Trap presets

סקירת החלונית Trap Presets

הגדרת השמנה קבועה מראש היא אוסף של הגדרות השמנה שניתן להחיל על עמוד או על טווח עמודים במסמך. החלונית Trap Presets מספקת ממשק להזנת הגדרות השמנה ולשמירת הגדרות השמנה קבועות מראש. ניתן להחיל הגדרות השמנה קבועות מראש על עמודים מסוימים או על כל העמודים במסמך הנוכחי, או לייבא הגדרות השמנה קבועות מראש ממסמך InDesign אחר. אם לא תחיל הגדרת השמנה קבועה מראש על טווח עמודים המיועדים להשמנה, טווח עמודים זה ישתמש בהגדרת ההשמנה הקבועה מראש [ברירת מחדל].

הצגת הגדרות השמנה קבועות מראש

 1. אם החלונית Trap Presets אינה פתוחה, בחר Window ‏> Output ‏> Trap Presets.
 2. בחלונית Trap Presets, בצע אחד מהצעדים הבאים:
  • לחץ פעמיים על ההגדרה הקבועה מראש.

  • בחר בהגדרה הקבועה מראש, ובחר Preset Options מתפריט החלונית.

דחיסת רשימת הגדרות ההשמנה הקבועות מראש:

 1. בחלונית Trap Presets, בחר Small Panel Rows מתפריט החלונית.

זיהוי הגדרת השמנה קבועות מראש שאינן נמצאות בשימוש

 1. בחלונית Trap Presets, בחר Select All Unused מתפריט החלונית. מנוע ההשמנה מדגיש את כל ההגדרות הקבועות מראש (מלבד [Default] ו-[No Trap Preset]) שלא הוקצו למסמך הנוכחי. ניתן למחוק הגדרות קבועות מראש אלה בקלות.

יצירה או שינוי של קביעת השמנה מוגדרת מראש

 1. אם החלונית Trap Presets אינה פתוחה, בחר Window‏ ‏> Output‏ ‏> Trap Presets.
 2. בחר New Preset מתפריט החלונית ליצירת קביעה מוגדרת מראש, או לחץ פעמיים על קביעה מוגדרת מראש כדי לערוך אותה.
  הערה:

  לחיצה על הלחצן New Preset בתחתית החלונית Trap Presets יוצרת הגדרה קבועה מראש המבוססת על הגדרות ההשנה הקבועות מראש של [Default].

 3. ציין את האפשרויות הבאות, ולחץ על OK:

  Name

  הזן שם להגדרה הקבועה מראש. לא ניתן לשנות את השם של הגדרת ההשמנה הקבועה מראש [Default].

  Trap Width

  הקלד ערכים שמציינים את כמות החפיפה של צבעי הדפוס.

  Trap Appearance

  ציין אפשרויות לשליטה בצורת ההשמנה.

  Image

  ציין הגדרות הקובעות כיצד לבצע השמנה לתמונות bitmap מיובאות.

  Trap Thresholds

  הקלד ערכים שמציינים את התנאים שבהם מתבצעת השמנה. הערכים שעלייך להזין כאן מושפעים ממשתנים רבים. למידע נוסף, התייעץ עם ספק שירותי ההכנה לדפוס שלך.

ניהול הגדרות השמנה קבועות מראש

ניתן לשכפל, למחוק, לייבא ולהתאים אישית הגדרות השמנה קבועות מראש.

שכפול הגדרת השמנה קבועה מראש

 1. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • בחלונית Trap Presets, בחר הגדרה קבועה מראש, ובחר Duplicate Preset מתפריט החלונית.

  • גרור הגדרה קבועה מראש אל הלחצן New Preset בתחתית החלונית.

מחיקת הגדרת השמנה קבועה מראש

 1. בחלונית Trap Presets, בחר הגדרה קבועה מראש אחת או יותר, ולאחר מכן בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • לחץ על Delete.

  • בחר Delete Presets מתפריט החלונית.

 2. אם תתבקש להחליף הגדרת השמנה קבועה מראש, בחר הגדרה מתיבת הדו-שיח Delete Trap Preset המוצגת. תיבת דו-שיח זו מוצגת אם לפחות אחת מהגדרות ההשמנה הקבועות מראש שנבחרו הוקצתה לעמוד.
 3. לחץ על Yes כדי לאשר את המחיקה.
הערה:

לא ניתן למחוק את שתי ההגדרות הקבועות מראש המובנות: [Default] ו-[No Trap Preset].

ייבוא הגדרות קבועות מראש ממסמך אחר של InDesign

 1. בחלונית Trap Presets, בחר Load Trap Presets מתפריט החלונית.
 2. בחר קובץ InDesign ולחץ על הלחצן Open.

הקצאת קביעת השמנה מוגדרת מראש לעמודים

ניתן להקצות הגדרת השמנה קבועה מראש למסמך או לטווח עמודים במסמך. עמודים שאינם כוללים צבעים סמוכים יודפסו מהר יותר אם תבטל את ההשמנה בעמודים אלה. ההשמנה אינה מתבצעת עד שמדפיסים את המסמך.

הקצאות השמנה מפרטות את ההגדרות הקבועות מראש שהחלת על עמודים שונים; הקצאות ההשמנה מתעדכנות בכל פעם שלוחצים על הלחצן Assign.

 1. בחלונית Trap Presets, בחר Assign Trap Preset מתפריט החלונית.
 2. תחת Trap Preset, בחר בקביעה שברצונך להחיל.
 3. בחר בעמודים שעליהם ברצונך להחיל את הגדרת ההשמנה הקבועה מראש.
 4. לחץ על Assign ולאחר מכן לחץ על Done.
הערה:

אם תלחץ על Done מבלי ללחוץ על Assign, תיבת הדו-שיח תיסגר מבלי שיבוצעו שינויים כלשהם בהקצאות ההשמנה. הקצאות השמנה שבוצעו קודם לכן באמצעות הלחצן Assign יישמרו.

קביעת טווחי עמודים להשמנה

 1. בחלונית Trap Presets, בחר Assign Trap Preset מתפריט החלונית.
 2. תחת Trap Preset, בחר בהגדרה שברצונך להחיל על טווח העמודים.
 3. בחר Range, והקלד טווח אחד או יותר בסדר יורד. השתמש במקף לכל טווח, והפרד בין עמודים ובין טווחים באמצעות פסיקים, או פסיקים ורווחים. לדוגמה, 2‑4, 6, 9‑10, 12‑ הוא טווח חוקי.
 4. לחץ על Assign ולאחר מכן לחץ על Done.

לביטול טווח עמודים להשמנה, בחר Assign Trap Preset מתפריט החלונית, הקלד טווח עמודים, ובחר [ללא הגדרת השמנה קבועה מראש] מתפריט Trap Preset. לחץ על Assign ולאחר מכן לחץ על Done.

אפשרויות של קביעות השמנה מוגדרות מראש

ניתן לשנות אפשרויות של הגדרת השמנה קבועה מראש בכל פעם שאתה יוצר או עורך הגדרת השמנה קבועה מראש. אותן אפשרויות של הגדרות השמנה קבועות מראש זמינות ב-Acrobat וב-InDesign. ב-Acrobat, ניתן להציג קביעות השמנה מוגדרות מראש על-ידי בחירה ב-Tools ‏> Print Production >‏ Trap Presets. ב-InDesign, בחר Window ‏> Output ‏> Trap Presets.

רוחבי השמנה

רוחב ההשמנה הוא כמות החפיפה לכל השמנה. הבדלים במאפייני הנייר, בערכי צפיפות רשת ההדפסה ובתנאים של בית הדפוס מחייבים כמויות השמנה שונות. לקביעת רוחב ההשמנה המתאים לכל משימה, התייעץ עם בית הדפוס שלך.

‏Default‏

מציין את רוחב ההשמנה בנקודות להשמנת כל הצבעים מלבד אלה הכוללים שחור אחיד. ערך ברירת המחדל הוא 0p0.25.

Black

מציין את כמות התפשטות הצבע לתוך שחור אחיד, או את כמות הרחקת השחור – המרחק בין קצוות שחורים לבין צבעים שמתחתם בהשמנת צבעי שחור עשיר. ערך ברירת המחדל הוא 0p0.5. ערך זה נקבע במקרים רבים על פי 1.5 עד 2 מערך ברירת המחדל להשמנה.

ב-InDesign, הערך שתגדיר לצבע שחור יקבע את הערך לשחור אחיד או שחור עשיר, צבע פרוצס שחור (K) המעורבב עם צבעי דפוס אחרים לקבלת יתר אטימות וצבע אחיד יותר.

הערה:

‏‏(InDesign) אם תבחר באפשרות Application Built‑In Trapping, ותקבע רוחב השמנה Default או רוחב השמנה Black של יותר מארבע נקודות, הערך הסופי יוגבל לארבע נקודות. עם זאת, הערך שקבעת עדיין יוצג, מכיוון שאם תעבור ל-Adobe In‑RIP Trapping, ערכי השמנה גדולים מארבע נקודות יוחלו כפי שציינת.

מראה ההשמנה

חיבור הוא המקום שבו שתי השמנות נפגשות בנקודת סיום משותפת. ניתן לשלוט בצורה של החיבור החיצוני בין שני מקטעי השמנה ובחיבור בין שלוש השמנות.

Join Style

שולט בצורת החיבור החיצוני בין שני מקטעי השמנה. בחר Miter‏, Round ו-Bevel. ברירת המחדל היא Miter, התואמת תוצאות השמנה קודמות לשמירה על תאימות לגרסאות קודמות של מנגנון ההשמנה של Adobe.

דוגמאות לחיבורי השמנה, משמאל לימין: חיבור מחודד, חיבור מעוגל, חיבור משופע

End Style

שולט במפגש בין שלוש השמנות. Miter (ברירת מחדל) משנה את צורת ההשמנה כדי להרחיק אותה מהאובייקט המצטלב. האפשרות Overlap משפיעה על צורת ההשמנה שמופקת על ידי האובייקט עם דחיסות צבע הדפוס הנייטרלי הבהיר ביותר שמצטלב עם שניים או יותר אובייקטים כהים יותר. קצה ההשמנה הבהירה ביותר גולש סביב הנקודה שבה מצטלבים שלושת האובייקטים.

מבט מקרוב על דוגמאות לקצות השמנה: מחודד (משמאל) וחפיפה (מימין)

סף השמנה

Step

מציין את סף שינוי הצבע שבו נוצרת השמנה במנגנון ההשמנה. במשימות הדפסה מסוימות נדרשת השמנה להפרשי הצבעים הקיצוניים ביותר בלבד, ואילו באחרות נדרשת השמנה לשינויי צבע עדינים יותר. הערך Step מציין את המידה שבה רכיבים (כגון ערכי CMYK) של צבעים סמוכים צריכים להיות שונים זה מזה לפני ביצוע השמנה.

לשינוי המידה שבה רכיבי צבע הדפוס בצבעים סמוכים יכולים להשתנות לפני שהם יגרמו להשמנה של צבעים אלה, הגדל או הקטן את הערך Step בתיבת הדו-שיח New Trap Preset או Modify Trap Preset Options. ערך ברירת המחדל הוא 10%. לקבלת התוצאות הטובות ביותר, השתמש בערך שבין 8% ל-20%. אחוזים נמוכים מגבירים את הרגישות להבדלי צבע ויוצרים השמנות רבות יותר.

Black Color

מציין את הכמות המינימלית של צבע דפוס שחור שנדרשת לפני החלת הגדרת רוחב השמנה לשחור. ערך ברירת המחדל הוא 100%. לקבלת התוצאות הטובות ביותר, השתמש בערך שאינו קטן מ-70%.

Black Density

מציין את ערך הדחיסות הנייטרלית שבו או שמעליו מחשיב InDesign צבע דפוס כשחור. לדוגמה, אם ברצונך להשתמש בקביעת רוחב ההשמנה לשחור לצבע ספוט כהה, הזן כאן את ערך הדחיסות הנייטרלית. הערך נקבע בדרך כלל לערך הקרוב לערך ברירת המחדל 1.6.

Sliding Trap

קובע מתי מנגנון ההשמנה יתחיל לפעול סביב קו האמצע של גבול הצבע. הערך מתייחס ליחס שבין ערך הדחיסות הנייטרלית של הצבע הבהיר יותר, לבין ערך הדחיסות הנייטרלית של צבע סמוך כהה יותר. לדוגמה, קביעת ערך החלקת השמנה של 70% מזיזה את הנקודה שבה ההשמנה מתחילה להתבצע סביב קו האמצע אל המקום שבו הצבע הבהיר עולה על 70% מהצבע הכהה בדחיסות הנייטרלית (דחיסות נייטרלית של הצבע הבהיר מחולקת בדחיסות הנייטרלית של הצבע הכהה ‏> 0.70). עם צבעים בעלי דחיסות נייטרלית זהה ההשמנה תהיה תמיד סביב קו האמצע, אלא אם ערך החלקת ההשמנה נקבע על 100%.

Trap Color Reduction

מציין את המידה שבה משמשים רכיבים מצבעים סמוכים להפחתת צבע ההשמנה. אפשרות זו שימושית כדי למנוע מצבעים סמוכים מסוימים (כמו צבעים פסטליים) ליצור השמנה שאינה נאה לעין, שהיא כהה יותר מכל הצבעים. ערך Trap Color Reduction נמוך מ-100% מתחיל להבהיר את צבע ההשמנה; ערך Trap Color Reduction של 0% גורם להשמנה שהדחיסות הנייטרלית שלה שווה לדחיסות הנייטרלית של הצבע הכהה יותר.

השמנה של גרפיקה מיובאת

ניתן ליצור הגדרת השמנה קבועה מראש לשליטה בהשמנות בתמונות, ולשליטה בהשמנות בין תמונות bitmap (כגון תצלומים ותמונות שנשמרו בקובצי PDF עם רסטר) ואובייקטים וקטוריים, (כגון מתוכנית ציור וקובצי PDF וקטוריים). כל מנגנון השמנה מטפל בצורה שונה בגרפיקה מיובאת. חשוב להכיר בהבדלים אלה בשעת הגדרת אפשרויות ההשמנה.

Trap Placement

מספק אפשרויות כדי לקבוע היכן תתבצע ההשמנה בשעת השמנת אובייקטים וקטוריים (כולל אובייקטים שצוירו ב-InDesign) לתמונות bitmap. כל האפשרויות מלבד Neutral Density יוצרות קצוות עם עקביות חזותית. Center יוצר השמנה משני הצדדים בין אובייקטים לתמונות. Choke גורמת לאובייקטים לחפוף את התמונה הסמוכה. Neutral Density מחילה את אותם כללי השמנה המשמשים במקומות אחרים במסמך. השמנת אובייקט לתמונה עם ההגדרה Neutral Density עלולה לגרום לקצוות לא אחידים באופן בולט לעין, כשההשמנה עוברת מצד אחד של הקצה לצד השני. Spread גורם לתמונת bitmap לחפוף את האובייקטים הסמוכים.

Trap Objects To Images

מבטיח שאובייקטים וקטוריים (כגון מסגרות המשמשות כקווי מתאר) יושמנו לתמונות, תוך שימוש בהגדרות של Trap Placement. אם אובייקטים וקטוריים אינם חופפים לתמונות בטווח העמודים להשמנה, כדאי לשקול לבטל אפשרות זו כדי לזרז את ההשמנה של טווח עמודים זה.

Trap Images To Images

מפעיל השמנה לאורך הגבול בין תמונות bitmap חופפות או סמוכות. תכונה זו מופעלת כברירת מחדל.

Trap Images Internally

מפעילה השמנה בין צבעים בכל תמונת bitmap (לא רק במקומות שבהם היא נוגעת בגרפיקה וקטורית ובטקסט). השתמש באפשרות זו רק לעמודים שבהם יש תמונות פשוטות עם ניגוד גבוה, כגון צילומי מסכים או סרטים מצוירים. אל תסמן אפשרות זו לתמונות עם גוונים אחידים ותמונות מורכבות אחרות, מכיוון שייווצרו השמנות שאינן נאות לעין. תהליך ההשמנה יהיה מהיר יותר כשאפשרות זו אינה מסומנת.

Trap 1-Bit Images

מבטיח השמנה של תמונות של סיבית אחת לעצמים סמוכים. אפשרות זו אינה משתמשת בקביעות Image Trap Placement, מכיוון שתמונות של סיבית אחת משתמשות בצבע אחד בלבד. ברוב המקרים, השאר אפשרות זו מסומנת. במקרים מסוימים, למשל בתמונות של סיבית אחת עם רווחים גדולים בין הפיקסלים, בחירת אפשרות זו עלולה להכהות את התמונה ולהאט את ההשמנה.

הגדרת השמנות גולשות

 1. בחר New Preset מתפריט החלונית ליצירת קביעה מוגדרת מראש, או לחץ פעמיים על קביעה מוגדרת מראש כדי לערוך אותה.
 2. באזור Trap Thresholds, תחת Sliding Trap, הזן אחוז בין 0 ל-100, או השתמש בברירת המחדל, 70%. בערך של 0%, כל ההשמנות חוזרות לאפשרות ברירת המחדל של מרכז השורה. בערך של 100% השמנות גולשות מבוטלות, ומאלצות צבע אחד להתפשט לתוך צבע אחר, ללא קשר לדחיסות הנייטרלית של הצבעים הסמוכים.

אודות השמנת שחור

בשעת יצירה או עריכה של הגדרות קבועות מראש, הערך שתזין לצבע השחור יקבע איזה צבע ייחשב לשחור אחיד ולשחור עשיר. שחור עשיר הוא כל צבע שחור המשתמש ברשת תומכת – הוספה של צבע פרוצס אחד או יותר לחיזוק השחור.

הקביעה Black Color שימושית כאשר נדרש לפצות על תוספת נקודה קיצונית (כמו בשעת שימוש בחומרי הדפסה באיכות נמוכה). מצבים אלה גורמים לאחוזי שחור נמוכים מ-100% להיות מודפסים כאזורים אחידים. בעזרת שימוש ברשתות צבע שחור או שחור עשיר (שימוש ברשתות צבע של שחור אחיד) והפחתת ערך ההגדרה Black Color מערך ברירת המחדל של 100%, ניתן לפצות על רווחים בין נקודות ולהבטיח שמנגנון ההשמנה יחיל את ההשמנה ברוחב ובמיקום המתאימים לאובייקטים שחורים.

כשצבע מגיע לערך של Black Color, רוחב ההשמנה של Black מיושם על כל הצבעים הסמוכים, והשמנות עם מרחק ביטחון מיושמות על אזורים של שחור עשיר באמצעות רוחב ההשמנה של Black.

אם תמיכה ברשתות מורחבת עד לקצה האזור השחור, כל אי התאמה יגרום לקצוות של הרשתות התומכות להיחשף, דבר שייצור הילה לא רצויה או עיוות של קצות האובייקטים. מנגנון ההשמנה משתמש במרחק ביטחון בשעת מיקום השמנה לצבע שחור עשיר כדי לשמור שהרשתות התומכות יישמרו על מרחק קבוע מקצוות של אובייקטים עם צבעים הפוכים או בהירים בחזית, כך שהאובייקטים הבהירים ישמרו על חדות. ניתן לשלוט במרחק של רשתות תומכות מהקצוות של אזורים שחורים באמצעות ערך רוחב ההשמנה לצבע השחור.

הערה:

אם הרכיב שאתה מוסיף לו השמנה הוא רכיב דק, כגון מסגרת שחורה סביב גרפיקה, מנגנון ההשמנה ידרוס את רוחב ההשמנה של הצבע השחור ויגביל את ההשמנה למחצית מרוחב הרכיב הדק.

קביעת רוחב ההשמנה לצבעים קרובים לשחור

 1. בחר New Preset מתפריט החלונית ליצירת הגדרה קבועה מראש, או לחץ פעמיים על הגדרה קבועה מראש כדי לערוך אותה.
 2. באזור Trap Width, בשדה Black, הזן מרחק (בנקודות) שיקבע את מרחק ההרחבה של צבעים לצבע השחור, או את מרחק העצירה של מסכי תמיכה תחת שחור. בדרך כלל רוחב ההשמנה לשחור מוגדר להיות פי 1.5 עד 2 מרוחב ההשמנה של ברירת המחדל.
 3. קבע ערכים ל-Black Color ול-Black Density.
הערה:

לשימוש בתכונות השמנה לשחור, אזור הצבע חייב להשתמש בצבע דפוס עם דחיסות נייטרלית שווה ל-Black Density או גדולה ממנה, וצבע הדפוס חייב להופיע באחוזים שווים ל-Black Color או גדולים ממנו.

הדפסת ספרים עם קביעות השמנה מוגדרות מראש סותרות

ניתן להחיל הגדרת השמנה קבועה מראש אחת לגיליון פלט אחד, לדוגמה עמוד אחד. בדרך כלל אין זו בעיה. עם זאת, אם אתה מדפיס מסמכים מרובים בספר, ולכל מסמך או עמוד יש הגדרת השמנה קבועה מראש אחרת, InDesign יכול לפתור חלק מההתנגשויות בין הגדרות ההשמנה הקבועות מראש על-ידי סנכרון הגדרות קבועות מראש בין מסמכים:

 • אם המסמכים בספר משתמשים בהגדרות השמנה קבועות מראש ששמותיהן זהים, InDesign מקצה את ההגדרה הקבועה מראש המשמשת במסמך האב, בהנחה שבחרת באפשרות Trap Preset בתיבת הדו-שיח Synchronize Options.

 • תכונת הסנכרון הופכת את כל ההגדרות הקבועות מראש של מסמך האב לזמינות לשאר המסמכים בספר, אך אינה מקצה אותן; עלייך להקצות הגדרות השמנה קבועות מראש לכל אחד מהמסמכים, או להשתמש בהגדרת ההשמנה הקבועה מראש [Default]. ההגדרות הקבועות מראש מוצגות בתפריט Trap Preset בתיבת הדו-שיח Assign Trap Presets של המסמך.

הערה:

אם מחילים הגדרות השמנה קבועות מראש שונות על עמודים בכפולה, InDesign מכבד כל אחת מהגדרות ההשמנה הקבועות מראש.

 Adobe

קבל עזרה במהירות ובקלות

משתמש חדש?