עבודה עם XML

Adobe InDesign CS5 הוא אחד מיישומים רבים שיכולים ליצור XML ולהשתמש בו. לאחר תיוג תוכן בקובץ InDesign, תוכל לשמור ולייצא את הקובץ כ- XML כך שניתן יהיה לשנות את ייעודו בקובץ InDesign אחר או ביישום אחר. באופן דומה, ניתן לייבא קובץ XML ל- InDesign ולהורות ל- InDesign להציג ולעצב נתוני XML בכל דרך שתבחר.

אודות XML

XML ‏(Extensible Markup Language) הוא שיטה לייעוד מחדש של נתונים בקובץ או לאוטומציה של תהליך החלפת הנתונים בקובץ אחד בנתונים מקובץ אחר. XML משתמש בתגים לתיאור חלקים של קובץ—לדוגמה, כותרת או כתבה. תגים אלה מסמנים נתונים כך שניתן יהיה לאחסן אותם בקובץ XML ולטפל בהם בהתאם בעת ייצוא לקבצים אחרים. חשוב על XML כעל מנגנון לתרגום נתונים. תגי XML יוצרים תוויות לטקסט ולתוכן אחר בקובץ, כך שיישומים יוכלו לזהות ולהציג את הנתונים.

שפה שניתנת להרחבה

XML נחשב לשפה שניתנת להרחבה מכיוון שניתן ליצור תגי XML בהתאמה אישית—באפשרותך ליצור תג אחד לכל סוג של מידע שברצונך לשנות את הייעוד שלו. תגי XML אינם מכילים מידע על אופן ההצגה או העיצוב הרצוי של הנתונים. תגי XML מיועדים אך ורק לזיהוי תוכן.

ב-InDesign, לדוגמה, ניתן ליצור תג מסוג Heading1 ולהקצות אותו לכל אחת מהכותרות מהרמה הראשונה במסמך. לאחר שמירת המסמך כקובץ XML, ניתן לייבא את התוכן שהוגדר כ- Heading1 ולהשתמש בו – בכל יישום שיכול לקרוא XML – כעמוד אינטרנט, קטלוג מודפס, מדריך כתובות, רשימת מחירים או טבלה במסד נתונים.

InDesign הוא אחד מיישומים רבים שיכולים ליצור XML ולהשתמש בו. לאחר תיוג תוכן בקובץ InDesign, תוכל לשמור ולייצא את הקובץ כ- XML כך שניתן יהיה לשנות את ייעודו בקובץ InDesign אחר או ביישום אחר. באופן דומה, ניתן לייבא קובץ XML ל- InDesign ולהורות ל- InDesign להציג ולעצב נתוני XML בכל דרך שתבחר.

Adobe InCopy‎ הוא אחד מבין יישומים רבים שיכולים ליצור XML ולהשתמש בו. לאחר תיוג תוכן בקובץ InCopy, תוכל לשמור ולייצא את הקובץ כ- XML כך שניתן יהיה לשנות את ייעודו בקובץ InCopy אחר, בקובץ InDesign או ביישום אחר.

ב-InDesign, ניתן ליצור תגי XML ולתייג חלקים של מסמך גם אם אינך מנוסה בשימוש ב-XML‏. InDesign מטפל בתכנות XML מאחורי הקלעים ויוצר XML אוטומטית בעת ייצוא מסמך לתבנית XML.

הערה:

יש להבחין בין תגי XML לבין טקסט מתויג של InDesign. למידע נוסף על טקסט מתויג, שהיא שיטה שונה לייצוא וייבוא של תוכן InDesign, ראה כיצד לבנות קובצי PDF ב-InDesign‏‎.

מבנה נתונים של XML

הרכיב הוא אבן הבניין של נתוני XML; רכיבים הם נתונים שתויגו. בקובצי XML, רכיבים מקוננים ברכיבים אחרים ליצירת מבנה היררכי של נתונים.

ניתן לראות את המבנה של נתוני XML בחלונית Structure, המציג את ההיררכיה והרצף של הרכיבים. במבנה XML, רכיבים בנים כלולים ברכיבי אב, שגם הם יכולים להיות רכיבים בנים בעצמם. אם מביטים על כך מהצד השני, רכיבי אב מכילים רכיבים בנים, ורכיבים בנים אלה יכולים גם הם להיות רכיבי אב של רכיבים בנים אחרים.

לדוגמה, בתמונה הבאה ניתן לראות רכיב chapter שמכיל (הוא רכיב אב של) רכיבי recipe אחדים. כל אחד מרכיבי הrecipe הוא רכיב אב של רכיבים המכונים recipename,‏ ingredients,‏ instructions,‏ notes ו- servings. כל הרכיבים כלולים ברכיב Root, המופיע בראש החלונית Structure.

XML בחלונית Structure של InDesign (משמאל) וממוקם בפריסה (מימין)

לדוגמה, בתמונה הבאה ניתן לראות רכיב מסוג chapter שמכיל (הוא רכיב אב של) רכיב recipe. הרכיב recipe הוא אב של רכיבים שנקראים recipename ו- ingredients. כל הרכיבים כלולים ברכיב Story, המופיע תמיד בראש החלונית Structure.

מסמך InCopy מעוצב עם תגי XML

כלי XML

InDesign מספק את החלונית Structure ואת החלונית Tags לעבודה עם תוכן XML. החלונית Structure מציגה את כל רכיבי המסמך ואת המבנה ההיררכי שלהם. כדי לסייע לך לזהות כל רכיב ורכיב, InDesign מציג את תג הרכיב של כל אחד מהם וסמל המציין את סוג התוכן שהרכיב מכיל. בנוסף, החלונית Structure יכולה להציג את המילים הראשונות בטקסט שנכלל ברכיב, הנקראות גזיר טקסט, שאין לבלבל ביניהן לבין קובצי גזירים המאחסנים אובייקטים לשימוש חוזר.

החלונית Structure (משמאל) והחלונית Tags (מימין)

A. משולשים להרחבה או לצמצום רכיבים B. רכיב (ממוקם בפריסה) C. רכיב (שאינו ממוקם בפריסה) D. גזיר טקסט E. תג רכיב 

החלונית Structure (משמאל) והחלונית Tags (מימין)

A. משולשים להרחבה או לצמצום רכיבים B. רכיב ממוקם בפריסה C. גזיר טקסט D. תג רכיב 

החלונית Structure מאפשרת להציג, לערוך ולנהל רכיבי XML. ניתן להשתמש בחלונית Structure בדרכים רבות בעת העבודה עם XML. לדוגמה, למיקום תוכן XML מיובא בפריסה, ניתן לגרור רכיבים מהחלונית Structure ישירות לעמוד. ניתן גם להשתמש בחלונית Structure להתאמת ההיררכיה של רכיבים. ניתן להוסיף רכיבים, תכונות, הערות והנחיות לעיבוד באמצעות החלונית Structure.

החלונית Tags מציגה רשימת תגים של רכיבים. ניתן לייבא, לייצא, להוסיף, למחוק ולשנות שמות תגים. השתמש בחלונית Tags להחלת תגי רכיב על תוכן שבכוונתך לייצא ל- XML, ולהחלת תגים על מסגרות לפני ייבוא תוכן XML אליהן.

החלונית Tags מציגה רשימת תגים של רכיבים. ניתן לייבא, לייצא, להוסיף, למחוק ולשנות שמות תגים. ניתן להשתמש בחלונית Tags להחלת תגי רכיב על תוכן שברצונך לייצא ל- XML.

אודות קובצי DTD

לשיתוף נתוני XML עם אחרים, עליך לסכם איתם על ערכה סטנדרטית של שמות תגים ותכונות רכיבים כך שכל חברי הקבוצה ישתמשו באותם תגים ויחילו אותם באופן זהה. אחת השיטות לטיפול בשיתוף נתוני XML היא שימוש בקובץ הגדרת סוג מסמך (DTD).

קובץ DTD מספק ערכה של רכיבים ותכונות לשימוש חברי הקבוצה. הוא גם מגדיר כללים למקומות שרכיבים יכולים להופיע בהם בהיררכיית המבנה. לדוגמה, ייתכן שקובץ DTD ידרוש שהרכיב Title יהיה רכיב בן של הרכיב Story מכיוון שהכותרת אמורה להופיע בתוך הכתבה; אם תוסיף לכותרת תג מבלי להוסיף תג לכתבה שהיא מופיעה בתוכה, קובץ DTD יסמן את רכיב Title כלא חוקי. ניתן לחפש ולסמן שגיאות של מבנה לא חוקי בקובץ InDesign בעזרת קובץ DTD. תהליך זה נקרא אימות.

כדי להשתמש בקובץ DTD (אם המסמך אינו כולל קובץ כזה), יש לטעון אותו לתוך המסמך. פעולה זו מייבאת את שמות הרכיבים מה- DTD לחלונית Tags. שמות הרכיבים של משתמשים אחרים שטענו אותו קובץ DTD הם זהים, והדבר מבטיח שכל חברי הקבוצה ישתמשו באותם רכיבים. הרכיבים המיובאים נעולים, כך שלא ניתן למחוק אותם או לשנות את שמם, אלא אם כן קובץ DTD זה נמחק מהמסמך.

למרות שלא ניתן לייבא קובץ DTD ל- InCopy, קובצי DTD שאתה מייבא ל- InDesign זמינים בעת עריכת הכתבה ב- InCopy. ניתן להציג את קובץ DTD ב- InCopy ולאמת מולו כתבות כדי להבטיח שהתגים הוחלו כראוי.

קובץ DTD שנפתח לתצוגה ב-InCopy

ערכות כללים של XML

ערכות כללים של XML הן קבוצות של הנחיות הכתובות בשפת סקריפטים (כגון JavaScript או AppleScript) המעריכות נתוני XML ומבצעות פעולות מסוימות אם הנתונים עומדים בתנאים מסוימים. כל אחד מהכללים מורכב מתנאי אחד לפחות ומפעולה אחת לפחות. הכלל משווה את נתוני XML לתנאים, ומבצע את הפעולה המתאימה אם התנאי מתקיים. לדוגמה, כלל XML יכול לציין שאם רכיב מסוג Paragraph מופיע מתחת לרכיב Subhead (תנאי), מוחל סגנון מסוים (פעולה); או שאם הרכיב Product מופיע (תנאי), נוצרת מסגרת חדשה ומיובאת תמונת מוצר (פעולה). כללי XML מאפשרים יצירה ועיצוב דינמיים של פריסות מבוססות XML.

הכנת קובצי XML לתהליכי עבודה של K4 או InCopy

להכנת קבצים עם תיוג XML לשימוש בסביבות תהליכי עבודה של K4 או InDesign/‏InCopy, ייתכן שיהיה עליך להתאים את אופן הכנת המבנה והייבוא של קובצי XML לתוך קובצי InDesign.

יש שתי שיטות לייבוא קובצי XML לתוך InDesign: מיזוג וצירוף. מיזוג יכול להחליף מבנה קיים ואילו צירוף מוסיף למבנה קיים. בשני המקרים, חשוב שלא יהיה שיוך של רכיב השורש למסגרת טקסט. או שתשתמש ברכיב ברירת המחדל בשם "Root" או שנה את השם של רכיב זה בהתאם לתהליך העבודה או לדרישות כרגע, וודא שהוא אינו משויך למסגרת טקסט.

למידע נוסף בנושא שימוש ב- XML בסביבות תהליכי עבודה של K4 או InCopy, צור קשר עם מנהל המערכת.


פריטים דומים נוספים

 Adobe

קבל עזרה במהירות ובקלות

משתמש חדש?