מאמר זה מפרט את בעיות התאימות הידועות שבהן אתה עלול להיתקל בעת הפעלת Illustrator CC ב-macOS 10.14 ‏(Mojave).

ההגדרה Dark appearance (מראה כהה) של macOS אינה מוחלת בתיבות הדו-שיח של קלט/פלט תחת File (קובץ)

בעת הפעלת ערכת הנושא Dark appearance (מראה כהה) ב-macOS באמצעותSystem Preferences (העדפות מערכת) > General (כללי), ערכת הנושא אינה מוחלת על תיבות הדו-שיח של תפריט File (קובץ) ב-Illustrator שמבצעות פעולות קלט ופלט. במקום זאת, תיבות דו-שיח אלו מוצגות בערכת הנושא Light (בהיר).

ניתן לפתוח את תיבות הדו-שיח של קלט/פלט תחת File (קובץ) דרך אפשרויות התפריט הבאות:

  • File (קובץ) > Open (פתיחה)
  • File (קובץ) > Export (ייצוא)
  • כל האפשרויות של File (קובץ) > Save (שמירה)
  • File (קובץ) > Place (מיקום)

היישומים GPU Sniffer ו-Safe Mode מעוגנים בנפרד ב-Dockbar

בעת הפעלת Illustrator, כל יישומי המפעיל שפועלים ברקע, כגון GPU Sniffer ו-Safe Mode, מעוגנים ב-Dockbar יחד עם Illustrator. ‏macOS מחשיב אותם כיישומים עצמאיים ומציג סמלים נפרדים עבורם ב-Dockbar.

כמעקף, בצע את השלבים להלן:

  1. עבור אל System Preferences (העדפות מערכת) > Dock
  2. בטל את הבחירה בתיבת הסימון Show recent applications in Dock (הצג יישומים אחרונים ב-Dock).