אודות העדפות ואפשרויות ברירת מחדל

העדפות כוללות הגדרות כמו מיקומי חלוניות, אפשרויות מדידה ואפשרויות תצוגה של גרפיקה וטקסט. הגדרות העדפות מציינות את ההתנהגות הראשונית של מסמכים ואובייקטים ב-InDesign.

הגדרת העדפות כלליות

סעיף זה מכסה הגדרת העדפות בכרטיסייה General בתיבת הדו-שיח Preferences. לקבלת מידע על העדפות נוספות, חפש את ההגדרה המתאימה.

 1. בחר Edit‏ ‏> Preferences‏ ‏> General‏ (Windows) או InDesign‏ ‏> Preferences‏ ‏> General‏ (Mac OS), ובחר בסוג ההעדפות שברצונך להגדיר.
 2. בחלק Page Numbering, בחר שיטת מספור עמודים בתפריט View. ‏(ראה הצגת מספור מוחלט או מספור מקטעים בחלונית Pages).
 3. בחלק Font Downloading and Embedding, ציין ערך סף שמעליו יישמרו תת-ערכות גופנים על בסיס מספר הגליפים שהגופן מכיל. הגדרה זו משפיעה על אפשרויות הורדת גופנים בתיבות הדו-שיח Print ו-Export.
 4. במקטע When Scaling, ניתן לקבוע כיצד עצמים שגודלם השתנה ישתקפו בחלוניות, וכיצד יתנהג התוכן במסגרות שגודלן השתנה.
  • בחר Apply To Content אם ברצונך שגודל הנקודה ישתנה כשמשנים גודל של מסגרת טקסט. ‏‏(ראה שינוי קנה מידה של טקסט). אם בוחרים באפשרות זו כשמשנים קנה מידה של מסגרת גרפית, גודל התמונה באחוזים משתנה, אך המסגרת חוזרת ל-100%. ‏‏(ראה שינוי קנה מידה של אובייקטים).

  • בחר Adjust Scaling Percentage כדי להציג את גודל הנקודה המקורי עם גודל הנקודה החדש בסוגריים בשעת שינוי קנה מידה של טקסט. אם אפשרות זו נבחרה כשמשנים קנה מידה של גרפיקה, הגודל באחוזים של המסגרת והתמונה ישתנה.

 5. לחץ על הלחצן Reset All Warning Dialogs להצגת כל האזהרות, כולל האזהרות שסימנת ככאלה שלא יוצגו. ‏(בשעת הופעת אזהרות, ניתן לסמן תיבת סימון ולמנוע מהן להופיע שנית).

הגדרת ברירות מחדל

שינוי הגדרות במצב שבו אין אף מסמך פתוח גורם לשינוי ברירות המחדל למסמכים חדשים. אם יש מסמך פתוח בשעת שינוי הגדרות, השינויים משפיעים על מסמך זה בלבד.

באופן דומה, שינוי הגדרות במצב שבו לא נבחר אף אובייקט גורם לשינוי ברירות המחדל לאובייקטים חדשים.

שינוי הגדרות ברירת מחדל למסמכים חדשים

 1. סגור את כל המסמכים.
 2. שנה פריטי תפריט או הגדרות בחלוניות ובתיבות דו-שיח.

הערה:

אם אתה משתמש באותו גודל עמוד ובאותה שפה ברוב המסמכים, תוכל לשנות הגדרות ברירת מחדל אלה כשכל המסמכים סגורים. לדוגמה, כדי לשנות את גודל העמוד המהווה ברירת מחדל, סגור את כל המסמכים, בחר File ‏> Document Setup ובחר גודל עמוד רצוי. להגדרת מילון ברירת המחדל, סגור את כל המסמכים, בחר Edit‏ ‏> Preferences‏ ‏> Dictionary‏ (Windows) או InDesign‏ ‏> Preferences‏ ‏> Dictionary‏ (Mac OS), ובחר אפשרות בתיבה Language.

בחירת הגדרות ברירת מחדל לאובייקטים חדשים במסמך

 1. כשמסמך פתוח, בחר Edit >‏ Deselect All.
 2. שנה פריטי תפריט או הגדרות בחלוניות ובתיבות דו-שיח.

שחזור כל ההעדפות והגדרות ברירת המחדל

כש-InDesign מתנהג בצורה מוזרה, מחיקת העדפות (פעולה הנקראת גם "העברת העדפות לפח האשפה" או "הסרת העדפות") פותרת את הבעיה לעתים קרובות.

מומלץ ליצור עותק גיבוי של קובצי ההעדפות הנקראים InDesign Defaults ו-InDesign SavedData. במקום להסיר את ההעדפות, באפשרותך להעתיק קובצי גיבוי אלה אל קובצי ההעדפות הפגומים הבעייתיים וכך לא לאבד התאמות אישיות.

Mike Witherell מספק רשימה מפורטת של הקבצים שהושפעו כאשר אתה משחזר העדפות ב-קביעות מוגדרות מראש של Adobe InDesign‏ ‏(PDF, אנגלית בלבד).

 1. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • (Windows) הפעל את InDesign, והקש Shift+Ctrl+Alt. לחץ על Yes בתשובה לשאלה האם ברצונך למחוק את קובצי ההעדפות שלך.

  • (Mac OS) הפעל את InDesign תוך כדי הקשה על Shift+Option+Command+Control. לחץ על Yes כאשר אתה נשאל אם ברצונך למחוק את קובצי ההעדפות שלך.

העדפות תוכנית והגדרות ברירת מחדל שונות מאוחסנות בקובצי ההעדפות של Adobe InDesign. קבצים אלה, לרבות הקובץ InDesign Defaults, נשמרים בכל פעם שאתה יוצא מ-InDesign. עבור מחיקה או שינוי שם באופן ידני, המיקומים של קובצי ההעדפות הם כדלקמן:

 • Mac OS

  נתונים שמורים של InDesign

  Users/[user]/Library/Caches/Adobe InDesign/Version [version]/InDesign SavedData

  ברירות מחדל של InDesign

  Users/[user]/Library/Preferences/Adobe InDesign/Version [version]/InDesign Defaults

 • Windows XP

  נתונים שמורים של InDesign

  ‎\Documents and Settings\[username]\Local Settings\Application Data\Adobe\InDesign\Version [version]\Caches

  ברירות מחדל של InDesign

  ‎\Documents and Settings\[username]\Application Data\Adobe\InDesign\Version [version]‎

 • Windows Vista או Windows 7

  נתונים שמורים של InDesign

  Users\[username]\AppData\Roaming\Adobe\InDesign\Version [version]\Caches\InDesign SavedData

  ברירות מחדל של InDesign

  C:\Users\[username]\AppData\Roaming\Adobe\InDesign\Version [version]\InDesign Defaults

אודות סגנונות והגדרות קבועות מראש ב-InDesign

ניתן לשמור הגדרות לשימוש חוזר, כולל הגדרות לפריטים הבאים:

באופן כללי, שנה את הגדרות התכונה בתיבת הדו-שיח, ולאחר מכן שמור את ההגדרות. סגנונות והגדרות קבועות מראש נשמרים במסמך שבו הם נוצרו. ניתן להשתמש בהגדרות ממסמך אחר על-ידי ייבוא או טעינה של הסגנונות וההגדרות הקבועות מראש ממסמך זה. בנוסף, את מרבית ההגדרות הקבועות מראש ניתן לייצא או לשמור בקובץ נפרד ולהפיץ למחשבים אחרים.

Mike Witherell מספק רשימה מפורטת של קביעות מוגדרות מראש ב-קביעות מוגדרות מראש של Adobe InDesign‏ ‏(PDF, אנגלית בלבד).

ניתן גם לשתף בסגנונות ובהגדרות קבועות מראש בין כל המסמכים בקובץ ספר. למידע נוסף, ראה סנכרון מסמכי ספר.

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת