Poznámka:

U aplikace Photoshop CS6 byly 3D funkce součástí verze Photoshop Extended. Všechny funkce ve verzi Photoshop Extended jsou součástí aplikace Photoshop CC. Aplikace Photoshop CC nemá samostatnou nabídku Extended.

Principy a zobrazování 3D souborů

Aplikace Photoshop umožňuje určení polohy a animaci 3D modelů, úpravu textur a osvětlení a výběr z několika režimů vykreslení.

3D – základní informace

3D soubory se skládají z těchto komponent:

Mřížky

Poskytují základní strukturu 3D modelu. Mřížka je často zobrazována jako drátový model, neboli kostra vytvořená z tisíců jednotlivých mnohoúhelníků. Jakýkoli 3D model vždy obsahuje alespoň jednu mřížku; může jich ale kombinovat i více. V aplikaci Photoshop můžete mřížky zobrazovat pomocí řady režimů vykreslení a pracovat s jednotlivými mřížkami nezávisle na sobě. I když vlastní mnohoúhelníky měnit nemůžete, můžete měnit jejich orientaci a změnou jejich velikosti podél různých os je transformovat. Také můžete pomocí zabudovaných tvarů nebo převodem stávajících 2D vrstev vytvářet vlastní 3D mřížky. Viz Nastavení 3D mřížky.

Poznámka:

Chcete-li upravit samotnou mnohoúhelníkovou mřížku 3D modelu, musíte použít program pro vytváření 3D objektů.

Materiály

S mřížkou může být spojený jeden nebo více materiálů, které řídí vzhled celé mřížky nebo její části. Materiál je zase závislý na podřízených komponentách, které se označují jako mapy textur. Vzhled materiálu je vytvořený součtem těchto map textur. Samotná mapa textury je soubor 2D obrazu, který vytváří různé vlastnosti, jako je barva, vzorek, lesklost nebo hrbolatý povrch. Celkový vzhled materiálu aplikace Photoshop může být definován využitím až devíti různých typů map textur. Viz Nastavení 3D materiálů.

Světla

Mezi typy světel patří neohraničená světla, světlomety a bodová světla, stejně jako světla založená na obrazu, která přetáčejí dokola scénu. Stávající světla můžete přesunout, můžete nastavit jejich barvu a intenzitu, nebo můžete do 3D scény přidat nová světla. Viz Nastavení 3D světel.

Otevření 3D souboru

Aplikace Photoshop může otevírat následující formáty 3D: DAE (Collada), OBJ, 3DS, U3D a KMZ (Google Earth).

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:

  • Chcete-li otevřít samotný 3D soubor, klikněte na položku Soubor > Otevřít a vyberte požadovaný soubor.

  • Chcete-li přidat 3D soubor jako vrstvu do otevřeného souboru, klikněte na položku 3D > Nová vrstva z 3D souboru a vyberte požadovaný 3D soubor. V nové vrstvě budou použity rozměry otevřeného souboru a 3D model se zobrazí nad průhledným pozadím.

Předvolby 3D výkonu a zobrazení

 1. Klikněte na položku Úpravy > Předvolby > 3D (Windows) nebo Photoshop > Předvolby 3D (Mac OS).

 2. Chcete-li získat informace o volbách, umístěte na ně ukazatel a přečtěte si část Popis v dolní části dialogového okna.

Nástroje 3D objektu a kamery

Nástroje 3D objektu a kamery jsou aktivní, když je vybrána 3D vrstva. Nástroje 3D objektu slouží ke změně polohy nebo velikosti 3D modelu. Nástroje 3D kamery se používají ke změně pohledu na scénu. Podporuje-li váš počítač rozhraní OpenGL, můžete k manipulaci s 3D modely a kamerami použít také 3D osu. Viz Použití 3D osy.

Přesunutí, otočení nebo změna velikosti u nástrojů 3D objektu

Nástroje 3D objektu můžete použít k otočení, změně polohy nebo změně velikosti modelu. Během manipulace s 3D modelem zůstává pohled kamery pevný.

Poznámka:

Chcete-li zobrazovat tipy pro jednotlivé 3D nástroje, zvolte Volby panelu z nabídky panelu Informace  a vyberte volbu Zobrazovat tipy nástrojů. Chcete-li na panelu Informace zobrazit podrobnosti o nástroji, klikněte na požadovaný nástroj a pak přesuňte kurzor do okna obrazu.

Photoshop: Nástroje a volby 3D objektu
Nástroje a volby 3D objektu

A. Návrat do počáteční polohy objektu B. Otočit C. Kutálení D. Posun E. Posunutí F. Měřítko G. Nabídka Poloha H. Uložení aktuální polohy I. Odstranění aktuální polohy J. Souřadnice polohy 
 1. Na panelu Nástroje klikněte na nástroj 3D objektu a při výběru z následujících typů přidržte stisknuté tlačítko myši:

  Poznámka:

  Chcete-li omezit nástroje otáčení, posouvání, posunutí nebo změny velikosti na jediný směr pohybu, podržte při tažení klávesu Shift.

  Otočit

  Tažením nahoru nebo dolů otáčejte model kolem jeho osy x nebo ho tažením ze strany na stranu otáčejte kolem jeho osy y. Při tažení podržte stisknutou klávesu Alt, aby se model kutálel.

  Kutálení

  Tažením ze strany na stranu otáčejte model kolem jeho osy Z.

  Posun

  Tažením ze strany na stranu posuňte model vodorovně, tažením nahoru nebo dolů ho posuňte svisle. Při tažení podržte stisknutou klávesu Alt, aby se model pohyboval ve směru x/z.

  Posunutí

  Tažením ze strany na stranu posuňte model vodorovně, tažením nahoru nebo dolů ho posuňte blíže nebo dále. Při tažení podržte stisknutou klávesu Alt, aby se model pohyboval ve směru x/y.

  Měřítko

  Tažením nahoru nebo dolů model zvětšujte nebo zmenšujte. Při tažení podržte stisknutou klávesu Alt, aby se měnila velikost ve směru z.

Klikněte v pruhu voleb na ikonu Návrat do počáteční polohy , chcete-li vrátit model zpět do jeho počátečního zobrazení.

Chcete-li číselně nastavit polohu, otočení nebo velikost, zadejte hodnoty na pravé straně pruhu voleb.

Přemístění 3D kamery

Nástroje pro 3D kameru slouží k přemístění pohledu kamery; přitom se ale zachová pevná poloha 3D objektu.

Poznámka:

Chcete-li zobrazovat tipy pro jednotlivé 3D nástroje, zvolte Volby panelu z nabídky panelu Informace  a vyberte volbu Zobrazovat tipy nástrojů. Chcete-li v panelu Informace zobrazit podrobnosti o nástroji, klikněte na požadovaný nástroj a pak přesuňte kurzor do okna obrazu.

Photoshop: Nástroje a volby 3D kamery
Nástroje a volby 3D kamery

A. Návrat do počáteční polohy kamery B. Otočit C. Kutálení D. Posun E. Pojíždění F. Lupa G. Nabídka Zobrazení H. Uložení aktuálního pohledu kamery I. Odstranění aktuálního pohledu kamery J. Souřadnice polohy kamery 
 1. Na panelu Nástroje klikněte na nástroj 3D kamery a při výběru z následujících typů přidržte stisknuté tlačítko myši:

  Poznámka:

  Chcete-li omezit nástroje otáčení, posouvání nebo pojíždění na jediný směr pohybu, podržte při tažení klávesu Shift.

  Otočit

  Tažením posuňte kameru kruhovým pohybem ve směru x nebo y. Chcete-li, aby se kamera kutálela, podržte při tažení klávesu Alt.

  Kutálení

  Tažením otáčejte kameru.

  Posun

  Tažením posuňte kameru ve směru x nebo y. Chcete-li, aby se kamera posouvala ve směru X nebo Z, podržte při tažení klávesu Alt.

  Pojíždění

  Tažením popojeďte s kamerou (posunutí ve směru z a otočení ve směru y). Chcete-li pojíždět ve směru z nebo X (posunutí ve směru z a natočení ve směru X), podržte při tažení klávesu Alt.

  Lupa

  Tažením změňte zorné pole 3D kamery. Maximální zorné pole je 180.

  Perspektivní kamera (pouze u nástroje Lupa)

  Zobrazuje rovnoběžky, které se sbíhají do úběžných bodů.

  Ortografická kamera (pouze u nástroje Lupa)

  Zachovává rovnoběžky bez sbíhání. Zobrazuje přesnou velikost modelu bez jakékoli deformace perspektivy.

  Hloubka ostrosti (pouze u nástroje Lupa)

  Nastavuje hloubku ostrosti. Vzdálenost určuje, jak daleko od kamery je zaostřené pole. Rozostřením dojde k zastření zbytku obrazu.

  Poznámka:

  Animací hloubky ostrosti lze simulovat efekty zaostřování kamery.

Číselné hodnoty v pruhu voleb zobrazují polohu 3D kamery na osách x, y a z. Chcete-li upravit pohled kamery, můžete tyto hodnoty také upravit ručně.

Změna nebo vytváření pohledů 3D kamer

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:

  • Z nabídky Pohled vyberte přednastavený pohled kamery na model.

  Poznámka:

  Všechny přednastavené pohledy kamery používají ortografickou projekci.

  • Chcete-li přidat vlastní pohled, umístěte 3D kameru do požadované polohy pomocí nástrojů pro 3D kameru a pak v pruhu voleb klikněte na tlačítko Uložit.

  Poznámka:

  Chcete-li kameru vrátit do výchozího pohledu, vyberte nástroj pro 3D kameru a pak klikněte v pruhu voleb na ikonu Návrat do počáteční polohy kamery .

3D osa

3D osa zobrazuje aktuální orientaci modelů, kamer, světel mřížek v osách X, Y a Z v 3D prostoru. Zobrazí se, když vyberete libovolný 3D nástroj, a poskytne alternativní způsob manipulace s vybranou položkou.

Photoshop: 3D osa
3D osa s vybraným nástrojem pro otáčení mřížky

A. Vybraný nástroj B. Minimalizace nebo maximalizace 3D osy C. Posouvání položky ve směru osy D. Otočení položky E. Stlačení nebo prodloužení položky F. Změna velikosti položky 

Poznámka:

Chcete-li zobrazovat 3D osu, musíte zapnout rozhraní OpenGL. 

Zobrazení nebo skrytí 3D osy

 • Zvolte příkaz Zobrazení > Zobrazovat > 3D osa.

Minimalizace, obnovení, přemístění nebo změna velikosti 3D osy

 1. Zobrazte ovládací pruh přemístěním ukazatele nad 3D osu.

 2. Proveďte jeden z následujících úkonů:

  • Chcete-li 3D osu přemístit, táhněte za ovládací pruh.

  • Chcete-li ji minimalizovat, klikněte na ikonu minimalizace.

  • Chcete-li obnovit běžnou velikost, klikněte na minimalizovanou 3D osu.

  • Chcete-li změnit velikost osy, táhněte za ikonu lupy.

Přesunutí, otočení nebo změna velikosti vybraných položek pomocí 3D osy

Chcete-li použít 3D osu, zvýrazněte ovládací prvek osy tím, že na ni přesunete ukazatel myši, a poté táhněte následovně:

Poznámka:

Dostupné ovládací prvky osy se liší v závislosti na aktuálním režimu úprav (objekt, kamera, mřížka nebo světlo).

 • Chcete-li vybranou položku posunout ve směru osy X, Y nebo Z, zvýrazněte kuželovitou špičku osy. Táhněte v libovolném směru osy.

 • Chcete-li položku otočit, klikněte na zakřivený úsek otáčení přímo uvnitř špičky osy. Objeví se žlutý kruh, který zobrazuje rovinu otáčení. Táhněte kruhově okolo středu 3D osy po směru nebo proti směru hodinových ručiček. Chcete-li objekt otáčet pozvolněji, přemístěte myš dál od středu 3D osy.

 • Chcete-li změnit velikost položky, přetáhněte středovou krychli v 3D ose směrem nahoru nebo dolů.

 • Chcete-li položku zkrátit nebo prodloužit ve směru některé osy, přetáhněte jednu z barevných transformačních krychlí směrem ke středové krychli nebo od ní.

 • Chcete-li pohyb omezit na rovinu objektu, přemístěte ukazatel myši do oblasti, kde se blízko středové krychle protínají dvě osy. Mezi dvěma osami se objeví žlutá ikona roviny. Táhněte libovolným směrem. Ikonu roviny můžete také aktivovat tím, že přemístíte ukazatel myši nad spodní část středové krychle.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online