný text v latince na panelu Znak nastaven na některý západní jazyk.

 1. Zvolte příkaz Upravit > Předvolby > Text (Windows) nebo InCopy > Předvolby > Text (Mac OS).
 2. Vyberte Automaticky nastavit mezery při vyjmutí a vložení slov a pak klikněte na OK.

Vložení textu do mřížky rámečku

Můžete vložit text, který si zachová atributy formátování svého zdroje. Když zkopírujete text s upravenými atributy z jedné mřížky rámečku a vložíte jej do jiné mřížky rámečku, text se vloží pouze se zachovanými změněnými atributy. Je rovněž možné vkládat bez formátování mřížky.

 1. Vyjměte nebo zkopírujte text v jiné aplikaci nebo dokumentu InCopy.
 2. V mřížce rámečku zobrazte místo textového kurzoru display nebo vyberte blok textu.
 3. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Chcete-li vložit text, který odpovídá formátu mřížky, zvolte možnost Upravit > Vložit.

  • Chcete-li vložit text bez formátování mřížky, zvolte možnost Upravit > Vložit bez formátu mřížky.

Formátování mřížky můžete použít kdykoli později volbou Upravit > Aplikovat formát mřížky. Na text se aplikují atributy formátu mřížky zadané na panelu Pojmenované mřížky.

Aplikace formátu mřížky na text

Formát mřížky můžete aplikovat na jakýkoli text, který neodpovídá formátu mřížky.

 1. Vyberte text.
 2. Zvolte příkaz Upravit > Aplikovat formát mřížky.

Změna formátování textu

 1. Vyberte textový rámeček.
 2. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Zvolte možnost Text > Směr psaní > Vodorovný nebo svislý.

  • Zvolte možnost Text > Článek pro zobrazení panelu článků. Vyberte možnost Vodorovný nebo Svislý pro směr článku.

V zobrazení sloupců nebo článku se text zobrazuje jako vodorovný i když je vybrán svislý směr. V zobrazení rozvržení je text svislý, pokud je vybrán svislý směr.

Svislý textový rámeček nebo mřížka rámečku se přemění ve vodorovný, nebo se vodorovný textový rámeček nebo mřížka rámečku přemění na svislý. Změna tohoto nastavení způsobí změnu celého článku a dotčeny budou všechny rámečky zřetězené k vybraným rámečkům.

Poznámka:

Chcete-li změnit směr jednotlivých znaků v rámečku, použijte funkci Tate-chu-yoko nebo funkci otáčení znaků na panelu znaků.

Přetažení textu

Pomocí myši můžete přetáhnout text do editoru článků nebo do zobrazení rozvržení. Dokonce můžete přetáhnout text z editoru článků do zobrazení rozvržení (a naopak) nebo do některých dialogových oken, například do dialogového okna Hledat a nahradit. Přetažení textu ze zamknutých nebo zpřístupněných kopií článků text místo přesunutí zkopíruje. Při přetahování textu můžete text také zkopírovat nebo vytvořit nový rámeček.

Pomocí myši můžete přetáhnout text do zobrazení sloupců, zobrazení článků nebo do zobrazení rozvržení. Text můžete také přetáhnout do některých dialogových oken, například do dialogového okna Hledat a nahradit. Přetažení textu ze zamknutých nebo zpřístupněných kopií článků text místo přesunutí zkopíruje. Text můžete při přetahování také zkopírovat.

Jeff Witchel publikoval výukový videokurz o přetahování na stránce Using InDesign Drag and Drop Text.

 1. Chcete-li povolit přetahování, zvolte Úpravy > Předvolby > Text (Windows) nebo InCopy > Předvolby > Text (Mac OS), vyberte Povolit v zobrazení formátu nebo Povolit v editoru článků (InDesign) nebo Povolit v zobrazení sloupců/článků (InCopy) a pak klikněte na OK.
 2. Vyberte text, který chcete přesunout nebo zkopírovat.
 3. Podržte ukazatel nad vybraným textem, dokud se nezobrazí ikona přetažení  a pak text přetáhněte.

  Při tažení zůstává vybraný text na místě, ale svislá čára označuje místo, kde se objeví text po uvolnění tlačítka myši. Svislá čára se zobrazí v každém textovém rámečku, přes který táhnete myší.

 4. Proveďte libovolný z následujících úkonů:
  • Chcete-li přetažený text vložit do nové polohy, umístěte svislou čáru tam, kde se má text objevit, a uvolněte tlačítko myši.

  • Chcete-li přetažený text vložit do nového rámečku, stiskněte klávesu Ctrl (Windows) nebo Command (Mac OS) po zahájení tažení a pak uvolněte tlačítko myši dříve než uvolníte tuto klávesu.

  • Chcete-li přetáhnout text bez formátování, po zahájení tažení podržte stisknutou klávesu Shift a pak uvolněte tlačítko myši dříve než uvolníte tuto klávesu.

  • Chcete-li text zkopírovat, stiskněte klávesu Alt (Windows) nebo Option (Mac OS) po zahájení tažení a pak uvolněte tlačítko myši dříve než uvolníte tuto klávesu.

Poznámka:

Můžete také použít kombinace těchto modifikačních kláves. Chcete-li například zkopírovat neformátovaný text do nového rámečku, po zahájení tažení stiskněte klávesy Alt+Shift+Ctrl (Windows) nebo Option+Shift+Command (Mac OS).

Pokud přetažený text nemá správné mezery, vyberte v předvolbách Text volbu Automaticky nastavit mezery.

Transponování znaků

Pokud během psaní transponujete dva sousedící znaky, můžete je opravit pomocí příkazu Transponovat. Pokud jste například napsali 1243 místo 1234, příkaz Transponovat zamění 4 a 3.

 1. Umístěte textový kurzor mezi dva znaky, které chcete transponovat.
 2. Zvolte Úpravy > Transponovat.
Poznámka:

Příkaz Transponovat je možné aplikovat pouze na znaky a čísla uvnitř článků. Nelze ji použít na přesouvání kotev poznámek, tabulek, mezer nebo jiných netisknutelných znaků v InCopy. Příkaz Transponovat nemůžete použít v zamknutém článku.

Zobrazování skrytých znaků

Při úpravách textu je často užitečné zobrazit netisknutelné znaky, například mezery, tabulátory a symboly odstavců. Tyto znaky jsou viditelné pouze v okně dokumentu; nepřenášejí se do výstupu ani se netisknou.

Netištěné znaky skryté (nahoře) a viditelné (dole)

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Zvolte Text > Zobrazovat skryté znaky. Vedle příkazu v nabídce se objeví znak zaškrtnutí.

  • Klikněte na tlačítko Zobrazovat skryté znaky  ve vodorovném panelu nástrojů.

Úprava textu na vzorové stránce

Vzorové stránky v dokumentech aplikace InDesign jsou druh předlohy, které se aplikují na více stránek. Vzorové stránky obvykle určují pouze obecné prvky rozvržení, které se objevují na všech stránkách dokumentu, například okraje, čísla stránek, záhlaví a zápatí. InCopy můžete použít k úpravě textu na vzorových stránkách aplikace InDesign, pokud daný text je připojený soubor. Nemůžete ale měnit žádný z atributů rámečku určených vzorem a nemůžete upravovat text vzorové stránky z žádných jiných (normálních) stránek v dokumentu.

Poznámka:

Pokud nemůžete kliknout textovým kurzorem do nezamknutého textového rámečku na normální stránce, text je pravděpodobně na vzorové stránce. Ověřte si to u osoby, která nastavila rámečky, a u svého návrhářského týmu.

 1. Zvolte Zobrazení > Zobrazení rozvržení, pokud příslušný dokument již není v zobrazení rozvržení.
 2. Z pole s číslem stránky v levém dolním rohu okna dokumentu zvolte vzorovou stránku.
  Výběr vzorové stránky aplikace InDesign

 3. Na vzorové stránce vyberte text, který chcete upravovat, a proveďte změny.

Chcete-li upravit text na vzorové stránce, tato vzorová stránka musí obsahovat spravované články, které jsou vyhrazené.

Odvolání akcí

Můžete vzít zpět nebo znovu provést až několik set posledních akcí. Přesný počet akcí, které můžete vzít zpět, je omezený množstvím dostupné paměti RAM a druhem akcí, které provádíte. Záznam posledních akcí se vymaže při uložení, zavření nebo ukončení; pak tyto akce již nelze vrátit zpět. Můžete také zrušit operaci před jejím dokončením nebo obnovit dříve uloženou verzi.

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Chcete-li vzít zpět poslední změnu, zvolte Úpravy > Zpět [akce]. (Některé akce nelze vzít zpět, například rolování.)

  • Chcete-li znovu provést akci, kterou jste právě vrátili zpět, zvolte Úpravy > Znovu [akce].

  • Chcete-li vzít zpět všechny změny provedené od posledního uložení projektu, zvolte Soubor > Obnovit obsah.

  • Chcete-li zastavit změnu, jejíž zpracování InCopy nestačil dokončit (například pokud vidíte pruh postupu), stiskněte klávesu Escape.

  • Chcete-li zavřít dialogové okno bez aplikování změn, klikněte na Zrušit.

Přechod na značku polohy

Značka polohy je jako záložka a používá se k označení umístění v dokumentu. To je užitečné, pokud se potřebujete na toto umístění rychle nebo často vracet. Dokument může obsahovat pouze jednu značku polohy.

 1. Umístěte textový kurzor na místo, kam chcete vložit značku.
 2. Zvolte Úpravy > Značka polohy > Vložit značku. (Pokud jste již značku vložili, zvolte Nahradit značku.)

Chcete-li přejít na značku z kteréhokoli místa v dokumentu, zvolte Úpravy > Značka polohy > Jít na značku.

Chcete-li vymazat značku, zvolte Úpravy > Značka polohy > Odstranit značku. Značka se odstraní automaticky při zavření a novém otevření dokumentu.

Vložení přechodu do nového sloupce, rámečku nebo na novou stránku

Vložením speciálních oddělovacích znaků do textu můžete nastavit přechod do nového sloupce, rámečku nebo stránky.

 1. Kliknutím textovým nástrojem umístěte textový kurzor do místa, kde chcete mít zalomení.
 2. Zvolte Text > Vložit znak rozdělení a pak z podnabídky zvolte volbu zalomení.
Poznámka:

Zalomení můžete také vytvořit pomocí klávesy Enter na numerické klávesnici. Chcete-li přejít do nového sloupce, stiskněte Enter; do nového rámečku Shift+Enter a na novou stránku Ctrl+Enter (Windows) nebo Command+Enter (Mac OS).

Chcete-li odstranit znak zalomení, zvolte Text > Zobrazovat skryté znaky, abyste netištěné znaky viděli, a pak oddělovací znak vyberte a odstraňte.

Poznámka:

Pokud vytvoříte zalomení změnou nastavení odstavce (v dialogovém okně Volby rozdělování), zalomení se vloží před odstavec, který obsahuje nastavení. Pokud vytvoříte zalomení pomocí speciálního znaku, zalomení se použije hned za speciálním znakem.

Volby rozdělování

Nabídka Text > Vložit znak rozdělení obsahuje následující volby:

Nový sloupec 

Text natéká do dalšího sloupce v platném textovém rámečku. Pokud má rámeček pouze jeden sloupec, text přeteče do následujícího zřetězeného rámečku.

Nový rámeček 

Text natéká do následujícího zřetězeného textového rámečku bez ohledu na nastavení sloupců platného textového rámečku.

Nová stránka 

Text natéká na následující stránku s textovým rámečkem, který je zřetězený s platným textovým rámečkem.

Nová lichá stránka

Text natéká na následující lichou stránku s textovým rámečkem, který je zřetězený s platným textovým rámečkem.

Nová sudá stránka

Text natéká na následující sudou stránku s textovým rámečkem, který je zřetězený s platným textovým rámečkem.

Konec odstavce 

Vloží konec odstavce (stejný jako stisknutí Enter nebo Return).

Vynucené zalomení řádku 

Vynutí rozdělení řádku v místě, kde je tento znak vložený, a začne další řádek bez začátku nového odstavce (stejného efektu dosáhnete stiskem kláves Shift+Enter nebo Shift+Return). Vynucené zalomení řádku se také označuje jako měkké konec odstavce.

Podmíněné zalomení řádku 

Určuje, kde by mělo dojít k zalomení textu, pokud je řádek nutné zalomit. Libovolné zalomení řádku se podobá libovolnému rozdělovníku, po zalomení řádku však nedojde k přidání rozdělovníku.

Související volby rozdělování jsou dostupné v dialogovém okně Volby rozdělování a v dialogovém okně Volby odstavcového stylu.

Podmíněný text

Podmíněný text představuje způsob, jak vytvářet různé verze stejného dokumentu. Po vytvoření podmínek je použijte na textové rozsahy. Potom můžete vytvářet různé verze dokumentů pomocí zobrazování nebo skrytí podmínek. Například, pokud vytváříte uživatelskou příručku pro počítač, můžete vytvořit oddělené podmínky pro Mac OS a Windows. Předtím než vytisknete verzi uživatelské příručky pro Mac OS, můžete zobrazit všechen text, na který se vztahuje podmínka “Mac” a skrýt veškerý text, na který se vztahuje podmínka “Windows”. Při tisku uživatelské příručky pro Windows budete postupovat opačně.

Zobrazuje se podmíněný text

A. Zobrazují se všechny podmínky B. Indikátory podmíněného textu 

Podmíněný text je skrytý

A. Podmínka „Mac“ je skrytá B. Symboly podmínek jsou skryté 

Podmínky lze použít pouze na text. Lze vytvářet podmíněné ukotvené objekty, pouze však pomocí výběru značky ukotveného objektu. Podmínky lze použít na text v buňkách tabulky, nelze je však použít na buňky tabulky, sloupce nebo řádky. Podmínky nelze použít na text v zamknutých článcích InCopy.

Výukový videokurz o použití podmíněného textu najdete na www.adobe.com/go/lrvid4026_id_cz.

Plánování podmíněných dokumentů

Při plánování projektu s podmíněným textem, zjistěte povahu materiálu a zvažte, jak může více lidí spolupracovat na zadaném dokumentu. Naplánujte si konzistentní zpracování podmíněného textu, aby byl dokument snadno použitelný a upravovatelný. Řiďte se následujícími pokyny.

Počet verzí

Definujte, kolik verzí bude výsledný projekt obsahovat. Pokud například vytváříte příručku, která popisuje program, který lze provozovat na platformách Windows a Mac OS, budete nejspíše potřebovat vytvořit alespoň dvě verze: verzi pro systém Windows a verzi pro systém Mac OS. Pokud chcete vytvořit tyto verze s redakčními poznámkami vloženými do textu v průběhu procesu kontroly, budete nejspíše potřebovat ještě více verzí: verzi pro Mac OS s komentáři, verzi pro Mac OS bez komentářů, verzi pro Windows s komentáři a verzi pro Windows bez komentářů.

V případě dokumentů s mnoha podmínkami můžete definovat sadu podmínek, které je možné použít na dokument a vytvářet tak rychlé verze.

Počet požadovaných tagů podmínek

Rozhodněte se, kolik tagů podmínek bude potřeba k vytvoření požadovaných verzí. Verze dokumentu je definována jedinečnou sadou tagů podmínek. Například verze dokončené uživatelské příručky pro systém Windows může být definována jako zobrazený tag podmínky Windows, skrytý tag podmínky Mac OS a skrytý tag podmínky Poznámky. V tomto případě se musíte rozhodnout, zda se použije jeden tag podmínky pro poznámky k verzi Windows a další pro poznámky k verzi Mac OS, nebo zda se použije jeden tag podmínky pro oba druhy poznámek.

Organizace obsahu

Odhadněte rozsah podmíněnosti dokumentu a způsob organizace materiálu, aby se zjednodušilo vytváření a úpravy. Například můžete organizovat knihu tak, aby byl podmíněný text omezen na několik dokumentů. Nebo se můžete rozhodnout uchovávat verze určité kapitoly v oddělených souborech místo vytváření podmíněného textu a potom použít jiný soubor knihy pro každou verzi knihy.

V některých případech, například při práci s více jazyky, je vhodné vytvořit oddělené vrstvy, které můžete zobrazit nebo skrýt místo toho, abyste používali podmínky, přičemž každá vrstva bude obsahovat text v jiném jazyce.

Strategie vytváření tagů

Určete nejmenší jednotku podmíněného textu Například, pokud se bude dokument překládat do jiného jazyka, měla by být nejmenší jednotkou podmíněného textu celá věta. Protože se v průběhu překládání často mění pořadí slov, nastavení podmíněného textu na části vět by mohlo komplikovat překlad.

Nekonsistentní používání podmínek u mezer a interpunkce může mít za následek nadbytečné mezery v textu nebo nesprávně napsaná slova. Rozhodněte, zda budou mezery a interpunkce podmíněné. Pokud podmíněný text začíná nebo končí interpunkcí, nastavte interpunkci také jako podmíněnou. Tím se usnadní čtení textu při práci s více než jednou verzí dokumentu.

Chcete-li se vyhnout potížemi s mezerami, například pokud za nepodmíněnou mezerou následuje podmíněná mezera, nastavte pravidla pro zpracování mezer, které následují po podmíněném textu (vždy podmíněné nebo vždy nepodmíněné).

Chcete-li předejít nejasnostem, určete pořadí, ve kterém se bude podmíněný text zobrazovat a používat v dokumentu.

Rejstříky a křížové odkazy

Při vytváření rejstříku dokumentu dbejte na to, zda jsou rejstříkové značky umístěny uvnitř nebo vně podmíněného textu. Mějte na paměti, že rejstříkové značky ve skrytém podmíněném textu nejsou zahrnuty ve vytvářeném rejstříku.

Pokud vytváříte křížový odkaz na podmíněný text, ujistěte se, že zdrojový text obsahuje stejnou podmínku. Například, pokud přidáte křížový odkaz v odstavci “Windows” a textová kotva se nachází v podmínce “Mac”, křížový odkaz bude nevyřešen v případě, že bude podmínka “Mac” skrytá. U křížového odkazu v panelu Hypervazby se zobrazuje “HT”.

Pokud vytváříte křížový odkaz na odstavec, ve kterém je některý text podmíněný a potom změníte nastavení viditelnosti této podmínky, aktualizujte křížový odkaz.

Vytvoření podmínek

Podmínky, které vytvoříte, se ukládají pouze v aktuálním dokumentu. Pokud při vytváření podmínky není otevřený žádný dokument, tato podmínka bude součástí všech nových dokumentů.

Podmíněný text lze snadno identifikovat pomocí indikátorů podmínek, například vlnité červené podtržení.

Ve spravovaných souborech InCopy můžete použít stávající podmínky, ale nemůžete vytvářet nebo odstraňovat podmínky. V aplikaci InCopy můžete podmíněný text skrýt nebo zobrazit po zpřístupnění spravovaného souboru, v aplikaci InDesign se však změny neprojeví. V samostatných dokumentech aplikace InCopy můžete vytvářet, používat a měnit viditelnost podmínek stejně jako v aplikaci InDesign.

 1. Zvolte Okna > Text a tabulky > Podmíněný text, aby se zobrazil panel Podmíněný text.
 2. Zvolte Nová podmínka z panelu Podmíněný text a zadejte název podmínky.
 3. Ve skupině Indikátor, určete viditelnost indikátoru, na který se podmínka použije.

  Ve výchozím nastavení indikátory (např. vlnité červené podtržení), jsou nastaveny, aby se zobrazovaly v dokumentu, ale aby se netiskly nebo nebyly obsaženy ve výstupu. V nabídce Indikátory v panelu Podmíněný text můžete nastavit podmínku určující, zda se indikátory skryjí, budou se tisknout nebo budou obsaženy ve výstupu, což je užitečné pro účely kontroly.

 4. Klikněte na OK.

Aplikování podmínek na text

Na stejný text můžete použít více podmínek. Ve výchozím nastavení indikátory podmínky označují podmíněný text. Pokud jsou však indikátory skryté, můžete použít panel Podmíněný text k určení, které podmínky byly použity na daný text. Plné zaškrtnutí označuje podmínku, která se použije na aktuální text. Ztmavené zaškrtnutí označuje podmínku, která se použije na část výběru.

 1. Vyberte text, na který chcete aplikovat podmínku.
 2. V panelu Podmíněný text (Okna > Text a tabulky > Podmíněný text) proveďte libovolný z následujících úkonů:
  • Chcete-li použít podmínku, klikněte na podmínku nebo klikněte na pole u názvu podmínky.

  • Chcete-li použít podmínku a odstranit jiné podmínky použité na text, přidržte Alt (Windows) nebo Option (Mac OS) a klikněte na podmínku.

  • Chcete-li odstranit podmínku, zrušte kliknutím na pole u názvu podmínky její zaškrtnutí. Nebo kliknutím na [Nepodmíněné] odstraňte všechny podmínky z vybraného textu.

Poznámka:

Na určité podmínky nelze použít klávesové zkratky. Podmínky však lze použít pomocí funkce Rychle aplikovat.

Zobrazení nebo skrytí podmínek

Při skrytí podmínky se skryje všechen text, na který je podmínka použita. Skrytí podmínek obvykle způsobí změnu číslování stránek dokumentu nebo knihy. Můžete použít funkci Inteligentní přeformátování textu k automatickém odstranění stránek při skrytí a zobrazení podmínek.

Skrytý podmíněný text je v dokumentu obvykle ignorován. Skrytý text se například nevytiskne nebo neexportuje, rejstříkové značky ve skrytém podmíněném textu nebudou zahrnuty do vytvářeného rejstříku a skrytý podmíněný text nebude zahrnut do vyhledávání nebo kontroly pravopisu.

Pokud skryjete podmínku, skrytý text se uloží se symbolem skryté podmínky . Vyberete-li text obsahující symbol skryté podmínky a pokusíte se jej odstranit, aplikace InCopy vás vyzve k potvrzení odstranění skrytého podmíněného textu. Na skrytý podmíněný text nelze použít jiné podmínky, styly nebo formátování.

Pokud se na text vztahuje více podmínek a alespoň jedna z podmínek se zobrazuje, zatímco ostatní jsou skryté, text nebude skrytý.

 • Chcete-li skrýt nebo zobrazit individuální podmínky, klikněte na pole pro nastavení viditelnosti u názvu podmínky. Ikona oka určuje, že se podmínka zobrazuje.
 • Chcete-li zobrazit nebo skrýt všechny podmínky, zvolte Zobrazit vše nebo Skrýt vše z nabídky panelu Podmíněný text.

Použití sad podmínek

Sada podmínek zachovává nastavení viditelnosti pro všechny podmínky. Lze tak rychle použít různé verze dokumentu. Například předpokládejme, že máte komplexní dokument s podmínkami pro platformy Mac OS, Windows XP, Vista, UNIX, jazykovými podmínkami pro angličtinu, francouzštinu, němčinu a španělštinu a redakčními podmínkami, například redakční kontrola a interní poznámky. Chcete-li kontrolovat verzi Vista ve francouzštině, můžete vytvořit sadu, ve které se zobrazují pouze podmínky Vista, francouzština a redakční kontrola a jsou skryté všechny ostatní.

Přestože pro tuto operaci není nutné používat sady, pomohu vám rychle a spolehlivě přepínat mezi různými nastaveními viditelnosti podmínek.

 1. Podle potřeby použijte podmínky na text.
 2. Pokud se v panelu Podmíněný text nezobrazuje nabídka Sada, zvolte Zobrazit volby z nabídky panelu Podmíněný text.
 3. V panelu Podmíněný text nastavte podle potřeby viditelnost podmínek.
 4. Z nabídky Sada zvolte Vytvořit novou nabídku, zadejte název nabídky a klikněte na OK.

  Nová sada se stane aktivní sadou.

 5. Proveďte libovolný z následujících úkonů:
  • Chcete-li použít sadu podmínek na dokument, zvolte název sady podmínek z nabídky panelu Sada.

  • Chcete-li změnit sadu podmínek, vyberte sadu podmínek, kterou chcete nastavit jako aktivní a změňte nastavení viditelnosti některé podmínky. U sady podmínek se objeví znak plus (+). Chcete-li odstranit změny, znovu vyberte sadu podmínek. Chcete-li aktualizovat sadu podmínek novým nastavením viditelnosti, zvolte Předefinovat „[Sada podmínek]“.

  • Chcete-li odstranit sadu podmínek, vyberte sadu podmínek a zvolte Odstranit „[Sada podmínek]“. Odstraněním sady podmínek nedojde k odstranění podmínek dané sady ani k odebrání podmínek z míst, kde jsou použity.

Správa podmínek

 1. Proveďte libovolný z následujících úkonů:

  Odstranění podmínky

  Vyberte podmínku a klikněte na ikonu Odstranit podmínku ve spodní části panelu Podmíněný text. Vyberte podmínku, která nahradí odstraněnou podmínku, a klikněte na OK. Podmínka, kterou určíte, se použije na všechen text, na který byla použita odstraněná podmínka.

  Chcete-li odstranit více podmínek, podržte tlačítko Shift a vyberte souvislé podmínky, nebo podržte Ctrl (Windows) nebo Command (Mac OS) a vyberte nesouvislé podmínky a klikněte na ikonu Odstranit podmínku.

  Odstranění podmínky z textu

  Odstranění značky podmínky z textu se liší od odstranění značky z dokumentu. Při odstranění značky z textu zůstane značka v dokumentu a lze ji později znovu použít.

  Chcete-li odstranit podmínku z textu, vyberte text a kliknutím na pole u podmínky odstraňte její zaškrtnutí, nebo kliknutím na [Nepodmíněné] odstraňte všechny podmínky z vybraného textu.

  Načtení (import) podmínek

  Vyberte Načíst podmínky (načtení jednotlivých podmínek) nebo Načíst podmínky a sady z nabídky panelu Podmíněný text. Vyberte dokument aplikace InDesign, ze kterého chcete importovat podmínky, a klikněte na Otevřít. Načtené podmínky a sady podmínek nahradí všechny podmínky a sady podmínek s identickým názvem.

  Podmínky nelze načíst ze souboru aplikace InCopy do aplikace InDesign, lze však načíst podmínky ze souboru aplikace InDesign do aplikace InCopy a InDesign.

  Načtené sady ignorují nastavení viditelnosti podmínek, které se aktuálně nachází v panelu Podmíněný text.

  Synchronizace podmínek v knize

  Chcete-li zajistit použití stejných podmínek ve všech dokumentech v knize, vytvořte podmínky, které bude obsahovat dokument zdroje stylů, vyberte volbu Nastavení podmíněného textu v dialogovém okně Volby synchronizace a pak spusťte synchronizaci knihy.

  Zobrazení nebo skrytí indikátorů podmínek

  Zvolením volby Zobrazit nebo Skrýt z nabídky Indikátory v panelu Podmíněný text a zobrazte nebo skryjte indikátory podmínek. Pokud se pracujete s jednou verzí a chcete vidět, které oblasti jsou podmíněné, zobrazte indikátory podmínek. Pokud vás budou indikátory podmínek řešit při práci, skryjte je. Pokud chcete tisk a výstup identifikátorů podmínek, vyberte možnost Zobrazit a vytisknout.

  Změna názvu podmínky

  V panelu Podmíněný text klikněte na podmínku, chvíli počkejte a klikněte na vyberte název podmínky. Zadejte nový název podmínky.

  Úprava indikátorů podmínky

  V panelu Podmíněný text dvojitě klikněte na podmínku, nebo vyberte podmínku a zvolte Volby podmínek z nabídky panelu. Určete nastavení indikátoru a klikněte na OK.

Hledání a nahrazování podmíněného textu

Pomocí dialogového okna Hledat a nahradit můžete vyhledat text, na který byla použita jedna nebo více podmínek, a vybrat jiné podmínky.

 1. Zobrazte podmíněný text, který chcete zahrnout do vyhledávání.

  Skrytý text se při hledání vynechá.

 2. Zvolte Úpravy > Hledat a nahradit.
 3. Pokud se nezobrazí pole Hledat formát a Změnit formát ve spodní části dialogového okna, klikněte na Více voleb.
 4. Kliknutím do pole Hledat formát zobrazte dialogové okno Najít nastavení formátu. V části Podmínky můžete zvolením [libovolná podmínka] vyhledávat v textu, na který byla použita libovolná podmínka, zvolením [nepodmíněný], vyhledávat v textu, na který nebyla použita žádná podmínka, nebo vybrat konkrétní podmínku nebo podmínky určující text, který se má vyhledat. Klikněte na tlačítko OK.

  Tato funkce vyhledá text, který přesně vyhovuje vybraným podmínkám. Například, pokud vyberete současně podmínku 1 a podmínku 2, nebude nalezen text, na který se vztahuje jedna z podmínek, a ani text, na který se vztahují tyto dvě podmínky a další podmínka.

 5. Kliknutím do pole Změnit formát zobrazte dialogové okno Změnit nastavení formátu. Zadejte odlišnou volbu formátování, například podmínku nebo styl formátování, a klikněte na tlačítko OK.

  Pokud vyberete oddíl Podmínky v dialogovém okně Změnit nastavení formátu, volba [libovolná podmínka] neprovede žádné změny v nalezeném podmíněném textu. Tato volba je užitečná v případě, že chcete použít různé formátování, například styl odstavce. Vyberte volbu [Nepodmíněné], pokud chcete odstranit všechny podmínky v nalezeném textu. Pokud vyberete určitou podmínku, určete, zda má tato podmínka nahradit všechny podmínky v nalezeném textu, nebo zda se má přidat k textu.

 6. Klikněte na Hledat a pak podmínku nahraďte pomocí tlačítekNahradit, Nahradit a hledat nebo Nahradit vše.
Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.