Klik på hyperlinkene herunder for at få detaljerede oplysninger og instruktioner.

Oprette og indlæse XML-mærker

Før du mærker sideelementer, skal du oprette (eller indlæse) mærker for at identificere hver dokumenttype eller hvert element i dokumentet. Du kan oprette mærker helt fra bunden, eller du kan indlæse dem fra en anden kilde som f.eks. et InDesign-dokument, et InCopy-dokument eller en DTD-fil. Brug en af følgende metoder til at oprette eller indlæse XML-mærker til dokumentet:

 • Opret et mærke med kommandoen Nyt mærke.

 • Indlæs mærker fra en XML-fil eller et andet dokument.

 • Importer en DTD-fil.

 • Importer mærker (og indhold) med kommandoen Importer XML.

Panelet Mærker med en liste over tilgængelige mærker
Panelet Mærker med en liste over tilgængelige mærker

Oprette et XML-mærke

 1. Vælg Vindue > Værktøjer > Mærker for at åbne panelet Mærker.
 2. Vælg en af følgende fremgangsmåder:
  • Vælg Nyt mærke i panelmenuen Mærker.

  • Klik på knappen Nyt mærke  i panelet Mærker.

 3. Indtast et navn for mærket. Navnet skal overholde XML-standarden. Hvis du indsætter et mellemrum eller et ugyldigt tegn i mærkenavnet, vises en advarsel.
 4. Vælg en farve til mærket, hvis du har oprettet mærket i panelmenuen Mærker. (Hvis du har oprettet mærket med knappen Nyt mærke, kan du vælge en farve ved at ændre farven på mærket.)

  Bemærk:

  Du kan tildele forskellige mærker den samme farve. Den farve, du vælger, vises, når du anvender mærket på en ramme og vælger Vis > Struktur > Vis mærkede rammer, eller når du anvender mærket på tekst i en ramme og vælger Vis > Struktur > Vis mærker. (Mærkefarver vises ikke i eksporterede XML-filer).

 5. Klik på OK.

Indlæse XML-mærker fra en anden kilde

Du kan indlæse mærker fra en XML-fil, et InDesign-dokument eller et InCopy-dokument.

Bemærk:

InDesign tilføjer automatisk mærker i panelet Mærker, når du indlæser en XML-fil.

 1. Vælg Indlæs mærker i mærkepanelets menu.
 2. Marker den fil, der indeholder de mærker, du vil indlæse, og klik derefter på Åbn.

Ændre mærkenavn eller -farve

 1. Dobbeltklik på et mærkenavn i mærkepanelet, eller vælg Mærkeindstillinger i mærkepanelets menu.
 2. Rediger mærkets navn eller farve, og klik derefter på OK.

Bemærk:

Du kan ikke ændre navnet på låste mærker. InDesign låser automatisk mærker, der er angivet i en indlæst DTD-fil. For at ændre navnet på disse mærker skal du redigere DTD-filen og genindlæse den i dokumentet.

Mærke elementer

Før du eksporterer indhold til en XML-fil, skal du mærke teksten og andre elementer (f.eks. rammer og tabeller), du vil eksportere. Du skal også mærke elementer, der skal oprettes som pladsholdere til importeret XML-indhold. Elementer, der er blevet mærket, vises som elementer i strukturruden.

Opret (eller indlæs) mærker for at identificere hvert indholdselement, der skal eksporteres eller importeres. Mærk derefter tekst- eller sideelementer ved hjælp af en af følgende teknikker:

Manuel mærkning

Marker en ramme eller et tekstområde, og klik derefter på et mærke i panelet Mærker, eller træk blot et mærke fra panelet Mærker til en tekst- eller grafikramme.

Automatisk mærkning

Marker en tekstramme, en tabel, tabelceller eller et billede, og klik derefter på ikonet Automatisk mærkning i mærkepanelet. Elementerne bliver mærket i overensstemmelse med dine foruddefinerede indstillinger for mærkning.

Knyt mærker til formater

Knyt mærker til afsnits-, tegn-, tabel- eller celleformater, og anvend derefter automatisk mærker på tekst, en tabel, tabelceller og afsnit, der er blevet tildelt de pågældende formater.

Når du mærker sideelementer, skal du bemærke følgende:

 • Du kan anvende mærker på tekstenheder samt på tekst inde i tekstenheder. Du kan f.eks. anvende mærket Artikel på en tekstenhed og derefter anvende bestemte mærker, f.eks. Titel og Brødtekst, på afsnit i tekstenheden.

 • Du kan kun føje ét mærke til en tekstenhed. Når du mærker en ramme i en kædet tekstenhed, tildeles alle andre rammer i tekstenheden samt evt. overskydende tekst det samme mærke.

 • Du kan kun føje ét mærke til en grafikramme. Når du mærker en grafikramme, indsættes en henvisning til grafikkens placering (på drevet).

 • Du kan ikke mærke en gruppe objekter. Hvis du vil mærke et element, der er en del af en gruppe, skal du bruge værktøjet Direkte markering  til at markere elementet.

 • Når du mærker tekst i et mærket element (som f.eks. et afsnit i en tekstenhed), vises den som underordnet element til det eksisterende element i strukturruden.

 • Du kan mærke tekst eller billeder på en masterside, men der vises kun én forekomst af det tilsvarende element i strukturruden, uanset hvor mange gange elementet vises på dokumentsider. Hvis du manuelt tilsidesætter et masterelement og derefter mærker det på en dokumentside, vises elementet som et separat element i strukturruden.

 • Du kan ikke mærke en fodnote.

Bemærk:

Undgå at mærke specialtegn som f.eks. tegnet for Automatisk sidetal. Ved eksport fjerner InDesign visse specialtegn for at overholde XML-standarden. InDesign advarer dig, hvis nogle tegn ikke kan kodes i XML.

Mærke rammer manuelt

Du kan mærke rammer ved hjælp af en hvilken som helst af disse metoder.

 • Træk et mærke fra mærkepanelet til en ramme.
 • Brug et markeringsværktøj til at markere en ramme, og klik derefter på et mærke i mærkepanelet.

Bemærk:

Hvis en ramme er en del af en gruppe eller indlejret i en anden ramme, skal du bruge værktøjet Direkte markering til at markere rammen.

 • Åbn en rammes genvejsmenu, vælg Mærk ramme, og vælg derefter et mærke.
 • Brug et markeringsværktøj til at markere en umærket tekst- eller grafikramme, og træk rammen til strukturruden. Slip musen, og vælg derefter et mærkenavn i den viste menu.

Mærke tekst i en tekstramme manuelt

Hvis du mærker tekst i en ramme, vises det nye element i strukturruden som et underordnet element til det rammeelement, hvor teksten findes.

 1. Sørg for, at den tekstenhed, teksten vises i, er mærket. (Hvis en tekstenhed ikke er mærket, og du mærker tekst i tekstenheden, mærker InDesign den automatisk med det mærke, der er angivet i dialogboksen Forudindstillinger for mærker).
 2. Marker teksten i tekstrammen med tekstværktøjet.
 3. Klik på et mærke i mærkepanelet.

Bemærk:

Du kan ikke mærke fodnoter.

Mærke tekstrammer, tabeller, tabelceller og billeder automatisk

Ved at klikke på ikonet Automatisk mærkning i mærkepanelet kan du mærke en tekstramme, en tabel, tabelceller eller et billede automatisk. InDesign anvender et standardmærke, som du angiver i dialogboksen Forudindstillinger for mærker, til mærkningen af elementet.

 1. Marker den tekstramme, den tabel, de tabelceller eller det billede, der skal mærkes.
 2. I panelet Mærker skal du klikke på ikonet Automatisk mærkning .

  InDesign føjer standardmærkets navn til mærkepanelet, når du har klikket på ikonet Automatisk mærkning.

Mærke indhold efter afsnits- eller tegnformat

Afsnits- og tegnformater, du tildeler tekst, kan bruges som en metode til mærkning af afsnit og tekst til XML. Et afsnitsformat kaldet Billedtekst kan f.eks. tilknyttes et mærke kaldet Figurnavn. Ved hjælp af kommandoen Knyt formater til mærker kan du derefter føje mærket Figurnavn til hele den tekst i dokumentet, der er tildelt afsnitsformatet Billedtekst. Du kan knytte mere end et format til det samme mærke.

Bemærk:

Med kommandoen Knyt formater til mærker mærkes indholdet automatisk, herunder afsnit og tegn, der allerede er blevet mærket. Hvis et afsnit, der er blevet tildelt formatet Kontekst, er blevet mærket med mærket Brødtekst, men du derefter knytter formatet Kontekst til mærket Forklaring, mærkes afsnittet igen, mærket Brødtekst fjernes, og mærket Forklaring tildeles i stedet for. Hvis du vil bevare eksisterende mærker, skal du anvende mærkerne manuelt (eller bruge kommandoen Knyt formater til mærker meget forsigtigt).

 1. Vælg Knyt formater til mærker i mærkepanelets menu.
 2. For hvert format i dokumentet skal du angive det mærke, det skal knyttes til.
  Dialogboksen Knyt formater til mærker
  Dialogboksen Knyt formater til mærker

 3. Vælg Tilknyt efter navn for at matche formatnavne til mærkenavne. Formater, der navngives identisk med mærkenavne, vælges i dialogboksen. Tilknyt efter navn skelner mellem store og små bogstaver, så f.eks. Overskrift1 og overskrift1 betragtes som forskellige mærker.
 4. Hvis du vil bruge formattilknytninger fra en anden InDesign-fil, skal du klikke på Indlæs og vælge filen.
 5. Markere eller fjerne markeringen af Medtag-indstillinger:

  Tekstenheder på mastersider

  Knytter formater, der findes på tekstrammer på mastersider, til mærker.

  Tekstenheder på montagebord

  Knytter formater, der findes på tekstrammer på montagebordet, til mærker. (Fjern markeringen af denne indstilling for at undgå at mærke indhold på montagebordet).

  Tomme tekstenheder

  Knytter formater, der findes på tomme tekstrammer, til mærker. (Marker denne indstilling for at undgå at mærke tomme rammer).

 6. Klik på OK.

De nye XML-mærker tilføjes i hele dokumentet på afsnits- og tegnformater, du har angivet i dialogboksen Knyt formater til mærker.

Bemærk:

Du kan ikke mærke billeder med kommandoen Knyt formater til mærker. Du skal manuelt mærke billeder, hvis du vil inkludere dem i XML-filen.

Mærke tekst i tabeller

Når du mærker en tabel til XML, opretter du et tabelelement samt et enkelt celleelement for hver celle i tabellen. Celleelementerne er underordnede elementer til tabelelementet og oprettes automatisk.

 1. Klik i tabellen, og vælg Tabel > Marker > Tabel.
 2. Vælg et mærke til tabellen i mærkepanelet.

  InDesign opretter et celleelement for hver enkelt celle i tabellen (du kan se dem i strukturruden). Hvilket mærke der anvendes til tabelcelleelementer afhænger af standardindstillingerne for Automatisk mærkning.

 3. Du kan evt. mærke tabelceller med et andet mærke.

  Du kan f.eks. mærke cellerne i første række med et andet mærke for at identificere dem som overskriftsceller. Hvis du vil anvende mærker på celler, skal du markere de aktuelle tabelceller i dokumentet og derefter vælge et mærke. Hvis du markerer celler i tabellen, markeres de tilsvarende celleelementer i strukturruden også.

Bemærk:

Du kan også mærke en tabel ved at markere den og derefter klikke på ikonet Automatisk mærkning i mærkepanelet. Mærket Tabel (eller et andet mærke) anvendes straks på tabellen i overensstemmelse med standardindstillingerne for Automatisk mærkning.

Fjerne et mærke fra et element

Fjern et mærke fra et element for at fjerne det tilknyttede mærke, men bevare det tilknyttede indhold.

 1. Marker elementerne i strukturruden, eller marker sideelementet eller mærket tekst i dokumentlayoutet.
 2. Klik på Fjern i mærkepanelet.

Skifte mærker

Skift et mærke på et element for at udskifte det eksisterende mærke (du behøver ikke at fjerne mærket først). Brug en af følgende teknikker for at fjerne et mærke:

 • Brug et markeringsværktøj til at markere en tekst- eller grafikramme eller et element i strukturruden og klik på et andet mærke i mærkepanelet.
 • Hvis du vil skifte mærke på en tekstenhed, skal du bruge tekstværktøjet til at placere et indsættelsespunkt et sted i tekstenhedens tekst. Marker Skift i mærkepanelet, og klik derefter på et andet mærke.
 • Hvis du vil skifte mærke på en tekstblok, skal du bruge tekstværktøjet til at markere hele tekstblokken. Marker Skift i mærkepanelet, og klik derefter på et andet mærke. (Hvis du vælger Tilføj mærke og derefter klikker på et andet mærke, vises et nyt underordnet element i strukturruden).

Angive standarder for Automatisk mærkning

Når du markerer en tekstramme, en tabel, tabelceller eller et billede og derefter klikker på ikonet Automatisk mærkning i mærkepanelet, føjer InDesign en standardkode til det markerede element. Du kan angive disse standardmærker i dialogboksen Forudindstillinger for mærker.

Bemærk:

InDesign tilføjer et standardmærke, når du opretter et element, der kræver et overordnet element, men endnu ikke har et overordnet element. Hvis du f.eks. mærker tekst i en tekstramme, men selve rammen ikke er mærket, tildeler InDesign rammen et mærke i overensstemmelse med Forudindstillinger for mærker. Muligheden for at tilføje standardmærker hjælper InDesign med at opretholde den korrekte XML-struktur.

 1. Vælg Forudindstillinger for mærker i mærkepanelet.
 2. Vælg et standardmærke til tekstrammer, tabeller, tabelceller og billeder.

  Bemærk:

  Hvis det mærke, du skal bruge, ikke vises på listen, kan du vælge Nyt mærke i menuen og oprette et mærke.

Vise eller skjule mærker eller mærkede rammer

Mærker er parenteser, der vises på siden rundt om den tekst, der er blevet mærket. Vis mærker for at se, hvor titler, overskrifter og anden tekst er blevet mærket på en side. Mærkede rammer angiver, hvor elementer som tekstrammer, tabeller og billeder er blevet mærket. Den farve, der tildeles et mærke i mærkepanelet, bestemmer farven på mærker og mærkede rammer. Mærker og mærkede rammer vises kun i Normal visning.

En mærket ramme og mærker indeni
En mærket ramme og et mærke indeni.

 1. Benyt enhver af følgende fremgangsmåder:
  • Vælg Vis >Struktur > Vis mærkede rammer for at få vist mærkede rammer i farver.

  • Vælg Vis >Struktur > Skjul mærkede rammer for at skjule de mærkede rammers farvekodning.

  • Vælg Vis >Struktur > Vis mærker for at få vist farvede kantede parenteser omkring mærket tekst.

  • Vælg Vis >Struktur > Skjul mærker for at skjule farvede kantede parenteser omkring mærket tekst.

Bemærk:

For at minimere risikoen for at slette et mærke ved et uheld bør du redigere mærket tekst i teksteditoren, hvor mærker er mere synlige.

Sletning af mærker

 • Hvis du vil slette et mærke i panelet Mærker, skal du trække det til ikonet Slet  nederst i panelet. Hvis mærket anvendes på indhold, vises en advarsel. Marker et andet mærke, som skal erstatte det slettede mærke, og klik derefter på OK.
 • Hvis du vil slette alle ubenyttede mærker, skal du vælge menupunktet Vælg alle ubrugte mærker i mærkepanelets menu og klikke på ikonet Slet nederst i panelet.

Bemærk:

Mærker, der er blevet indlæst med en importeret DTD-fil, kan ikke slettes, før DTD-filen slettes.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online