מדריך למשתמש ביטול

הגדרת העדפות

 1. מדריך למשתמש של InDesign
 2. הכרת InDesign
  1. מבוא ל-InDesign
   1. מה חדש ב-InDesign
   2. דרישות מערכת
   3. שאלות נפוצות
   4. שימוש בספריות Creative Cloud
  2. סביבת עבודה
   1. עקרונות עבודה בסיסיים בסביבת עבודה
   2. Toolbox
   3. הגדרת העדפות
   4. סביבת עבודה מבוססת מגע
   5. קיצורי מקשים המוגדרים כברירת מחדל
   6. שחזור מסמך וביטול פעולה
   7. ההרחבה Capture
 3. צור ופרוס מסמכים
  1. מסמכים ודפים
   1. יצירת מסמכים
   2. עבודה עם דפי מאסטר
   3. עבודה עם דפי מסמך
   4. הגדרת גודל עמוד, שוליים וגלישה
   5. עבודה עם קבצים ותבניות
   6. יצירת קובצי ספרים
   7. הוספת מספור עמודים בסיסי
   8. מספור עמודים, פרקים ומקטעים
   9. המרת מסמכי QuarkXPress ו-PageMaker
   10. שיתוף תוכן
   11. הבנת תהליך עבודה בסיסי של ניהול קבצים
   12. שמירת מסמכים
  2. רשתות
   1. רשתות
   2. עיצוב רשתות
  3. עזרי פריסה
   1. סרגלים
 4. הוספת תוכן
  1. טקסט
   1. הוספת טקסט למסגרות
   2. שרשור טקסט
   3. תכונות של עברית וערבית ב-InDesign
   4. יצירת טקסט על נתיב
   5. תבליטים ומספור
   6. גליפים ותווים מיוחדים
   7. יצירת טקסט
   8. משתני טקסט
   9. יצירת קודי QR
   10. עריכת טקסט
   11. יישור טקסט
   12. גלישת טקסט סביב אובייקטים
   13. אובייקטים מעוגנים
   14. תוכן מקושר
   15. עיצוב פסקאות
   16. עיצוב תווים
   17. Find/Change
   18. בדיקת איות ומילוני שפות
  2. טיפוגרפיה
   1. שימוש בגופנים ב-InDesign
   2. צימוד אותיות וריווח טקסט
  3. עיצוב טקסט
   1. עיצוב טקסט
   2. כרטיסיות וכניסות
  4. בדיקת טקסט
   1. מעקב אחר שינויים ובדיקת שינויים
   2. הוספת הערות עורך ב-InDesign
   3. ייבוא הערות PDF
  5. הוספת הפניות
   1. יצירת תוכן עניינים
   2. הערות שוליים
   3. יצירת אינדקס
   4. הערות סיום
   5. כתוביות
  6. סגנונות
   1. סגנונות פסקה ותו
   2. סגנונות אובייקטים
   3. אות פתיח וסגנונות מקוננים
   4. עבודה עם סגנונות
   5. ריווח שורות
  7. טבלאות
   1. עיצוב טבלאות
   2. יצירת טבלאות
   3. סגנונות טבלה ותא
   4. בחירה ועריכה של טבלאות
   5. משיחות ומילויים של טבלאות
  8. אינטראקטיביות
   1. היפר-קישורים
   2. מסמכי PDF דינמיים
   3. סימניות
   4. לחצנים
   5. טפסים
   6. הנפשה
   7. הפניות מקושרות
   8. מבנה בקובצי PDF
   9. מעברי דפים
   10. סרטים וצלילים
   11. טפסים
  9. גרפיקה
   1. הבנת נתיבים וצורות‬
   2. ציור באמצעות הכלי Pencil
   3. ציור באמצעות הכלי Pen
   4. החלת הגדרות קו (משיחה) 
   5. נתיבים מורכבים וצורות מורכבות
   6. עריכת נתיבים
   7. נתיבי מסיכה
   8. שינוי מראה של פינה
   9. יישור ופיזור של אובייקטים
   10. גרפיקה מקושרת ומוטבעת
   11. שילוב נכסי AEM
  10. צבע ושקיפות
   1. החלת צבע
   2. שימוש בצבעים מגרפיקה מיובאת
   3. עבודה עם דוגמיות צבע
   4. ערבוב צבעי דפוס
   5. רשתות צבע
   6. הבנת צבעי ספוט וצבעי פרוצס‬
   7. מיזוג צבעים
   8. מעברי צבע
   9. שיטוח גרפיקה הכוללת שקיפות
   10. הוספת אפקטי שקיפות
 5. Share
  1. שתף ועבוד בשיתוף עם אחרים        
  2. שיתוף לצורך בדיקה
  3. בדיקת מסמך InDesign משותף
  4. ניהול משוב 
 6. פרסום
  1. ‏‫ייצוא ופרסום
   1. פרסום מקוון
   2. ייצוא תוכן עבור EPUB
   3. אפשרויות Adobe PDF
   4. ייצוא תוכן אל HTML
   5. ייצוא אל Adobe PDF
   6. ייצוא לפורמט JPEG
   7. ייצוא HTML
   8. סקירה כללית של DPS ושל AEM Mobile
  2. הדפסה
   1. הדפסת חוברות
   2. סימונים וגלישות של מדפסת
   3. הדפסת מסמכים
   4. צבעי דפוס, הפרדה וקצב רענון מסך
   5. הדפסת רכב
   6. יצירת קובצי PostScript ו-EPS
   7. בדיקת תקינות של קבצים לפני המסירה
   8. ‏‫הדפסת תמונות ממוזערות ומסמכים בגודל חריג
   9. הכנת קובצי PDF לספקי שירות
   10. הכנה להפרדות הדפסה
 7. הרחב את InDesign
  1. אוטומציה
   1. מיזוג נתונים
   2. תוספים
   3. שימוש בהרחבה Adobe Capture ב-InDesign
   4. כתיבת סקריפטים

אודות העדפות ואפשרויות ברירת מחדל

העדפות כוללות הגדרות כמו מיקומי חלוניות, אפשרויות מדידה ואפשרויות תצוגה של גרפיקה וטקסט. הגדרות העדפות מציינות את ההתנהגות הראשונית של מסמכים ואובייקטים ב-InDesign.

הגדרת העדפות כלליות

סעיף זה עוסק בהגדרת העדפות בכרטיסייה General בתיבת הדו-שיח Preferences. למידע על העדפות נוספות יש לחפש את ההגדרה המתאימה.

 1. יש לבחור Edit‏ ‏> Preferences‏ ‏> General‏ (Windows) או InDesign‏ ‏> Preferences‏ ‏> General‏ (Mac OS), ולבחור בסוג ההעדפות שרוצים להגדיר.
 2. בחלק Page Numbering, יש לבחור שיטת מספור דפים בתפריט View. ‏(לפרטים: הצגת מספור מוחלט או מספור מקטעים בחלונית Pages).
 3. במקטע Font Downloading and Embedding, יש לציין ערך סף שמעליו יישמרו תת-ערכות גופנים על בסיס מספר הגליפים שהגופן מכיל. הגדרה זו משפיעה על אפשרויות הורדת גופנים בתיבות הדו-שיח Print ו-Export.
 4. במקטע When Scaling, ניתן לקבוע איך אובייקטים שגודלם השתנה ישתקפו בחלוניות, ואיך יתנהג התוכן במסגרות שגודלן השתנה.
  • יש לבחור Apply To Content אם רוצים שגודל הנקודה ישתנה כשמשנים את קנה המידה של מסגרת טקסט. ‏‏(לפרטים:שינוי קנה מידה של טקסט). אם בוחרים באפשרות זו כשמשנים קנה מידה של מסגרת גרפית, גודל התמונה באחוזים משתנה, אך המסגרת חוזרת ל-100%. ‏‏(לפרטים:שינוי קנה מידה של אובייקטים).

  • יש לבחור Adjust Scaling Percentage כדי להציג את גודל הנקודה המקורי עם גודל הנקודה החדש בסוגריים כשמשנים קנה מידה של טקסט. אם אפשרות זו נבחרה כשמשנים קנה מידה של גרפיקה, הגודל באחוזים של המסגרת והתמונה ישתנה.

 5. יש ללחוץ על הלחצן Reset All Warning Dialogs להצגת כל האזהרות, כולל האזהרות שסימנת ככאלה שלא יוצגו. ‏(עם הופעת אזהרות, ניתן לסמן תיבת סימון ולמנוע מהן להופיע שנית).

התאמה אישית עבור קנה מידה של ממשק המשתמש

ניתן להגדיר העדפות קנה מידה ב-InDesign לקבלת קנה מידה אחיד של ממשק המשתמש על בסיס רזולוציית המסך. רכיבי ממשק המשתמש מקבלים קנה מידה בהתאם, כדי לאפשר צפייה נוחה במסכים בעלי רזולוציה גבוהה. בעת הפעלת InDesign עם הגדרות העדפות חדשות, הוא מזהה את רזולוציית המסך שלך ומתאים את קנה המידה של ממשק המשתמש של היישום בהתאם.

הערה: שינוי קנה מידה של ממשק משתמש אינו נתמך במסכים בעלי רזולוציה נמוכה.

לקביעת קנה מידה של ממשק המשתמש:

 • (Win) יש לבחור Edit >‏ Preferences >‏ User Interface Scaling
 • (macOS) יש לבחור InDesign >‏ Preferences >‏ User Interface Scaling

בתיבת הדו-שיח User Interface Scaling ניתן להשתמש באפשרויות הבאות להתאמה אישית של הממשק:

 • UI: התאם את מחוון שינוי קנה המידה של ממשק המשתמש כדי להגדיל או להקטין את קנה המידה של ממשק המשתמש בהתבסס על הדרישה שלך. באופן כללי, מסכים בעלי רזולוציה גבוהה דורשים גורם שינוי קנה מידה גבוה יותר. תצוגה מקדימה של ממשק המשתמש שעבר שינוי קנה מידה מופיעה ליד המחוון. הפעל מחדש את InDesign כדי להחיל את ההגדרות המעודכנות. אם תבחר להפעיל מחדש במועד מאוחר יותר, השינויים ייכנסו לתוקפם בפעם הבאה שתפעיל את InDesign. 
  מספר העצירות שמוצגות במחוון תלוי ברזולוציית המסך. עצירות רבות יותר יהיו מוצגות עבור רזולוציות גבוהות יותר.
 • Cursor: כאשר מופעל (ON כברירת מחדל), אפשרות זו משנה את קנה המידה של סמלי הסמן באופן יחסי לממשק המשתמש.
 • Anchor Points, Handle, and Bounding Box Display Size: התאם את המחוון כדי לשנות את קנה המידה של גודל התצוגה עבור נקודות עיגון, נקודות אחיזה לכיוון והתיבה התוחמת.

הגדרת ברירות מחדל

שינוי הגדרות במצב שבו אין אף מסמך פתוח גורם לשינוי ברירות המחדל למסמכים חדשים. אם יש מסמך פתוח כשמשנים הגדרות, השינויים משפיעים על מסמך זה בלבד.

באופן דומה, שינוי הגדרות במצב שבו לא נבחר אף אובייקט גורם לשינוי ברירות המחדל לאובייקטים חדשים.

שינוי הגדרות ברירת מחדל למסמכים חדשים

 1. סגור את כל המסמכים.
 2. שנה פריטי תפריט או הגדרות בחלוניות ובתיבות דו-שיח.
הערה:

אם משתמשים באותו גודל דף ובאותה שפה ברוב המסמכים, ניתן לשנות הגדרות ברירת מחדל אלה כשכל המסמכים סגורים. לדוגמה, כדי לשנות את גודל הדף המהווה ברירת מחדל, יש לסגור את כל המסמכים, לבחור File ‏> Document Setup ולבחור גודל דף רצוי. להגדרת מילון ברירת המחדל, יש לסגור את כל המסמכים, לבחור Edit‏ ‏> Preferences‏ ‏> Dictionary‏ (Windows) או InDesign‏ ‏> Preferences‏ ‏> Dictionary‏ (Mac OS), ולבחור אפשרות בתפריט Language.

ציון הגדרות ברירת מחדל לאובייקטים חדשים במסמך

 1. כשמסמך פתוח, יש לבחור Edit >‏ Deselect All.
 2. שנה פריטי תפריט או הגדרות בחלוניות ובתיבות דו-שיח.

שחזור כל ההעדפות והגדרות ברירת המחדל

אם InDesign מתנהג בצורה מוזרה, מחיקת העדפות (פעולה הנקראת גם "העברת העדפות לפח האשפה" או "הסרת העדפות") פותרת את הבעיה לעתים קרובות.

מומלץ ליצור עותק גיבוי של קובצי ההעדפות הנקראים InDesign Defaults ו-InDesign SavedData. במקום להסיר את ההעדפות, ניתן להעתיק קובצי גיבוי אלה אל קובצי ההעדפות הפגומים הבעייתיים וכך לא לאבד התאמות אישיות.

מייק וית'רל מציג רשימה מפורטת של הקבצים שהושפעו כשמשחזרים העדפות במאמר Adobe InDesign Presets‏ ‏(PDF, אנגלית בלבד).

עליך לבצע את הצעדים הבאים בהתאם למערכת ההפעלה שלך: 

 • Windows: יש להפעיל את InDesign ואז ללחוץ על Shift‏+Ctrl‏+Alt. יש ללחוץ על Yes לשאלה האם ברצונך למחוק את קובצי ההעדפות.

 • macOS: בעת הלחיצה על Shift‏+Option‏+Command+Control, יש להפעיל את InDesign. לחץ על Yes כאשר אתה נשאל אם ברצונך למחוק את קובצי ההעדפות שלך.

העדפות תוכנית והגדרות ברירת מחדל שונות מאוחסנות בקובצי ההעדפות של Adobe InDesign. קבצים אלה, לרבות הקובץ InDesign Defaults, נשמרים בכל פעם שאתה יוצא מ-InDesign. למחיקה או שינוי שם באופן ידני, המיקומים של קובצי ההעדפות והמטמון הם:

הערה:

יש להחליף את [#] במספר גרסת המוצר, כמו 15.0 או 14.0. יש להחליף את [language] באזור לבחירתך, כמו en_US או jp_JP. 

 

macOS

Windows

העדפות

~/Library/Preferences/Adobe InDesign/Version [#]

 • Windows 10 או ‏7, ‏או ‏Vista: ‏%USERPROFILE%\AppData\Roaming\Adobe\InDesign\Version [מס']
 • Windows XP:
  %USERPROFILE%\Application Data\Adobe\InDesign\Version [מס']

מטמון

~/Library/Caches/Adobe InDesign/Version [#]

 • Windows 10 או 7, או Vista: 
  %USERPROFILE%\AppData\Local\Adobe\InDesign\Version [מס']
 • Windows XP:
  %USERPROFILE%\Application Data\Adobe\InDesign\Version [#]

ברירות מחדל של InDesign

~/Library/Preferences/Adobe InDesign/Version [מס']
/[שפה]/InDesign Defaults

 • Windows 10 או 7, או Vista: 
  %USERPROFILE%\AppData\Roaming\Adobe\InDesign\Version [מס']
  \[שפה]\InDesign Defaults
 • Windows XP:
  %USERPROFILE%\Application Data\Adobe\InDesign\Version [מס']\[שפה]\InDesign Defaults

InDesign SavedData

~/Library/Caches/Adobe InDesign/Version [מס']
/[שפה]/Caches/InDesign SavedData

 • Windows 10 או 7, או Vista: 
  %USERPROFILE%\AppData\Local\Adobe\InDesign\Version [מס']
  \[שפה]\Caches\InDesign SavedData
 • Windows XP:
  %USERPROFILE%\Application Data\Adobe\InDesign\Version [מס']\[שפה]\Caches\InDesign SavedData

הערה:

יצירה מחדש של קובצי ההעדפות של InDesign תחזיר את ההגדרות לברירת המחדל שלהן, כך שהגדרות מותאמות אישית ייאבדו. 

על סגנונות וקביעות מוגדרות מראש של InDesign

ניתן לשמור הגדרות לשימוש חוזר, כולל הגדרות לפריטים הבאים:

באופן כללי, יש לשנות את הגדרות התכונה בתיבת הדו-שיח, ואז לשמור את ההגדרות. סגנונות וקביעות מוגדרות מראש נשמרים במסמך שבו הם נוצרו. ניתן להשתמש בהגדרות ממסמך אחר ע"י ייבוא או טעינה של סגנונות וקביעות מוגדרות מראש מאותו מסמך. בנוסף, את מרבית הקביעות המוגדרות מראש ניתן לייצא או לשמור בקובץ נפרד ולהפיץ למחשבים אחרים.

Mike Witherell מספק רשימה מפורטת של קביעות מוגדרות מראש במאמר Adobe InDesign Presets‏ ‏(PDF, אנגלית בלבד).

ניתן גם לשתף בסגנונות ובקביעות מוגדרות מראש בין כל המסמכים בקובץ ספר. למידע נוסף: סנכרון מסמכי ספר.

לוגו של Adobe

כניסה לחשבון