Hvis du vil manipulere sider i en PDF, skal du sørge for at have tilladelse til at redigere PDF'en. Det kan du kontrollerer ved at vælge Filer > Egenskaber og derefter klikke på fanen Sikkerhed. Tilladelser vises i Oversigt over dokumentbegrænsninger.

Bemærk:

Dette dokument indeholder en vejledning til Acrobat XI. Hvis du bruger Adobe Reader, kan du se under Hvad kan jeg gøre med Adobe Reader. Hvis du bruger Acrobat X, kan du se under Acrobat X Hjælp. Og hvis du bruger Acrobat 7, 8 eller 9, kan du se under tidligere versioner af Acrobat Hjælp.

Roter sider

Du kan rotere alle sider eller markerede sider i et dokument. Rotation er baseret på intervaller på 90 grader. Du kan rotere sider ved at bruge roteringsværktøjerne i ruden Sideminiaturebilleder eller ved at bruge indstillingen Roter (beskrevet nedenfor).

 1. Vælg Værktøjer > Sider > Roter.

  Vælg Værktøjer, Sider, Roter
  Vælg Roter fra panelet Sider i ruden Værktøjer.

 2. Vælg mængde og retning for rotationen under Retning: mod uret 90 grader, med uret 90 grader eller 180 grader.
 3. Angiv, om rotationen skal gælde for alle sider, valgte sider eller en række sider.
 4. Angiv i menuen Roter, om rotationen skal gælde for lige sider, ulige sider eller begge dele, og angiv retningen for de sider, der skal roteres.

  Bemærk:

  Hvis du vil ændre sidevisningen midlertidigt og ikke den faktiske retning, skal du vælge Vis > Roter visning > Med uret eller Mod uret. Den oprindelige sideretning gendannes næste gang, du åbner PDF-filen.

Udtræk sider

Udtræk er en proces til genbrug af valgte sider fra et PDF-dokument i et andet PDF-dokument. Udtrukne sider indeholder ikke kun indholdet, men også alle formularfelter, kommentarer og hyperlink i forbindelse med det oprindelige sideindhold.

Du kan efterlade de udtrukne sider i det oprindelige dokument eller fjerne dem under udtræksprocessen – svarende til de kendte processer med at klippe og indsætte eller kopiere og indsætte, men på sideniveau.

Bemærk:

Eventuelle bogmærker eller artikeltråde, der er knyttet til sider, bliver ikke udtrukket.

 1. Åbn PDF-dokumentet i Acrobat, og vælg Værktøjer > Sider > Udtræk.
  Vælg Værktøjer, Sider, Udtræk
  Vælg Udtræk fra panelet Sider i ruden Værktøjer for at udtrække en eller flere sider fra PDF-filen.

 2. Angiv det sideområde, der skal udtrækkes.
 3. Udfør en eller flere af følgende handlinger i dialogboksen Udtræk sider, før du klikker på OK:

  • Hvis du vil fjerne de udtrukne sider fra det oprindelige dokument, skal du vælge Slet sider efter udtrækning.
  • Vælg Udtræk sider som separate filer for at oprette et PDF-dokument på en enkelt side til hver enkelt udtrukket side.
  • Fravælg begge afkrydsningsfelter for at efterlade de oprindelige sider i dokumentet og oprette et enkelt PDF-dokument, som indeholder alle de udtrukne sider.

De sider, der udtrækkes, indsættes i et nyt dokument.

Bemærk:

Forfatteren af et PDF-dokument kan angive sikkerhedsindstillinger for at forhindre udtrækning af sider. Hvis du vil have vist sikkerhedsindstillingerne for et dokument, skal du vælge Filer > Egenskaber og derefter Sikkerhed.

Opdel PDF-filer i flere dokumenter

Du kan opdele et eller flere dokumenter til flere mindre dokumenter. Når du opdeler et dokument, kan du angive opdelingen efter det maksimale antal sider, den maksimale filstørrelse eller efter bogmærker på øverste niveau.

Opdele en eller flere PDF-filer, mens du har et dokument åbent

 1. Åbn PDF-filen, og vælg Værktøjer > Sider > Opdel dokument.
  Vælg Værktøjer, Sider, Opdel dokument
  Vælg opdel sider på panelet Sider i ruden Værktøjer for at opdele en PDF-fil i to eller flere mindre dokumenter.

 2. Angiv kriterierne for opdeling af dokumentet i dialogboksen Opdel dokument:

  Antal sider

  Angiv det maksimale antal sider for hvert dokument i opdelingen.

  Filstørrelse

  Angiv den maksimale filstørrelse for hvert dokument i opdelingen.

  Bogmærker på øverste niveau

  Hvis dokumentet indeholder bogmærker, skal du oprette ét dokument for hvert bogmærke på øverste niveau.

  Indstillinger for dokumentopdeling
  PDF-filen opdeles i flere to-sidede PDF-filer.

 3. Hvis du vil angive en destinationsmappe til de opdelte filer og indstillinger for filnavne, skal du klikke på Outputindstillinger. Angiv indstillinger efter behov, og klik derefter på OK.

 4. (Valgfrit) Du kan anvende den samme opdeling på flere dokumenter ved at klikke på Anvend på flere. Klik på Tilføj filer, og vælg Tilføj filer, Tilføj mapper eller Tilføj åbne filer. Vælg filerne eller mappen, og klik derefter på OK.

Opdele en eller flere PDF-filer, mens du ikke har et dokument åbent (Kun Windows)

 1. Vælg Værktøjer > Sider > Opdel dokument.

 2. Klik på Tilføj filer, og vælg Tilføj filer, Tilføj mapper. Vælg filerne eller mappen, og klik derefter på OK.

 3. Følg trin 2 og 3 i fremgangsmåden til at opdele dokumenter med et dokument åbent.

Flyt eller kopiér sider

Du kan bruge sideminiaturebilleder i navigationsruden til at kopiere eller flytte sider i et dokument og kopiere sider mellem dokumenter.

Flyt eller kopier en side i et PDF-dokument ved hjælp af sideminiaturebilleder

 1. Klik på knappen Sideminiaturebilleder i navigationsruden for at åbne panelet Sideminiaturebilleder, og markér et eller flere sideminiaturebilleder.

  Klik på knappen Sideminiaturebilleder
  Knappen Sideminiaturebilleder.

 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Hvis du vil flytte en side, skal du trække sidetalsboksen for det tilsvarende sideminiaturebillede eller selve sideminiaturebilledet til en ny placering. En bjælke vises for at angive sideminiaturebilledets nye placering. Siderne omnummereres.
  • Du kan kopiere en side ved at holde Ctrl nede og trække sideminiaturebilledet til en anden placering.

Kopiering af en side mellem to PDF-filer ved hjælp af sideminiaturebilleder

 1. Åbn begge PDF-filerne, og få dem vist ved siden af hinanden.
 2. Åbn panelet Sideminiaturebilleder for begge PDF-filer.
 3. Træk sideminiaturebilledet til panelet Sideminiaturebilleder for destinations-PDF-filen. Siden kopieres ind i dokumentet, og siderne omnummereres.

Slet eller erstat sider

Du kan erstattet en hel PDF-side med en anden PDF-side. Det er kun teksten og billederne på den oprindelige side, der bliver erstattet. Eventuelle interaktive elementer, der er knyttet til den oprindelige side, f.eks. hyperlinks og bogmærker, påvirkes ikke. På samme måde bliver bogmærker og hyperlinks, der tidligere kan have været knyttet til erstatningssiden, heller ikke overført. Kommentarer overføres imidlertid og kombineres med eventuelle eksisterende kommentarer i dokumentet.

Når du har slettet eller erstattet sider, er det en god ide at bruge kommandoen Reducer filstørrelse til at omdøbe og gemme det omstrukturerede dokument til den mindst mulige filstørrelse.

Slet eller erstat sider
En side før og efter, at den erstattes. Sidens bogmærker og hyperlinks bevares på de samme placeringer.

Slet sider med kommandoen Slet

Bemærk:

Du kan ikke fortryde kommandoen Slet.

 1. Vælg Værktøjer > SiderSlet.

  Vælg værktøjer, Sider, Slet
  Kommandoen Slet på panelet Sider fjerner det valgte sideområde fra PDF-filen.

 2. Angiv det sideområde, der skal slettes, og klik på OK.

  Du kan ikke slette alle sider. Der skal mindst bevares én side i dokumentet.

  Bemærk:

  Hvis du vælger Brug logiske sidenumre i panelet Sidevisning i dialogboksen Indstillinger, kan du indsætte et sidetal i parentes for at slette sidetallets logiske ækvivalent. Hvis den første side i dokumentet f.eks. er nummereret med i, kan du skrive (1) i dialogboksen Slet sider, og siden slettes.

Slette sider ved hjælp af sideminiaturebilleder

 1. Vælg den side eller gruppe af sider, du vil slette, på paneletSideminiaturebilleder.

 2. Klik på værktøjet Slet øverst på panelet Sideminiaturebilleder.

  Klik på værktøjet Slet
  Vælg en eller flere sider i panelet Sideminiaturebilleder, og klik på værktøjet Slet for at fjerne dem.

Erstat indholdet af en side

 1. Åbn det PDF-dokument, der indeholder de sider, du vil erstatte.
 2. Vælg Værktøjer > Sider > Erstat.
  Vælg Værktøjer, Sider, Erstat
  Vælg Erstat sider fra panelet Sider i ruden Værktøjer.

 3. Markér det dokument, der indeholder erstatningssiderne, og klik på Vælg.
 4. Angiv de sider, der skal erstattes i det oprindelige dokument, under Oprindelig.
 5. Angiv den første side i erstatningssideområdet under Erstatning. Den sidste side beregnes ud fra det antal sider, der skal erstattes i det oprindelige dokument.

Erstat sider ved hjælp af et sideminiaturebillede

 1. Åbn den PDF-fil, der indeholder de sider, du vil erstatte, og åbn derefter PDF-dokumentet med erstatningssiderne.
 2. Vælg en side eller en gruppe sider på panelet Sideminiaturebilleder i den PDF-fil, som indeholder erstatningssiderne.
  • Marker sidetalsfelterne til det eller de sideminiaturebilleder, der skal bruges som erstatningssider.
  • Hold Skift nede, og klik for at markere flere sideminiaturebilleder. Hold Ctrl nede, og klik for at føje til markeringen.
  • Træk et rektangel rundt om en gruppe sideminiaturebilleder.
 3. Hold Ctrl+Alt nede, mens du trækker det valgte sideminiaturebillede hen på panelet Sider for destinationsdokumentet. Slip museknappen, når markøren befinder sig lige over sidetalsboksen til det første sideminiaturebillede, der skal erstattes, så disse sider fremhæves.

  De sider, du har markeret i det første dokument, erstatter det samme antal sider i det andet dokument. Der begyndes ved det sidetal, hvor du valgte at slippe de nye sider.

Omnummerere sider

Sidetallene på dokumentsiderne passer ikke altid med de sidetal, der vises under sideminiaturebillederne og på værktøjslinjen Sidenavigation. Sider nummereres med heltal, og der begyndes med side 1 for den første side i dokumentet. Eftersom nogle PDF-filer kan indeholde indledende sider, f.eks. en side med copyrightoplysninger og en indholdsfortegnelse, følger siderne med brødtekst ikke nødvendigvis den nummerering, der vises på værktøjslinjen Sidenavigation.

Sidenavigation
Nummerering på trykte sider (øverst) sammenlignet med logisk sidenummerering (nederst)

Du kan nummerere siderne i dokumentet på forskellige måder. Du kan angive forskellige nummereringstypografier for grupper af sider, f.eks. 1, 2, 3 eller i, ii, iii eller a, b, c. Du kan også tilpasse nummereringssystemet ved at tilføje et præfiks. Nummereringen for kapitel 1 kan f.eks. være 1-1, 1-2, 1-3 osv., og for kapitel 2 kan den være 2-1, 2-2, 2-3 osv.

Bemærk:

Brug af kommandoen Nummerer sider påvirker kun sideminiaturebilleder på panelet Sider. Du kan fysisk føje nye sidetal til et PDF-dokument ved hjælp af funktionen til sidehoveder og sidefødder.

 1. Klik på knappen Sideminiaturebilleder for at åbne panelet Sideminiaturebilleder.

 2. Vælg Nummerer sider fra menuen Indstillinger.

  Vælg Nummerer sider fra menuen Indstillinger
  Kommandoen Nummerer sider findes i menuen Indstillinger i panelet Sideminiaturebilleder.

 3. Angiv et sideområde. (Valgte henviser til sider, der er markeret på panelet Sideminiaturebilleder).
 4. Vælg en af følgende fremgangsmåder, og klik derefter på OK:

  Begynd nyt afsnit

  Starter en ny nummereringssekvens. Vælg en typografi i pop op-menuen, og skriv det første sidetal for afsnittet. Angiv et Præfiks, hvis du vil.

  Udvid nummerering brugt i foregående afsnit til valgte sider

  Fortsætter nummereringssekvensen fra de forrige sider uden afbrydelse.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online