Bemærk:

For Photoshop-versioner tidligere end Photoshop CC er nogle af de omtalte funktioner i denne artikel kun tilgængelige, hvis du har Photoshop Extended. Photoshop har ikke et separat Extended-tilbud. Alle funktioner i Photoshop Extended er indeholdt i Photoshop.

Arbejdsproces til rammeanimation

I Photoshop bruger du panelet Tidslinje til at oprette animationsbilleder. Hver ramme repræsenterer en konfiguration af lag.

Bemærk:

Du kan også oprette animationer ved hjælp af en tidslinje og keyframes. Se Oprette tidslinjeanimationer.

Arbejdsproces til rammeanimation i Photoshop
Illustration af en animation. Billedet med den ethjulede cykel er placeret på sit eget lag, og lagets placering ændres i hver ramme i animationen.

Brug følgende generelle arbejdsproces til at oprette rammebaserede animationer i Photoshop.

Åbne et nyt dokument.

Hvis panelerne Tidslinje og Lag ikke allerede er synlige, skal du åbne dem. Sørg for, at panelet Tidslinje er i billedanimationstilstand. Klik på den nedadpegende pil midt i panelet Tidslinje for at vælge Opret billedanimation, og klik derefter på knappen ved siden af pilen.

Tilføj et lag eller konverter baggrundslaget.

Eftersom et baggrundslag ikke kan animeres, skal du tilføje et nyt lag eller konvertere baggrundslaget til et almindeligt lag. Se Konvertere baggrund og lag.

Føj indhold til animationen.

Hvis animationen indeholder flere objekter, der animeres uafhængigt af hinanden, eller hvis du vil ændre et objekts farve eller fuldstændigt ændre indholdet i et billede, skal du oprette objekterne på separate lag.

Føj et billede til panelet Tidslinje.

Markér en ramme.

Redigerelagene for den markerede ramme

Benyt en af følgende fremgangsmåder:

 • Slå synlighed til og fra for forskellige lag.

 • Skift objekternes eller lagenes placering for at få lagindholdet til at bevæge sig.

 • Skift lagopacitet for at få indholdet til at tone ind eller ud.

 • Skift lagenes blandingstilstand.

 • Føj en type til lag.

  Photoshop indeholder værktøjer til at bevare egenskaberne for et lag over forskellige rammer. Læs Forening af lagegenskaber i animationsbilleder.

Tilføje yderligere rammer, og rediger lag som nødvendigt

Det antal rammer, du kan oprette, er kun begrænset af den mængde systemhukommelse, der er til rådighed for Photoshop.

Du kan generere nye billeder med mellemliggende ændringer mellem to eksisterende billeder i panelet ved hjælp af kommandoen Tween. På denne måde kan du hurtigt få et objekt til at bevæge sig hen over skærmen eller tone ind eller ud. Se Oprette rammer ved hjælp af tweening.

Angive indstillinger for rammeforsinkelse og løkker

Du kan tildele hver ramme en udskydelsestid og angive gentagelse, så animationen kører én gang, et vist antal gange eller konstant. Se Angive en udskydelsestid i rammeanimationer og Angive løkker i rammeanimationer.

Eksempel på animation.

Brug kontrolelementerne i panelet Tidslinje til at afspille animationen, mens du opretter den. Brug derefter kommandoen Gem til web til at få vist animationen i webbrowseren. Se Vise optimerede billeder i en webbrowser.

Optimere animationen til effektiv overførsel

Gem animationen.

Billedanimationen kan gemmes på forskellige måder:

 • Gem som en animeret GIF-fil med kommandoen Gem til web.

 • Gem i Photoshop-format (PSD), så du kan arbejde videre på animationen senere.

 • Gem som en billedsekvens, QuickTime-film eller som separate filer. Se også Eksportere videofiler eller billedsekevenser.

Føje rammer til en animation

Første trin i oprettelsen af en animation er tilføjelse af rammer. Hvis du har et billede åbent, viser panelet Tidslinje billedet som det første billede i en ny animation. Alle rammer, du tilføjer, starter som dubletter af den foregående ramme. Du foretager derefter ændringer af billedet ved hjælp af panelet Lag.

 1. Sørg for, at panelet Tidslinje er i billedanimationstilstand.

 2. Klik på knappen Dubler markerede billeder.

Markere animationsrammer

Før du kan arbejde med en ramme, skal du markere den som den aktive ramme. Den aktive rammes indhold vises i dokumentvinduet.

I panelet Tidslinje vises det aktuelle billede med en snæver ramme (inden for markeringsfremhævelsen) rundt om billedets miniaturebillede. Markerede rammer er angivet med en fremhævning omkring rammernes miniaturebilleder.

Markere en enkelt animationsramme

 1. Gør et af følgende i panelet Tidslinje:

  • Klik på et billede.

  • Klik på knappen Vælg næste billede for at vælge det næste billede i serien som det aktuelle billede.

  • Klik på knappen Vælg forrige billede for at vælge forrige billede i serien som det aktuelle billede.

  • Klik på knappen Vælg første billede for at vælge det første billede i serien som det aktuelle billede.

Markere flere animationsrammer

 1. Gør et af følgende i panelet Tidslinje:

  • Hvis du vil markere flere sammenhængende rammer, skal du holde Skift nede og klikke på endnu en ramme. Den anden ramme og alle rammer mellem den første og anden ramme føjes til markeringen.

  • Hvis du vil markere flere separate rammer, skal du holde Ctrl (Windows) eller Kommando (Mac OS) nede og klikke på de rammer, du vil føje til markeringen.

  • Hvis du vil vælge alle billeder, skal du vælge Vælg alle billeder i menuen i panelet.

  • Når flere rammer er markeret, kan du fjerne markeringen fra en ramme ved at holde Ctrl (Windows) eller Kommando (Mac OS) nede og klikke på rammen.

Redigere animationsrammer

 1. I panelet Tidslinje skal du vælge et eller flere billeder.

 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Hvis du vil redigere indholdet af objekter i animationsbilleder, skal du bruge panelet Lag til at ændre de lag i billedet, der påvirker det pågældende billede.
  • Hvis du vil ændre placeringen af et objekt i et animationsbillede, skal du vælge det lag, der indeholder objektet, i panelet Lag og trække det til en ny placering.

  Bemærk:

  Du kan vælge og ændre placeringen af flere billeder. Hvis du trækker flere usammenhængende billeder, placeres billederne imidlertid lige efter hinanden på den nye placering.

  • Hvis du vil vende rækkefølgen af animationsbilleder om, skal du vælge Vend billeder om i menuen i panelet.

  Bemærk:

  De rammer, du vil vende om, behøver ikke være sammenhængende. Du kan vende vilkårligt markerede rammer om.

  • Hvis du vil slette markerede billeder, skal du vælge Slet billede i menuen i panelet Tidslinje eller klikke på ikonet Slet og derefter vælge Ja for at bekræfte sletningen. Du kan også trække den markerede ramme til sletteikonet.

Saml lagegenskaber i animationsbilleder

Samlingsknapperne (Placering af lagsamling, Synlighed for lagsamling og Lagsamlingstype) i panelet Lag bestemmer, hvordan ændringer, du foretager af attributter i det aktive animationsbillede, gælder for andre billeder i det samme lag. Når en samlingsknap vælges, ændres den pågældende attribut i alle rammerne i det aktive lag. Når knappen fravælges, anvendes ændringerne kun på den aktive ramme.

Indstillingen Overførsel af billede 1 i panelet Lag bestemmer også, hvordan ændringer, du foretager af attributter i det første billede, gælder for de øvrige billeder i samme lag. Når indstillingen er valgt, kan du ændre en attribut i den første ramme, og alle efterfølgende rammer i det aktive lag ændres i forhold til den første ramme (og bevarer den animation, du allerede har oprettet).

Egenskaber for lagsamling

 1. I panelet Tidslinje skal du ændre attributten til én ramme.

 2. Klik på Placering af lagsamling , Synlighed for lagsamling eller Lagsamlingstype i panelet Lag for at lade den ændrede attribut gælde for alle andre billeder i det aktive lag.

Overfør Billede 1

 1. Vælg indstillingen Overfør Billede 1 i panelet Lag.
 2. I panelet Tidslinje skal du ændre attributten for det første billede.

  Den ændrede attribut anvendes på (i forhold til) alle efterfølgende rammer i laget.

Bemærk:

Du kan også overføre billeder ved at holde Skift nede for at markere en sammenhængende gruppe billeder i laget og ændre en attribut i et af de markerede billeder.

Vis eller skjul lagsamlingsknapper

 1. Vælg Indstillinger for animation i menuen i panelet Lag, og vælg derefter et af følgende:

  Automatisk

  Viser samlingsknapperne for lag, når panelet Tidslinje er åbent.

  Vis altid

  Viser samlingsknapperne for lag, uanset om panelet Tidslinje er åbent eller lukket.

  Skjul altid

  Skjuler samlingsknapperne for lag, uanset om panelet Tidslinje er åbent eller lukket.

Kopiere billeder med lagegenskaber

For at forstå, hvad der sker, når du kopierer og indsætter en ramme, kan du prøve at se en ramme som en dublet af et billede med en given lagkonfiguration. Når du kopierer en ramme, kopierer du lagenes konfiguration (herunder de enkelte lags indstilling for synlighed, placering og andre egenskaber). Når du indsætter en ramme, anvender du den pågældende lagkonfiguration på målrammen.

 1. Vælg et eller flere billeder, du vil kopiere, i panelet Tidslinje.

 2. Vælg Kopier billede(r) i menuen i panelet.
 3. Marker en eller flere målrammer i den aktuelle animation eller en anden animation.
 4. Vælg Indsæt billede(r) i menuen i panelet.
 5. Vælg en indsætningsmetode:

  Udskift rammer

  Udskifter de markerede rammer med de kopierede. Der tilføjes ingen nye lag. Egenskaberne for hvert eksisterende lag i målrammerne erstattes med egenskaberne for hvert kopieret lag. Når du indsætter rammer mellem billeder, føjes der nye lag til billedet, men kun de indsatte lag er synlige i målrammerne (de eksisterende lag er skjulte).

  Sæt ind over det valgte

  Tilføjer indholdet af de indsatte rammer som nye lag i billedet. Når du indsætter rammer i det samme billede med denne indstilling, fordobles antallet af lag i billedet. I målrammerne er de netop indsatte lag synlige, og de oprindelige lag er skjulte. I de rammer, der ikke er målrammer, er de netop indsatte lag skjulte.

  Sæt ind før valg eller Sæt ind efter valg

  Tilføjer de kopierede rammer før eller efter målrammen. Når du indsætter rammer mellem billeder, føjes der nye lag til billedet, men kun de indsatte lag er synlige i de nye rammer (de eksisterende lag er skjulte).

 6. (Valgfrit) Hvis du vil sammenkæde indsatte lag i panelet Lag, skal du vælge Sammenkæd tilføjede lag.

  Denne indstilling fungerer kun, når du indsætter billeder i et andet dokument. Vælg den, når du planlægger at placere de indsatte lag igen som en enhed.

 7. Klik på OK.

Oprette rammer ved hjælp af tweening

Termen tweening kommer af det engelske ord "in betweening" (ind imellem), som er et ord, man bruger til at beskrive denne proces, i animationsverdenen. Med tweening (også kaldet interpolation) kan du hurtigt oprette animationseffekter, som ind- og udtoning eller flytning af et element på tværs af et billede. Du kan redigere tweenede rammer enkeltvis, når du har oprettet dem.

Du bruger kommandoen Tween til automatisk at tilføje eller ændre en serie rammer mellem to eksisterende rammer, og du ændrer lagegenskaberne (placering, opacitet eller effektparametre) lidt efter lidt i de nye rammer for at skabe en illusion af bevægelse. Hvis du f.eks. vil udtone et lag, skal du indstille lagets opacitet til 100% i startrammen og derefter indstille opaciteten for samme lag til 0% i slutrammen. Når du tweener mellem de to rammer, formindskes lagets opacitet jævnt hen over de nye rammer.

Opret rammer ved hjælp af tweening i Photoshop
Brug af tweening til at animere en teksts placering

 1. Hvis du vil anvende tweening på et bestemt lag, skal du vælge det i panelet Lag.
 2. Marker en enkelt ramme eller flere sammenhængende rammer.
  • Hvis du markerer en enkelt ramme, vælger du at tweene rammen med den foregående eller den efterfølgende ramme.

  • Hvis du markerer to sammenhængende rammer, indsættes der nye rammer mellem de to rammer.

  • Hvis du markerer mere end to rammer, ændres eksisterende rammer mellem den første og den sidste markerede ramme med tweeningen.

  • Hvis du markerer den første og den sidste ramme i en animation, behandles disse rammer som sammenhængende, og der indsættes tweenede rammer efter den sidste ramme. (Denne tweeningsmetode er velegnet, når animationen skal gentages flere gange).

 3. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Klik på knappen Tween i panelet Tidslinje.

  • Vælg Tween i menuen i panelet.

 4. Angiv det eller de lag, der skal varieres i de indsatte rammer:

  Alle lag

  Varierer alle lag i den eller de markerede rammer.

  Valgt lag

  Varierer kun det markerede lag i den eller de markerede rammer.

 5. Angiv de lagegenskaber, der skal varieres:

  Placering

  Varierer lagindholdets placering i de nye rammer jævnt mellem start- og slutrammerne.

  Opacitet

  Varierer opaciteten i de nye rammer jævnt mellem start- og slutrammerne.

  Effekter

  Varierer parameterindstillingerne for lageffekter jævnt mellem den første og den sidste ramme.

 6. Hvis du har markeret et enkelt billede i trin 2, skal du i menuen Tween vælge, hvor der skal indsættes billeder:

  Næste billede

  Indsætter rammer mellem den markerede ramme og den efterfølgende ramme. Denne indstilling er ikke tilgængelig, når du vælger det sidste billede i panelet Tidslinje.

  Første ramme

  Indsætter rammer mellem den sidste ramme og den første ramme. Denne indstilling er kun tilgængelig, hvis du vælger det sidste billede i panelet Tidslinje.

  Forrige billede

  Indsætter rammer mellem den markerede ramme og den forrige ramme. Denne indstilling er ikke tilgængelig, når du vælger det første billede i panelet Tidslinje.

  Sidste ramme

  Indsætter rammer mellem den første ramme og den sidste ramme. Denne indstilling er kun tilgængelig, hvis du vælger det første billede i panelet Tidslinje.

 7. Angiv en værdi i boksen Billeder, der skal tilføjes, eller brug tasten Pil op eller Pil ned til at vælge antallet af billeder. (Denne indstilling er kun tilgængelig, hvis du markerede mere end to rammer).
 8. Klik på OK.

Tilføje et nyt lag for hvert billede

Kommandoen Tilføj et nyt lag for hvert billede tilføjer automatisk et nyt lag, der er synligt i det nye billede, men skjult i andre billeder. Det sparer tid at bruge denne indstilling, når du opretter en animation, hvor du skal indsætte et nyt visuelt element i hver ramme.

 1. Vælg Opret nyt lag til hvert nyt billede i menuen i panelet Tidslinje.

  En afkrydsning angiver, at indstillingen er slået til.

Sådan skjules lag i animationsbilleder

Når du opretter et nyt lag, er det som udgangspunkt synligt i alle animationsbilleder.

 • Du kan nøjes med at få vist nye lag i aktive billeder ved at fravælge Nye lag er synlige i alle billeder i menuen på panelet Tidslinje.

 • Hvis du vil skjule et lag i et bestemt billede, skal du vælge billedet og derefter skjule det ønskede lag i panelet Lag.

Angive en udskydelsestid i rammeanimationer

Du kan angive en udskydelse, dvs. den periode, en ramme vises, for enkelte rammer eller for flere rammer i en animation. Forsinkelsen vises i sekunder. Brøkdele af et sekund vises som decimalværdier. Et kvart sekund vises f.eks. som 0,25. Hvis du indstiller en forsinkelse for den aktuelle ramme, vil alle de rammer, du opretter herefter, huske og anvende den pågældende forsinkelse.

 1. Markér en eller flere billeder i panelet Tidslinje.

 2. Klik på værdien Udskydelse under det valgte billede for at få vist pop op-menuen.
 3. Angiv forsinkelsen:
  • Vælg en værdi i pop-up-menuen. (den senest brugte værdi vises nederst i menuen).

  • Vælg Anden, angiv en værdi i dialogboksen Indstil rammeforsinkelse, og klik på OK. Hvis du har markeret flere rammer og angiver en forsinkelse for én ramme, anvendes værdien på alle rammer.

Bruge en rammekasseringsmetode

Rammekasseringsmetoden angiver, om den aktuelle ramme skal kasseres, før den næste ramme vises. Du vælger en kasseringsmetode for animationer, der indeholder baggrundsgennemsigtighed, for at angive, om den aktuelle ramme skal kunne ses gennem de gennemsigtige områder i den næste ramme.

Rammekasseringsmetoder i Photoshop
Rammekasseringsmetoder

A. Ramme med baggrundsgennemsigtighed med indstillingen Gendan til baggrund B. Ramme med baggrundsgennemsigtighed med indstillingen Kasser ikke 

Ikonet Kasseringsmetode angiver, om billedet er indstillet til Kasser ikke  eller til Kasser . (Der vises ikke noget ikon, når kasseringsmetoden er indstillet til Automatisk).

 1. Marker en eller flere rammer, som du vil vælge en kasseringsmetode for.
 2. Højreklik (Windows), eller hold Kontrol nede og klik (Mac OS) på rammens miniaturebillede for at få vist genvejsmenuen Kasseringsmetode.
 3. Vælg en kasseringsmetode:

  Automatisk

  Vælger automatisk en kasseringsmetode for den aktuelle ramme, så den aktuelle ramme kasseres, hvis den næste ramme indeholder laggennemsigtighed. Til de fleste animationer giver indstillingen Automatisk (standard) de ønskede resultater.

  Bemærk:

  Du kan bevare billeder, der indeholder gennemsigtighed, ved at vælge indstillingen Automatisk, når du bruger optimeringsindstillingen Fjernelse af overflødige pixel.

  Kasser ikke

  Bevarer den aktuelle ramme, når den næste ramme føjes til visningen. Den aktuelle ramme (og de foregående rammer) kan ses gennem den næste rammes gennemsigtige områder. Brug en browser til at få en nøjagtig visning af en animation med indstillingen Kasser ikke.

  Kasser

  Kasserer den aktuelle ramme fra visningen, inden den næste ramme vises. Der vises kun én ramme ad gangen (og den aktuelle ramme kan ikke ses igennem den næste rammes gennemsigtige områder).

Angive løkker i rammeanimationer

Du vælger en løkkeindstilling for at angive, hvor mange gange animationssekvensen skal gentages, når den afspilles.

 1. Klik på boksen Løkkeindstillinger i nederste venstre hjørne af panelet Tidslinje.

 2. Vælg en løkkeindstilling: Én gang, 3 gange, Uendeligt eller Anden.
 3. Hvis du vælger Anden, skal du angive en værdi i dialogboksen Indstil antal gentagelser og klikke på OK.

  Bemærk:

  Løkkeindstillinger kan også angives i dialogboksen Gem til web. Der er flere oplysninger i Oversigt over dialogboksen Gem til web og enheder.

Slet en hel animation

 1. Vælg Slet animation i menuen i panelet Tidslinje.