Poznámka:

U aplikace Photoshop CS6 jsou 3D funkce součástí verze Photoshop Extended. Všechny funkce ve verzi Photoshop Extended jsou součástí aplikace Photoshop. Pro aplikaci Photoshop neexistuje samostatná nabídka verze Extended.

Informace o měření

Pomocí funkce Měření v aplikaci Photoshop můžete změřit libovolnou oblast definovanou nástrojem Pravítko nebo pomocí nástroje pro výběr, včetně nepravidelných oblastí vybraných nástrojem Laso, Rychlý výběr nebo Kouzelná hůlka. Můžete také spočítat výšku, šířku, plochu a obvod nebo sledovat měření jednoho obrazu nebo více obrazů. Data měření se zaznamenávají v panelu Záznam měření. Můžete přizpůsobit sloupce záznamu měření, uspořádat data podle sloupců a exportovat data ze záznamu do textového souboru s kódováním Unicode a hodnotami oddělenými tabulátorem.

Poměr měření

Nastavení poměru měření nastaví určitý počet obrazových bodů v obraze, který je rovný počtu jednotek měřítka, například palců, milimetrů nebo mikronů. Po vytvoření poměru měření můžete měřit oblasti a dostat výsledky výpočtů a položky záznamu ve vybraných jednotkách. Můžete vytvořit více přednastavení poměru měření, v dokumentu je ale možné použít pouze jeden poměr současně.

Značky poměru měření

Do obrazu můžete umístit značky poměru měření a tím zobrazit poměr měření. Značky poměru měření se mohou zobrazit s titulkem zobrazujícím jednotky poměru měření nebo bez tohoto titulku.

Nastavení poměru měření

K nastavení poměru měření pro dokument použijte nástroj Pravítko. Můžete vytvořit přednastavení poměru měření pro často používané poměry měření. Přednastavení se přidávají do podnabídky Obraz > Analýza > Nastavit poměr měření. Aktuální poměr měření pro dokument je v podnabídce zaškrtnutý a objeví se v panelu Informace.

Poznámka:

Pro soubory DICOM se poměr měření nastaví automaticky. Viz O souborech DICOM.

Chcete-li se vrátit zpět k výchozímu poměru měření 1 obrazový bod = 1 obrazový bod, zvolte Obraz > Analýza > Nastavit poměr měření > Výchozí.

Nastavení poměru měření

 1. Otevřete dokument.
 2. Zvolte Obraz > Analýza > Nastavit poměr měření > Vlastní. Automaticky se vybere nástroj Pravítko. Tažením nástrojem změřte vzdálenost v obrazových bodech v obrazu nebo zadejte hodnotu do textového pole Délka v obrazových bodech. Nastavení vybraného nástroje se obnoví, když zavřete dialogové okno Poměr měření.

 3. Zadejte logickou délku a logické jednotky, které chcete nastavit jako rovnající se délce v obrazových bodech.

  Pokud například délka v obrazových bodech je 50 a vy chcete nastavit měřítko 50 obrazových bodů na 1 mikron, zadejte 1 jako logickou délku a mikrony jako logické jednotky.

 4. Kliknutím na OK v dialogovém okně Poměr měření nastavte poměr měření pro dokument.
 5. Zvolte Soubor > Uložit, abyste uložili aktuální nastavení poměru měření spolu s dokumentem.

  Chcete-li zobrazovat poměr v panelu Informace, z nabídky tohoto panelu  zvolte Volby panelu a v oblasti Stavové informace vyberte Poměr měření.

  Poznámka:

  Chcete-li zobrazovat poměr měření dole v okně dokumentu, z nabídky okna dokumentu zvolte Zobrazovat > Poměr měření.

Vytvoření přednastavení poměru měření

 1. Otevřete dokument.
 2. Zvolte Obraz > Analýza > Nastavit poměr měření > Vlastní.

 3. Vytvořte poměr měření.
 4. Klikněte na Uložit přednastavení a přednastavení pojmenujte.
 5. Klikněte na OK. Přednastavení, které jste vytvořili, se přidá do podnabídky Obraz > Analýza > Nastavit poměr měření.

Odstranění přednastavení poměru měření

 1. Zvolte Obraz > Analýza > Nastavit poměr měření > Vlastní.

 2. Vyberte přednastavení, které chcete odstranit.
 3. Klikněte na Odstranit přednastavení a klikněte na OK.

Použití značek poměru měření

Značky poměru měření zobrazují poměr měření použitý v dokumentu. Před vytvořením značky poměru měření nastavte poměr měření pro dokument. Můžete nastavit délku značky v logických jednotkách, zahrnout textový titulek ukazující délku a nastavit barvu značky a titulku na černou nebo bílou.

Vytvoření značky poměru měření

 1. Zvolte Obraz > Analýza > Umístit značku poměru.

 2. V dialogovém okně Značka poměru měření nastavte následující volby:

  Délka

  Zadáním hodnoty nastavte délku značky poměru měření. Délka značky v obrazových bodech závisí na poměru měření, který je pro dokument právě vybraný.

  Písmo

  Zvolte písmo pro zobrazený text.

  Velikost písma

  Zvolte velikost písma pro zobrazený text.

  Zobrazit text

  Výběrem této volby zobrazíte logickou délku a jednotky pro značku poměru měření.

  Umístění textu

  Zobrazí titulek nad nebo pod značkou poměru měření.

  Barva

  Nastaví barvu značky poměru měření a titulku na černou nebo bílou.

 3. Klikněte na OK.

Značka poměru měření se umístí v levém dolním rohu obrazu. Značka přidá do dokumentu skupinu vrstev obsahující textovou vrstvu (pokud je vybraná volba Zobrazit text) a grafickou vrstvu. Můžete použít nástroj pro přesun k přesunutí značky poměru měření nebo textový nástroj pro úpravu titulku nebo změnu velikosti, písma nebo barvy textu.

Přidávání nebo nahrazování značek poměru měření

Do dokumentu můžete umístit více značek poměru měření nebo můžete nahradit stávající značky.

Poznámka:

Další značky poměru měření se umístí do stejné polohy v obraze a v závislosti na své délce se mohou vzájemně překrývat. Chcete-li zobrazit spodní značku, vypněte sadu vrstev horní značky poměru měření.

 1. Zvolte Obraz > Analýza > Umístit značku poměru.

 2. Klikněte na Odstranit nebo Ponechat.
 3. Zadejte nastavení pro novou značku a klikněte na OK.

Odstranění značky poměru měření

 1. V panelu Vrstvy vyberte skupinu vrstev Značka poměru měření pro značku, kterou chcete odstranit.
 2. Klikněte pravým tlačítkem na skupinu vrstev a z kontextové nabídky vyberte Odstranit skupinu nebo klikněte na tlačítko Odstranit vrstvu.
 3. Klikněte na Skupinu a její obsah.

Provádění měření

V aplikaci Photoshop můžete měřit pomocí nástrojů pro výběr, nástroje Pravítko nebo nástroje Počítání. Zvolte nástroj měření odpovídající typu dat, která chcete do panelu Záznam měření zaznamenat.

 • Vytvořte oblast výběru pro měření hodnot, jako je výška, šířka, obvod, plocha a hodnoty šedé obrazových bodů. Můžete změřit jeden výběr nebo několik výběrů najednou.

 • Chcete-li změřit lineární vzdálenost a úhel, nakreslete čáru nástrojem Pravítko.

 • Pomocí nástroje Počítání můžete spočítat položky v obraze a pak počet položek zaznamenat. Viz Počítání objektů v obrazu.

  Každé měření měří jeden nebo více datových bodů. Datové body, které vyberete, určují informace, které se zaznamenají do palety Záznam měření. Datové body odpovídají typu nástroje, se kterým měříte. Dostupné datové body pro měření výběrů jsou plocha, obvod, výška a šířka. Dostupné datové body pro měření pomocí nástroje Pravítko jsou délka a úhel. Chcete-li zrychlit svůj pracovní postup, můžete vytvořit a uložit sady datových bodů pro jednotlivé typy měření.

 1. Otevřete existující dokument.
 2. Zvolte Obraz > Analýza > Nastavit poměr měření a zvolte přednastavení poměru měření pro dokument (viz Nastavení poměru měření) nebo zvolte Vlastní a nastavte vlastní poměr měření.

  Měření se počítají a zaznamenávají do palety Záznam měření s použitím jednotek poměru měření platných v době, kdy se měření zaznamenává. Pokud neexistuje žádný poměr měření, výchozí poměr je 1 obrazový bod = 1 obrazový bod.

 3. (Volitelně) Zvolte Obraz > Analýza > Vybrat datové body a proveďte jeden z následujících úkonů:

  • Zvolte Vlastní a vyberte, které datové body chcete měřit.

  • Z podnabídky vyberte existující přednastavení datových bodů.

  V dialogovém okně Vybrat datové body jsou jednotlivé datové body seskupené podle nástroje měření, který je může měřit. Společné datové body jsou dostupné pro všechny nástroje. Přidávají do palety Záznam měření užitečné informace, například název měřeného souboru, poměr měření a datum/čas měření.

  Standardně jsou vybrané všechny datové body. Můžete pro určitý typ měření vybrat podmnožinu datových bodů a pak tuto kombinaci uložit jako přednastavení datových bodů.

  Poznámka:

  Když měříte s určitým nástrojem, zobrazují se v záznamu pouze datové body spojené s tímto nástrojem, i když jsou vybrané i další datové body. Pokud například provádíte měření s nástrojem Pravítko, zobrazují se v panelu Záznam měření pouze datové body nástroje Pravítko spolu se všemi společnými datovými body, které jsou vybrané.

 4. Zvolte prvek obrazu a nástroj měření, které odpovídají vybraným datovým bodům. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Vytvořte v obraze jeden nebo více výběrů.

  • Zvolte Obraz > Analýza > Nástroj pravítko nebo klikněte na nástroj Pravítko v paletě nástrojů, pak použijte tento nástroj k měření délky oblasti obrazu.

  • Zvolte Obraz > Analýza > Nástroj počítání nebo klikněte na nástroj Počítání v paletě nástrojů, pak spočítejte položky v obrazu.

 5. Příkazem Okna > Záznam měření otevřete panel Záznam měření.
 6. Zvolte Obraz > Analýza > Zaznamenat měření nebo v panelu Záznam měření klikněte na Zaznamenat měření.

  Poznámka:

  Pokud právě vybrané datové body neodpovídají použitému nástroji měření, objeví se výzva, abyste vybrali datové body pro tento nástroj.

  V paletě Záznam měření jsou sloupce pro všechny datové body, které jste vybrali v dialogovém okně Vybrat datové body. Každé měření přidá nový řádek dat do palety Záznam měření.

  Pokud měříte více vybraných oblastí v obraze, v záznamu se vytvoří jeden řádek dat obsahující souhrn nebo součet dat pro všechny vybrané oblasti a pod ním řádek dat pro každou oblast výběru. Každá oblast výběru je ve sloupci Popis uvedena jako samostatný prvek záznamu a má přiřazené jedinečné číslo.

  Kroky 2 až 6 můžete opakovat pro různé výběry ve stejném dokumentu nebo ve více dokumentech. Ve sloupci Dokument v paletě Záznam měření se zobrazí zdroj naměřených dat.

Datové body měření

Úhel

Úhel orientace (±0 až 180) nástroje Pravítko.

Plocha

Plocha výběru ve čtverečních obrazových bodech nebo v kalibrovaných jednotkách podle platného poměru měření (například ve čtverečních milimetrech).

Kruhovitost

4pi(plocha/obvod2). Hodnota 1,0 označuje dokonalý kruh. Čím víc se hodnota blíží k nule (0,0), tím protáhlejší mnohoúhelník označuje. Pro velmi malé výběry nemusí být hodnoty platné.

Počet

Liší se podle použitého měřicího nástroje. Nástroj pro výběr: počet samostatných oblastí výběru v obraze. Nástroj Počítání: počet počítaných položek v obraze. Nástroj Pravítko: počet viditelných linek pravítka (1 nebo 2).

Datum a čas

Aplikuje časové razítko data a času provedení měření.

Dokument

Identifikuje měřený dokument (soubor).

Hodnota šedi

Toto je měření jasu, buď od 0 do 255 (pro 8bitové obrazy), od 0 do 32 768 (pro 16bitové obrazy) nebo od 0,0 do 10 (pro 32bitové obrazy). Pro všechna měření související s hodnotou šedi se obraz interně převede na stupně šedi (ekvivalent příkazu Obraz > Režim > Stupně šedi) s použitím výchozího profilu stupňů šedi. Pak se provedou požadované výpočty (střední hodnota, medián, minimum, maximum) pro každý prvek a pro součet.

Výška

Výška výběru (max y – min y), v jednotkách podle platného poměru měření.

Histogram

Generuje data histogramu pro každý kanál v obrazu (tři pro obrazy RGB, čtyři pro CMYK atd.) a zaznamená počet obrazových bodů v každé hodnotě od 0 do 255 (16bitové nebo 32bitové hodnoty se převádějí na 8bitové). Když exportujete data z panelu Záznam měření, exportují se numerická data histogramu do souboru CSV (s hodnotami oddělenými čárkami). Soubor se umístí do své vlastní složky ve stejném umístění, do kterého se exportuje textový soubor záznamu měření s hodnotami oddělenými tabulátory. Každému souboru histogramu se přiřadí jedinečné číslo vzrůstající po 1, počínaje 0. Pro více výběrů měřených najednou se generuje jeden soubor histogramu pro celkovou vybranou oblast plus další soubory histogramů pro každý výběr.

Integrovaná denzita

Součet hodnot obrazových bodů ve výběru. To je ekvivalentní součinu plochy (v obrazových bodech) a střední hodnoty šedi.

Popis

Identifikuje a automaticky čísluje každé měření jako Měření 1, Měření 2 atd. Pro více výběrů měřených současně se každému výběru přiřadí další popis a číslo prvku.

Délka

Přímková vzdálenost v obraze definovaná nástrojem Pravítko, v jednotkách podle platného poměru měření.

Obvod

Obvod výběru. Pro více výběrů měřených najednou se generuje jedno měření pro celkový obvod všech výběrů plus další měření pro každý výběr.

Měřítko

Poměr měření zdrojového dokumentu (například 100 obr. bodů = 3 km).

Jednotky měřítka

Logické jednotky poměru měření.

Faktor měřítka

Počet obrazových bodů přiřazený jednotce poměru měření.

Zdroj

Zdroj měření: nástroj Pravítko, nástroj Počítání nebo výběr.

Šířka

Šířka výběru (max x – min x), v jednotkách podle platného poměru měření.

Vytvoření přednastavení datových bodů

 1. Zvolte Obraz > Analýza > Vybrat datové body > Vlastní.

 2. Vyberte datové body, které chcete zahrnout do přednastavení.
 3. Klikněte na Uložit přednastavení a přednastavení pojmenujte.
 4. Klikněte na OK. Přednastavení se uloží a je nyní dostupné z podnabídky Analýza > Vybrat datové body.

Úprava přednastavení datových bodů

 1. Zvolte Obraz > Analýza > Vybrat datové body > Vlastní.

 2. Z nabídky Přednastavení zvolte přednastavení, které chcete upravit.
 3. Vyberte nebo zrušte výběr datových bodů. Název přednastavení se změní na Vlastní.
 4. Klikněte na Uložit přednastavení. Zadejte původní název přednastavení, chcete-li nahradit existující přednastavení, nebo zadejte nový název, chcete-li vytvořit nové přednastavení.

Odstranění přednastavení datových bodů

 1. Zvolte Obraz > Analýza > Vybrat datové body > Vlastní.

 2. Z nabídky Přednastavení zvolte přednastavení, které chcete odstranit.
 3. Klikněte na Odstranit přednastavení, pak kliknutím na Ano odstranění potvrďte.
 4. Klikněte na OK.

Používání palety Záznam měření

Při měření objektu se data měření zaznamenávají do panelu Záznam měření. Každý řádek v záznamu představuje sadu měření; sloupce představují datové body v sadě měření.

Když změříte objekt, v paletě Záznam měření se objeví nový řádek. V záznamu můžete změnit pořadí sloupců, uspořádat data ve sloupcích, odstranit řádky nebo sloupce, případně exportovat data ze záznamu do textového souboru odděleného čárkami.

Zobrazení palety Záznam měření

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Vyberte Obraz > Analýza > Zaznamenat měření.

  • Zvolte Okna > Záznam měření.

Výběr řádků v záznamu

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Kliknutím vyberte řádek v záznamu.

  • Chcete-li vybrat více sousedních řádků, klikněte na první řádek a táhněte přes další řádky nebo klikněte na první řádek a pak se stisknutou klávesou Shift klikněte na poslední řádek.

  • Chcete-li vybrat nesousedící řádky, klikněte na první řádek a pak se stisknutou klávesou Ctrl (Windows) nebo Command (Mac) klikněte na další řádky.

  • Chcete-li vybrat všechny řádky, klikněte na Vybrat vše.

  • Chcete-li odznačit všechny řádky, klikněte na Odznačit vše.

Výběr sloupců v záznamu

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Klikněte na záhlaví sloupce.

  • Chcete-li vybrat sousední sloupce, klikněte na záhlaví sloupce a táhněte přes další sloupce nebo klikněte na první záhlaví sloupce a pak se stisknutou klávesou Shift klikněte na poslední záhlaví sloupce.

  • Chcete-li vybrat nesousedící sloupce, klikněte na první záhlaví sloupce a pak se stisknutou klávesou Ctrl (Windows) nebo Command (Mac) klikněte na další záhlaví sloupců.

Změna pořadí, velikosti nebo uspořádání sloupců v záznamu

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Pořadí vybraných sloupců v záznamu můžete změnit jejich přetažením. Poloha sloupce je označena dvojitou černou čarou.

  • Chcete-li změnit velikost sloupce, klikněte na záhlaví sloupce a pak přetáhněte oddělovač.

  • Chcete-li uspořádat data ve sloupci, kliknutím na záhlaví sloupce změňte pořadí řazení nebo klikněte pravým tlačítkem na záhlaví a zvolte Uspořádat vzestupně nebo Uspořádat sestupně. (Pořadí řádků není možné uspořádat ručně.)

Odstranění řádků nebo sloupců ze záznamu

 1. Vyberte jeden nebo více řádků nebo sloupců v záznamu.
 2. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Z nabídky palety Záznam měření zvolte Odstranit.

  • V horní části panelu klikněte na ikonu Odstranit.

  • Pravým tlačítkem klikněte na řádek nebo záhlaví sloupce a pak v místní nabídce vyberte příkaz Odstranit.

Export dat z palety Záznam měření

Data z palety Záznam měření můžete exportovat do textového souboru odděleného čárkami. Tento textový soubor můžete otevřít v tabulkovém procesoru a zde provést statistické nebo analytické výpočty s naměřenými daty.

 1. Vyberte jeden nebo více řádků dat v záznamu.
 2. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Z nabídky palety Záznam měření zvolte Exportovat.

  • V horní části panelu klikněte na ikonu pro export.

  • Pravým tlačítkem klikněte na řádek a pak v místní nabídce vyberte příkaz Exportovat.

 3. Zadejte název souboru a jeho umístění a klikněte na Uložit.

  Měření se exportují do textového souboru odděleného čárkami v kódování UTF-8.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online