רינדור ושמירה של תלת-ממד

 הפסקת תכונות התלת-ממד ב-Photoshop

תכונת תלת-ממד של Photoshop תוסר בעדכונים הבאים. משתמשים שעובדים עם תלת-ממד מוזמנים לחקור את אוסף ה-Substance 3D החדש של Adobe, המייצג את הדור הבא של כלי תלת-ממד של Adobe. פרטים נוספים על הפסקת תכונות התלת-ממד של Photoshop ניתן למצוא כאן: Photoshop 3D | שאלות נפוצות בנוגע לתכונות תלת-ממד שהופסקו.

הערה:

ב-Photoshop CS6 פונקציונליות תלת-ממד נכללה ב-Photoshop Extended. כל התכונות הקיימות ב-Photoshop Extended כלולות ב-Photoshop.‏ ‏‏Photoshop אינו כולל הצעה נפרדת של גרסת Extended.

שינוי הגדרות רינדור של תלת-ממד

קביעות הרינדור קובעות כיצד ישורטטו על המסך דגמי תלת-ממד. Photoshop מתקינה כמה קביעות מוגדרות מראש עם הגדרות נפוצות. ניתן להתאים אישית את הקביעות ליצירת קביעות מוגדרות מראש משלכם.

הערה:

קביעות הרינדור הן ייחודיות לשכבה. אם מסמך כולל שכבות תלת-ממדיות מרובות, יש לציין קביעות רינדור נפרדות לכל שכבה.

בחירת קביעת רינדור מוגדרת מראש

קביעת הרינדור המוגדרת מראש הסטנדרטית היא Default, המציגה את המשטחים הגלויים בדגמים. הקביעות המוגדרות מראש Wireframe ו- Vertices חושפות את המבנה שמתחת. לשילוב רינדור אחיד ורינדור מסגרת תיל, בחרו בקביעה המוגדרת מראש Solid Wireframe. לתצוגת דגם כתיבה פשוטה המשקפת את המידות המרוחקות ביותר שלה, בחרו בקביעה המוגדרת מראש Bounding Box.

 1. בראש החלונית 3D, לחצו על הלחצן Scene .

 2. בחלק התחתון של החלונית, בחרו אפשרות מתפריט Preset.

קביעות רינדור תלת-ממד מוגדרות מראש ב- Photoshop
קביעות רינדור מוגדרות מראש מותקנות

A. ‏Default (האיכות מוגדרת ל- Interactive‏)‎‏ B. ‏Default (האיכות מוגדרת ל- Ray Traced ומישור האדמה גלוי)‎‏ C. ‏Bounding Box‏‏ D. Depth Map‏‏ E. Hidden Wireframe‏‏ F. Line Illustration‏‏ G. Normals‏‏ H. Paint mask‏‏ I. Shaded Illustration‏‏ J. Shaded Vertices‏‏ K. Shaded Wireframe‏‏ L. Solid Wireframe‏‏ M. Transparent Bounding Box Outline‏‏ N. Transparent Bounding Box‏‏ O. Two-Sided‏‏ P. Vertices‏‏ Q. Wireframe‏ 

הערה:

הקביעה Two-Sided חלה רק על חתכי רוחב, ומציגה דגם אחיד בחצי אחד של חתך הרוחב ומסגרת תיל בחצי השני.

התאמה אישית של קביעות רינדור

 1. בראש החלונית ‎3D, לחצו על הלחצן Scene .

 2. מימין לתפריט Render Settings, לחצו על Edit.

 3. ‏(אופציונלי) כדי לראות את השפעת הקביעות החדשות תוך כדי ביצוע השינויים, בחרו Preview. לחלופין, בטלו את הסימון באפשרות זו כדי לשפר מעט את הביצועים.

  הערה:

  כדי לציין קביעות ייחודיות לכל חצי משני הצדדים של חתך הרוחב, לחצו על לחצני חתך הרוחב   בראש תיבת הדו-שיח.

 4. הפעילו רינדור מסוג Face‏‏, Edge‏‏, Vertex‏‏, Volume או Stereo על-ידי לחיצה על תיבות הסימון מצד שמאל של תיבת הדו-שיח. לאחר מכן התאימו את הקביעות המתאימות למטה.

הערה:

למידע בנושא אפשרויות גופים המשמשות בעיקר לתמונות DICOM ראו תצוגת גוף תלת-ממדי במצבי רינדור שונים.

אפשרויות פאה

אפשרויות Face קובעות כיצד יוצגו משטחי הדגם.

Face Style

משרטט פאות באחת מהשיטות הבאות:

Solid

משרטט את הפאה ללא צל או השתקפויות בעזרת GPU בכרטיס מסך עם תמיכת OpenGL.

Unlit Texture

משרטט ללא מקורות אור, ובמקום זאת מציג רק את אפשרות המרקם שנבחרה. ‏‏(האפשרות Diffuse נבחרת כברירת מחדל).

Flat

מחיל את אותם פני משטח על כל הקודקודים בפאה, ויוצר מראה מלוטש.

Constant

מחליף מרקמים בצבע שצוין כרגע.

הערה:

להתאמת צבע פאה, קצה או קודקוד, לחץ על התיבה Color‏.

‏Bounding Box‏‏

מציג תיבות המשקפות את המידות הקיצוניות ביותר של כל רכיב.

Normals‏‏

מציג רכיבי X‏, Y ו-Z של כל משטח בצבעי RGB שונים.

Depth Map‏‏

מציג דגם אפור ומשתמש בעוצמת אור לחשיפת עומק.

Paint Mask

מציג אזורים הניתנים לצביעה בצבע לבן, אזורים עם יותר דגימה באדום, ואזורים עם פחות דגימה בכחול. ‏(ראו זיהוי אזורים הניתנים לצביעה).

Texture

כשהאפשרות Face Style מוגדרת על Unlit Texture, מציין את מפת המרקם. (ראה קביעות חומרים בתלת-ממד.)

Render For Final Output

להנפשות וידאו שיוצאו, מפיק צל חלק יותר וגלישות צבע ריאליסטיות יותר מעצמים ומפריטי הסביבה המשתקפים בעצמים. אפשרות זו דורשת זמן עיבוד רב יותר.

Reflections, Refractions, Shadows

מציג או מסתיר את תכונות הרינדור של Ray Traced.

Remove Backfaces

מסתיר משטחים אחוריים ברכיבים דו-צדדיים.

אפשרויות קצה

אפשרויות הקצה קובעות כיצד יוצגו קווי מסגרת התיל.

Edge Style

משקף את האפשרויות Constant‏, Flat‏, Solid ו-Bounding Box המתוארות על-ידי האפשרות Face Style שלעיל.

Crease Threshold

מתאים את מספר הקווים המבניים המופיעים בדגם. קימוט או קו נוצרים כששני מצולעים בדגם נפגשים בזווית מסוימת. אם הקצוות נפגשים בזווית קטנה מהקביעה Crease Threshold‏‏ (0-180), הקו שהם יוצרים יוסר. בקביעה של 0, מסגרת התיל מוצגת במלואה.

Line Width

מציין את הרוחב בפיקסלים.

Remove Backfaces

מסתיר קצוות אחוריים ברכיבים דו-צדדיים.

Remove Hidden Lines

מסיר קווים שהחזית חופפת אליהם.

אפשרויות קודקוד

אפשרויות הקודקוד מתאימות את מראה הקודקודים (הצטלבויות של מצולעים היוצרים את דגם מסגרת התיל).

Vertex Style

משקף את האפשרויות Constant‏, Flat‏, Solid ו-Bounding Box המתוארות על-ידי האפשרות Face Style שלעיל.

Radius

קובע את רדיוס הפיקסל של כל קודקוד.

Remove Backfaces

מסתיר קודקודים אחוריים ברכיבים דו-צדדיים.

Remove Hidden Vertices

מסיר קודקודים שקודקודי החזית חופפים להם.

אפשרויות סטריאו

אפשרויות סטריאו מתאימות את הקביעות לתמונות שיוצגו דרך משקפיים אדומים-כחולים או יודפסו על עצמים עם עדשה קמורה

Stereo Type

מציין אדום/כחול לתמונות שיוצגו דרך משקפיים צבעוניים או Vertical Interlaced להדפסות עם עדשה קמורה.

Parallax

מתאים את המרחק בין שתי מצלמות סטריאו. ערכים גבוהים יותר מגדילים את העומק התלת-ממדי אך מקטינים את עומק השדה, וגורמים לפריטים בחזית או בגב המישור שבמוקד להיראות מטושטשים.

Lenticular Spacing

לתמונות עם שזירה אנכית, מציין כמה שורות לאינץ' כוללת העדשה הקמורה.

Focal Plane

קובע את מיקום מישור המיקוד יחסית למרכז התיבה התוחמת של הדגם. הזינו ערכים שליליים להזזת המישור קדימה, וערכים חיוביים להזזתו אחורה.

שמירה או מחיקה של קביעת רינדור מוגדרת מראש

 1. בראש החלונית 3D, לחצו על הלחצן Scene .

 2. לחצו על Render Settings.

 3. בצעו אחת מהפעולות הבאות:

  • לשמירת קביעה מוגדרת מראש, התאימו את הקביעות ולחצו על הלחצן Save .

  • למחיקת קביעה מוגדרת מראש, בחרו בה מתפריט Preset ולחצו על הלחצן Delete .

רינדור קובץ תלת-ממד לקבלת פלט סופי

בתום העבודה על קובץ תלת-ממד, צרו רינדור סופי להפקת גרסה באיכות הגבוהה ביותר לפלט לאינטרנט, להדפסה או להנפשה. הרינדור הסופי משתמש בעקיבה אחר קרני אור ובקצב דגימה גבוה יותר ללכידת אפקטי אור וצל ריאליסטיים יותר.

השתמשו במצב רינדור סופי לשיפור האפקטים הבאים בסצנה תלת-ממדית:

 • תאורה וצבע מקיף כולל המבוססים על התמונה.

 • אור מהשתקפות של העצם (גלישה בצבע).

 • הפחתת רעשים באזורים עם צל רך.

הערה:

רינדור סופי עלול להימשך זמן רב, בהתאם לדגם, למקורות האור ולמפות בסצנה התלת-ממדית.

 1. הכניסו את ההתאמות הרצויות בדגם, כולל אפקטי אור וצל.

  הערה:

  אין צורך לשנות את קביעות ההחלקה לסצנה לפני הרינדור. כברירת מחדל נעשה שימוש בקביעה המתאימה ביותר.

 2. בראש חלונית 3D, לחצו על לחצן Scene  ולאחר מכן לחצו על הפריט Scene ברשימה שלהלן.

 3. מתפריט Quality בחלק התחתון של החלונית, בחרו Ray Traced Final.

בתום הרינדור, ניתן לשטח את הסצנה התלת-ממדית לפלט בתבנית אחרת, לשלב את הסצנה התלת-ממדית עם תוכן דו-ממדי, או להדפיס ישירות מהשכבה התלת-ממדית.

הערה:

עבור הנפשות וידאו מיובאות, Render For Final Output זמין כאפשרות בתיבת הדו-שיח 3D Render Settings. ראו התאמה אישית של הגדרות רינדור.

שמירה וייצוא של קובצי תלת-ממד

לשמירת התוכן התלת-ממדי בקובץ, שמרו את הקובץ בתבנית Photoshop או בתבנית נתמכת אחרת. ניתן גם לייצא שכבה תלת-ממדית לקובץ בתבנית קובץ תלת-ממדית נתמכת.

ייצוא שכבה תלת-ממדית

ניתן לייצא שכבות תלת-ממדיות בכל התבניות התלת-ממדיות הנתמכות: Collada DAE‏, Wavefront/OBJ‏, U3D ו- Google Earth 4 KMZ. בשעת בחירת תבנית לייצוא, קחו בחשבון את הגורמים הבאים:

 • תבנית Wavefront/OBJ אינה שומרת על קביעות מצלמה, מקורות אור או הנפשה.

 • רק תבנית Collada DAE שומרת קביעות רינדור.

לייצוא שכבה תלת-ממדית, בצעו את הצעדים הבאים:

 1. בחרו 3D‏ > Export 3D layer.

 2. בחרו תבנית לייצוא מרקמים:

  • U3D ו- KMZ תומכות ב- JPEG או ב- PNG כתבניות מרקמים.

  • DAE ו- OBJ תומכות בכל תבניות התמונה הנתמכות ב- Photoshop למרקמים.

 3. ‏(אופציונלי) אם מייצאים לתבנית U3D, יש לבחור אפשרות קידוד. תבנית ECMA 1 תואמת ל- Acrobat 7.0; ‏ECMA 3 תואמת ל- Acrobat 8.0 ומעלה ומספקת דחיסת רשת שינוי מסוימת.

 4. לחצו על הלחצן OK לייצוא.

מגבלות בעת ייצוא לתבנית U3D

ודא שלכל השכבות התלת-ממדיות שאתה מייצא כ-U3D יש רק גיאומטריה של אובייקטים משולשים. בנוסף, בעת ייצוא שכבות תלת-ממדיות כ-U3D, זכור את המגבלות הבאות:

 • נתונים פרימיטיביים ברמה גבוהה יותר, כגון NURBS, עקומות ועיקולים, אינם נתמכים.
 • מיפוי מרקם מוגבל למפת פיזור אחת בלבד לכל חומר. מפות מרקם מקיפות, משתקפות, זוהרות או אטומות אינן נתמכות.
 • הנפשת חומרים אינה נתמכת.

שמירת קובץ תלת-ממדי

לשמירה על מיקום, תאורה, מצב רינדור וחתכי רוחב בדגם תלת-ממדי, שמרו קבצים עם שכבות תלת-ממדיות בתבנית PSD‏, PSB‏, TIFF או PDF.

 1. בחרו File > ‏Save או File > ‏Save As ,בחרו בתבנית Photoshop (PSD)‎, ‏Photoshop PDF או TIFF ולאחר מכן לחצו על OK.

 Adobe

קבל עזרה במהירות ובקלות

משתמש חדש?