Alaviitteet

Alaviitteiden luominen

Alaviite koostuu kahdesta linkitetystä osasta: tekstissä näkyvästä alaviitteen viittauksen numerosta ja palstan alareunassa olevasta alaviitetekstistä. Voit luoda alaviitteitä tai tuoda niitä Word- tai RTF-tiedostoista. Alaviitteet numeroidaan automaattisesti, kun niitä lisätään julkaisuun. Numerointi alkaa uudelleen jokaisessa jutussa. Voit määrittää numeroinnin tyylin ja ulkoasun sekä alaviitteiden asettelun. Alaviitteitä ei voi lisätä alaviitetekstiin.

Alaviitetekstin leveys perustuu sen palstan leveyteen, jossa alaviitemerkki on. Alaviitteet eivät muuta palstojen kokoa tekstikehyksessä.

 1. Sijoita kohdistin paikkaan, jossa haluat alaviitteen viittauksen numeron näkyvän.
 2. Valitse Teksti > Lisää alaviite.
 3. Kirjoita alaviiteteksti.
Alaviite lisätty julkaisuun

A. Viittauksen numero B. Alaviiteteksti 

Kun kirjoitat tekstiä Sivuasettelu-näkymässä, alaviitealue laajenee mutta tekstikehys pysyy entisen kokoisena. Alaviitealue laajenee ylöspäin, kunnes se ulottuu alaviitteen viittauksen riville. Tämän jälkeen alaviite jaetaan mahdollisuuksien mukaan seuraavalle sivulle. Jos alaviitettä ei voida jakaa ja tekstiä on enemmän kuin alaviitealueelle mahtuu, alaviitteen viittauksen sisältävä rivi siirretään seuraavalle sivulle tai näyttöön ilmestyy ylijuoksevan tekstin kuvake. Tällaisessa tapauksessa kannattaa kokeilla tekstin muotoilun muuttamista.

Huomautus:

Voit palata kirjoituskohtaan valitsemalla Teksti > Siirry alaviitteen viittaukseen, kun kohdistin on alaviitteessä. Jos käytät tätä asetusta usein, sille kannattaa luoda pikanäppäin.

Alaviitteiden numeroinnin ja asettelun muuttaminen

Alaviitteiden numerointiin ja asetteluun tehtävät muutokset vaikuttavat sekä olemassa oleviin että uusiin alaviitteisiin.

Huomautus:

InCopyssa alaviitteiden numerointia ja asettelun asetuksia voi muuttaa vain itsenäisissä julkaisuissa. InDesign-asiakirjojen alaviiteasetukset ohittavat linkitettyyn (hallittuun) tiedostoon InCopyssa tehdyt muutokset.

 1. Valitse Teksti > Julkaisun alaviiteasetukset.
 2. Valitse Numerointi ja muotoilu -välilehdessä asetukset, jotka määrittävät viittauksen numeron ja alaviitetekstin numeroinnin rakenteen ja muotoilun ulkoasun.
 3. Valitse Sivuasettelu ja sivun alaviiteosion ulkoasua määrittävät asetukset.
 4. Valitse OK.

Alaviitteiden numerointi- ja muotoiluasetukset

Seuraavat Numerointi ja muotoilu -asetukset näkyvät Alaviiteasetukset-valintaikkunassa:

Numerointityyli

Valitse numerointityyli alaviitteen viittausten numeroille.

Aloita kohdasta

Määritä jutun ensimmäisen alaviitteen numero. Jokainen julkaisun juttu alkaa samalla Aloituskohta-numerolla. Jos kirjassa on useita julkaisuja jatkuvalla sivunumeroinnilla, alaviitteiden numerointi kannattaa ehkä aloittaa jokaisessa luvussa siitä, mihin edellinen luku päättyi.

Aloita kohdasta -valinnasta on hyötyä etenkin käsiteltäessä kirjan julkaisuja. Alaviitteiden numerointia ei jatketa kirjan julkaisujen välillä.

Aloita numerointi uudestaan joka

Jos haluat numeroinnin alkavan julkaisun sisällä uudestaan, valitse tämä vaihtoehto ja sitten Sivu, Aukeama tai Osio määrittääksesi, milloin alaviitteiden numerointi aloitetaan uudestaan. Tietyt numerointityylit, kuten asteriskit (*), toimivat parhaiten, kun ne palautetaan jokaisella sivulla.

Näytä etu- tai jälkiliite kohteessa

Valitse tämä asetus, jos haluat näyttää etu- tai jälkiliitteet alaviitteen viittauksessa, alaviitetekstissä tai molemmissa. Etuliitteet näkyvät numeron edessä (kuten [1) ja jälkiliitteet näkyvät numeron perässä (kuten 1]). Tämä asetus on erityisen hyödyllinen, jos alaviitteitä halutaan sijoittaa merkkien sisään, esimerkiksi [1]. Kirjoita merkki tai merkkejä tai valitse Etuliite- ja/tai Jälkiliite-asetus. Jos haluat valita erikoismerkkejä, näytä valikko napsauttamalla etu- ja takaliitesäätimien vieressä olevia kuvakkeita.

Huomautus:

Jos alaviitteen viittauksen numero on mielestäsi liian lähellä edeltävää tekstiä, yhden välilyöntimerkin lisääminen etuliitteeksi voi parantaa ulkoasua. Voit käyttää viittauksen numerossa myös merkkityyliä.

Sijainti

Tämä asetus määrittää alaviitteen viittauksen numeron näkymisen. Oletusarvo on yläindeksi. Jos haluat muotoilla numeron käyttämällä merkkityyliä (esimerkiksi OpenTypen yläindeksiasetukset sisältävä merkkityyli), valitse Ota käyttöön normaali ja määritä merkkityyli.

Tämä asetus määrittää alaviitteen viittauksen numeron näkymisen. Oletusarvo on Ruby. Ota käyttöön normaali -asetuksen valinnasta on hyötyä, jos haluat muotoilla viitenumeron paikan merkkityylin avulla.

Merkkityyli

Voit muotoilla alaviitteen viittauksen numeroa myös merkkityylillä. Yläindeksin sijaan voit esimerkiksi käyttää merkkityyliä normaalissa sijainnissa ja kohotetulla perusviivalla. Valikosta näkee Merkkityyli-paneelissa käytettävissä olevat merkkityylit.

Kappaletyyli

Voit valita kappaletyylin, joka muotoilee julkaisun kaikkien alaviitteiden alaviitetekstin. Valikosta näkee Kappaletyyli-paneelissa käytettävissä olevat kappaletyylit. Oletuksena käytetään [Peruskappale]-tyyliä. Huomaa, että [Peruskappale]-tyylin ja julkaisun oletuskirjasinasetusten ulkoasu ei välttämättä ole samanlainen.

Erotin

Erotin määrittää alaviitteen numeron ja alaviitetekstin alun välisen tyhjän tilan. Jos haluat muuttaa erotinta, valitse tai poista ensin nykyinen erotin ja valitse sitten uusi erotin. Voit käyttää useita merkkejä. Jos haluat lisätä välilyöntimerkkejä, käytä sopivaa metamerkkiä (esimerkiksi ^m, jos haluat em-välin).

Alaviitteiden asetteluasetukset

Seuraavat Sivuasettelu-asetukset näkyvät Alaviiteasetukset-valintaikkunassa:

Ulota alaviitteet sarakkeiden yli

Tämän asetuksen avulla julkaisun alaviitteet voidaan ulottaa sarakkeiden yli.

Pienin väli ennen ensimmäistä alaviitettä

Tämä asetus määrittää palstan alareunan ja ensimmäisen alaviiterivin välisen pienimmän välin arvon. Negatiivista arvoa ei voi käyttää. Mikä tahansa alaviitteen kappaleen Väli ennen -asetus ohitetaan.

Alaviitteiden väli

Tämä asetus määrittää palstan yhden alaviitteen viimeisen kappaleen ja seuraavan alaviitteen ensimmäisen kappaleen välisen etäisyyden. Negatiivista arvoa ei voi käyttää. Alaviitteen kappaleen Väli ennen- ja Väli jälkeen -arvot ovat käytössä vain, jos alaviitteessä on useita kappaleita.

Ensimmäisen perusviivan siirtymä

Tämä asetus määrittää alaviitealueen alun (kohta, jossa alaviitteen erotin oletusarvoisesti näkyy) ja alaviitetekstin ensimmäisen rivin välisen etäisyyden.

Sijoita jutun lopun alaviitteet tekstin alareunaan

Valitse tämä asetus, jos haluat viimeisen palstan alaviitteiden näkyvän aivan jutun viimeisen kehyksen tekstin alapuolella. Jos asetus ei ole valittuna, jutun viimeisen kehyksen alaviitteet näkyvät palstan alareunassa.

Salli alaviitteiden jakaminen

Valitse tämä asetus, jos haluat alaviitteen jakautuvan, kun se ylittää sen käytössä olevan tilan palstalla. Jos jakaminen ei ole sallittu, alaviitteen viittauksen numeron sisältävä rivi siirtyy seuraavalle palstalle tai tekstistä tulee ylijuoksevaa.

Huomautus:

Vaikka Salli alaviitteiden jakaminen -asetus on käytössä, voit silti estää yksittäisen alaviitteen jakautumisen sijoittamalla kohdistimen alaviitetekstiin ja valitsemalla Kappale-paneelin valikosta Pitoasetukset ja sieltä vaihtoehdot Pidä rivit yhdessä ja Kaikki kappaleen rivit. Jos alaviitteessä on useita kappaleita, käytä Sido seuraavat X riviä -asetusta alaviitetekstin ensimmäisessä kappaleessa. Voit määrittää alaviitteen jakamiskohdan valitsemalla Teksti > Lisää vaihtomerkki > Palstanvaihto.

Kahdelle palstalle jaettu alaviite

Viiva yläpuolella

Määritä alaviitetekstin yläpuolella olevan, alaviitteen muusta tekstistä erottavan viivan sijainti ja ulkoasu. Erottava viiva (jota kutsutaan myös erotinviivaksi) on myös erillisessä palstassa jatkuvan alaviitetekstin yläpuolella. Valitsemasi asetukset koskevat joko Palstan ensimmäinen alaviite- tai Jatketut alaviitteet -kohtaa sen mukaan, kumpi niistä on valittu valikosta. Nämä asetukset ovat samankaltaisia kappaleviivan määrittämisessä käytettävien asetusten kanssa. Jos haluat poistaa alaviitteen erotinviivan kokonaan, poista valinta kohdasta Viiva käytössä.

Alaviitteiden tekstin käsitteleminen

Huomioi seuraavat seikat, kun muokkaat alaviitetekstiä:

 • Valitse nykyisen alaviitteen teksti valitsemalla Muokkaa > Valitse kaikki, kun kohdistin on alaviitteen tekstissä. Tällöin toiminto ei valitse muita alaviitteitä tai muuta tekstiä.

 • Voit siirtyä alaviitteestä toiseen nuolinäppäimillä.

 • Alaviitteiden numerointia ei jatketa kirjan julkaisujen välillä. Jos et halua numeroinnin alkavan alusta jokaisessa kirjan julkaisussa, sinun täytyy muuttaa Aloita kohdasta -arvoa manuaalisesti jokaisessa julkaisussa muokkauksen päätteeksi.

 • Voit laajentaa ja kutistaa alaviitteen napsauttamalla juttueditorissa alaviitekuvaketta. Voit laajentaa tai kutistaa kaikki alaviitteet valitsemalla Näytä > Juttueditori > Laajenna kaikki alaviitteet tai Kutista kaikki alaviitteet.

 • Voit laajentaa tai kutistaa alaviitteet Raakateksti- ja Juttu-näkymissä napsauttamalla alaviitekuvaketta. Voit laajentaa tai kutistaa kaikki alaviitteet napsauttamalla alaviitettä hiiren kakkospainikkeella (Windows) tai Ctrl-osoittamalla (Mac OS) alaviitettä ja valitsemalla Laajenna kaikki alaviitteet tai Kutista kaikki alaviitteet.

 • Voit käyttää alaviitetekstissä merkki- ja kappalemuotoiluja. Voit myös valita alaviitteen viittauksen numeron ulkoasun ja muuttaa sitä. Suositeltavaa on kuitenkin käyttää Julkaisun alaviiteasetukset -valintaikkunaa.

 • Kun leikkaat tai kopioit tekstiä, joka sisältää alaviitteen viittauksen numeron, myös alaviiteteksti lisätään leikepöydälle. Jos kopioit tekstin toiseen julkaisuun, tekstin alaviitteet käyttävät uuden julkaisun numerointi- ja asetteluominaisuuksia.

 • Jos haluat palauttaa vahingossa poistetun alaviitteen numeron alaviitetekstin alusta, sijoita kohdistin alaviitetekstin alkuun, napsauta sitä hiiren kakkospainikkeella (Windows) tai napsauta sitä Ctrl-näppäin alhaalla (Mac OS). Valitse sitten Lisää erikoismerkki > Alaviitteen numero.

 • Tekstinkierrätyksellä ei ole vaikutusta alaviitetekstiin.

 • Jos poistat ohitukset ja merkkityylit kappaleesta, joka sisältää alaviitteen viittauksen merkin, alaviitteen viittauksen numerot menettävät Julkaisun alaviiteasetukset -valintaikkunassa annetut määritteet.

Ulota alaviitteet sarakkeiden yli

Jos haluat ulottaa kaikki dokumentissasi olevat alaviitteet sarakkeiden yli, toimi seuraavasti:

 1. Valitse Teksti > Julkaisun alaviiteasetukset.

 2. Valitse Asettelu-välilehti.

 3. Valitse Ulota alaviitteet sarakkeiden yli.

 4. Valitse OK.

Ulota kaikki alaviitteet sarakkeiden yli

Alaviitteiden poistaminen

 1. Jos haluat poistaa alaviitteen, valitse tekstissä näkyvä alaviitteen viittauksen numero ja paina askelpalautinta tai Delete-näppäintä. Jos poistat vain alaviitetekstin, alaviitteen viittauksen numero ja alaviitteen rakenne jäävät ennalleen.

Lisää samankaltaisia

 Adobe

Pyydä apua nopeammin ja helpommin

Oletko uusi käyttäjä?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Luovuuskonferenssi

14.–16.10. Miami Beach ja verkossa

Adobe MAX

Luovuuskonferenssi

14.–16.10. Miami Beach ja verkossa

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Luovuuskonferenssi

14.–16.10. Miami Beach ja verkossa

Adobe MAX

Luovuuskonferenssi

14.–16.10. Miami Beach ja verkossa