Export obsahu aplikace InDesign do XML

Před exportem obsahu z dokumentu aplikace InDesign do XML musíte provést toto:

 • Vytvořit nebo načíst tagy elementů.

 • Použít tagy na položky na stránkách dokumentu.

 • Upravit hierarchii tagovaných elementů v panelu Struktura, pokud je to třeba.

Můžete exportovat veškerý obsah XML dokumentu nebo jen jeho část. Exportovat lze pouze tagovaný obsah.

Poznámka:

Pokud exportujete dokument, který obsahuje tabulky, musíte tabulky označit tagy, nebo je aplikace InDesign nebude exportovat jako součást XML.

 1. Pokud chcete exportovat pouze část dokumentu, vyberte v panelu Struktura element, kde má export začít.
 2. Zvolte Soubor > Exportovat.
 3. V nabídce Uložit jako typ (Windows) nebo Formát (Mac OS) zvolte XML.
 4. Zadejte název a umístění souboru XML a pak klikněte na Uložit.
 5. V záložce Všeobecné v dialogovém okně Exportovat XML zvolte libovolnou z následujících možností:

  Zahrnout deklaraci DTD

  Exportuje odkaz na DTD se souborem XML. Tato volba je dostupná pouze tehdy, když se v panelu Struktura nachází element DOCTYPE.

  Zobrazit XML pomocí

  Otevře exportovaný soubor v prohlížeči, v aplikaci na úpravy XML nebo v textovém editoru. V seznamu zvolte prohlížeč nebo aplikaci.

  Export od vybraného elementu

  Začne export od elementu vybraného v panelu Struktura. Tato volba je dostupná pouze tehdy, když před použitím příkazu Soubor > Exportovat vyberete element.

  Exportovat netagované tabulky jako CALS XML

  Exportuje netagované tabulky ve formátu CALS XML. Tabulka se vyexportuje, pokud je v tagovaném rámečku, ale není označena tagy.

  Přemapovat znaky rozdělení, bílá místa a speciální znaky

  Exportujte znaky rozdělení, bílá místa a speciální znaky jako číselné entity znaků místo normálních znaků.

  Aplikovat XSLT

  Použije seznam stylů pro definici transformace exportovaného XML například na modifikovaný strom XML nebo na HTML. Zvolte Procházet (Windows) nebo Vybrat (Mac OS), chcete-li v souborovém systému vybrat XSLT. Výchozí nastavení (Použít seznam stylů z XML) použije pokyny pro transformaci XSLT, pokud na ni v XML existuje odkaz, která se aplikuje při exportu.

 6. Zvolte kódování textu z nabídky Kódování.
 7. Chcete-li určit exportní volby pro obrázky, klikněte na záložku Obrazy, a pak vyberte jednu nebo více z následujících voleb:

  Původní obrazy

  Umístí kopii původních obrazových souborů do podsložky Images.

  Optimalizované původní obrazy

  Optimalizuje a komprimuje původní obrazové soubory a umístí kopie souborů do podsložky Images.

  Optimalizované formátované obrazy

  Optimalizuje původní obrazové soubory, které obsahují transformace (například otočení nebo změnu měřítka) a umístí je do podsložky Images. Pokud například dokument obsahuje dva obrazy, jeden oříznutý a druhý ne, bude pouze oříznutý obraz optimalizován a zkopírován do podsložky Images.

 8. Pokud jste v předchozím kroku vybrali Optimalizované originální obrazy nebo Optimalizované formátované obrazy, zvolte volby pro optimalizaci obrazů.
 9. Klikněte na Exportovat.

Poznámka:

Ne všechny speciální znaky jsou v XML podporovány (například znak automatického číslování stránek). Pokud znak nelze vložit do exportovaného souboru XML, zobrazí InDesign upozornění. Toto upozornění se také zobrazí, pokud jste nenastavili tagy pro tabulku.

Volby exportu optimalizovaného obrazu

Následující volby jsou dostupné, když zvolíte Optimalizované originální obrazy nebo Optimalizované formátované obrazy na záložce Obrazy v dialogovém okně Export XML.

Převod obrazu

Určuje, který formát souboru se má použít pro převedený obraz. Pokud zvolíte Automaticky, InDesign vybere nejvhodnější typ souboru podle obrazu. Proto může být potřeba určit volby GIF i volby JPEG.

Volby GIF

Určete formátování obrazů, které se převedou do formátu GIF při exportu do XML. Můžete nastavit následující volby:

Paleta

Určuje paletu barev, které se má obraz při převodu přizpůsobit. Zvolte paletu pro cílový formát zobrazení obsahu XML. Adaptivní (bez rozkladu) dobře funguje pro obrazy s plnými barvami a lze ji použít, když konečný výstup bude do více formátů.

Prokládaně

Stáhne v jednom průchodu každý druhý řádek obrazu, místo stažení celého obraz v jednom průchodu. Prokládání umožňuje rychle stáhnout náhled obrazu a každý úspěšný průchod zvýší rozlišení, až do maximální kvality.

Volby JPEG

Určete formátování obrazů, které se převedou do formátu JPEG při exportu do XML. Můžete nastavit následující volby:

Kvalita obrazu

Určuje kvalitu převedeného obrazu. Čím je kvalita vyšší, tím je větší velikost souboru a stahování bude trvat déle.

Metoda formátování

Určuje, jak bude obraz JPEG formátován pro stažení. Účaří stáhne konečný kvalitní obraz najednou, takže soubor se zobrazí v konečné kvalitě ihned po otevření; tento formát se může stahovat déle než postupně formátovaný obraz. Progresivní stáhne obraz v sérii průchodů, při prvním průchodu v nízkém rozlišení a při každém dalším průchodu se rozlišení zvyšuje až do dosažení konečné kvality obrazu.

Uložení pouze tagů jako XML

Uložte pouze tagy, abyste je mohli načíst do dokumentu InDesign a použít je v něm.

 1. Zvolte Uložit tagy z nabídky v panelu Tagy.
 2. Zadejte název, určete umístění a pak klikněte na Uložit.

  Tagy z dokumentu se uloží i s přiřazenými barvami do souboru XML.

Úpravy exportovaného souboru XML

Po vytvoření a exportu souboru XML v aplikaci InDesign můžete XML upravit pomocí jedné z těchto metod:

 • Chcete-li provést změny přímo v souboru XML, otevřete ho v textovém editoru nebo v editoru XML.
 • Chcete-li provést změny, které se zachovají ve zdrojovém dokumentu, otevřete soubor aplikace InDesign, z něhož jste XML exportovali. Po dokončení změn obsahu v aplikaci InDesign můžete obsah exportovat znovu do XML s původním názvem souboru XML, pokud chcete soubor nahradit.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online