Tekstin lisääminen

Tekstin lisääminen

Voit lisätä tekstiä kirjoittamalla, liittämällä tai tuomalla tekstiä toisesta tiedostosta. InCopyssa voi siis käyttää tavallisia tekstinkäsittelymenetelmiä. Valitse työkalupaneelin tekstityökalu  ja käytä sitä seuraavassa selostetuilla tavoilla. Menetelmät toimivat samoin Raakateksti-, Juttu- ja Sivuasettelu-näkymissä huolimatta siitä, onko sisältö linkitetty Adobe InDesigniin®.

Kirjoitus

Napsauta kohdistin haluamaasi kohtaan ja aloita kirjoittaminen.

Valitseminen

Valitse yksittäisiä merkkejä, sanoja tai kappaleita vetämällä, kaksoisnapsauttamalla tai kolmoisnapsauttamalla (asetusten mukaan). Voit myös napsauttaa sisältöä ja valita vaihtoehdon Muokkaa > Valitse kaikki.

Liittäminen

Kopioi tai leikkaa teksti, napsauta haluamaasi kohtaa ja valitse Muokkaa > Liitä. Jos haluat poistaa liitetyn tekstin muotoilun, valitse Muokkaa > Liitä ilman muotoilua. Jos haluat lisätä tai poistaa välilyöntejä tarvittaessa, valitse Asetukset-valintaikkunan Teksti-osasta Säädä välitys automaattisesti leikattaessa ja liitettäessä sanoja.

Valitsemalla Muokkaa > Liitä ilman ruudukkomuotoa voit liittää tekstin ruudukkokehykseen niin, että liitetyssä tekstissä säilyvät kopioidun tekstin kirjasin-, kirjasinkoko- ja merkkiväliasetukset.

Poistaminen

Valitse haluamasi teksti ja valitse sitten Muokkaa > Tyhjennä.

Voit myös tuoda tekstiä suoraan toisesta tekstiasiakirjasta.

Tiedostojen tuominen

Voit tuoda tekstiä muista InCopy-jutuista, Microsoft® Wordista, Microsoft Excelistä ja muista sovelluksista, joista voi viedä tekstiä RTF (Rich Text Format) -muodossa tai vain teksti -muodossa. Tuotavissa olevat tiedostomuodot on lueteltu InCopyn Sijoita-valintaikkunassa (Windowsin® Tiedostot tyypeittäin -valikossa ja Mac OS:n oikeanpuoleisessa luetteloruudussa).

Julkaisun muotoilu ja tyylit

Voit tuoda tiedostoja joko muotoiltuna tai ilman muotoilua. Jos tuot tiedostot muotoiltuna, InCopy tuo useimmat tekstitiedostojen merkki- ja kappalemuotoilumääritteet, mutta ohittaa yleensä sivuasettelutiedot, kuten sivunvaihdot, reunukset ja palsta-asetukset. (Nämä voi määrittää InDesignissa.) InCopy tuo normaalisti kaikki tekstinkäsittelyohjelman muotoilutiedot lukuun ottamatta niitä, joita vastaavat toiminnot puuttuvat InCopysta.

Jos sovellukselle on tuontisuodin InCopyssa, voit määrittää, mitkä tyylit tuodaan ja mitä muotoilua käytetään, jos nimet ovat ristiriitaisia.

Huomautus:

InDesign hallitsee linkitettyjen InCopy-juttujen tyylejä. Kun sijoitat InCopy-jutun InDesigniin, kaikki tuodut InCopy-dokumentin tyylit ohitetaan InDesignissa, jos tyylien nimet ovat ristiriitaisia.

Tiedostojen tallentaminen tuontia varten

Jos tiedostoja voi tallentaa käyttämässäsi tekstinkäsittelysovelluksessa useassa muodossa, käytä muotoa, joka säilyttää useimmat muotoilut. Tällaisia muotoja ovat sovellusten omat tiedostomuodot ja siirtomuodot, kuten RTF (Rich Text Format).

Voit tuoda tiedostoja, jotka on luotu Microsoft Wordin viimeisimmissä versioissa. Jos sijoitat tiedoston toisesta tekstinkäsittelyohjelmasta, Word 95:stä tai Wordin vanhemmasta versiosta (kuten Word 6:sta), avaa tiedosto alkuperäisessä sovelluksessa ja tallenna se yhteensopivassa Word-muodossa tai RTF-muodossa, joka säilyttää useimmat muotoilut.

Tekstin sijoittaminen (tuominen)

Jos tuottavaa tekstiä on paljon, kannattaa käyttää Sijoita-komentoa. InCopy tukee useita tekstinkäsittely-, laskentataulukko- ja tekstitiedostomuotoja. Alkuperäisen muotoilun säilyttäminen riippuu tiedostomuodolle määritetyistä tuontisuotimista ja asetuksista, jotka valitset, kun sijoitat tiedoston. Voit avata Word-, RTF ja tekstitiedostoja suoraan InCopyssa.

 1. Napsauta tekstityökalulla  kohtaa, johon haluat sijoittaa tekstin.
 2. Valitse Tiedosto > Sijoita.
 3. Valitse Sijoita-valintaikkunasta Näytä tuontiasetukset, jos haluat tarkastella sijoittamasi tiedostotyypin tuontiasetuksia valintaikkunassa.
 4. Valitse sijoitettava tekstitiedosto ja valitse sitten Avaa. (Jos pidät vaihtonäppäintä alhaalla, kun valitset Avaa, Tuontiasetukset-valintaikkuna avautuu, vaikka Näytä tuontiasetukset -asetus ei olisi valittuna.)
 5. Tee jokin seuraavista toimista:
  • Jos valintaikkunassa näkyvät sijoittamasi tiedostotyypin asetukset, määritä haluamasi asetukset ja valitse OK.

  • Jos tuotavassa tiedostossa on kirjasimia, jotka eivät ole käytössä järjestelmässäsi, kirjasinten korvauksesta ilmoittava valintaikkuna avautuu. Jos haluat määrittää muita korvaavia kirjasimia, valitse Etsi kirjasin ja valitse sitten kirjasimet.

Huomautus:

Jos julkaisuun tuomassasi tekstissä näkyy vaaleanpunaista, vihreää tai muunväristä korostusta, joitakin koostamisasetuksia on todennäköisesti otettu käyttöön. Avaa Asetukset-valintaikkunassa Koostaminen ja katso, mitkä Korosta-asetukset on valittu. Jos esimerkiksi sijoitettu teksti on muotoiltu kirjasimilla, joita ei ole käytettävissä InCopy-ohjelmassa, teksti korostetaan vaaleanpunaisella.

Tuontiasetukset

Kun tuot Word- ja Excel-tiedostoja sekä nimiöityjä tekstitiedostoja, voit määrittää tiedostojen tuontitavan.

Microsoft Word - ja RTF-tuontiasetukset

Jos käytät Word-tiedoston sijoittamisen yhteydessä Näytä tuontiasetukset -asetusta, voit valita seuraavat asetukset:

Sisällysluetteloteksti

Asetus tuo sisällysluettelon jutun tekstin osana, ja kohteet tuodaan vain teksti -muodossa.

Hakemistoteksti

Asetus tuo hakemiston jutun osana, ja kohteet tuodaan vain teksti -muodossa.

Alaviitteet

Tuo Word-alaviitteitä. Alaviitteet ja viittaukset säilytetään, mutta ne numeroidaan uudelleen julkaisun alaviiteasetusten mukaisesti. Jos Wordin alaviitteitä ei tuoda oikein, tallenna Word-asiakirja RTF-muodossa ja tuo se.

Loppuviitteet

Asetus tuo loppuviitteet tekstin osana jutun lopussa.

Käytä typografisia lainausmerkkejä

Asetus varmistaa, että tuodussa tekstissä käytetään vasemman- ja oikeanpuoleisia lainausmerkkejä (“ ”) ja heittomerkkejä (’) suorien lainausmerkkien (" ") ja heittomerkkien sijaan (').

Tyylien ja muotoilun poistaminen tekstistä ja taulukoista

Tämä asetus poistaa tuodusta tekstistä (mukaan lukien taulukoiden teksti) muotoilut, kuten kirjasimen, värin ja tyylin. Kappaletyylejä ja sidottua grafiikkaa ei tuoda, jos tämä asetus on valittu.

Säilytä paikalliset ohitukset

Jos poistat tyylit ja muotoilun tekstistä ja taulukoista, voit säilyttää tietyssä osassa kappaletta käytetyn merkkimuotoilun (kuten lihavoinnin tai kursivoinnin) valitsemalla Säilytä paikalliset ohitukset ‑vaihtoehdon. Poista tämän asetuksen valinta, jos haluat poistaa kaiken muotoilun.

Muunna taulukot

Jos päätät poistaa tyylit ja muotoilun tekstistä ja taulukoista, voit muuntaa taulukot joko muotoilemattomiksi perustaulukoiksi tai muotoilemattomaksi sarkainerotelluksi tekstiksi.

Jos haluat tuoda muotoilematonta tekstiä ja muotoiltuja taulukoita, tuo teksti ilman muotoilua ja kopioi sitten taulukot Wordista InCopyyn.

Tyylien ja muotoilun säilyttäminen tekstissä ja taulukoissa

Asetus säilyttää Word-asiakirjan muotoilun InDesign- tai InCopy-julkaisussa. Voit määrittää muilla Muotoilu-asetuksilla, miten tyylit ja muotoilu säilytetään.

Manuaaliset sivunvaihdot

Asetus määrittää, miten Word-tiedoston sivunvaihdot muotoillaan InDesignissa tai InCopyssa. Valitse Säilytä sivunvaihdot, jos haluat käyttää samat sivunvaihdot kuin Wordissa, tai valitse Muunna palstanvaihdoiksi tai Ei vaihtoja.

Tuo sidottu grafiikka

Asetus säilyttää Word-asiakirjan sidotun grafiikan InCopyssa.

Tuo käyttämättömät tyylit

Asetus tuo kaikki tyylit Word-asiakirjasta, vaikka niitä ei käytettäisi tekstissä.

Muunna luettelomerkit ja numerot tekstiksi

Tuo luettelomerkit ja numerot merkkeinä. Kappaleen ulkoasu säilyy muuttumattomana. Numeroiduissa luetteloissa numeroita ei kuitenkaan päivitetä automaattisesti, kun luettelon kohtia muutetaan.

Jäljitä muutokset

Tämän valinnan seurauksena Word-asiakirjan jäljitä muutokset -merkinnät näkyvät InCopy-julkaisussa. Voit katsella jäljitettyjä muutoksia InDesignin juttueditorissa.

Tuo tyylit automaattisesti

Asetus tuo tyylit Word-asiakirjasta InDesign- tai InCopy-julkaisuun. Jos Tyylinimien ristiriidat -kohdan vieressä on keltainen varoituskolmio, vähintään yhdellä Word-asiakirjan kappale- tai merkkityylillä on sama nimi kuin InCopy-tyylillä.

Valitse asetus Kappaletyylien ristiriidat- ja Merkkityylien ristiriidat -valikosta, kun haluat määrittää tyylinimien ristiriitojen ratkaisutavat. Jos valitset Käytä InCopyn tyylin määritystä -asetuksen, tuodun tyylin teksti muotoillaan InCopyn tyylin pohjalta. Jos valitset Määritä InCopy-tyyli uudelleen -asetuksen, tuodun tyylin teksti muotoillaan Word-tyylin pohjalta ja myös kyseisellä Word-tyylillä muotoiltu nykyinen InCopy-teksti muuttuu. Jos valitset Automaattinen uudelleen nimeäminen -asetuksen, tuodut Word-tyylit nimetään uudelleen. Jos sekä InCopyssa että Wordissa on esimerkiksi tyyli Alaotsikko, tuodulle Word-tyylille annetaan nimi Alaotsikko_wrd_1, kun automaattinen uudelleen nimeäminen on valittuna.

Huomautus:

InCopy muuntaa kappale- ja merkkityylit, mutta ei luettelomerkittyjen ja numeroitujen luetteloiden tyylejä.  

Mukauta tyylien tuontia

Voit valita Tyylin osoittaminen -valintaikkunassa, mitä InCopy-tyyliä tuodussa asiakirjassa kunkin Word-tyylin kohdalla käytetään.

Tallenna oletusarvo

Asetus tallentaa nykyiset Wordin tuontiasetukset myöhempää käyttöä varten. Määritä tuontiasetukset, valitse Tallenna oletusarvo, kirjoita oletusarvon nimi ja valitse OK. Kun seuraavan kerran tuot Word-tyylin, voit valita Oletusarvo-valikosta luomasi oletusarvon. Jos haluat, että valittu oletusarvo toimii oletuksena Word-asiakirjojen tuleville tuonneille, valitse Määritä oletukseksi.

Tekstitiedoston tuontiasetukset

Jos valitset tekstitiedostoa sijoitettaessa Näytä tuontiasetukset, voit valita jonkin seuraavista asetuksista:

Merkistö

Asetus määrittää tekstitiedoston luomisessa käytetyn tietokonemerkistön (esimerkiksi ANSI, Unicode UTF8 tai Windows CE). Oletusarvoinen merkistö on InDesign- tai InCopy-oletuskielen ja -oletusalustan merkistö.

Asetus määrittää tekstitiedoston luomisessa käytetyn tietokonemerkistön (esimerkiksi ANSI, Unicode UTF8, Shift JIS tai Chinese Big 5). Oletusarvoinen merkistö on InDesign- tai InCopy-oletuskielen ja -oletusalustan merkistö.

Ympäristö

Tämä asetus määrittää, onko tiedosto luotu Windowsissa vai Macintoshissa.

Määritä sanasto

Asetus määrittää, mitä sanastoa tuodussa tekstissä käytetään.

Ylimääräiset rivinvaihdot

Määrittää, miten ylimääräiset rivinvaihdot tuodaan. Valitse Poista jokaisen rivin lopusta tai Poista kappaleiden välistä.

Korvaa

Korvaa määritetyn määrän välilyöntejä sarkaimella.

Käytä typografisia lainausmerkkejä

Asetus varmistaa, että tuodussa tekstissä käytetään vasemman- ja oikeanpuoleisia lainausmerkkejä (“ ”) ja heittomerkkejä (’) suorien lainausmerkkien (" ") ja heittomerkkien sijaan (').

Microsoft Excel -tuontiasetukset

Seuraavat asetukset ovat valittavissa Excel-tiedostoa tuotaessa:

Arkki

Asetus määrittää tuotavan taulukkosivun.

Näkymä

Asetus määrittää, tuodaanko mukautetut tai käyttäjäkohtaiset näkymät.

Solualue

Asetus määrittää solualueen kaksoispisteen (:) avulla (esimerkiksi A1:G15). Jos taulukossa on nimettyjä alueita, nimet näkyvät Solualue-valikossa.

Tuo kätketyt solut, joita ei ole tallennettu näkymään

Asetus koskee kaikkia Excel-taulukon kätkettyjä soluja.

Taulukko

Asetus määrittää, miten laskentataulukkotiedot näkyvät julkaisussa.

Muotoiltu taulukko

InCopy yrittää säilyttää Excelissä käytetyn muotoilun, mutta joidenkin solujen muotoilu saattaa hävitä. Jos laskentataulukko on linkitetty eikä upotettu, linkin päivittäminen ohittaa taulukkoon InCopyssa käytetyt muotoilut.

Muotoilematon taulukko

Taulukko tuodaan ilman laskentataulukon muotoiluja. Jos tämä vaihtoehto valitaan, taulukkotyyliä voidaan käyttää tuotuun taulukkoon. Jos muotoilet tekstiä kappale- ja merkkityylejä käyttämällä, muotoilu säilytetään, vaikka päivittäisit laskentataulukkoon osoittavan linkin.

Muotoilematon sarkainteksti

Taulukko tuodaan sarkaineroteltuna tekstinä, joka voidaan sitten muuntaa taulukoksi InDesignissa tai InCopyssa.

Muotoiltu vain kerran

InDesign säilyttää Excelissä käytetyn muotoilun alkuperäisessä tuonnissa. Jos laskentataulukko on linkitetty eikä upotettu, laskentataulukkoon tehdyt muotoilumuutokset ohitetaan linkitetyssä taulukossa, kun päivität linkin. Vaihtoehto ei ole käytettävissä InCopyssa.

Taulukon tyyli

Käytä määrittämääsi taulukkotyyliä tuotuun julkaisuun. Tämä vaihtoehto on käytettävissä vain, jos Muotoilematon taulukko -vaihtoehto on valittu.

Solun tasaus

Tämä asetus määrittää tuodun julkaisun solujen tasauksen.

Sisällytä avoin grafiikka

Asetus säilyttää Excel-asiakirjan sidotun grafiikan InCopyssa.

Sisällytettävien desimaalipaikkojen määrä

Määritä laskentataulukon lukujen desimaalipaikkojen määrä.

Käytä typografisia lainausmerkkejä

Asetus varmistaa, että tuodussa tekstissä käytetään vasemman- ja oikeanpuoleisia lainausmerkkejä (“ ”) ja heittomerkkejä (’) suorien lainausmerkkien (" ") ja heittomerkkien sijaan (').

Nimiöidyn tekstin tuontiasetukset

InCopyn muotoilutoimintoja käyttäviä tekstitiedostoja voi tuoda ja viedä nimiöity teksti -muodossa. Nimiöidyt tekstitiedostot ovat tekstitiedostoja, joissa on tietoja InCopyssa käytettävistä muotoiluista. Nimiöille voi määrittää lähes kaikki InCopy-jutun ominaisuudet, kuten kappale- ja merkkitason määritteet sekä erikoismerkit.

Lisätietoja tunnisteiden määrittämisestä on nimiöityä tekstiä käsittelevässä PDF-tiedostossa osoitteessa www.adobe.com/go/learn_id_taggedtext_cs5_fi (PDF).

Jos tuotava tiedosto on nimiöity tekstitiedosto ja Näytä tuontiasetukset -asetus on valittuna, valittavana on seuraavat asetukset:

Käytä typografisia lainausmerkkejä

Asetus varmistaa, että tuodussa tekstissä käytetään vasemman- ja oikeanpuoleisia lainausmerkkejä (“ ”) ja heittomerkkejä (’) suorien lainausmerkkien (" ") ja heittomerkkien sijaan (').

Poista tekstin muotoilu

Tämä asetus poistaa tuodusta tekstistä muotoilut, kuten kirjasimen, värin ja tyylin.

Tekstityylien ristiriitojen selvittäminen

Asetus määrittää, mitä merkki- tai kappaletyyliä käytetään, jos nimiöidyn tekstitiedoston ja InDesign-julkaisun tyylit ovat ristiriitaisia. Valitse Julkaisun määritys, jos haluat käyttää InDesign-julkaisun tyyliä. Valitse Merkityn tiedoston määritys, jos haluat käyttää nimiöidyssä tekstissä määritettyä tyyliä.

Näytä luettelo ongelmanimiöistä ennen sijoitusta

Näytä tunnistamattomien nimiöiden luettelo. Jos luettelo avautuu, voit peruuttaa toiminnon tai jatkaa tuontia. Jos jatkat, tiedoston ulkoasu saattaa poiketa suunnitellusta.

Buzzword-julkaisujen tuominen

Buzzword on web-pohjainen tekstieditori, jolla voi luoda ja tallentaa tekstitiedostoja web-palvelimelle. InCopy CS5:ssä voit tuoda ja viedä tekstejä Buzzword-julkaisuista.

Kun tuot Buzzword-julkaisun, luodaan URL-pohjainen linkki palvelimella olevaan Buzzword-julkaisuun. Kun Buzzword-julkaisua päivitetään InCopyn ulkopuolella, voit päivittää tuodun version InCopyn Linkit-paneelista. Jos teet näin, kaikki Buzzword-tekstiin InCopyssa tekemäsi muutokset poistetaan.

Huomautus:

Acrobat.comin Buzzword.sovellus on saatavana vain englanniksi, ranskaksi ja saksaksi.

 1. Valitse Tiedosto > Tuo Buzzwordista.

 2. Jos et ole vielä kirjautunut CS Liveen, napsauta Kirjaudu, anna sähköpostiosoitteesi ja salasanasi ja valitse Kirjaudu.

  Kun olet kirjautunut sisään, Buzzword-julkaisujen tuominen -valintaikkunassa näkyy Buzzword-julkaisut, jotka voit tuoda.

 3. Valitse yksi tai useita tuotavia julkaisuja tai liitä Buzzword-julkaisun URL-osoite Liitä URL -kenttään.

 4. Valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista ja valitse sitten OK.

  Näytä tuontiasetukset

  Jos valitset tämän vaihtoehdon, Buzzwordin tuontiasetukset -valintaikkuna avautuu, ennen kuin tuot tiedoston.

  Korvaa valittu kohde

  Valitsemalla tämän vaihtoehdon voit korvata julkaisussa käytössä olevan objektin.

  Linkki julkaisuun

  Valitsemalla tämän vaihtoehdon voit luoda linkin Buzzword-julkaisun ja sijoitetun tekstin välille. Jos luot linkin ja päivität Buzzword-julkaisua, tiedoston muokkaaminen ilmaistaan Linkit-paneelissa. Jos päivität linkin, InCopyn teksti päivitetään. Kaikki tekstiin InCopyssa tekemäsi muutokset kuitenkin menetetään.

  Käytä ruudukkomuotoa

  Alusta teksti ruudukon määritteiden mukaan uudelleen.

 5. Jos valitsit Näytä tuontiasetukset -asetuksen, määritä asetukset Buzzwordin tuontiasetukset -valintaikkunaan.

  Tämä valintaikkuna sisältää lähestulkoon samat valinnat kuin RTF-tuontiasetukset -valintaikkuna. Katso Microsoft Word - ja RTF-tuontiasetukset. Buzzwordissa ei ole tällä hetkellä tyyliominaisuuksia, joten tyylivalinnat eivät ole nyt käytettävissä.

 6. Voit luoda tekstikehyksen napsauttamalla tai vetämällä ladatun tekstin osoitinta.

Aasialaisen tekstin kirjoittaminen tekstisyötöllä

 1. Valitse Muokkaa > Asetukset > Tekstin lisäasetukset (Windows) tai InCopy > Asetukset > Tekstin lisäasetukset (Mac OS).
 2. Valitse Käytä tekstisyöttöä muussa kuin latinalaisessa merkistössä -asetus ja valitse sitten OK.

Jos järjestelmän tukema syöttömenetelmä on käytettävissä, voit käyttää sitä kaksi- ja nelitavuisten merkkien kirjoittamiseen. Tämä menetelmä on erityisen hyödyllinen aasialaisten merkkien kirjoittamiseen.

Voit syöttää aasialaista tekstiä erikoissyöttöohjelmalla suoraan tekstikehyksiin.

Adobe-logo

Kirjaudu sisään tiliisi