Klik på hyperlinkene herunder for at få detaljerede oplysninger og instruktioner.

XML-import- og layoutmetoder

Når du har importeret XML-data, vises det importerede indhold som elementer (grundstenen i XML) i strukturruden. Der oprettes ikke nye rammer eller sider i InDesign, når du importerer XML.

Vil du tilføje eller flette?

Du kan importere XML ved hjælp af to forskellige metoder: tilføjelse eller fletning. Den valgte metode afhænger af dit workflow (manuelt eller automatisk), hvordan du vil håndtere eksisterende indhold i dokumentet, og om du vil bruge avancerede indstillinger til håndtering af de importerede data.

Tilføjelsestilstand

Når du tilføjer importeret indhold, bevares den eksisterende struktur og indholdet i dokumentet uændret. Det nye XML-indhold placeres nederst i strukturruden i form af elementer.

Flettetilstand

Når du fletter importeret indhold, sammenligner InDesign den indkommende XML-fil med strukturen og navnene på elementer, der allerede findes i dokumentet. Hvis elementerne passer sammen, erstatter de importerede data det eksisterende dokumentindhold og flettes i korrekt mærkede rammer (eller pladsholdere) i layoutet. (Elementer, som InDesign ikke kan finde et tilsvarende navn og plads i hierarkiet til, placeres i strukturruden, så du kan indsætte dem manuelt). Flettetilstand gør ikke blot automatisk layout muligt, men giver mere avancerede importindstillinger, herunder muligheden for at filtrere indgående tekst og klone elementer for gentagne data.

Indholdslayout

Når du har importeret XML-indhold, er dit næste skridt at indsætte det i dokumentet. Du kan indsætte indhold manuelt, automatisk eller ved hjælp af scripting. Den valgte metode afhænger af det indhold, du importerer, dokumentets layout og din workflow-proces.

Manuel indsættelse af indhold

Med den manuelle metode skal du trække elementer fra strukturruden til dokumentets sider eller til rammer. Denne metode kræver lidt opsætning og planlægning. Brug denne metode, hvis den type indhold, du importerer, varierer, eller hvis du skal bruge indhold fra flere kilder.

Manuel indsættelse af importeret XML-indhold
Manuel indsættelse af importeret XML-indhold

Automatisk indsættelse af indhold

Ved hjælp af planlægning kan du automatisere processen for indsættelse af XML- data i et layout. Hvis du vil indsætte XML-indhold automatisk, skal du først forberede dokumentet ved at oprette mærkede pladsholderrammer, der kan indeholde de indkommende XML-filer. Når XML-strukturen og mærkenavnene til indkommende indhold svarer til mærkenavnene og strukturen for pladsholderrammerne, kan de importerede XML-filer automatisk indsættes i dokumentet. InDesign kan også klone elementer, der kan håndtere gentagne data, f.eks. adresselister og katalogmateriale. Brug den automatiske layoutmetode som en del af en struktureret workflow-proces for at øge hastigheden på produktionstiden samt øge effektiviteten.

Den valgte pladsholderramme er mærket med tekstenhedselementet
Den valgte pladsholderramme (ovenfor) er mærket med tekstenhedselementet. Når XML-data importeres (nederst), udfyldes pladsholderrammen til tekstenhedselementet automatisk med tekstenhedselementets indhold.

Bemærk:

InDesign genkender særlige navnefeltsattributter, der kan angive afsnits- eller tegntyper i XML. Du kan finde flere oplysninger i den tekniske XML-referencevejledning.

Om fletning

Du kan indsætte XML-data i et dokument ved hjælp af flettetilstand eller tilføjelsestilstand. Flettetilstand giver dig mulighed for at automatisere indsættelsen af indhold. Du kan også filtrere data i XML-filen, så kun bestemte dele af indholdet indsættes.

Flet indkommende XML-indhold, når:

 • Dokumentet indeholder pladsholderrammer, og du vil udfylde dem med importeret XML-indhold.

 • Dokumentet indeholder XML-indhold, og du vil erstatte det med importeret XML-indhold.

 • Dokumentet indeholder ingen XML-struktur, og InDesign skal erstatte standardroden med den indkommende XML-fil.

Flettetilstand sammenligner indkommende XML-data med elementer, der allerede findes i dokumentet. Dokumentet gennemgås element for element og sammenligner indkommende elementer med eksisterende elementer på følgende måde:

1. InDesign begynder sammenligningen ved rodelementet

 • Hvis rodelementet i den importerede XML-fil ikke stemmer overens med rodelementet i InDesign-dokumentet, og der ikke findes nogen eksisterende struktur i strukturruden, erstatter InDesign roden i InDesign-dokumentet med roden i den XML-fil, der importeres, og importerer derefter filen.

 • Hvis rodelementerne ikke matcher, og strukturruden allerede indeholder nogle elementer, tilføjer InDesign filen i slutningen af den eksisterende struktur.

 • Hvis rodementerne ikke matcher, flyttes flettehandlingen (og sammenligningen) fremad.

2. InDesign skifter til elementet under roden

InDesign leder efter matchende elementer i strukturruden og starter søgningen ved elementet lige under roden på det indkommende element. Et match kan kun forekomme, hvis det indgående XML-element har det samme navn som et eksisterende element i strukturruden, og de to elementer findes på det samme niveau i hierarkiet.

 • Hvis InDesign finder et matchende element i strukturruden, erstattes det med elementet fra den indkommende XML-fil.

 • Hvis InDesign ikke kan finde et match, indsættes elementet fra begyndelsesstedet for søgningen i strukturruden. Hvis søgningen f.eks. begynder lige under roden, og der ikke findes et match, placeres det indkommende element lige under roden.

3. InDesign fortsætter med at sammenligne elementer

InDesign fortsætter med at sammenligne den indkommende XML element for element med den eksisterende struktur. Udgangspunktet for søgningen i strukturruden ændres, når søgningen fortsætter, og hver enkelt søgning begynder lige under det sidste element, der er blevet indsat eller erstattet. Der flyttes altid ned fra den aktuelle placering, så der placeres aldrig elementer oven over det element, der sidst er blevet indsat eller erstattet.

Importere og tilføje XML-data

Når du importerer XML-indhold, vises de nye elementer i strukturruden. Derfra kan du trække elementer og indsætte dem i dokumentet.

 1. Åbn et InDesign-dokument, eller opret et nyt dokument til XML-indholdet.
 2. Åbn strukturruden. (Vælg Vis > Struktur > Vis struktur.)
 3. Vælg Filer > Importer XML (eller vælg Importer XML i strukturrudens menu), og vælg den XML-fil, du vil importere.
 4. Vælg Vis XML-importindstillinger.
 5. Vælg Tilføj indhold, og klik derefter på Åbn.
 6. Vælg Opret lænke for at lænke XML-indholdet til den originale XML-fil.

  InDesign viser XML-filen på en liste i lænkepanelet og viser en gul advarselstrekant i panelet, hvis XML-filen ændres.

 7. Klik på OK.

Manuelt XML-layout

Du kan manuelt indsætte XML-indhold i dokumentlayoutet ved at trække elementer fra strukturruden til siden eller til eksisterende rammer. Når du indsætter et element, indsættes de underordnede elementer (samt alle underordnede elementer under dem) også.

I strukturruden vises en strukturspecifik blå diamant på et elements ikon, hvis elementet er blevet indsat i dokumentet. Elementer, der ikke er blevet indsat, viser et ikon, der viser, at de ikke er blevet indsat.

Bemærk:

Hvis du har importeret XML ved hjælp af indstillingen Flet indhold, er der muligvis allerede oprettet layout. Når du fletter importeret indhold, ombrydes elementer automatisk til eksisterende rammer, hvis de er identisk struktureret og mærket.

 1. Åbn strukturruden (Vis > Struktur > Vis struktur), og vælg det element, du vil layoute.
 2. Gør et af følgende for hvert element, du vil indsætte i dokumentet:
  • Træk elementet over på siden. InDesign opretter en ramme for elementet.

  • Træk elementet over på en eksisterende ramme. Hvis rammen indeholder indhold, erstattes det af indhold fra XML-dataene.

 3. Hvis du vil formatere det elementer, du har layoutet, kan du gøre et af følgende:
  • Du kan knytte XML-mærker til afsnits-, tegn-, tabel- og celleformater.

  • Anvend formater på elementer.

  • Formater det markerede indhold manuelt ved at vælge tekstindstillinger i Kontrolpanel.

Knytte XML-mærker til formater

XML-mærker er blot databeskrivelser og indeholder ingen formateringsinstrukser. Som sådan skal du formatere XML-indhold, når du har importeret og layoutet det. En måde, du kan gøre dette på, er at knytte XML-mærker til afsnits-, tegn-, tabel- eller celleformater. Mærket Forfatter kan f.eks. knyttes til tegnformatet Forfatter, så alt importeret og indsat XML-indhold, der mærkes med Forfatter, automatisk tildeles tegnformatet Forfatter. Tilknytning af mærker til formater gør formatering af importeret XML-indhold nemmere og mindre tidskrævende.

Du behøver ikke knytte alle mærker til et afsnits- eller tegnformat. Nogle elementer vises ikke i layoutet, og andre er nemmere at formatere separat. Desuden overtager underordnede elementer det afsnits- eller tegnformat, der tildeles det overordnede element, hvilket kan give forvirring, medmindre du sørger for at knytte de overordnede og underordnede elementer separat.

Bemærk:

Kommandoen Knyt mærker til formater genanvender formater i et dokument, somme tider med uønskede resultater. Når du knytter et mærke til et format, tildeles tekst, der tidligere blev tildelt ét format, et andet format, afhængigt af det tilknyttede XML-mærke. Hvis du allerede har formateret noget tekst, foretrækker du muligvis at anvende formater manuelt for at forhindre, at afsnits- og tegnformater tilsidesættes.

 1. Vælg Knyt mærker til formater i panelet Mærker eller strukturrudens menu.
  Dialogboksen Knyt mærker til formater
  Formatmenuen bliver vist for hvert enkelt mærke i dialogboksen Knyt mærker til formater.

 2. Benyt enhver af følgende fremgangsmåder:
  • Hvis du vil importere formater, mærker og tilknytningsdefinitioner fra et andet dokument, skal du klikke på Indlæs, vælge et dokument og derefter klikke på Åbn.

  • Klik på formatkolonnen ved siden af et mærke, og vælg afsnits- eller tegnformat i den viste menu for at knytte mærker til formater særskilt. Afsnitstegnet identificerer afsnitsformatet i menuen. Et "A" identificerer tegnformatet). Gentag processen for hvert enkelt mærker du ønsker at tilknytte.

  • Hvis du automatisk vil knytte mærker til formater med samme navn, skal du klikke på Tilknyt efter navn. Formater med navne, der er identiske med mærkenavne vælges i formatkolonnen. Et mærke og et format skal ikke blot have det samme navn for at matche, men den samme brug af store og små bogstaver. Det vil sige, at H1 og h1 ikke betragtes som et match. Hvis det samme formatnavn findes i to forskellige formatgrupper, fungerer Tilknyt efter navn ikke, og du får besked om at omdøbe et af formaterne.

 3. Klik på OK.

Om automatisk layout

Ved hjælp af InDesign kan du automatisk indsætte importeret XML-indhold i et layout. Hvis du vil gøre dette, skal du først oprette pladsholderrammer eller -tabeller og mærke dem med de samme mærkenavne som de XML-elementer, du vil indsætte i dem. Derefter skal du importere XML-indhold til pladsholderne i flettetilstand. Når mærker matcher efter navn og efter strukturhierarki, fletter InDesign XML-indholdet, så evt. eksisterende indhold i dokumentet erstattes.

Denne teknik er nyttig, når du vil bruge det samme layout til forskellige indholdssæt. Et ugentligt nyhedsbrev kan f.eks. have det samme layout fra uge til uge, men forskelligt indhold for hver udgivelse.

Hvis importeret XML skal flettes direkte i et layout, skal dokumentet først opfylde disse krav:

 • Rammer (eller tabeller) i dokumentet skal mærkes med mærkenavne, der er identiske med elementer i den XML-fil, du vil importere.

 • Dokumentstrukturen (som vist i strukturruden) skal være parallel med strukturen for den importerede XML-fil. Med andre ord skal elementerne med de identiske navne findes på de samme steder i strukturhierarkiet for begge filer. Hvis du vil opnå denne parallelle struktur, skal du muligvis flytte og ændre rækkefølgen af elementer (og de underordnede elementer) i strukturruden eller bruge indstillingen Anvend XSLT, når du importerer XML-filen.

Bemærk:

InDesign ombryder kun flettet XML-indhold til eksisterende rammer. Elementindhold, der ikke passer til den tilhørende ramme (eller serie af kædede rammer) bliver overskudstekst.

Arbejde med gentagne data

XML gentages, hvis den samme konfiguration af elementer vises flere gange i træk, men med entydige data i den enkelte forekomst. Databaseposter er for eksempel gentagne. Addresser i en databasetabel indeholder gentagne oplysninger (navn, gade/vej, by og postnummer) for en lang række enkeltpersoner.

Når du importerer XML-indhold, kan du vælge Klon gentagne tekstelementer i dialogboksen XML-importindstillinger. Denne indstilling fortæller InDesign, at de gentagne elementer i strukturen skal klones. Kloning giver dig mulighed for at flette gentagne XML-data i et dokument, uden at der skal oprettes pladsholderelementer i strukturruden (eller pladsholdertekst i en ramme) for hver enkelt post. Hvis du f.eks. vil importere en XML-adresseliste med 25 poster, skal du oprette en tilsvarende elementstruktur for en enkelt post i strukturruden. Når du importerer hele listen, kloner InDesign den pågældende struktur for at oprette elementer for alle 25 poster.

Gentaget XML-indhold ombrydes som en enkelt tekstenhed, når det flettes i dokumentet. Hvis pladsholderrammer kædes sammen, ombrydes indholdet fra én ramme til den næste. Hvis der ikke er plads nok i pladsholderrammen eller -rammerne, til at XML-indholdet kan være der, kan du automatisk ombryde det resterende indhold ved at oprette og sammenkæde flere rammer. Du behøver ikke manuelt at trække elementer fra strukturruden til individuelle rammer.

Layout
Sammenkædet pladsholder i layout (venstre) og layout efter import (højre)

Oprette pladsholdere til automatisk layout

Opret pladsholderrammer eller -tabeller i et dokument, når InDesign automatisk skal flette importeret XML i layoutet.

Bemærk:

InDesign ombryder kun flettet XML-indhold til eksisterende rammer. Indhold, der ikke passer til rammerne, bliver overskudstekst.

Du kan også oprette pladsholdertekst for at sikre, at XML-data indsættes og formateres korrekt på siden. Pladsholdertekst kan også bruges til at medtage tabulatorer, mellemrum eller etiketter (kaldet statisk tekst) mellem XML-elementer, der vises i en ramme.

Mærket pladsholdertekst og layout efter import
Mærket pladsholdertekst (venstre) og layout efter import (højre)

A. Linjeskift og statisk tekst tilføjet mellem elementer B. Pladsholdertekst 

Hvis du f.eks. er ved at importere og indsætte produktinformationer, kan du adskille navnet, beskrivelsen og prisen på et produkt med en tabulator og medtage udtryk som "Produkt:" eller "Pris:" før pladsholdertekstindgange for de pågældende elementer. Når XML-data flettes til rammen, bevares statiske etiketter, mellemrum og tabulatorer mellem indholdselementerne.

Bemærk:

Hvis du fletter gentagne XML-data i dokumentet og lader InDesign klone gentagne elementer, klones den statiske tekst og mellemrummene også for hver enkelt forekomst af dataene.

Oprette en pladsholderramme

 1. Opret en tekstramme til XML-indholdet ved hjælp af tekstværktøjet.

  Bemærk:

  Hvis du vil ombryde importeret XML-indhold fra en ramme til en anden, skal du oprette flere rammer og sammenkæde rammerne

 2. Åbn strukturruden (Vis > Struktur > Vis struktur) og panelet Mærker (Vindue > Værktøjer > Mærker).
 3. Hvis panelet Mærker ikke indeholder mærker med navne, der er identiske med det XML-indhold, du planlægger at importere, skal du oprette mærkerne eller indlæse mærkerne fra XML-filen.
 4. Afmærk pladsholderammen med det relevante mærke fra panelet Mærker. (Når du afmærker en ramme, tildeles evt. rammer, der er kædet til den, det samme mærke).
 5. Arranger eller tilføj evt. elementer i strukturruden for at matche elementerne og strukturen for det XML-indhold, du importerer.

Oprette en pladsholdertabel

Du kan importere XML-elementer til en pladsholdertabel samt til en pladsholderramme. I en tabel repræsenteres hver enkelt celle af et element. InDesign indsætter indhold i tabellen celle for celle og element for element med det øverste venstre hjørne i tabellen først og matcher elementer med mærkede celler. Når du opretter pladsholdertabeller, skal du både mærke tabellen og hver enkelt celle i tabellen. (Flettede celler opfattes som en enkelt celle).

Eftersom InDesign ikke skelner mellem rækker og kolonner ved import, skal antallet af kolonner i pladsholderen svare til antallet af kolonner i det importerede indhold. Alle cellerne i tabellen skal desuden findes i et enkelt tabelelement. Med andre ord er cellerne alle sammen sideordnede elementer under det samme overordnede element.

Pladsholdertabel
Pladsholdertabel (øverst) og ombrydning af XML-indhold til pladsholdertabel (nederst)

 1. Åbn panelet Mærker (Vindue > Værktøjer > Mærker) og strukturruden (Vis > Struktur > Vis struktur).
 2. Hvis panelet Mærker ikke indeholder mærkenavne, der er identiske med navnene på de XML-tabelelementer, du vil importere, skal du enten indlæse mærker fra et eksisterende dokument eller oprette mærkerne.

  Bemærk:

  Som minimum skal du have mærker til det overordnede element for tabellens celler, tabellens celler samt til det element, hvor i tabellen befinder sig.

 3. Opret en tabel, der indeholder et relevant antal kolonner til XML-indholdet. Du behøver ikke oprette det præcise antal rækker, for InDesign føjer dem til tabellen, hvis det er nødvendigt.
 4. Placer et indsættelsespunkt i tabellen, Vælg Tabel > Marker > Tabel, og marker det ønskede mærke i panelet Mærker.
 5. Mærk hver celle i tabellen med det ønskede mærke. Afhængigt af XML-indholdets struktur, kan du enten markere og mærke cellerne individuelt, eller du kan markere en hel række eller kolonne, f.eks. hvis du vil mærke den første række eller overskriftsrækken, og mærke alle de markerede celler med det samme mærke.
 6. Omarranger og tilføj elementer i strukturruden efter behov, så dokumenterne har de samme elementer og den samme struktur som den XML-fil, du vil importere.

Oprette pladsholderstruktur for gentagne data

De samme regler for fletning af XML gælder også ved fletning af gentaget XML: Strukturen for elementerne i strukturruden skal være identisk med strukturen for de importerede XML-data, og alle pladsholderrammer skal mærkes med de samme mærkenavne som de overordnede elementer i XML-filen.

Strukturruden viser strukturen for pladsholdertekst
Strukturruden viser strukturen for pladsholdertekst

A. Element, der indeholder alle gentagne elementer B. Element, der klones som gentaget XML-indhold, importeres C. Underordnede elementer for data, der findes i det gentagne element 
 1. Først skal du bruge et overordnet element eller et rodelement, der beskriver den samling af oplysninger eller poster, du vil importere,

  Et eksempel kan være et Kapitel-element, der kommer til at indeholde en række opskrifter.

 2. Under det overordnede element skal du oprette et element, der beskriver de oplysninger (eller den post), der gentages.

  Under Kapitel-elementet kan du f.eks. oprette et Opskrift-element. Dette er det element, der klones for hver post i den importerede XML.

 3. Under dette element skal du oprette underordnede elementer, der beskriver de oplysningsenheder (eller felter), der udgør posten.

  Under Opskrift-elementet kan du f.eks. oprette elementerne Opskriftnavn, Ingredienser, Instruktioner, Noter og Portion.

Bemærk:

Hvis du vil medtage etiketter, linjeskift eller tabulatorer mellem "felt"-elementer i de gentagne XML-data, skal du oprette pladsholderelementer i den ramme, det importerede indhold flettes i. Tilføj mellemrum eller etiketter efter behov mellem pladsholderne.

Oprette pladsholdertekst

 1. Åbn et eksisterende dokument eller opret et nyt dokument til XML-filen.
 2. Åbn panelet Mærker (Vindue > Værktøjer > Mærker) og strukturruden (Vis > Struktur > Vis struktur).
 3. Sørg for, at panelet Mærker indeholder mærkenavne, der er identiske med navnene på de elementer, du vil importere med XML-filen, og opret nye mærker, eller indlæs de nødvendige mærker efter behov.

  Bemærk:

  Den nemmeste måde at få alle de nødvendige mærker på og samtidig sikre, at dokumentstrukturen matcher XML-filen, er ved at importere et eksempel på XML-indholdet.

 4. Opret pladsholderrammer (og kæd dem sammen) til XML-indholdet efter behov.
 5. Klik med tekstværktøjet i den første ramme for at oprette et indsætningspunkt, og skriv pladsholdertekst til hvert element, du vil flette i den pågældende ramme. Medtag eventuelle mellemrum, der skal være mellem elementer, samt statisk tekst.

  Bemærk:

  Hvis du vil importere gentagne data, skal du kun oprette én forekomst af eksempelteksten for de elementer, der gentages.

 6. Formater teksten, som du ønsker, den skal vises i det endelige dokument.
 7. Mærk tekstrammen med mærket for det overordnede element, der skal indeholde de elementer (eller de gentagne data), du vil importere til den pågældende ramme.
 8. Placer indsætningspunktet i pladsholderteksten, og vælg Rediger > Rediger i Teksteditor.
 9. Vælg Vis > Struktur > Vis mærker.
 10. Vælg Rediger > Marker alle.
 11. Marker Tilføj mærke i panelet Mærker, og klik derefter på det mærke, du har tildelt rammen.

  InDesign ombryder pladsholderteksten med mærket og tilføjer elementet i strukturruden.

 12. Marker den tekst, der repræsenterer det første underordnede element, og klik derefter på det tilknyttede mærke i panelet Mærker. Gentag, indtil du har mærket hele den underordnede pladsholdertekst.

  Bemærk:

  Når du mærker pladsholdertekst, skal du undlade at vælge evt. mellemrum eller statisk tekst, der skal bevares mellem elementerne. Mærk kun tekst, der skal erstattes med XML-indhold.

 13. Kontroller i strukturruden, at det hierarki, du har oprettet gennem mærkningen, matcher strukturen for det XML-indhold, du vil importere.

Importere og flette XML

Når du har oprettet og mærket pladsholderrammer, tabeller og tekst, og kontrolleret, at dit dokument og den indgående XML-fil indeholder de samme mærker og den samme struktur, kan du importere XML-indhold i dit layout.

Hvis du vil importere XML til pladsholdere eller vil have det til at erstatte eksisterende indhold i dit dokument, skal du bruge indstillingen Flet indhold. Ved fletning af indhold erstatter InDesign identisk mærkede og strukturerede elementer i dokumentet med de importerede XML-elementer. Du kan bruge yderligere importindstillinger for at udelukke (dvs. filtrere) importeret indhold, der ikke svarer til dokumentstrukturen, for at slette dokumentelementer, der ikke bliver modsvaret eller erstattet af den importerede XML og for at klone gentagne XML-elementer.

Hvis den importerede XML-fil indeholder elementer, der ikke findes i dokumentet, indsætter InDesign disse elementer i strukturruden uden at oprette layout til dem i dokumentet.

Tænk over følgende, hvis du vil flette XML ind i pladsholdere:

 • Mærk pladsholderne med navne, der er identiske med de XML-elementer, som de skal erstattes med (eller som skal ombrydes i dem).

 • I pladsholderteksten skal du sørge for, at eventuelle mellemrum, linjeskift, tabulatorer eller statisk tekst befinder sig uden for pladsholderens elementmærker men inden for tekstenhedens overordnede element.

 • Når du importerer XML-koden, skal du markere Importer ikke indholdet af de elementer, der kun indeholder mellemrum. Dette bevarer afstandstegn og statisk tekst, hvis XML-elementerne, du importerer, udelukkende består af blanktegn.

Flette XML til eksisterende indhold eller pladsholdere

 1. Åbn det InDesign dokument, der indeholder pladsholdere til XML-indholdet.
 2. Åbn strukturruden (Vis > Struktur > Vis struktur).
 3. Vælg Filer > Importer XML (eller vælg Importer XML i strukturrudens menu), og vælg den XML-fil, du vil importere.
 4. Vælg Vis XML-importindstillinger.
 5. Vælg Flet indhold, og klik derefter på Åbn.
 6. Vælg Opret lænke for at lænke XML-indholdet til den originale XML-fil.

  InDesign viser XML-filen på en liste i lænkepanelet og viser en gul advarselstrekant i panelet, hvis XML-kildefilen ændres.

 7. Vælg yderligere importindstillinger efter behov:

  Klon gentagne tekstelementer

  Hvis du importerer gentagen XML, klones et enkelt pladsholderelement for at oprette en objektbeholder til hver post i filen.

  Importer kun de elementer, der passer til den eksisterende struktur

  Filtrerer den indgående XML, så elementer, der ikke findes i strukturruden, ikke importeres.

  Importer ikke indholdet af de elementer, der kun indeholder mellemrum

  Bevarer eventuelle mellemrum eller statisk tekst, der er indsat mellem elementer i en pladsholderramme.

  Slet de elementer, de rammer og det indhold, der ikke passer til det importerede XML-indhold

  Når XML er importeret, slettes eventuelle elementer eller pladsholdere i dokumentet, der ikke blev matchet (eller erstattet) af indgående data.

 8. Klik på OK.

InDesign fletter indhold ind i dokumentet, startende med det første matchende element i XML-filen.

XML-importindstillinger

Når man importerer XML-data ved hjælp af indstillingen Flet indhold, er der følgende valgmuligheder i dialogboksen XML-importindstillinger:

Opret lænke

Opretter en lænke til XML-filen, så du kan opdatere de tilhørende XML-data i dit InDesign-dokument, hvis XML-filen bliver opdateret.

Anvend XSLT

Anvender et stylesheet for at bestemme omdannelsen af den importerede XML. Vælg Gennemse (Windows) eller Vælg (Mac OS) for at vælge en XSLT-fil (.xsl eller .xslt) i filsystemet. Brug stylesheet fra XML, som er standardindstillingen, får InDesign til at bruge en XSLT-behandlingsinstruktion, hvis der findes en i XML-filen, til omdannelsen af XML-dataene.

Klon gentagne tekstelementer

Kopierer den formatering, der er tilføjet mærket pladsholdertekst, til gentaget indhold. Opret én forekomst af en formatering (f.eks. en adresse), og genbrug derefter dens layout for at oprette andre forekomster automatisk. (Se Arbejde med gentagne data).

Importer kun de elementer, der passer til den eksisterende struktur

Filtrerer det importerede XML-indhold, så det kun er elementer fra den importerede XML-fil, der har matchende elementer i dokumentet, som importeres.

Importer tekstelementer til tabeller, hvis mærkerne passer

Importerer elementer til en tabel, hvis mærkerne matcher de mærker, der er tilføjet til pladsholdertabellen og dens celler. Du kan f.eks. anvende denne indstilling til at placere poster fra databaser i en tabel, når du genererer prislister eller lagerlister.

Importer ikke indholdet af de elementer, der kun indeholder mellemrum

Bevarer eksisterende indhold, hvis det matchende XML-indhold kun indeholder blanktegn (så som linjeskift eller tabulatortegn). Brug denne indstilling, hvis du har indsat tekst mellem elementerne i dine pladsholderrammer og vil bevare denne tekst. Hvis du opretter sidelayout til opskrifter, der er genereret i en database, kan du f.eks. tilføje etiketter som "Ingredienser" og "Instruktioner". Så længe det overliggende element, der indeholder hver opskrift, kun indeholder mellemrum, bevarer InDesign etiketten.

Slet de elementer, de rammer og det indhold, der ikke passer til det importerede XML-indhold

Fjerner elementer fra strukturruden og dokumentets layout, hvis de ikke matcher nogen elementer i den importerede XML-fil. Med denne indstilling kan du filtrere data fra dokumentet. F.eks. når du importerer navne og adresser, har du måske pladsholdertekst til et element, der indeholder firmanavnet. Hvis et af navnene ikke inkluderer firmaelementet, sletter InDesign det element, der indeholder pladsholderteksten.

Importer CALS-tabeller som InDesign-tabeller

Importerer alle CALS-tabeller i XML-filen som InDesign-tabeller.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online