Pomocí nástroje Vyplnit a podepsat jednoduše vyplňujte, podepisujte a odesílejte formuláře či dokumenty v elektronické podobě. V tomto dokumentu je vysvětleno, jak vyplnit, podepsat a odeslat formuláře ze stolního počítače pomocí aplikace Acrobat nebo Reader.

FIll and sign PDFs

Rychle vyplňte a podepište libovolný formulář PDF online.

                   Vyzkoušejte zdarma


Poznámka:

Společnost Adobe v aplikaci Acrobat DC zkouší nové prostředí Vyplnit a podepsat. Pokud se po aktualizaci na nejnovější verzi postup a uživatelské prostředí uvedené v tomto dokumentu neshodují s verzí aplikace Acrobat, přejděte na téma Vyplňování a podepisování formulářů PDF | Nové prostředí.

Jak vyplnit formulář PDF

 1. Otevřete dokument či formulář PDF v aplikaci Acrobat nebo Reader.

 2. V pravém panelu klikněte na možnost Vyplnit a podepsat. Zobrazí se možnosti funkce Vyplnit a podepsat.

  Domovská stránka služby Fill & Sign
 3. Klikněte na tlačítko Vyplnit a podepsat. Konkrétní nástroje a možnosti jsou zobrazeny na panelu nástrojů. Použijte je k vyplnění formuláře.

  Panel nástrojů funkce Vyplnit a podepsat
  A. Anotace k vyplnění formuláře B. Podepsat formulář C. Zvolit barvu 
 4. Podržte ukazatel myši nad polem formuláře. Pokud se zobrazí modré pole, pokračujte tímto krokem (jinak přejděte na další krok):

  • Pokud se nad polem formuláře objeví při najetí kurzorem myši modré pole, znamená to, že je formulář vyplnitelný nebo interaktivní – obsahuje pole, která můžete vybrat nebo vyplnit. Klikněte kamkoli na modré pole a kurzor se automaticky přesune na správné místo. Do pole vepište text.
  • U zaškrtávacího políčka nebo přepínacího tlačítka obdobně proveďte výběr kliknutím na pole.
  Když podržíte ukazatel myši nad polem, zobrazí se rozpoznané pole formuláře
  Podržením ukazatele myši se zobrazí rozpoznané textové pole
  Automaticky rozpoznané zaškrtávací políčko
  Automaticky rozpoznané zaškrtávací políčko
 5. Najeďte ukazatelem myši na pole formuláře. Pokud se modré pole neobjeví, jde o sloučený formulář. Text můžete vyplnit nebo zadat ručně.

  • Klikněte na možnost Přidat text  na panelu nástrojů. Klikněte na místo v dokumentu, kam chcete přidat text, a pak začněte psát.
  Vyplnění nebo přidání textu
  • Pomocí panelu nástrojů pole proveďte odpovídající změny:
   • Chcete-li změnit velikost pole, použijte tlačítko panelu nástrojů pro zvětšení nebo zmenšení písma – první dvě tlačítka zleva.
   • Chcete-li pole přesunout, najeďte ukazatelem blíž k okraji pole, až se zobrazí rukojeť pro přetažení, a poté pole podržte a přesuňte podle potřeby.
   • Chcete-li odstranit pole nebo napsaný text, klikněte na tlačítko koše.
   • Chcete-li převést normální textové pole na hřebenové pole nebo opačně, klikněte na tlačítko hřebene – druhé tlačítko zprava.
   • Chcete-li použít anotaci nebo symbol, klikněte na nabídku Možnosti a vyberte anotaci.
  • Pomocí hřebenových polí můžete vyplnit nebo přidat text do souvislých polí v řádku. Hřebenové pole rozdělí uživatelem zadaný text rovnoměrně po celé šířce textového pole, viz následující obrázek. Pokud znaky zadané při psaní nezapadnou do jednotlivých polí, můžete upravit rozestupy pomocí ikony pro uchopení v místě, kam na obrázku výše ukazuje šipka Zde změnit velikost.
  Hřebenové pole a normální textové pole
  • Pomocí nástrojů Přeškrtnutí, Zaškrtnutí a Tečka vyplňte zaškrtávací políčka a přepínací tlačítka. Pomocí nástroje Kruh text zakroužkujte nebo ho přeškrtněte nástrojem Čára. Kliknutím na anotaci na panelu nástrojů ji vyberte a poté klikněte do formuláře tam, kde chcete anotaci umístit. (Každým kliknutím umístíte vybranou anotaci do příslušného místa ve formuláři.)
  Nástroje pro anotace

  Poznámka:

  Upravte velikost první umístěné anotace tak, aby odpovídala zaškrtávacímu políčku nebo přepínači v dokumentu a další přidávané anotace již budou mít stejnou velikost a budou tedy odpovídat zbývajícím polím či kruhům.

Jak formulář podepsat nebo označit iniciálami

Formulář PDF můžete podepsat napsáním, nakreslením nebo vložením obrázku svého vlastnoručního podpisu nebo iniciál.

 1. Otevřete dokument nebo formulář PDF v aplikaci Acrobat nebo Reader a klikněte na možnost Vyplnit a podepsat v pravém podokně.

 2. V panelu nástrojů funkce Vyplnit a podepsat klikněte na ikonu Podepsat a poté zvolte, jestli chcete přidat svůj podpis nebo pouze iniciály.

  Přidání podpisu nebo iniciál

  Pokud jste již někdy přidali podpisy nebo iniciály, zobrazí se jako možnosti pro výběr.

 3. Pokud jste již někdy přidali svůj podpis nebo iniciály, stačí je vybrat z možností nabídky Podepsat a poté kliknout na místo v PDF, kam chcete svůj podpis přidat. Přejděte na další krok.

  Pokud podepisujete poprvé, zobrazí se panel Podpis nebo Iniciály. Na následujícím obrázku vidíte ukázku panelu Podpis.

  Napsání, nakreslení nebo importování podpisu na obrázku
  Můžete si vybrat, jestli chcete podpis napsat, nakreslit nebo importovat obrázek podpisu. Přidané podpisy a iniciály se uloží pro příští použití.
  • Psaní: Napište do pole své jméno. Můžete si vybrat z několika málo stylů podpisů. Kliknutím na možnost Změnit styl si můžete zobrazit jiný styl.
  • Kreslení: Nakreslete do pole svůj podpis.
  • Obrázek: Vyhledejte a vyberte obrázek svého podpisu.
  • Uložit podpis: Pokud je toto políčko zaškrtnuté a jste přihlášeni do aplikace Acrobat Reader nebo Acrobat, přidaný podpis se bezpečně uloží do služby Adobe Document Cloud pro opakované používání.

  Klikněte na možnost Použít a poté klikněte na místo v PDF, kam chcete umístit podpis nebo iniciály.

 4. Chcete-li přesunout umístěný podpis nebo iniciály, kliknutím pole zvýrazněte a poté použijte klávesy se šipkami. Pomocí možností na panelu nástrojů pole můžete změnit velikost pole nebo jej odstranit.

Poznámka:

Chcete-li použít obrázek svého podpisu:

 • Napište svoje jméno černým inkoustem na čistý list bílého papíru. Podepište se doprostřed papíru tak, aby nedošlo k vyfotografování nebo naskenování okrajů.
 • Nafotografujte nebo naskenujte svůj podpis. Pokud podpis fotografujete, tak zajistěte, aby byla stránka osvětlená, a aby na podpis nepadaly žádné stíny.
 • Přeneste fotografii nebo naskenovaný snímek do počítače. Aplikace Acrobat a Reader dokáží zpracovat soubory ve formátu JPG, JPEG, PNG, GIF, TIFF, TIF a BMP. Obrázek nemusíte ořezávat. Pokud jsou fotografie nebo naskenovaný snímek ostré, aplikace Acrobat/Reader importuje pouze podpis.

Jak formulář odeslat ostatním

Po vyplnění formuláře jej můžete sdílet s ostatními.

 1. Otevřete dokument nebo formulář PDF v aplikaci Acrobat nebo Reader a klikněte na možnost Vyplnit a podepsat v pravém podokně.

 2. Na panelu nástrojů Vyplnit a podepsat klikněte na možnost Další.

  Klikněte na tlačítko Další na panelu nástrojů funkce Vyplnit a podepsat
 3. Formulář můžete odeslat jedním z následujících způsobů:

Posílejte odkaz na neupravitelnou kopii vyplněného a podepsaného formuláře. Kopie je ověřená službou Adobe Sign. Příjemci nebudou moct kopii snadno upravovat a jakékoli úpravy povedou ke zneplatnění ověření.

 1. Klikněte na možnost Získat odkaz a poté na tlačítko Vytvořit odkaz.

  Vytvoření odkazu na soubor pro sdílení s dalšími uživateli
 2. Dokument si bude moci zobrazit každý, kdo má přístup k odkazu, ale nebude jej moci měnit. Odkaz můžete sdílet jedním z následujících způsobů:

  • Klikněte na možnost Kopírovat odkaz a sdílejte jej s ostatními pomocí e-mailu.
  • Klikněte na možnost Přiložit odkaz k e-mailu. Zobrazí se vaše výchozí e-mailová adresa. V řádek předmětu je vždy zobrazován název vyplněného formuláře a tělo e-mailu obsahuje odkaz na vyplněný formulář. V případě potřeby upravte předmět a tělo zprávy. Vyplňte e-mailové adresy příjemců do pole Komu a klikněte na tlačítko Odeslat.
  Kopírovat odkaz nebo jej přiložit k e-mailu

Odešlete kopii dokončeného dokumentu určenou pouze ke čtení e-mailem. Příjemci mohou soubor zobrazit, ale nemohou v dokumentu provádět žádné změny.

 1. Klikněte na možnost Odeslat kopii.

  Odešlete kopii vyplněného a podepsaného formuláře
 2. Zadejte e-mailovou adresu osoby, které chcete dokument odeslat. E-mailové adresy můžete vybrat také pomocí odkazu Adresář.

 3. Pole Předmět a Zpráva jsou stejná, jako když posíláte běžný e-mail, a stejným způsobem se také zobrazí příjemcům. Zadejte požadované informace. Klikněte na Poslat.

 1. Klikněte na možnost Požádat o podpisy a poté na možnost Začínáme.

  Získání podpisů od dalších osob pomocí odeslání dokumentu
 2. Zobrazí se okno služby Adobe Sign. Pole Název a Zpráva jsou stejná, jako když posíláte běžný e-mail, a stejným způsobem se také zobrazí příjemcům. Zadejte požadované informace a proveďte jeden z následujících úkonů:

  • (Volitelné) Chcete-li prozkoumat další možnosti, včetně ověřování podepisujícího, připomenutí a dalších, klikněte na položku Další možnosti.
  • Chcete-li přidat pole formuláře a určit místo podepsání, klikněte na tlačítko Určit místo podepsání.

  Zadejte požadované informace. Více informací naleznete v tématu Odeslání dokumentů k podpisu.

  Přidat podepisující osoby