Soubory DICOM

  Ukončení 3D funkcí v aplikaci Photoshop

3D funkce aplikace Photoshop budou v budoucích aktualizacích odebrány. Uživatelům pracujícím s 3D obsahem se doporučuje vyzkoušet novou kolekci Adobe Substance 3D, která představuje novou generaci 3D nástrojů od společnosti Adobe. Další podrobnosti o ukončení 3D funkcí aplikace Photoshop najdete tady: Photoshop 3D | Časté otázky týkající se ukončených 3D funkcí.

Poznámka:

U aplikace Photoshop CS6 jsou 3D funkce součástí verze Photoshop Extended. Všechny funkce ve verzi Photoshop Extended jsou součástí aplikace Photoshop. Pro aplikaci Photoshop neexistuje samostatná nabídka verze Extended.

O souborech DICOM

Poznámka:

DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine) je jedním z nejrozšířenějších standardů používaných pro získávání medicínských snímků. Photoshop umožňuje otevřít soubory DICOM (.dc3, .dcm, .dic, nebo bez přípony) a pracovat s nimi. Soubory DICOM mohou obsahovat více „řezů“ neboli snímků, které představují různé vrstvy snímání.

Photoshop načte všechny snímky ze souboru DICOM a převede je na vrstvy aplikace Photoshop. Aplikace Photoshop také dokáže umístit všechny snímky DICOM do mřížky na jedné vrstvě nebo otevřít snímky jako 3D objem, který lze otáčet ve 3D prostoru. Photoshop může číst 8, 10, 12 nebo 16bitové soubory DICOM. (Photoshop převede 10 a 12bitové soubory na 16bitové soubory.)

Po otevření souboru DICOM v aplikaci Photoshop můžete použít libovolný nástroj aplikace Photoshop k nastavení nebo označení souboru, nebo k přidání poznámky. Můžete například použít nástroj poznámka pro přidání poznámky k souboru, nástroj tužka pro označení určité oblasti snímku nebo filtr Prach a škrábance pro odstranění prachu a škrábanců ze snímku. Pomocí nástroje pravítko nebo nástrojů pro výběr můžete provést měření obsahu obrazu.

Poznámka:

Jakýkoli poměr měření, obsažený v souboru DICOM, je se souborem importován automaticky. Pokud poměr obsažen není, přidá se výchozí poměr 1 obr. bod = 1 mm jako vlastní poměr měření. Viz Nastavení poměru měření.

8bitové soubory DICOM můžete uložit v libovolném formátu souboru, který Photoshop podporuje (16bitové soubory se musí uložit jako soubory DICOM, Formát velkého dokumentu, Photoshop, Photoshop PDF, Photoshop Raw, PNG nebo TIFF).

Poznámka:

Když uložíte soubor jako DICOM, všechny styly vrstev, nastavení, režimy prolnutí nebo masky se vypustí.

V aplikaci Bridge nebo v dialogovém okně Informace o souboru aplikace Photoshop můžete také zobrazit a upravit metadata pro soubory DICOM. Soubory DICOM podporují externí automatizaci pomocí skriptování (viz část Skriptování).

Otevření souboru DICOM

Před otevřením souboru DICOM můžete určit způsob, jakým se budou otevírat snímky DICOM (jako vrstvy, v mřížce nebo jako 3D objem), a nastavit volby (v dialogovém okně Import souboru DICOM), které změní metadata pacienta na anonymní a zobrazí překrytí. Během importu můžete také provést posunutí, zvětšení a narovnání oken.

Dialogové okno pro import souborů DICOM také zobrazuje informace ze záhlaví DICOM – textové informace o souboru, jako jsou jeho rozměry, rozlišení dat a zda jsou data komprimovaná.

Poznámka:

Pomocí příkazu Nová vrstva videa z nabídky Soubor můžete importovat sekvenci několika souborů DICOM s jedním snímkem do jednoho souboru aplikace Photoshop s více vrstvami. Viz Import sekvencí obrazů.

 

 1. Zvolte Soubor > Otevřít, vyberte soubor DICOM a klepněte na tlačítko Otevřít.
 2. Vyberte snímky, které chcete otevřít. Klepnutím se stisknutou klávesou Shift vyberte více sousedních snímků. Chcete-li vybrat nesousedící snímky, klepněte na ně se stisknutou klávesou Ctrl (Windows) nebo Apple (Mac OS). Chcete-li vybrat všechny snímky, klepněte na položku Vybrat vše.
  Poznámka:

  Pokud chcete procházet snímky, použijte rolovací kolečko myši (systém Windows) nebo klepněte na tlačítko s šipkou doprava nebo doleva pod velkou náhledovou oblastí.

 3. Zvolte následující volby a pak klepněte na Otevřít.

  Import snímku

  Importovat snímky jako vrstvy umístí snímky DICOM do vrstev. Konfigurace N stránek na list zobrazí více snímků v mřížce (výšku a šířku mřížky určíte zadáním hodnot v polích řádků a sloupců). Volba Importovat jako objem otevře snímky DICOM jako objem; v tomto objemu je vzdálenost z určena nastaveními DICOM a data jsou mezi snímky interpolována. Objem můžete zobrazit z libovolného úhlu a data zvýraznit pomocí řady režimů vykreslení.

  Sada dat DICOM

  Změnit na anonymní přepíše metadata pacienta na „anonymní“. Zobrazit překrytí zobrazí překrytí, například anotace, křivky nebo text.

  Práce v oknech

  Zvolte příkaz Zobrazit volby okna a upravte kontrast (Šířka ona) a jas (Úroveň okna) snímku. Také můžete přetažením nástroje Úroveň okna nahoru nebo dolů nastavit úroveň, nebo přetažením doprava nebo doleva nastavit šířku. Můžete také zvolit běžná radiologická přednastavení z nabídky Přednastavení okna (Výchozí, Plíce, Kost nebo Břicho). Chcete-li invertovat hodnoty jasu snímku, vyberte Obrátit obraz.

  Poznámka:

  Chcete-li zvětšit nebo zmenšit zobrazení, vyberte úroveň zvětšení z nabídky Vyberte hodnotu zvětšení (případně zobrazení zvětšete nebo zmenšete kliknutím na znaménko plus nebo minus). Chcete-li posunout zobrazení, klikněte na ikonu ručičky v horní části dialogového okna a táhněte myší přes snímek.  

Vytvoření 3D objemu ze snímků DICOM

 1. Zvolte Soubor > Otevřít, vyberte soubor DICOM a klepněte na tlačítko Otevřít.
 2. Vyberte snímky, které chcete převést na 3D objem. Klepnutím se stisknutou klávesou Shift vyberte více sousedních snímků. Chcete-li vybrat nesousedící snímky, klepněte na ně se stisknutou klávesou Ctrl (Windows) nebo Apple (Mac OS). Chcete-li vybrat všechny snímky, klepněte na položku Vybrat vše.
 3. V části Volby importu obrazů vyberte volbu Importovat jako objem a pak klepněte na tlačítko Otevřít.

Aplikace Photoshop vytvoří ze snímku DICOM 3D objem a tento objem umístí na 3D vrstvu v panelu Vrstvy. Pomocí nástrojů pro 3D polohu aplikace Photoshop můžete tento objem zobrazit z libovolného úhlu, můžete také zlepšit vizualizaci dat změnou nastavení vykreslení.

 • Původní soubor DICOM se zachová jako vrstva textury difúze, která je spojená s vrstvou 3D objemu. Informace o 3D texturách naleznete v tématu Úpravy 3D textury.

 • Chcete-li soubor DICOM otevřít ve vlastním okně jako inteligentní objekt, poklepejte na vrstvu textury. Snímky DICOM se objeví jako samostatné vrstvy v panelu Vrstvy.

 • Při zavření a uložení inteligentního objektu se všechny změny, které jste provedli na jednotlivých vrstvách, aplikují na 3D objem.

Chcete-li 3D objem uložit, můžete exportovat 3D vrstvu nebo soubor uložit do formátu PSD. Viz Uložení a export 3D souborů.

Zobrazení 3D objemu z různých úhlů

 1. V panelu Vrstvy vyberte 3D vrstvu, která obsahuje objem DICOM.
 2. Na panelu Nástroje vyberte nástroj pro 3D polohu  nebo pro 3D kameru .
 3. 3D objem otáčejte, přesunujte nebo měňte jeho velikost pomocí nástrojů pro polohu nebo kameru v pruhu voleb. Viz Nástroje 3D objektu a kamery.

  Poznámka:

  Pokud je v systému povolena podpora rozhraní OpenGL, můžete k otočení, přesunutí nebo změně velikosti 3D objemu použít 3D osu. Viz 3D osa.

Zobrazení 3D objemu v různých režimech vykreslení

 1. V panelu Vrstvy vyberte 3D vrstvu, která obsahuje objem DICOM.
 2. Otevřete panel 3D výběrem příkazu Okna > 3D.
 3. Ve spodní části panelu 3D vyberte z nabídky Přednastavení režim vykreslení.
  Poznámka:

  Režimy vykreslení, které používají převodní funkci, používají k vykreslení hodnot objemu přechod aplikace Photoshop. Aby se optimalizovaly nebo zvýraznily rozdílné typy obsahu, zkombinují se hodnoty barev a krytí přechodu s hodnotami stupňů šedi objemu. Režimy vykreslení s převodní funkcí jsou dostupné pouze pro obrazy DICOM ve stupních šedi.

  Vylepšené hranice

  Snižuje krytí homogenních oblastí a současně zachovává krytí hranic. Dokáže v objemu také potlačit šum.

  Stupnice barev s plným rozsahem

  Převodní funkce, která používá celý „duhový“ přechod barev aplikace Photoshop.

  Světla s vysokým rozsahem

  Převodní funkce, která používá pro celý rozsah hodnot bílou barvu, nulové krytí pro nízké hodnoty rozsahu a vysoké krytí pro vysoké hodnoty rozsahu.

  Světla s nízkým rozsahem

  Převodní funkce, která používá pro celý rozsah hodnot bílou barvu, nulové krytí pro vysoké hodnoty rozsahu a vysoké krytí pro nízké hodnoty rozsahu.

  Promítání s maximální intenzitou

  Poskytne rychlý náhled struktury objemu zobrazením maximálních hodnot v objemu. Neposkytuje žádné informace o hloubce.

  Stupnice barev červená-modrá

  Převodní funkce, která používá celý přechod barev červená-modrá.

  Tenké izočáry

  Převodní funkce, která používá konstantní barvu, ale komponentu krytí představuje funkce s vícenásobnými špičkami, které slouží k zobrazení izohodnot.

  Rentgenový snímek

  Napodobuje průchod rentgenového záření médiem, které je pomocí rentgenového záření průhledné. Tento efekt je vhodný pro vytvoření obrazu z CT snímku, který bude vypadat jako rentgenový snímek toho samého objektu.

  Stupnice barev bílá-černá

  Převodní funkce, která používá bílo-černou barevnou komponentu.

 4. (Volitelně) Chcete-li vytvořit vlastní režim vykreslení, klikněte na panelu 3D na tlačítko Nastavení vykreslení, abyste otevřeli dialogové okno Nastavení 3D vykreslení. V dialogovém okně vyberte v části Styl objemu požadované volby.

Export snímků DICOM jako souborů JPEG

 1. Otevřete soubor DICOM a nastavte volby v dialogovém okně Import souboru DICOM (viz Otevření souboru DICOM).

 2. Vyberte snímky v dialogovém okně Import souboru DICOM: Klepnutím se stisknutou klávesou Shift vyberte více sousedních snímků, klepnutím se stisknutou klávesou Ctrl (Windows) nebo Apple (Mac OS) vyberte nesousedící snímky, nebo klepnutím na Vybrat vše vyberte všechny snímky.
 3. V oblasti Volby exportu zadejte prefix do pole Prefix.
 4. Klepněte na Exportovat prezentaci (JPEG), vyberte složku a klepněte na Vybrat.

  Soubory JPEG se uloží do určeného umístění s přidaným prefixem před názvy souborů. Pokud jste vybrali více snímků, Photoshop připojí postupné číslování na konec názvu každého souboru (například DICOM snímek 1, DICOM snímek 2, DICOM snímek 3).

Metadata DICOM

V dialogovém okně Informace o souboru aplikace Photoshop můžete zobrazit a upravit několik kategorií metadat DICOM.

Data pacienta

Zahrnuje jméno pacienta, jeho identifikátor, pohlaví a datum narození.

Datum studie

Zahrnuje identifikátor studie, odkazujícího lékaře, datum a čas studie a popis studie.

Data série

Zahrnuje číslo série, modalitu, datum a čas série a popis série.

Data zařízení

Zahrnuje uvedení zařízení do provozu a jeho výrobce.

Data obrazu

Zahrnuje syntaxi převodu, fotometrickou interpretaci, šířku a výšku obrazu, počet bitů na obrazový bod a počet snímků. (Tato pole nejsou upravitelná).

Animace souborů DICOM

Chcete-li animovat řezy nebo snímky DICOM, vyberte všechny vrstvy DICOM a z nabídky panelu Animace (časová osa) zvolte příkaz Vytvořit snímky z vrstev.

Po vytvoření snímků v panelu Animace (časová osa) můžete uložit soubory DICOM jako filmy QuickTime (soubory DICOM ve stupních šedi převeďte na režim RGB a pak vykreslete video). Snímky můžete také uložit jako animované soubory GIF (zvolte příkaz Soubor > Uložit pro web a zařízení).

Panel Animace (časová osa) můžete také použít k animaci 3D objemu vytvořeného ze souboru DICOM. Viz Vytváření 3D objektů a animací.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online