Juttujen näyttäminen

Raakateksti-, Juttu- ja Sivuasettelu-näkymän yleiskuvaus

InCopyssa jutulla on kolme näkymää: Raakateksti-, Juttu- ja Sivuasettelu-näkymä. Termit vastaavat perinteisessä julkaisutoiminnassa käytettäviä termejä.

Raakateksti-näkymä

Näyttää tekstin vastaavassa Adobe InDesign® -julkaisussa luotujen rivinvaihtojen kanssa. Jos teksti ei mahdu määritettyyn sivuasettelutilaan, ylijuoksevan tekstin osoitin näyttää kohdan, jossa InCopy-teksti ylittää tilan. Vaikka voit ottaa InCopyssa käyttöön eri muotoiluelementtejä (esimerkiksi kappaleiden sisennykset ja kirjasinkoon), nämä muodot eivät näy Raakateksti-näkymässä.

Raakateksti-näkymä

Juttu-näkymä

Kierrättää tekstin julkaisuikkunassa ja näyttää sen jatkuvana virtana. Tämä näkymä ei näytä tarkkoja rivinvaihtoja, joten voit keskittyä sisältöön. Jos teksti ei kuitenkaan mahdu määritettyyn sivuasettelutilaan, ylijuoksevan tekstin osoitin näyttää kohdan, jossa InCopy-teksti ylittää tilan. Tietoruutu näyttää Juttu-näkymää käytettäessä vain kappaletyylit. Rivinumerot eivät näy Juttu-näkymässä.

Juttu-näkymä avautuu oletusarvoisesti, kun luot uuden InCopy-jutun.

Huomautus:

Jos haluat muuttaa uuden julkaisun luonnissa käytettävää oletusnäkymää, sulje kaikki julkaisut ja valitse haluamasi oletusnäkymä Näytä-valikosta.

Juttu-näkymä

Sivuasettelu-näkymä

Teksti näkyy sellaisena kuin se tulostuu muotoiluineen. Kun synkronoit InCopyn InDesignin sivuasetteluun, voit tarkastella tekstiä kaikkien muiden InDesign-julkaisun sivuelementtien (kuten kehyksien, palstojen ja kuvien) yhteydessä.

Sivuasettelu-näkymässä voit lähentää ja loitontaa sivuasettelun eri osia ja tutkia työtäsi yksityiskohtaisemmin.

Sivuasettelu-näkymä

Raakateksti-, Juttu- ja Sivuasettelu-näkymien vuorotteleminen

 1. Tee jompikumpi seuraavista:
  • Valitse näkymä Näytä-valikosta.

  • Napsauta Raakateksti-, Juttu- tai Sivuasettelu-välilehteä muokkausalueen yläosassa.

Tietoja Raakateksti-näkymästä

Raakateksti-näkymässä tekstiä voi käsitellä tehokkaasti, koska sitä on helppo lukea ja koska siihen on helppo tehdä huomautuksia. Voit käyttää Raakateksti-näkymää myös tekstin sovittamiseen ja muihin tuotantoon liittyviin tehtäviin.

Kun avaat InDesign-julkaisun InCopyssa, Raakateksti-näkymän käyttäminen vastaa korjausvedosten käsittelyä tavanomaisessa ladonnassa. Teksti kiertää näyttöalueella täsmälleen samalla tavalla kuin lopullisessa InDesign-sivuasettelussa. Kaikki teksti näkyy yhdellä palstalla huolimatta siitä, montako palstaa sivuasettelussa on. Sivun-, kehyksen- ja palstanvaihdot näytetään rivillä, jonka keskellä lukee sana Sivunvaihto, Kehyksenvaihto tai Palstanvaihto.

Huomautus:

Kun yksi raja edustaa useita vaihtoja (esimerkiksi yhtäaikainen sivun- ja kehyksenvaihto), ohjelma näyttää tärkeimmäksi luokitellun vaihdon. Sivunvaihdot luokitellaan tärkeimmiksi vaihdoiksi ja palstanvaihdot vähiten tärkeiksi.

Raakateksti-näkymä sisältää Copyfit-vaihto-toiminnon, joka osoittaa kohdan, missä InCopy-teksti ylittää sille InDesignissa määritetyn tilan sivuasettelussa.

Raakateksti-näkymä näyttää tekstin oletusarvoisesti 12 pisteen koossa. Tekstiä voi olla helpompi lukea ja muokata, jos muutat kirjasinta, kokoa tai välistystä. Voit muuttaa myös taustan ja kirjasimen väriä.

Huomautus:

Kirjasimen näyttökokoa käytetään kaikissa jutuissa eikä vain yksittäisissä merkeissä, sanoissa tai kappaleissa.

Työtilan alaosassa oleva raakatekstin ja jutun ulkoasu -työkalurivi ohjaa useita asetuksia, joita kannattaa ehkä säätää usein julkaisua käsitellessä. Näitä asetuksia ovat seuraavat:

 • Näyttökirjasimen tyyppi ja koko

 • Näytön rivivälistys (riviväli 1, 1,5, 2 tai 3)

 • Näytä tai kätke rivinumero ja tyylisarakkeet

 • Mukauta raakatekstin ja jutun ulkoasun ohjaimia

Raakateksti- ja Juttu-näkymän mukauttaminen

Voit mukauttaa Raakateksti- ja Juttu-näkymää monella eri tavalla.

Raakateksti-näkymän näyttöasetusten muuttaminen

 1. Valitse asetus Raakatekstin ja jutun ulkoasu -työkaluriviltä. (Jos työkalurivi on kätkettynä, valitse Ikkuna > Raakatekstin ja jutun ulkoasu.) Työkalurivi tulee oletusarvoisesti näkyviin sovellusikkunan alareunaan.)
  Huomautus:

  On tärkeää ymmärtää, mikä ero on kirjasimen näyttökoon muuttamisella ja tekstin muotoilun käyttämisellä. Molemmat toiminnot voidaan suorittaa Raakateksti-näkymässä. Kirjasimen näyttökoon muuttaminen ei vaikuta siihen, miltä teksti näyttää julkaisussa. Sen sijaan tekstin muotoileminen muuttaa tekstin ulkoasua Sivuasettelu-näkymässä ja julkaisussa.

Raakateksti-näkymän näyttöasetusten määrittäminen

 1. Valitse Muokkaa > Asetukset > Raakatekstin ja jutun näyttö (Windows) tai InCopy > Asetukset > Raakatekstin ja jutun näyttö (Mac OS).
 2. Määritä Tekstin näyttöasetukset -osiossa seuraavat kohdat:

  Tekstin väri

  Säätää näyttöalueen tekstin väriä. Tekstin oletusväri on musta.

  Tausta

  Säätää näyttöalueen taustaväriä. Oletustaustaväri on valkoinen.

  Teema

  Määrittää oletustekstin ja taustavärit.

  Ohita esikatselukirjasin

  Voit näyttää yhden ylimääräisen kirjasimen käyttämällä oikeaa kirjasintyyppiä Raakateksti- ja Juttu-näkymässä. InCopy näyttää symbolit sekä Zapf Dingbats-, Webdings- ja Wingdings®-kirjasimet automaattisesti oikein ja ohittaa valitsemasi näyttökirjasimen.

  Ota pehmennys käyttöön

  Tasoittaa tekstin ja bittikarttakuvien epätasaisia reunoja pehmentämällä reuna- ja taustapikselien värivaihtelua. Vain reunapikselit muuttuvat, joten yksityiskohtia ei katoa. Voit valita käytettävän pehmennyksen tason. Oletusasetus tasoittaa tekstin harmaasävyillä. LCD-optimoitu-asetus käyttää värejä harmaan sävyjen sijaan ja toimii parhaiten vaalealla taustalla sijaitsevan mustan tekstin kanssa. Pehmeä-asetus käyttää harmaan sävyjä mutta tuottaa vaaleamman ja sumeamman ulkoasun.

  Kohdistinasetukset

  Ohjaavat kohdistimen näyttöä. Valittavissa on neljä kohdistinta. Valitse Vilkuta tai poista kohteen valinta.

Huomautus:

Raakatekstin ja jutun näyttö -asetukset vaikuttavat sekä Raakateksti- että Juttu-näkymään.

Tietosarakkeen näyttäminen ja kätkeminen

Tietosarake näkyy Raakateksti- ja Juttu-näkymässä julkaisuikkunan vasemmassa reunassa. Sarake sisältää vain luettavissa olevia tietoja kappaletyyleistä, rivinumeroista ja tekstin pystysyvyydestä. Alueelle ei voi kirjoittaa.

 1. Tee jokin seuraavista:
  • Jos haluat muuttaa vain nykyisen julkaisun näkymää, valitse Näytä > Näytä tietosarake tai Näytä > Kätke tietosarake.

  • Jos haluat muuttaa sovelluksen oletusnäkymää, sulje kaikki julkaisut ja valitse Näytä > Näytä tietosarake tai Näytä > Kätke tietosarake.

Huomautus:

Julkaisut on huomattavasti helpompi pitää yhdenmukaisina kappaletyylien avulla. Lisätietoja on tiimin käyttämissä työnkulkuoppaissa, joissa on projektia koskevia organisaation sisäisiä ohjeita.

Juttu-näkymän asetusten määrittäminen

Voit mukauttaa Juttu-näkymän näyttöä Asetukset-valintaikkunan Raakatekstin ja jutun näyttö -kohdassa.

 1. Valitse Muokkaa > Asetukset > Raakatekstin ja jutun näyttö (Windows) tai InCopy > Asetukset > Raakatekstin ja jutun näyttö (Mac OS).
 2. Määritä haluamasi asetukset.
 3. Valitse OK.

Kappaleenvaihtomerkin näyttäminen tai kätkeminen

Voit näyttää tai kätkeä kappaleenvaihtomerkit Raakateksti- ja Juttu-näkymässä. Uuden kappaleen alussa on nuolimerkki.

 1. Valitse Näytä > Näytä kappaleenvaihtomerkit tai Näytä > Piilota kappaleenvaihtomerkit.

Pystysyvyysviivaimen käyttäminen

Tekstiä kirjoitettaessa on joskus hyödyllistä tietää rivien lukumäärän lisäksi jutun fyysinen syvyys sellaisena kuin se näkyy Sivuasettelu-näkymässä. Pystysyvyysviivain piirtää viivaimen Raakateksti- ja Juttu-näkymän vasenta reunaa pitkin. Jokainen viivaimen jakomerkki tasataan tekstirivin alareunaan. Joka viidennen jakomerkin kohdalla näytetään arvo, joka ilmoittaa tekstin senhetkisen pystysyvyyden. Syvyys päivittyy dynaamisesti, kun julkaisun osan sivuasettelun koostaminen on valmis.

Syvyysmittaus käyttää Yksiköt ja lisäykset -kohdan pysty-yksiköiden asetusta.

Huomautus:

Myös ylijuoksevan tekstin syvyys lasketaan ja näytetään, mikä auttaa tekstin sovittamisessa.

 1. Napsauta Raakateksti- tai Juttu-välilehteä muokkausalueen yläosassa.
 2. Tee jompikumpi seuraavista:
  • Jos haluat näyttää tai kätkeä syvyysviivaimen, valitse Näytä > Näytä syvyysviivain tai Kätke syvyysviivain.

  • Jos haluat näyttää tai kätkeä tietosarakkeen, valitse Näytä > Näytä tietosarake tai Kätke tietosarake.

Sivuasettelu-näkymän yleiskuvaus

Näet Sivuasettelu-näkymässä tekstin ja muut elementit juuri sellaisina kuin ne on muotoiltu ja sijoiteltu InDesign-julkaisussa. Jutut on aseteltu kehyksiin siten kuin ne näkyvät InDesignissa.

Jos käsittelet linkitettyä juttua (hallittavaa juttua avoimessa InDesign-julkaisussa tai artikkelitiedostossa), et voi muokata jutun sivuasettelua InCopyssa. Voit käsitellä vain tekstiä ja tekstimääritteitä.

Jos käsittelet erillistä InCopy-julkaisua (itsenäistä InCopy-julkaisua, joka ei ole avoimen InDesign-julkaisun tai artikkelitiedoston sisällä), voit käsitellä tekstiä ja tekstimääritteitä sekä muuttaa sivukokoa Julkaisun asetukset ‑komennolla.

Sivuasettelu-näkymässä on enemmän työkaluja ja Näytä-valikon komentoja kuin muissa näkymissä. Voit katsella aukeamaa eri suurennuksilla käyttämällä käsityökalua, zoomaustyökalua ja zoomauskomentoja. Voit myös käyttää eri sivuasettelun apuvälineitä, kuten viivaimia, julkaisuruudukoita ja rivirekistereitä.

Huomautus:

Nämä tarkastelutoiminnot eivät vaikuta muotoiluun. Esimerkiksi zoomauksen käyttäminen sivunäkymän suurentamiseen ei muuta jutun ulkoasua InDesignissa tai tulostuksessa.

Tietoja kehyksistä

Näet käsiteltävän julkaisun sivulla Sivuasettelu-näkymässä vähintään yhden ruudun. Nämä tulostumattomat ruudut voivat sisältää tekstiä tai kuvia. Ne voivat olla myös tyhjiä. Ruudut edustavat kehyksiä eli tietyille elementeille sivuasettelussa varattuja tiloja. Jokainen kehys on määritetty sisältämään joko tekstiä tai kuvan. InDesign-julkaisun tai artikkelitiedoston ei-hallittavat jutut näkyvät himmeinä, mikä helpottaa niiden tunnistusta.

Tekstikehykset

Säätävät, missä jutut näkyvät ja miten suuren osan ne kattavat sivualueesta. Linkitettyjen juttujen kohdalla kehykset määrittää InDesign-käyttäjä. Jos juttua varten on varattu useita kehyksiä, kehyksen määritykset määrittävät, miten jutun teksti juoksee sivuasettelussa.

Grafiikkakehykset

Voivat toimia reunoina ja taustana sekä rajata tai peittää kuvia. Voit käsitellä kuvia kehysten sisällä InCopyssa ja voit nähdä InDesign-sivuasettelujen grafiikkakehykset käsitellessäsi linkitettyjä julkaisuja. Voit käsitellä myös sidotun grafiikan kehyksiä, mutta et muita grafiikkakehyksiä. (Lisätietoja: Sidotun grafiikan luominen.)

Tyhjät kehykset

Ovat paikkamerkkejä. Voit erottaa tyhjät tekstikehykset tyhjistä grafiikkakehyksistä ulkoasun perusteella. Tyhjä ruutu edustaa tyhjää tekstikehystä, ja X-merkin sisältävä ruutu edustaa tyhjää grafiikkakehystä. Voit lisätä tekstiä tyhjään tekstikehykseen vain, jos se on yhdistetty juttuun, joka on tuotu InCopyyn InDesignista. Voit myös tuoda tai liittää kuvia tyhjään grafiikkakehykseen InCopyssa.

Tyhjä tekstikehys (vasen) ja tyhjä grafiikkakehys (oikea)

Kehysten reunojen näyttäminen ja kätkeminen

Kehyksen reunojen kätkeminen kätkee myös tyhjän grafiikkakehyksen X-merkin.

Teksti- ja grafiikkakehykset kehyksen reunat näkyvissä (vasen) ja kätkettyinä (oikea)

 1. Valitse Sivuasettelu-näkymässä Näytä > Ekstrat > Näytä kehyksen reunat tai Näytä > Ekstrat > Kätke kehyksen reunat.

Julkaisujen tarkasteleminen

Voit lähentää tai loitontaa julkaisunäkymää zoomaustyökalun ja näyttöasetusten avulla.

Lähentäminen ja loitontaminen

Voit suurentaa ja pienentää sivunäkymää Sivuasettelu-näkymässä. Suurennuskerroin näkyy sovelluspalkissa.

 1. Tee jokin seuraavista toimista:
  • Jos haluat suurentaa jotakin aluetta, valitse zoomaustyökalu  ja napsauta haluamaasi aluetta. Napsautus suurentaa näkymää seuraavaan esimääritettyyn prosenttiin ja keskittää näkymän napsauttamaasi kohtaan. Kun suurennussuhde on suurin mahdollinen, zoomaustyökalun keskusta muuttuu tyhjäksi. Jos haluat loitontaa näkymää, aktivoi loitontamistyökalu pitämällä Alt-näppäintä (Windows) tai optionäppäintä (Mac OS) alhaalla ja napsauta pienennettävää aluetta. Napsautus pienentää näkymää edelliseen esimääritettyyn prosenttiin.

  • Jos haluat suurentaa näkymän seuraavaan esimääritettyyn prosenttiarvoon, aktivoi ikkuna, jota haluat tarkastella, ja valitse Näytä > Lähennä. Valitse Näytä > Loitonna, jos haluat pienentää näkymän edelliseen esimääritettyyn prosenttiarvoon.

  • Voit määrittää tietyn suurennustason kirjoittamalla tai valitsemalla arvon sovelluspalkin Zoomaa-ruutuun.

  • Lähennä näkymää pitämällä Alt-näppäintä (Windows) tai komentonäppäintä (Mac OS) alhaalla ja käyttämällä hiiren rullanäppäintä tai tunnistinta.

Tehokkaan zoomauksen käyttäminen

Tehokkaalla zoomauksella voit selata nopeasti julkaisun sivuja. Tartuntakäden avulla voit lähentää tai loitontaa ja selata koko julkaisua. Tämä toiminto on hyödyllinen etenkin pitkiä julkaisuja käsiteltäessä.

Tehokkaan zoomauksen käyttäminen edellyttää, että olet Sivuasettelunäkymässä.

 1. Valitse käsityökalu  .

  Voit ottaa tartuntatyökalun käyttöön myös pitämällä välilyöntinäppäintä tai Alt/Optio-näppäinyhdistelmää painettuna tekstitilassa.

 2. Kun tartuntatyökalu on aktiivisena, paina hiiripainiketta ja pidä sitä painettuna.

  Julkaisua loitonnetaan siten, että näet enemmän aukeamasta. Punainen ruutu ilmaisee näkymäalueen.

 3. Voit selata julkaisun sivuja vetämällä punaista ruutua hiiripainike painettuna. Voit muuttaa punaisen ruudun kokoa nuolinäppäimillä tai hiiren rullanäppäimellä.
 4. Vapauta hiiripainike, kun haluat lähentää uuteen alueeseen julkaisussa.

  Julkaisuikkuna palautuu alkuperäiseen zoomausprosenttiin tai punaisen ruudun kokoon.

Suurentaminen vetämällä

 1. Valitse zoomaustyökalu  .
 2. Valitse suurennettava alue vetämällä.
Huomautus:

Voit aktivoida lähentämistyökalun, vaikka olet käyttämässä toista työkalua, painamalla Ctrl- ja välinäppäintä (Windows) tai komento- ja välinäppäintä (Mac OS). Voit aktivoida loitontamistyökalun, vaikka olet käyttämässä toista työkalua, painamalla Ctrl-, Alt- ja välinäppäintä (Windows) tai komento-, optio- ja välinäppäintä (Mac OS).

Tekstivalinnan lähentäminen

Julkaisun näyttäminen 100 %:n koossa

 1. Tee jokin seuraavista toimista:
  • Kaksoisnapsauta zoomaustyökalua .

  • Valitse Näytä > Todellinen koko.

  • Kirjoita suurennustaso 100 % sovelluspalkin Zoomaa-ruutuun tai valitse arvo luettelosta.

Sivun, aukeaman tai taittopöydän sovittaminen aktiiviseen ikkunaan

 1. Tee jokin seuraavista toimista:
  • Valitse Näytä > Sovita sivu ikkunaan.

  • Valitse Näytä > Sovita aukeama ikkunaan.

  • Valitse Näytä > Koko taittopöytä.

ConnectNow’n käyttäminen

Adobe® ConnectNow on suojattu ja yksityinen online-kokoustila, jossa voit tehdä yhteistyötä muiden kanssa verkon välityksellä reaaliajassa. ConnectNow’n avulla voit jakaa tietokoneesi näytön ja lisätä siihen huomautuksia, osallistua keskusteluun ja käyttää integroitua äänitoimintoa kommunikointiin. Voit myös lähettää videota suorana lähetyksenä, jakaa tiedostoja, tallentaa muistiinpanoja ja hallita osallistujan tietokonetta.

ConnectNowta voi käyttää suoraan sovelluksen käyttöliittymästä.

 1. Valitse Tiedosto > Jaa oma näyttö.

 2. Anna Kirjaudu sisään Adobe CS Liveen ‑valintaikkunassa sähköpostiosoitteesi ja salasanasi ja napsauta Kirjaudu. Jos sinulla ei ole Adobe ID:tä, napsauta Luo Adobe ID ‑painiketta.

 3. Voit jakaa näytön napsauttamalla Jaa oman tietokoneen näyttö -painiketta keskellä ConnectNow-sovellusikkunaa.

Tarkemmat ohjeet ConnectNow’n käyttöön ovat Adobe ConnectNow’n ohjeessa.

Jos haluat katsella opetusvideon ConnectNow’n käytöstä, katso Ruudun jakaminen ConnectNow’lla (7:12). (Tämä on Dreamweaver-esitys.)

Adobe-logo

Kirjaudu sisään tiliisi