Vis arbejdsrummet

Bemærk:

Ligestillet sprogbrug: Vi erstatter ikke-inkluderende sprogbrug fra InDesign 2022 (version 17.0) og fremefter for at afspejle Adobes kerneværdier for inklusion. Enhver henvisning til mastersiden erstattes af overordnet side i vores hjælpeartikler for sprogene engelsk, dansk, ungarsk, spansk, italiensk, brasiliansk, portugisisk og japansk .

Zoome ind og ud

Brug zoomværktøjet eller zoomkommandoerne til at forstørre dokumenters størrelse.

Zoome ind eller ud

 • Vælg zoomværktøjet , og klik på det område, du vil forstørre. Hvert klik forstørrer visningen til den næste faste procent, og visningen centreres omkring det punkt, du klikker på. Ved maksimal forstørrelse er zoomværktøjet tomt. Hvis du vil zoome ud, skal du holde Alt (Windows) eller Alternativ (Mac OS) nede og klikke på det område, der skal mindskes. Hvert klik formindsker visningen.
 • Hvis du vil forstørre til den næste forudindstillede procent, skal du aktivere det vindue, du vil have vist, og vælge Vis > Zoom ind. Vælg Vis > Zoom ud for at formindske visningen til den foregående forudindstillede procent.
 • Du kan angive et bestemt forstørrelsesniveau ved at skrive eller vælge et niveau i feltet Zoomniveau på programbjælken.
Bemærk:

I Mac OS kan du få vist zoomprocenten på statuslinjen ved at skjule programbjælken (Vindue > Programbjælke). I Windows kan du ikke skjule programbjælken.

 • Hvis du vil zoome ind eller ud, skal du trykke på Alt (Windows) eller Alternativ (Mac&nbspOS), mens du bruger musens rullehjul eller sensor.
 • Hvis du vil forstørre, mens du trækker, skal du vælge zoomværktøjet og trække rundt om det område, du vil forstørre.

Bruge kraftig zoom

Dynamisk zoom giver en hurtig måde at rulle gennem siderne i dokumentet. Du kan ved hjælp af gribeværktøjet bruge zoom ind og ud og rulle gennem hele dokumentet. Denne funktion er især nyttig til lange dokumenter.

Du skal være i layoutvisning for bruge dynamisk zoom.

 1. Klik på håndværktøjet  .

  Du kan aktivere gribeværktøjet ved at holde mellemrumstasten nede eller holde Alt/indstilling nede i teksttilstand.

 2. Når gribeværktøjet er aktivt, skal du holde museknappen nede.

  Dokumentet zoomer ud, så du kan se mere af opslaget. Et rødt felt angiver visningsområdet.

 3. Hold museknappen nede, træk i det røde felt for at rulle gennem dokumentsider. Brug piletasterne eller musens rullehjul for at ændre størrelsen på det røde felt.
 4. Slip museknappen for at zoome ind på det nye område i dokumentet.

  Dokumentet returnerer til den oprindelige zoomprocent eller til størrelsen af det røde felt.

Zoome til naturlig størrelse

 • Dobbeltklik på zoomværktøjet.
 • Vælg Vis > Naturlig størrelse.
 • Skriv eller vælg et forstørrelsesniveau på 100 i feltet Zoomniveau på programbjælken.

Justere visningen

Du kan fokusere på det ønskede område i dokumentet ved at tilpasse sider og opslag i det aktive vindue og ved at rulle visningen.

Tilpasse siden, opslaget eller montagebordet i det aktive vindue

 • Vælg Vis > Tilpas side i vindue.
 • Vælg Vis > Tilpas opslag i vindue.
 • Vælg Vis > Hele montagebordet.

Rulle visningen

Du kan nemt justere, hvordan sider eller objekter centreres i dokumentvinduet. Disse teknikker er også nyttige til navigering mellem sider.

 1. Benyt enhver af følgende fremgangsmåder:
  • Vælg håndværktøjet  i værktøjspanelet, og klik og træk derefter i dokumentvinduet. Hvis du holder Alt (Windows) eller Alternativ (Mac OS) nede, mens du trykker på mellemrumstasten, aktiveres håndværktøjet midlertidigt.

  • Klik på det vandrette eller lodrette rullepanel, eller træk rulleboksen.

  • Tryk på Side op eller Side ned.

  • Brug musens rullehjul eller sensor til at rulle op og ned. Hvis du vil panorere til venstre eller højre, skal du trykke på Ctrl (Windows) eller Kommando (Mac OS), mens du bruger musens rullehjul eller sensor.

Blade i sider

I InDesign er det nemt at springe fra side til side i et dokument. InDesign holder som de fleste Web-browsere, der har en Tilbage- og en Frem-knap til at navigere igennem de besøgte sider, styr på den rækkefølge, du ser på siderne i et dokument.

 1. Benyt enhver af følgende fremgangsmåder:
  • Du kan blade igennem siderne i den rækkefølge, som du har set dem i under den aktuelle session, ved at vælge Layout >Gå tilbage eller Gå frem.
  • Du kan gå til den næste eller den forrige side ved at klikke på knappen Næste side  eller Forrige side  nederst i dokumentvinduet eller ved at vælge Layout > Næste side eller Forrige side.
  Bemærk:

  Kontrolelementer til sidenavigation er følsomme for indbinding fra højre eller venstre. Hvis dokumentet læses fra højre mod venstre, bliver  for eksempel til knappen Næste side og  bliver til knappen Forrige side.

  • Du kan gå til den første eller den sidste side ved at klikke på knappen Første opslag eller Sidste opslag  i nederste venstre hjørne i dokumentvinduet eller ved at vælge Layout > Første side eller Sidste side.

  • Du kan gå til en bestemt side ved at vælge Layout > Gå til side, angive sidetallet og klikke på OK. Du kan også klikke på ned-pilen til højre for sidefeltet og derefter vælge en side.

  Vælg en side i sidefeltet for at gå til en bestemt side

  • Klik i sideboksen nederst til venstre i dokumentvinduet for at gå til en overordnet side. Skriv de første bogstaver i den overordnede sides navn, og tryk på Enter (Windows) eller Retur (Mac OS). Du kan også dobbeltklikke på et ikon for en overordnet side i panelet Sider.

Arbejde med yderligere vinduer

Du kan åbne flere vinduer til det samme dokument eller til andre InDesign-dokumenter. Når du arbejder med flere vinduer, kan du sammenligne flere opslag samtidigt, særligt opslag, der ikke er placeret ved siden af hinanden. Du kan også få vist forskellige forstørrelser af den samme side, så du kan arbejde mere med detaljerne, mens du ser, hvordan ændringerne påvirker det overordnede layout. Du kan også få vist en overordnet side i et vindue og de sider, der er baseret på den, i andre vinduer for at se, hvordan redigering af den overordnede side påvirker forskellige dele af dokumentet.

Når du genåbner dokumentet, åbnes kun det sidst anvendte vindue.

 • Hvis du vil oprette et nyt vindue til det samme dokument, skal du vælge Vindue > Arranger > Nyt vindue.
 • Vælg Vindue > Arranger > Overlappet for at arrangere alle vinduer i en stak en anelse forskudt for hinanden og overlappet. Vælg Vindue > Arranger > Flise for at få vist alle vinduer i samme størrelse uden overlapning.
 • Klik på vinduets fane eller titellinje for at aktivere et vindue. Eller vælg visningens navn i menuen Vindue. Flere vinduer til et dokument nummereres i den rækkefølge, de oprettes.
 • Tryk på Skift+Ctrl+W (Windows) eller Skift+Kommando+W (Mac OS) for at lukke alle vinduer til det aktive dokument
 • Tryk på Skift+Ctrl+Alt+W (Windows) eller Skift+Kommando+Alternativ+W (Mac OS) for at lukke alle vinduer til alle åbne dokumenter.

Bruge kantudjævning til udjævning af kanter

Kantudjævning udjævner teksts og bitmapbilleders ujævne kanter ved at gøre farveovergangen mellem kant- og baggrundspixel blødere. Da kun kantpixel ændres, går ingen detaljer tabt.

 1. Vælg Rediger > Indstillinger > Skærmvisning (Windows) eller InDesign > Indstillinger > Skærmvisning (Mac OS).
 2. Vælg i menuen Juster visningsindstillinger den visningsindstilling, du vil slå kantudjævning til for.

  Du kan aktivere eller deaktivere kantudjævning for hver enkelt visningsindstilling. Du kan f.eks. aktivere kantudjævning for Højkvalitetsvisning og aktivere kantudjævning for Hurtigvisning.

 3. Vælg Aktiver kantudjævning.

Mumletekst

Når det ikke er muligt at vise tekst i lille størrelse, vises teksten som grå bjælker. Dette kaldes mumletekst. Tekst med eller under den angivne størrelse erstattes på skærmen med former, der fungerer som pladsholdere.

 1. Vælg Rediger > Indstillinger > Skærmvisning (Windows) eller InDesign > Indstillinger > Skærmvisning (Mac OS).
 2. Vælg i menuen Juster visningsindstillinger den visningsindstilling, du vil ændre mumletekstindstillingen for.

  Du kan angive forskellige mumletypeværdier for hver enkelt visningsindstilling.

 3. Skriv en værdi til Brug mumletekst under, og klik derefter på OK.

Hvis du vil bestemme, om tekst og billeder skal sløres, når du ruller i et dokument, skal du åbne sektionen Brugergrænseflade i dialogboksen Indstillinger, trække skyderen til håndværktøjet til det ønskede niveau for hastighed kontra kvalitet og derefter klikke på OK.

Beregne værdier i paneler og dialogbokse

Du kan udføre simple beregninger i numeriske redigeringsfelter. Hvis du f.eks. vil flytte et markeret objekt tre enheder til højre med den aktuelle måleenhed, behøver du ikke at beregne den nye vandrette placering, men skal blot skrive +3 efter den aktuelle værdi på omdannelsespanelet.

Paneler bruger det målesystem, som er valgt i dialogboksen Indstillinger. Du kan imidlertid angive værdier i andre måleenheder i stedet for.

 1. Gør et af følgende i et tekstfelt, hvor du kan indtaste talværdier:
  • Hvis du vil erstatte hele den aktuelle værdi med et matematisk udtryk, skal du markere hele den aktuelle værdi.

  • Hvis den aktuelle værdi skal indgå i et matematisk udtryk, skal du klikke før eller efter den aktuelle værdi.

 2. Indtast et enkelt matematisk udtryk med en enkelt matematisk operator som + (plus), - (minus), * (multiplikation), / (division) eller % (procent).

  F.eks. 0p0 + 3 eller 5 mm + 4.

 3. Tryk på Enter eller Retur for at anvende beregningen.
Bemærk:

I kontrolpanelet og omdannelsespanelet kan du dublere det markerede objekt og anvende beregningen på dubleringen (i stedet for originalen). Angiv beregningen, og tryk på Alt+Enter (Windows) eller Alternativ+Retur (Mac OS).

Angive værdier i paneler og dialogbokse

Paneler og dialogbokse bruger de måleenheder og intervaller, der er defineret i dialogboksen Rediger > Indstillinger > Enheder og intervaller (Windows) eller InDesign > Indstillinger > Enheder og intervaller (Mac OS). Du kan imidlertid angive værdier i en hvilken som helst understøttet måleenhed ved midlertidigt at tilsidesætte de aktuelle indstillinger.

 1. Benyt enhver af følgende fremgangsmåder:
  • Indtast en værdi i boksen, og tryk på Enter eller Retur.

  • Træk i skyderen.

  • Træk i knappen.

  • Klik på pileknapperne på panelet for at ændre værdien.

  • Klik i boksen, og brug derefter pil op/ned på tastaturet for at ændre værdien.

  • Vælg en værdi i menuen til tekstboksen.

Bemærk:

Når du foretager en ændring vha. pileknapper, piletaster eller pop-up-menuer, anvender InDesign straks ændringen.

Adobe-logo

Log ind på din konto