Poznámka:

U aplikace Photoshop CS6 byly 3D funkce součástí verze Photoshop Extended. Všechny funkce ve verzi Photoshop Extended jsou součástí aplikace Photoshop CC. Aplikace Photoshop CC nemá samostatnou nabídku Extended.

Přehled panelu 3D

Když vyberete 3D vrstvu, zobrazuje panel 3D komponenty spojeného 3D souboru. Horní část panelu obsahuje seznam mřížek, materiálů a světel v tomto souboru. Spodní část panelu zobrazuje nastavení a volby pro 3D komponentu, která je vybrána v horní části.

Photoshop: 3D panel s volbami Scéna
3D panel se zobrazenými volbami Scéna

A. Zobrazení voleb scény, mřížek, materiálů nebo světel B. Nabídka přednastavení vykreslení C. Úpravy nastavení vykreslení D. Výběr textury, na kterou se bude malovat E. Nastavení průřezu F. Přepnutí překrytí G. Přidání nového světla H. Odstranění světla 

Tlačítka na horním okraji 3D panelu slouží k filtrování komponent, které se zobrazí v horní části. Kliknutím na tlačítko Scéna zobrazíte všechny komponenty, kliknutím na tlačítko Materiály zobrazíte pouze materiály atd.

Zobrazení panelu 3D

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:

  • Zvolte příkaz Okna > 3D.

  • V panelu Vrstvy dvakrát klikněte na ikonu 3D vrstvy .

  • Zvolte příkaz Okna > Pracovní plocha > Rozšířené 3D.

Filtrování zobrazených 3D voleb

 1. Klikněte v horní části panelu 3D na volby Scéna, Mřížka, Materiály nebo Světla.

Zobrazení nebo skrytí 3D mřížky nebo světla

 1. Klikněte v horní části panelu 3D na ikonu oka u položky mřížky nebo světla.

  Poznámka:

  Zobrazování materiálů nelze vypnout nebo zapnout z 3D panelu. Chcete-li materiály zobrazit nebo skrýt, je třeba v panelu Vrstvy změnit nastavení viditelnosti textur, které jsou s materiály spojené. Viz Nastavení 3D materiálů.

Přístup k nastavením 3D scény

 1. Klikněte na tlačítko Scéna.

 2. Pokud ještě není vybrána, klikněte v horní části seznamu komponent na položku Scéna.

Přístup k nastavením mřížky, materiálu nebo světla

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:

  • Chcete-li zobrazit všechny komponenty scény, klikněte na tlačítko Scéna. Pak v horní části vyberte mřížku, materiál nebo světlo.

  • Chcete-li dočasně zobrazovat jen určité komponenty, klikněte na tlačítko Mřížky, Materiály nebo Světla. Pak vyberte jednotlivou mřížku, materiál nebo světlo.

Rozbalení nebo sbalení materiálů pro mřížku

 1. Klikněte na tlačítko Scéna.

 2. Klikněte na trojúhelník vlevo od ikony mřížky.

Zobrazení základní roviny

Základní rovina je mřížka, která odráží polohu povrchu vzhledem ke 3D modelu.

 • Chcete-li zobrazit základní rovinu, klikněte na ikonu pro přepnutí  v dolní části panelu 3D a vyberte možnost 3D základní rovina.

Poznámka:

Ikona pro přepnutí je aktivní pouze tehdy, pokud je v počítači k dispozici rozhraní OpenGL.

Zobrazení nebo skrytí vodítek světla

 1. Klikněte v dolní části panelu 3D na ikonu pro přepnutí  a vyberte možnost 3D světlo.

Zobrazení obrysu vybraného materiálu nebo mřížky v okně dokumentu

 1. V dolní části panelu 3D klikněte na ikonu pro přepnutí  a vyberte možnost 3D výběr.

Když vyberete materiály nebo mřížky v panelu, v okně dokumentu se zobrazí barevný obrys, který vám pomůže určit aktuální položku.

Poznámka:

Chcete-li změnit barvu 3D překrytí, např. obrysy materiálu a mřížky, přizpůsobte možnosti v části 3D dialogového okna Předvolby.

Photoshop: Zobrazení obrysu vybraných položek
Zobrazení obrysu vybraných položek v okně dokumentu

A. Materiály jsou ohraničeny barevnou čarou B. Mřížky ohraničovacím rámečkem 

Nastavení 3D scény

Nastavení 3D scény slouží ke změně režimů vykreslení, výběru textury, na kterou se bude malovat, nebo k vytvoření průřezů. Chcete-li získat přístup k nastavení scény, klikněte v panelu 3D na tlačítko Scéna  a pak v horní části panelu vyberte položku Scéna.

Nastavení vykreslení

Určuje přednastavení vykreslení modelu. Chcete-li si volby přizpůsobit, klikněte na tlačítko Upravit. Další informace naleznete v tématu Změna nastavení 3D vykreslení.

Kvalita

Vyberte nastavení, které nabízí nejlepší kvalitu zobrazení při dobrém výkonu:

Interaktivní (malování)

Vykresluje pomocí rozhraní OpenGL s použitím GPU na grafické kartě a poskytuje výsledky vysoké kvality, jimž ale chybí detailní odrazy a stíny. U většiny počítačů je tato volba nejvhodnější pro úpravy.

Sledovaný paprsek (nízká)

Vykresluje pomocí procesoru na základní desce počítače s nízkou kvalitou odrazů a stínů. Pokud je počítač vybaven výkonnou grafickou kartou, volba Interaktivní může poskytnout lepší výsledky.

Sledovaný paprsek (finální)

Tato volba je nejvhodnější pro konečný výstup, plně vykresluje odrazy a stíny. Další informace naleznete v části Vykreslení 3D souboru pro konečný výstup.

Poznámka:

Během vykreslování pomocí volby Sledovaný paprsek jsou přes obraz dočasně kresleny dlaždice. Chcete-li proces vykreslování přerušit, klikněte myší nebo stiskněte mezerník. Chcete-li změnit počet cyklů vytváření dlaždic a upřednostnit rychlost zpracování na úkor kvality nebo naopak, změňte hodnotu Práh vysoké kvality v předvolbách 3D.

Photoshop: Dočasné vykreslování dlaždic přes obraz
Během vykreslování pomocí volby Sledovaný paprsek jsou přes obraz dočasně kresleny dlaždice.

Malovat na

Když malujete přímo na 3D model, pomocí této nabídky vyberete mapu textury, na kterou budete malovat. Viz 3D malování.

Poznámka:

Cílovou texturu je také možné vybrat v nabídce 3D > Režim 3D vybarvení.

Globální okolní barva

Nastavuje barvu globálního okolního světla, které se zobrazuje na reflektivních površích. Tato barva a okolní barvy některých materiálů se vzájemně ovlivňují. Viz Nastavení 3D materiálů.

Průřez

Tato volba slouží k vytvoření planárního průřezu, který může protínat model ve zvoleném úhlu. Umožňuje provést řez modelem a zobrazit jeho vnitřní obsah. Viz Zobrazování průřezů.

Zobrazování průřezů

Průřezy 3D modelu můžete zobrazovat pomocí protnutí modelu neviditelnou rovinou, která prochází modelem pod libovolným úhlem a umožní zobrazit obsah pouze na jedné straně této roviny.

 1. Zaškrtněte v dolní části záložky Scéna volbu Průřez.

 2. Vyberte volby určující zarovnání, polohu a orientaci:

  Rovina

  Výběrem této volby zobrazíte protínající rovinu, která tvoří průřez. Můžete vybrat barvu a krytí roviny.

  Průsečík

  Výběrem této volby zvýrazníte ty oblasti modelu, které průřez roviny protíná. Barvu zvýraznění vyberete kliknutím na vzorek barvy.

  Převrátit průřez

  Změní zobrazenou oblast modelu na opačnou stranu protínající roviny.

  Posun a náklon

  Chcete-li posunout rovinu podél její osy beze změny jejího náklonu, použijte volbu Posun. S výchozí hodnotou posunu 0 rovina protíná 3D model v jeho středním bodě. Při maximálním kladném nebo záporném posunu se rovina přesune za veškeré průsečíky s modelem. Chcete-li natočit rovinu až o 3600 v jednom z možných směrů, použijte nastavení Náklon. Nastavení náklonu pro určitou osu natáčí rovinu kolem ostatních dvou os. Například rovinu zarovnanou podle osy y je možné natočit kolem osy x (Náklon 1) nebo kolem osy z (Náklon 2).

  Zarovnání

  Vyberte osu (x, y nebo z) pro protínající rovinu. Rovina bude kolmá k vybrané ose.

Aplikování různých režimů vykreslení na jednotlivé průřezy

Chcete-li zkombinovat různá zobrazení jednoho 3D modelu, například Drátový model a Plný, můžete použít pro každou stranu průřezu různá nastavení.

 1. Zaškrtněte políčko Průřez a ve spodní části záložky Scéna vyberte příslušné volby. Na viditelné průřezy se aplikují aktuální nastavení vykreslení.

 2. Klikněte na tlačítko Nastavení vykreslení, nebo zvolte příkaz 3D > Nastavení vykreslení.

 3. V horní části dialogového okna klikněte na aktuálně vypnuté tlačítko Řez .

  Ve výchozím nastavení jsou všechna nastavení vykreslení pro druhou stranu průřezu vypnuta, takže tato strana není viditelná.

 4. Vyberte volby vykreslení i pro druhou stranu průřezu a klikněte na tlačítko OK.

Nastavení 3D mřížky

Každá mřížka v 3D modelu se v horní části panelu 3D objeví na samostatném řádku. Výběrem mřížky získáte přístup k nastavením a informacím o mřížce ve spodní části panelu 3D.

Mezi tyto informace patří počet materiálů a textur, které jsou na mřížku aplikovány, i počet vrcholů a ploch, které obsahuje. Můžete také nastavit následující možnosti zobrazení mřížky:

Poznámka:

Chcete-li zobrazit stíny, nastavte osvětlení a vyberte jako kvalitu vykreslení možnost Sledovaný paprsek. Viz Nastavení 3D scény.

Zachytit stíny

Ovlivňuje, zda vybraná mřížka zobrazí na svém povrchu stíny jiných mřížek.

Poznámka:

Chcete-li na mřížkách zachytit stíny základní roviny, vyberte možnost 3D > Zachytit stíny základní roviny. Chcete-li tyto stíny zarovnat podle objektů, vyberte možnost 3D > Přitahovat objekt k základní rovině.

Vrhat stíny

Ovlivňuje, zda vybraná mřížka vrhá stíny na povrchy jiných mřížek.

Neviditelná

Tato volba sice skryje mřížku, ale zobrazí jakékoli stíny na jejím povrchu.

Stín – krytí

Ovlivňuje měkkost stínů vržených vybranou mřížkou. Nastavení je zvláště užitečné při prolnutí 3D objektů s vrstvami pod nimi.

Zobrazení nebo skrytí mřížky

 1. Klikněte v horní části panelu 3D na ikonu oka u názvu mřížky.

Práce s jednotlivými mřížkami

Nástroje pro polohu mřížky slouží k přemístění, otáčení nebo změně velikosti vybrané mřížky, aniž by došlo k přemístění celého modelu. Nástroje pro polohu fungují stejným způsobem jako hlavní nástroje pro 3D polohu v panelu nástrojů. Informace o jednotlivých nástrojích viz Přemístění, otočení nebo změna velikosti 3D modelu.

 1. Vyberte mřížku v horní části panelu 3D. Vybraná mřížka se ve spodní části panelu zvýrazní pomocí červeného rámečku.

 2. Přemístěte mřížku pomocí vybraného nástroje pro polohu mřížky ve spodní části panelu.

Poznámka:

Chcete-li mít vybranou jednotlivou mřížku a současně pracovat s celým modelem, použijte 3D nástroje v panelu nástrojů.

Nastavení 3D materiálů

Horní část panelu 3D obsahuje materiály, které jsou v 3D souboru použity. K vytvoření celkového vzhledu modelu lze použít jeden nebo více materiálů. Pokud model obsahuje více mřížek, může být s každou mřížkou spojený určitý materiál. Model je také možné vytvořit z jedné mřížky, pak ale použijte v jednotlivých oblastech různé materiály.

Photoshop: Vybraný materiál a s ním spojené mapy textur
Vybraný materiál a s ním spojené mapy textur

A. Zobrazí volby materiálů B. Vybraný materiál C. Výběr materiálů D. Nástroje Umístění materiálu a Výběr E. Ikona nabídky mapy textur F. Typy map textur 

Spodní část panelu 3D zobrazuje pro materiál vybraný v horní části příslušné mapy textur, které tento materiál používá. Některé typy textur (například Difúze nebo Hrbol) obvykle potřebují 2D soubory, které poskytují určitou barvu nebo vzorek pro vytvoření požadované textury. Pro jiné typy textur pravděpodobně nebudou nutné samostatné 2D soubory. Hodnoty položek, jako je například Lesk, Lesklost, Krytí nebo Odraz, je možné nastavovat přímo zadáním hodnot.

Mapy textur používané materiálem se zobrazí jako položka Textury na panelu Vrstvy, kde jsou seskupeny podle kategorií map textur.

Poznámka:

Chcete-li zobrazit miniaturu obrazu mapy textury, umístěte ukazatel myši nad název textury (např. Odraz nebo Osvětlení).

Difúze

Barva materiálu. Mapu difúze může tvořit plná barva nebo jakýkoli 2D obsah. Pokud se rozhodnete, že odstraníte mapu textury difúze, nastavuje hodnota vzorku barvy difúze barvu difúze. Mapu difúze můžete také vytvořit malováním přímo na model. Viz 3D malování.

Krytí

Zvyšuje nebo snižuje krytí materiálu (v rozmezí 0–100 %). Krytí lze ovládat pomocí mapy textury nebo miniaturního jezdce. Krytí materiálu se řídí hodnotami stupňů šedi mapy textury. Hodnoty bílé vytváří úplné krytí a hodnoty černé úplnou průhlednost.

Hrbol

Vytváří na povrchu materiálu hrboly, aniž by docházelo ke změně základní mřížky. Mapa hrbolů je obraz ve stupních šedi, ve kterém tvoří světlejší hodnoty zvýšené oblasti povrchu a tmavší hodnoty rovnější oblasti. Můžete vytvořit nebo načíst soubor mapy hrbolů, nebo můžete soubor mapy hrbolů vytvořit automaticky malováním na model. Viz 3D malování.

Pole Hrbol zvyšuje nebo snižuje hrbolatost. Toto pole je aktivní pouze tehdy, pokud existuje mapa hrbolů. Velikost hrbolů zvýšíte nebo snížíte zadáním čísla do tohoto pole nebo pomocí miniaturního jezdce.

Poznámka:

Když je povrch zobrazený zepředu, je velikost hrbolů výraznější, než když je zobrazený pod úhlem.

Normální

Obdobně jako textura mapy hrbolů i normální mapa zvyšuje detaily povrchu. Na rozdíl od mapy struktury textury, která je založena na jednokanálovém obrazu ve stupních šedi, je normální mapa založena na vícekanálovém obrazu (RGB). Hodnoty jednotlivých kanálů barev představují složky x, y a z normály na povrchu modelu. Normální mapa může sloužit k vyhlazení povrchu u mřížek s nízkým počtem mnohoúhelníků.

Poznámka:

Aplikace Photoshop používá běžné mapy světového prostoru, které nabízejí nejrychlejší zpracování.

Prostředí

Ukládá obraz prostředí, které 3D model obklopuje. Mapy prostředí jsou aplikovány jako sférická panoramata. Obsah mapy prostředí je zobrazován v reflektivních oblastech modelu.

Poznámka:

Pokud nechcete, aby se mapa prostředí na určitém materiálu zobrazovala, nastavte hodnotu odrazovosti na 0 %, přidejte mapu odrazovosti, která oblast materiálu maskuje, nebo odstraňte mapu prostředí pro tento materiál.

Odraz

Zvyšuje zrcadlení jiných objektů na povrchu materiálu ve 3D scéně a na mapě prostředí.

Osvětlení

Definuje barvu, která ke svému zobrazení nepotřebuje osvětlení. Vytváří dojem, že je 3D objekt osvětlen zevnitř.

Lesk

Definuje množství zdrojového světla, které se od povrchu odráží zpět k pozorovateli. Lesk můžete upravit zadáním hodnoty do tohoto pole nebo pomocí miniaturního jezdce. Pokud vytvoříte samostatnou mapu lesku, ovládá lesk materiálu intenzita barev v této mapě. Černé oblasti vytváří plný lesk, bílé oblasti lesk úplně odstraňují a střední hodnoty snižují míru světel.

Lesklost

Definuje rozptyl odraženého světla, které generuje nastavení Lesk. Malá lesklost (vysoký rozptyl) vytváří zřetelnější a méně zaostřené světlo. Velká lesklost (nízký rozptyl) vytváří méně zřetelné osvětlení a jasnější a ostřejší světla.

Photoshop: Příklady různých procentuálních hodnot lesku a lesklosti
Nastavení lesku (číslo vlevo) a lesklosti (číslo vpravo)

Poznámka:

Pokud má 3D objekt víc než devět textur, což je maximální počet podporovaný aplikací Photoshop, objeví se ostatní textury v panelu Vrstvy a v seznamu Režim 3D vybarvení. (Chcete-li zobrazit seznam Režim 3D vybarvení, vyberte příkaz 3D > Režim 3D vybarvení nebo použijte v části Scéna panelu 3D volbu Malovat na.)

Zrcadlení

Barva, která se zobrazuje u vlastností zrcadlení (jako jsou například lesk a lesklost).

Okolní

Nastavuje barvu okolního světla, které se zobrazuje na reflektivních površích. Tato barva a globální okolní barva pro celou scénu se vzájemně ovlivňují. Viz Nastavení 3D scény.

Lom světla

Nastavuje index lomu v případě, že je položka scény Kvalita nastavena na hodnotu Sledovaný paprsek a v položce 3D > dialogové okno Nastavení vykreslení je vybrána možnost Lom světla. Lom světla je změna směru světla, ke které dochází na rozhraní dvou prostředí (jako je vzduch a voda), která mají odlišný index lomu. Výchozí hodnota pro nové materiály je 1,0 (přibližná hodnota indexu lomu vzduchu).

Vzorkování a aplikace materiálů přímo na objekty

Nástroj 3D umístění materiálu funguje podobně jako tradiční nástroj Plechovka barvy umožňující vzorkování materiálů a aplikování materiálů přímo na 3D objekty.

 1.  V panelu 3D vyberte nástroj 3D umístění materiálu .

 2.  Přesuňte ukazatel nad 3D objekt v dokumentovém okně. Když se zobrazí obrys materiálu, který chcete vzorkovat, stiskněte klávesu Alt.

 3.  Přesunutím ukazatele zobrazte obrys materiálu, který chcete změnit, a klikněte tlačítkem myši.

Poznámka:

Vizuální příklad materiálu se zobrazeným obrysem naleznete v části Zobrazení obrysu vybraného materiálu nebo mřížky v okně dokumentu.

Výběr materiálů přímo na objektech

 1.  Podržte v panelu 3D nástroj 3D umístění materiálu  a vyberte nástroj 3D výběr materiálu..

 2.  Přesuňte ukazatel nad 3D objekt v dokumentovém okně. Když se zobrazí obrys materiálu, který chcete vybrat, klikněte tlačítkem myši.

Aplikace, uložení nebo načtení přednastavení materiálů

Přednastavení materiálů umožňují rychlou aplikaci skupin nastavení textur. Výchozí přednastavení nabízí různé materiály, jako například ocel, tkaninu a dřevo.

Photoshop: Použití, uložení nebo načtení přednastavení materiálu
Kliknutím na náhled materiálu zobrazíte rozbalovací panel přednastavení.

 1. V panelu 3D klikněte na náhled materiálu.

 2. V rozbalovacím panelu přednastavení proveďte libovolný z následujících úkonů:

  • Chcete-li aplikovat přednastavení, dvakrát klikněte na náhled miniatur.

  • Chcete-li z aktuálních nastavení textur vytvořit přednastavení, klikněte na ikonu rozbalovací nabídky  a vyberte možnost Nový materiál.

  • Chcete-li přejmenovat nebo odstranit vybraná přednastavení, klikněte na ikonu rozbalovací nabídky a vyberte možnost Přejmenovat nebo Odstranit materiál.

  • Chcete-li uložit aktuální skupinu přednastavení, klikněte na ikonu rozbalovací nabídky a vyberte možnost Uložit materiály.

  • Chcete-li změnit zobrazenou skupinu, klikněte na ikonu rozbalovací nabídky. Poté vyberte možnost Obnovit materiály, čímž obnovíte uloženou skupinu, možnost Načíst materiály, čímž přidáte uloženou skupinu, nebo možnost Nahradit materiály.

Vytvoření mapy textury

 1. Klikněte vedle typu mapy textury  na ikonu složky.

 2. Zvolte příkaz Nová textura.

 3. Zadejte pro tuto novou mapu název, rozměry, rozlišení a režim barvy, a pak klikněte na tlačítko OK.

  Poznámka:

  Chcete-li sladit poměr stran existující mapy textury, zobrazte rozměry mapy tím, že umístíte v panelu Vrstvy ukazatel myši nad název mapy textury.

  Název nové mapy textury se zobrazuje u typu mapy textury v panelu Materiály. Také se přidá do seznamu textur v rámci 3D vrstvy v panelu Vrstvy. Výchozí název je tvořený názvem materiálu, ke kterému je připojený typ mapy textury.

Načtení mapy textury

Pro jakýkoli z devíti dostupných typů map textur můžete načíst existující 2D soubor textury.

 1. Klikněte vedle typu textury  na ikonu složky.

 2. Vyberte příkaz Načíst texturu a pak vyberte a načtěte 2D soubor textury.

Vytvoření mapy textury hrbolů

Mapa textury hrbolů vyplněná neutrálními hodnotami ve stupních šedi poskytuje širší rozsah při malování na mapu.

 1. Na panelu Nástroje klikněte na políčko Nastavit barvu pozadí.

 2. Nastavte v dialogovém okně pro výběr barvy hodnotu jasu na 50 % a zadejte stejné hodnoty pro R, G i B. Klikněte na OK.

 3. Přejděte na panel 3D a klikněte na ikonu složky  vedle položky Hrbol.

 4. Zvolte příkaz Nová textura.

 5. V dialogovém okně Nový zvolte následující nastavení:

  • V poli Režim barvy zvolte Stupně šedi.

  • V poli Obsah pozadí vyberte možnost Barva pozadí.

  • (Volitelně) Chcete-li sladit rozměry mapy textury difúze u tohoto materiálu, nastavte také šířku a výšku.

 6. Klikněte na OK.

Je vytvořena mapa textury hrbolů, která se přidá do seznamu souborů map textur v panelu Materiály. Objeví se také jako textura v panelu Vrstvy.

Otevření mapy textury za účelem úprav

 1. Klikněte na ikonu obrazu a vyberte příkaz Otevřít texturu.

  Mapa textury se otevře ve vlastním okně jako inteligentní objekt. Až úpravy textury dokončíte, zobrazte aktualizace modelu aktivací okna 3D modelu. Viz Úpravy 3D textury.

Odstranění mapy textury

 1. Klikněte vedle typu textury na ikonu obrazu .

 2. Zvolte příkaz Odstranit texturu.

Poznámka:

Pokud se u odstraňované textury jedná o externí soubor, můžete ji z nabídky mapy textury znovu načíst pomocí příkazu Načíst texturu. U textur, na které odkazuje 3D soubor interně, zvolte k obnovení odstraněné textury příkazy Zpět nebo Krok zpět.

Úprava vlastností textury

Mapa textury je aplikována na určitou oblast povrchu modelu podle toho, jaké má nastavené parametry mapování UV. Chcete-li v případě potřeby vylepšit způsob mapování textury na model, můžete nastavit měřítko a posun UV.

 1. Klikněte vedle typu textury na ikonu obrazu .

 2. Zvolte příkaz Upravit vlastnosti.

 3. Zvolte cílovou vrstvu a nastavte hodnoty měřítka a posunu UV. Tyto hodnoty můžete zadat přímo nebo pomocí miniaturních jezdců.

  Cíl

  Určuje, zda jsou nastavení aplikována na určitou vrstvu nebo na složený obraz.

  Měřítko U a V

  Mění velikost mapovaných textur. Chcete-li vytvořit opakující se vzorek, snižte tuto hodnotu.

  Posun U a V

  Mění polohu mapovaných textur.

Nastavení 3D světel

3D světla osvětlují modely z různých úhlů a dodávají jim tak realistickou hloubku a stíny.

Přidání nebo odstranění jednotlivých světel

 1. V panelu 3D proveďte libovolný z následujících úkonů:

  • Chcete-li přidat světlo, klikněte na tlačítko Vytvořit nové světlo  a vyberte typ světla:

   • Bodová světla, podobně jako žárovky, svítí do všech směrů.

   • Bodová světla vrhají kuželový tvar světla. Tento tvar lze upravit.

   • Neohraničená světla, podobně jako sluneční světlo, svítí z jedné směrové roviny.

   • Světla založená na obraze mapují osvětlený obraz okolo 3D scény.

  • Chcete-li světlo odstranit, vyberte ho ze seznamu nahoře v části Světla . Pak klikněte ve spodní části panelu na tlačítko Odstranit .

Nastavení vlastností světla

 1. V panelu 3D vyberte světlo ze seznamu v části Světla .

 2. V dolní polovině panelu nastavte tyto volby:

  Přednastavení

  použije uloženou skupinu světel a nastavení. (Viz Uložení, nahrazení a přidání skupin světel.)

  Typ světla

  Vyberte některou z voleb popsaných v části Přidání nebo odstranění jednotlivých světel.

  Intenzita

  Nastavuje jas.

  Barva

  Definuje barvu světla. Kliknutím na toto políčko otevřete dialogové okno Výběr barvy.

  Obraz

  V případě světel založených na obrazu určuje bitovou mapu nebo 3D soubor. (Chcete-li vytvořit dramatické efekty, vyzkoušejte 32bitové obrazy HDR.)

  Vytvořit stíny

  Vrhá stíny z povrchů na popředí na povrchy na pozadí, z jediné mřížky na ni samotnou nebo z jedné mřížky na druhou. Pokud tuto volbu zakážete, dosáhnete mírného vylepšení výkonu.

  Měkkost

  Vytváří postupný pokles intenzity rozostřením okrajů stínů.

 3. U bodových světel a světlometů můžete nastavit tyto další volby:

  Plná intenzita

  (Pouze pro světlomety) Nastavuje šířku světlého středu světla.

  Slabá intenzita

  (Pouze pro světlomety) Nastavuje vnější šířku světla.

  Použít zeslabení

  Volby Vnitřní a Vnější určují kužel zeslabení a rychlost zeslabování intenzity světla v závislosti na zvyšující se vzdálenosti od objektů. Když je objekt blíž, než je hodnota omezení Vnitřní, má světlo plnou intenzitu. Když je objekt dál, než je hodnota omezení Vnější, má světlo nulovou intenzitu. Ve vzdálenostech mezi nimi se světlo lineárně zeslabuje z maximální na minimální intenzitu.

  Poznámka:

  Umístěte ukazatel myši nad volby Plná intenzita, Slabá intenzita, Vnitřní a Vnější. Prvky světla, které příslušná volba ovlivňuje, jsou v ikoně vpravo zvýrazněny červeně.

Umístění světel

 1. V panelu 3D vyberte v části Světla libovolnou z následujících voleb:

  Nástroj Otočení 

  (Světlomety, neohraničená světla a světla založená na obrazu) Otáčí světlo a současně zachovává jeho polohu v 3D prostoru.

  Poznámka:

  Chcete-li rychle zaměřit světlo na určitou oblast, stiskněte klávesu Alt a klikněte v okně dokumentu.

  Nástroj Posun 

  (Pouze pro světlomety a bodová světla) Přemístí světlo do jiné polohy ve stejné 3D rovině.

  Nástroj Posunutí 

  (Pouze pro světlomety a bodová světla) Přemístí světlo do jiné 3D roviny.

  Bodové světlo v počátku 

  (Pouze pro světlomety) Nasměruje světlo do středu modelu.

  Přesunout do aktuálního zobrazení 

  Umístí světlo do stejné polohy, ve které je kamera.

Poznámka:

Chcete-li přesně umístit světla založená na obrazu, použijte 3D osu, která přetočí obraz kolem koule. (Viz 3D osa.)

Přidání vodítek světla

Vodítka světla poskytují prostorové referenční body pro vaše nastavení. Tato vodítka odráží typ, úhel a zeslabení konkrétního světla. Bodová světla jsou zobrazena jako koule, světlomety jako kužel a neohraničená světla jako přímka.

 1. Klikněte v dolní části panelu 3D na ikonu pro přepnutí  a vyberte možnost 3D světlo.

Poznámka:

Barvu vodítek můžete změnit v části 3D dialogového okna Předvolby.

Photoshop: Různá vodítka světla
Vodítka světla:

A. Bodové světlo B. Světlomet C. Neohraničené světlo 

Uložení, nahrazení a přidání skupin světel

Chcete-li uchovávat skupiny světel pro pozdější použití, uložte je jako přednastavení. Chcete-li toto přednastavení zahrnout do jiných projektů, přidejte je ke stávajícím světlům nebo jím stávající světla nahraďte.

 1. Vyberte z nabídky panelu 3D  libovolnou z následujících voleb:

  Uložit přednastavení světel

  Uloží aktuální skupinu světel jako přednastavení, které můžete znovu načíst pomocí následujících příkazů.

  Přidat světla

  Přidá ke stávajícím světlům vybrané přednastavení světel.

  Nahradit světla

  Nahradí stávající světla vybraným přednastavením.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online