Podrobnější informace a pokyny hledejte na následujících odkazech.

Vytvoření a načtení tagů XML

Předtím, než položky stránky označíte tagy, vytvořte (nebo načtěte) tagy pro identifikaci všech typů obsahu nebo položek v dokumentu. Tagy můžete vytvořit úplně od začátku nebo je můžete načíst z jiného zdroje, například z dokumentu aplikace InDesign, dokumentu InCopy nebo souboru DTD. Chcete-li vytvořit nebo načíst tagy pro svůj soubor, použijte libovolnou z následujících metod:

 • Vytvořte tagy pomocí příkazu Nový tag.

 • Načtěte tagy ze souboru XML nebo z jiného dokumentu.

 • Importujte soubor DTD.

 • Importujte tagy (a obsah) pomocí příkazu Import XML.

Panel Tagy se seznamem dostupných tagů
Panel Tagy se seznamem dostupných tagů

Vytvoření tagu XML

 1. Zvolte Okna > Pomůcky > Tagy, chcete-li otevřít panel Tagy.
 2. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Zvolte Nový tag z nabídky panelu Tagy.

  • klikněte na tlačítko Nový tag  v panelu Tagy.

 3. Zadejte název tagu. Název musí splňovat standardy XML. Pokud v názvu použijete mezeru nebo nepovolený znak, objeví se výstražná zpráva.
 4. Vyberte barvu pro tag, pokud jste tag vytvořili z nabídky panelu Tagy. (Pokud jste tag vytvořili tlačítkem Nový tag, můžete barvu zvolit změnou barvy tohoto tagu.)

  Poznámka:

  Různým tagům můžete přiřadit stejnou barvu. Vybraná barva se objeví, když aplikujete tag na rámeček a zvolíte Zobrazení > Struktura > Zobrazovat tagované rámečky nebo když aplikujete tag na text uvnitř rámečku a zvolíte Zobrazení > Struktura > Zobrazovat značky tagů. (Barvy tagů se neobjeví v exportovaných souborech XML.)

 5. klikněte na OK.

Načtení tagů XML z vnějšího zdroje

Tagy můžete načíst ze souboru XML, z dokumentu aplikace InDesign nebo z dokumentu InCopy.

Poznámka:

Když načtete soubor XML, aplikace InDesign automaticky přidá tagy do panelu Tagy.

 1. Zvolte Načíst Tagy z nabídky v panelu Tagy.
 2. Vyberte soubor obsahující tagy, které chcete načíst do panelu Tagy, a pak klikněte na Otevřít.

Změna názvu nebo barvy tagu

 1. Dvojitě klikněte na název tagu v panelu Tagy nebo zvolte Volby tagu v nabídce panelu Tagy.
 2. Změňte název nebo barvu tagu a klikněte na OK.

Poznámka:

Nemůžete měnit názvy uzamčených tagů. Aplikace InDesign automaticky uzamkne tagy specifikované v načteném souboru DTD. Chcete-li změnit názvy těchto tagů, musíte upravit soubor DTD a znovu ho načíst do dokumentu.

Tagování položek

Před exportem obsahu do souboru XML musíte tagovat text a další prvky (například rámečky a tabulky), které chcete exportovat. Je potřeba tagovat také prvky, které jste vytvořili jako vyhrazená místa pro importovaný obsah XML. Prvky, které byly označeny tagy, se zobrazí jako elementy v panelu Struktura.

Vytvořte nebo načtěte tagy, aby bylo možné identifikovat každý element obsahu, který chcete exportovat nebo importovat. Označte tagy položky textu nebo stránky pomocí těchto technik:

Ruční označování tagy

Vyberte rámeček nebo text a pak klikněte na tag v panelu Tagy, nebo jednoduše přetáhněte tag z panelu Tagy do textu nebo grafického rámečku.

Automatické označování tagy

Vyberte textový rámeček, tabulku, buňky tabulky nebo obrázek a pak v panelu Tagy klikněte na ikonu Autotagovat. Položky se označí tagy podle voleb přednastavení tagování.

Mapování tagů na styly

Spojte tagy s odstavci, znaky, tabulkami nebo styly buněk a pak použijte tagy automaticky na text, tabulku, buňky tabulky a odstavce, kterým byly tyto styly přiřazeny.

Když označujete prvky stránky tagy, pamatujte si následující pravidla:

 • Tagy můžete aplikovat na články a také na text v článcích. Můžete například aplikovat tag Clanek na článek a pak aplikovat více specifické tagy, například TitulHlavniText, na odstavce uvnitř článku.

 • Každý článek můžete označit pouze jedním tagem. Když tagem označíte rámeček zřetězeného článku, všem ostatním rámečkům v článku včetně přesahujícího textu je přiřazen stejný tag.

 • Každý grafický rámeček můžete označit pouze jedním tagem. Pokud tagem označíte grafický rámeček, InDesign zaznamená informace o umístění grafiky (na disku).

 • Nemůžete tagovat skupinu objektů. Chcete-li tagem označit prvek, který je součástí skupiny, vyberte ho nástrojem pro přímý výběr .

 • Pokud tagy označíte text v tagovaném elementu (například odstavec v článku), zobrazí se jako potomek existujícího elementu v panelu Struktura.

 • Tagem můžete označit text nebo obrázky na vzorové stránce, ale v panelu Struktura se objeví pouze jedna instance odpovídajícího elementu, bez ohledu na to, kolikrát se tento objekt objevuje na stránkách dokumentu. Pokud však ručně lokálně změníte vzorovou položku a označíte ji tagem na stránce dokumentu, položka se zobrazí jako samostatný element v panelu Struktura.

 • Poznámku pod čarou nemůžete označit tagem.

Poznámka:

Neoznačujte tagy speciální znaky, například znak Automatické číslování stránek. Při exportu InDesign tyto znaky vypouští, aby splnil standardy XML. Pokud znaky nelze kódovat v XML, InDesign zobrazí upozornění.

Ruční tagování rámečků

Rámečky můžete tagovat libovolnou z těchto metod.

 • Přetáhněte tag z panelu Tagy na rámeček.
 • Pomocí nástroje pro výběr vyberte rámeček a klikněte na tag v panelu Tagy.

Poznámka:

Pokud je rámeček součástí skupiny nebo je vnořený uvnitř jiného rámečku, použijte k výběru rámečku nástroj pro přímý výběr.

 • Otevřete kontextovou nabídku rámečku, zvolte Tagovat rámeček a pak zvolte tag.
 • Nástrojem pro výběr vyberte netagovaný text nebo grafický rámeček, přetáhněte rámeček do panelu Struktura, uvolněte tlačítko myši a vyberte název tagu ze zobrazené nabídky.

Ruční tagování textu uvnitř textového rámečku

Pokud tagem označíte text v rámečku, nový element se zobrazí v panelu Struktura jako potomek elementu rámečku, ve které je umístěný text.

 1. Článek, ve kterém je text obsažený, musí být tagovaný. (Pokud článek není označen tagem a označíte tagem text v rámečku, InDesign automaticky označí článek tagem určeným v dialogovém okně Volby přednastavení tagování.)
 2. Textovým nástrojem vyberte text v textovém rámečku.
 3. klikněte na tag v panelu Tagy.

Poznámka:

Poznámky pod čarou nemůžete označit tagem.

Automatické tagování textových rámečků, tabulek, buněk tabulek a obrazů

Kliknete-li na ikonu Autotagovat v panelu Tagy, můžete tagem automaticky označit textový rámeček, tabulku, buňku tabulky nebo obrázek. Pro označení položky tagem InDesign používá výchozí tag, který můžete určit v dialogovém okně Volby přednastavení tagování.

 1. Vyberte textový rámeček, tabulku, buňku tabulky nebo obrázek, který chcete označit tagem.
 2. V panelu Tagy klikněte na ikonu Autotagovat .

  Po kliknutí na ikonu Autotagovat přidá InDesign název výchozího tagu do panelu Tagy.

Označení obsahu tagem podle odstavcového nebo znakového stylu

Odstavcové a znakové styly, které přiřadíte textu, můžete použít jako prostředek tagování odstavců a textu pro XML. Například odstavec s názvem Popisek lze spojit s tagem pojmenovaným FigureName. Pak pomocí příkazu Mapovat styly na tagy můžete tag FigureName aplikovat na veškerý text v dokumentu, kterému je přiřazen styl odstavce Popisek. Na stejný tag můžete mapovat více stylů.

Poznámka:

Příkaz Mapovat styly na tagy automaticky označí obsah tagy, včetně odstavců a znaků, které již byly tagem označené. Pokud byl například odstavec s přiřazeným stylem Kontext označen tagem Body, ale pak jste styl Kontext spojili s tagem Vysvetleni, odstavec bude přetagován; tag Body se odstraní a místo něj se přiřadí tag Vysvetleni. Pokud chcete zachovat existující tagy, aplikujte tagy ručně (nebo používejte příkaz Mapovat styly na tagy velmi obezřetně).

 1. Zvolte Mapovat styly na tagy z nabídky panelu Tagy.
 2. Pro každý styl v dokumentu určete tag, na který ho chcete mapovat.
  Dialogové okno Mapovat styly na tagy
  Dialogové okno Mapovat styly na tagy

 3. Chcete-li, aby názvy tagů odpovídaly názvům stylů, klikněte na Mapovat podle názvu. V dialogovém okně se vyberou styly, které jsou pojmenované stejně jako tagy. Mapovat podle názvu rozlišuje velká a malá písmena; například Nadpis1 nadpis1 se zpracují jako odlišné tagy.
 4. Chcete-li používat mapování stylů z jiného souboru aplikace InDesign, klikněte na Načíst a vyberte příslušný soubor.
 5. Vyberte nebo zrušte výběr voleb Zahrnout:

  Články ve vzorové stránce

  Mapuje na tagy styly nalezené v textových rámečcích na vzorové stránce.

  Články na pracovní ploše

  Mapuje styly z textových rámečků na pracovní ploše na tagy. (Pokud nechcete, aby byl obsah na pracovní ploše označen tagy, zrušte výběr této volby.)

  Prázdné rámečky

  Mapuje styly umístěné v prázdných textových rámečcích na tagy. (Pokud nechcete, aby byly prázdné rámečky označeny tagy, zrušte výběr této možnosti.)

 6. klikněte na OK.

Nové tagy XML se použijí v celém dokumentu na odstavcové a znakové styly, které jste určili v dialogovém okně Mapovat styly na tagy.

Poznámka:

Obrázky nelze označit tagy pomocí příkazu Mapovat styly na tagy. Pokud chcete obrázky vložit do souboru XML, musíte je označit tagy ručně.

Tagování textu v tabulkách

Když označíte tabulku tagy pro XML, vytvoříte element tabulky a také element buňky pro každou buňku v tabulce. Elementy buněk jsou dceřiné elementy elementu tabulky a vytvoří se automaticky.

 1. klikněte do tabulky a zvolte Tabulka > Vybrat > Tabulka.
 2. V panelu Tagy vyberte tag pro tabulku.

  InDesign vytvoří element buňky pro každou buňku v tabulce (můžete je zobrazit v panelu Struktura). Tag aplikovaný na elementy buněk tabulky závisí na výchozím nastavení automatického tagování.

 3. Pokud je třeba, označte buňky tabulky jiným tagem.

  Například buňky prvního řádku můžete označit odlišným tagem, aby je bylo možné identifikovat jako buňky záhlaví. Chcete-li na buňky aplikovat tagy, vyberte buňky tabulky v dokumentu a pak vyberte tag. (Když vyberete buňky v tabulce, vyberete tím také odpovídající elementy buněk v panelu Struktura.)

Poznámka:

Tabulku můžete označit tagy také tak, že ji vyberete a v panelu Tagy kliknete na ikonu Autotagovat. Tag Tabulka (nebo jiný vybraný tag) se ihned aplikuje na tabulku podle výchozího nastavení automatického tagování.

Odtagování položky

Odtagujte prvek, chcete-li odstranit jeho tag, ale zachovat příslušný obsah.

 1. Vyberte element v panelu Struktura nebo vyberte prvky stránky nebo tagovaný text na stránce dokumentu.
 2. klikněte na Odtagovat v panelu Tagy.

Přetagování položek

Přetagujte prvek, chcete-li nahradit stávající tag (není potřeba ho nejdříve odtagovat). Položku můžete přetagovat jedním z těchto postupů:

 • Nástrojem pro výběr vyberte textový rámeček, grafický rámeček nebo element v panelu Struktura a pak klikněte na jiný tag v panelu Tagy.
 • Chcete-li přetagovat článek, umístěte textový kurzor pomocí textového nástroje do libovolného místa textu. V panelu Tagy vyberte Přetagovat a klikněte na jiný tag.
 • Chcete-li přetagovat blok textu, vyberte textovým nástrojem celý blok textu. V panelu Tagy vyberte Přetagovat a klikněte na jiný tag. (Pokud vyberete Přidat tag a kliknete na jiný tag, zobrazí se v panelu Struktura nový dceřiný element.)

Určení výchozích nastavení automatického tagování

Když vyberete textový rámeček, tabulku, buňku tabulky nebo obrázek a v panelu Tagy kliknete na ikonu Autotagovat, InDesign na vybranou položku aplikuje standardní tag. Standardní tagy můžete specifikovat v dialogovém okně Volby přednastavení tagování.

Poznámka:

Aplikace InDesign použije výchozí tag, když vytvoříte element, který vyžaduje rodičovský element, ale zatím žádný nemá. Pokud například tagem označíte text v textovém rámečku, který není označen tagem, aplikace InDesign přiřadí rámečku tag podle voleb přednastavení tagování. Možnost aplikovat standardní tagy napomáhá aplikaci InDesign udržet správnou strukturu XML.

 1. Zvolte Volby přednastavení tagování z nabídky panelu Tagy.
 2. Zvolte výchozí tag pro textové rámečky, tabulky, buňky tabulek a obrázky.

  Poznámka:

  Pokud potřebný tag není uveden v seznamu, můžete zvolit Nový tag z nabídky a vytvořit nový tag.

Zobrazení nebo skrytí značek tagů a tagovaných rámečků

Značky tagů jsou vymezovače, které se na stránce zobrazí kolem textu označeného tagy. Zobrazte značky tagů, chcete-li vidět, kde byly na stránce pomocí tagů označeny názvy, nadpisy a další text. Tagované rámečky ukazují, kde byly tagem označeny položky, jako jsou textové rámečky, tabulky a obrazy. Barva přiřazená tagu v panelu Tagy určuje barvu značek tagů a tagovaných rámečků. Značky tagů a tagované rámečky se zobrazují pouze v normálním zobrazení.

Tagovaný rámeček se značkami tagů uvnitř
Tagovaný rámeček se značkami tagů uvnitř.

 1. Proveďte libovolný z následujících úkonů:
  • Chcete-li zobrazit barevné označení tagovaných rámečků, zvolte Zobrazení > Struktura > Zobrazovat tagované rámečky.

  • Chcete-li skrýt barevné označení tagovaných rámečků, zvolte Zobrazení > Struktura > Skrýt tagované rámečky.

  • Chcete-li zobrazit barevné závorky kolem tagovaného textu, zvolte Zobrazení > Struktura > Zobrazovat značky tagů..

  • Chcete-li skrýt barevné závorky kolem tagovaného textu, zvolte Zobrazení > Struktura > Skrýt značky tagů.

Poznámka:

Abyste minimalizovali nebezpečí náhodného smazání značky tagu, upravujte tagovaný text v Editoru článků, kde jsou značky tagů lépe vidět.

Odstranění tagů

 • Chcete-li odstranit z panelu Tagy, přetáhněte ho na ikonu Odstranit tag v dolní části panelu. Pokud byl tag aplikovaný na obsah, objeví se výstražná zpráva. Vyberte jiný tag, který nahradí odstraněný tag, a pak klikněte na OK.
 • Chcete-li odstranit všechny nepoužité tagy, zvolte Vybrat všechny nepoužité tagy v nabídce panelu Tagy, pak klikněte na ikonu Odstranit v dolní části panelu.

Poznámka:

Tagy načtené se souborem DTD nemůžete odstranit, dokud neodstraníte tento soubor DTD.