פתרון בעיות התקנה והפעלה | CS6, CS5.5, CS5

משתמש ב-Creative Cloud?

   נתקלת בבעיות בעת הפעלה או התקנה מחדש של גרסאות ישנות יותר של יישומי Adobe?

למד כיצד לגשת אליהם או להתקין אותם מחדש.

זיהוי השגיאות ומציאת פתרון

הערה:

אחרי שנתקלת בשגיאה, חפש במסמך זה (Command+F או Ctrl+F בדפדפן) את שלבי פתרון הבעיות המתאימים.

שגיאות ביומן ההתקנה הראשי

טקסט השגיאה תיאור השגיאה פתרון אפשרי
קוד יציאה: 11 - מופע אחר פועל כעת, ניתן להפעיל מופע אחד בלבד בכל פעם מופע אחר של כלי ההתקנה כבר פועל. סגור את המופע האחר של כלי ההתקנה ונסה שוב, או המתן שפעולתו תסתיים ונסה שוב.
קוד יציאה: 14 - הפעולה נכשלה עקב היעדר הרשאות מספיקות  ההתקנה הופעלה ללא הרשאות מנהל מערכת. ראה שגיאה ביומן ההתקנה 'כשל עקב הרשאות לא מספיקות' | Creative Suite 5, CS5.5.
קוד יציאה: 15 - סנכרון מסד נתוני המדיה נכשל הסנכרון של מסד נתוני המדיה נכשל. הפעל שוב את ההתקנה. אם השגיאה חוזרת, הפעל את Creative Cloud Cleaner Tool והסר את כל המוצרים.לפרטים נוספים, ראה שימוש ב-Creative Cloud Cleaner Tool כדי לפתור בעיות התקנה.
קוד יציאה: 16 - טעינת קובץ הפריסה נכשלה לא ניתן לטעון את קובץ הפריסה הזמני. הפעל שוב את ההתקנה.
קוד יציאה: 19 - לא ניתן להתקין את תוכן המנה עקב כשל בפעולה תלויה; סגור את התהליכים המתנגשים ראה שגיאת 'קוד יציאה: 19' ביומן ההתקנה | Creative Suite 5, CS5.5.
קוד יציאה: 20 - נתיב מקור ההתקנה לא קיים קובצי המקור של ההתקנה חסרים. חלץ שוב או העתק את התוכן של כלי ההתקנה.
קוד יציאה: 21 - הגרסה המותקנת של RIBS לא תומכת בגרסה רכיב של כלי ההתקנה מכיל מספר גרסה חדש יותר מזה שמנוע ההתקנה מצפה לקבל. חלץ שוב או העתק את התוכן של כלי ההתקנה.
קוד יציאה: 22 - בדיקת INSTALLDIR נכשלה לא ניתן לגשת אל מיקום ההתקנה. ודא שיש לך גישה מלאה אל מיקום ההתקנה או בחר מיקום אחר.
קוד יציאה: 25 - כלי ההתקנה חורג מהמגבלה של MAX_PATH אורך נתיב ההתקנה חורג מהמגבלה של מערכת הקבצים. העבר את כלי ההתקנה לנתיב התקנה אחר, הכולל פחות תווים, או בחר מיקום קצר יותר.
קוד יציאה: 26 - נדרשת החלפת מדיה כדי להמשיך בהתקנה, לא ניתן להמשיך נדרש דיסק נוסף כדי להמשיך בהתקנה. ראה קוד שגיאה 26: 'נדרשת החלפת מדיה כדי להמשיך בהתקנה, לא ניתן להמשיך'.
קוד יציאה: 27 - קבצים עם מפתחות נמצאו ביעד תיקון לא מתאים מופעל על מערכת הפועלת בסביבה עם מפתחות Sassafras. פנה למנהל המערכת לקבלת תיקון מתאים.
קוד יציאה: 28 - מוצר הבסיס לא מותקן לא ניתן להחיל את התיקון על מחשב, אלא אם המוצר מותקן. ראה שגיאה 'המוצר הבסיסי אינו מותקן' | התקנת עדכון | CS5.
קוד יציאה: 29 - מוצר הבסיס הועבר המוצר הבסיסי הוסר. הפעל את המוצר ולאחר מכן נסה להחיל שוב את התיקון.

קוד יציאה: 30 - ההתקנה בוצעה עם שגיאות עקב כמות נמוכה של שטח דיסק פנוי

קוד יציאה: 31 - ההתקנה נכשלה עקב כמות נמוכה של שטח דיסק פנוי

אין די שטח בדיסק להשלמת ההתקנה.  ראה קוד יציאה 30 וקוד יציאה 31, שגיאות 'שטח מועט בדיסק'.
קוד יציאה: 32 - התיקון כבר הוחל התיקון כבר מותקן. ראה שגיאה 'המוצר הבסיסי אינו מותקן' | התקנת עדכון | CS5.

DR010 יצירת מפתח רישום נכשלה - הפעל גרסת 64 סיביות:<is64Bit> בסיס:<root> תפקיד:<role> הרשאה:<permissions> מפתח:<key>. שגיאה:<error>

DR011 מחיקת מפתח רישום - פעולה נכשלה. שגיאה <error>

DR012 אירעה שגיאה: <error code>

DR013 מחיקת ערך רישום - פעולה נכשלה. שגיאה: <error>

DF001 לא ניתן לקבל הרשאות של "<filepath>"

מחיקת ערך רישום - פעולה נכשלה. שגיאה: <error>

DF002 לא ניתן להגדיר הרשאות של "<filepath>"

DF002 לא ניתן לשחזר את הבעלים <uid> והקבוצה <gid> עבור <filepath>

DR014 פתיחת מפתח - פעולה נכשלה. מפתח: <key> שגיאה: <error code>

לא ניתן לשנות את מפתח הרישום.

ראה שגיאה ביומן התקנה, כשל מפתח רישום | Creative Suite 5, CS5.5 | Windows.

DF001 לא ניתן לשמור את הבעלים והקבוצה של <filepath>

DF004 לא ניתן להגדיר את הבעלים והקבוצה של <filepath> בתור <uid> ו-<gid>

 

DF001 לא ניתן לקבל הרשאות של <path>

DF003 לא ניתן לשמור את הבעלים והקבוצה של <path>

DF037 לא ניתן למחוק את הספרייה <path>

DF002 לא ניתן להגדיר הרשאות של "<filepath>" כ-<mode>

DF002 לא ניתן לשחזר הרשאות של "<filepath>" כ-<mode>

DF027 לא ניתן להעתיק את הקובץ מ-"<source>" ל-"<destination>"

לא ניתן לשנות קובץ או תיקייה. ראה שגיאות התקנה קוד יציאה 6 או קוד יציאה ‏7 | CS

DF016 לא ניתן ליצור מחדש את הספרייה ב-<path> במצב <mode> 

לכלי ההתקנה של Creative Suite אין אפשרות ליצור מחדש את הספרייה. ודא שיש לך הרשאות גישה אל המיקום ושנותר די שטח פנוי בדיסק.
DF019 לא ניתן למצוא את הקובץ לתיקון. התקן מחדש את המוצר, ולאחר מכן החל שוב את התיקון קובץ התיקון לא קיים. התקנת המוצר מחדש עשויה לפתור את הבעיה.  
נדרשת החלפת דיסק, המשתמש מתבקש להחליף את הדיסק <volume name> <volume path> נטען דיסק בשם זהה, אך קובצי ההתקנה הדרושים חסרים. הוצא את ה-DMG וטען את כלי ההתקנה שוב.
DF027 לא ניתן להעתיק קובץ מ-<source> ל-<destination> העתקת קבצים נכשלה. ודא שקובץ המקור קיים. ודא שיש לך הרשאות גישה אל המיקום ושנותר די שטח פנוי בדיסק.
DS001 טעינת תמונת הדיסק ב-<path to disc> נכשלה. ודא שתמונת הדיסק אינה פגומה. לכלי ההתקנה של Creative Suite אין אפשרות למצוא את התוכנה בדיסק. הכנס שוב או טען את הדיסק.
DF027 - אחסון תוכן המנה במטמון נכשל לכלי ההתקנה של Creative Suite אין אפשרות להעביר רכיב למטמון. סגור את כל התהליכים המתנגשים ונסה להתקין שוב.
נדרשת החלפת דיסק, המשתמש מתבקש להחליף את הדיסק <volume name> <volume path> קבצים מסוימים שמורים בשיתוף SMB. העבר את הקבצים לשיתוף AFP או הצב DMG על שיתוף ה-SMB.
שגיאה בהגדרת זמן קצוב למצב לא פנוי לא ניתן לפתוח הפעלת מסד נתונים. סגור את כל ההפעלות הקיימות ונסה להתקין שוב.
סוג תלות לא ידוע. סוג לא מוכר של יחסי תלות. הפעל את Creative Cloud Cleaner Tool והסר את כל המוצרים. לפרטים נוספים, ראה שימוש ב-Creative Cloud Cleaner Tool כדי לפתור בעיות התקנה.
ניסיון להגדיר תוצאת פעולה תלויה עבור תוכן מנה שהדבר לא דרוש לו נכשלה ההגדרה של תוצאת הפעולה של תוכן מנה על בסיס יחסי התלות שלה. הפעל את Creative Cloud Cleaner Tool והסר את כל המוצרים. לפרטים נוספים, ראה שימוש ב-Creative Cloud Cleaner Tool כדי לפתור בעיות התקנה.
DW028 לא ניתן לפתוח את תור הפעולות לא ניתן לאתחל בהצלחה את תור פעולות תוכן המנה. הפעל את Creative Cloud Cleaner Tool והסר את כל המוצרים. לפרטים נוספים, ראה שימוש ב-Creative Cloud Cleaner Tool כדי לפתור בעיות התקנה.
DW041‏ INSTALLDIR מכיל תווים לא חוקיים השם של ספריית ההתקנה מכיל תווים שלא ניתן להשתמש בהם. בחר ספריית התקנה אחרת.
DW041‏ INSTALLDIR לא מתאר נתיב מלא נתיב ההתקנה אינו שלם. בחר ספריית התקנה אחרת.
DW062 לא ניתן לאתר תיקייה עבור האסימון <token> לא ניתן לפענח אסימון ספרייה אל הנתיב בפועל. סגור את כל התהליכים המתנגשים ונסה להתקין שוב.
DS005‏ INSTALLDIR לא חוקי <installdir> כלי ההתקנה מתקשה לקבל את פרטי נתיב ההתקנה. בחר ספריית התקנה אחרת.
DF016 לא ניתן ליצור ספרייה ב-<path> לצורך חילוץ משאב. שגיאה: <error> לא ניתן ליצור ספרייה. ודא שיש לך הרשאות גישה אל המיקום ושנותר די שטח פנוי בדיסק. ודא שאתה מחובר כמשתמש ניהולי.
DW020 נמצאו התנגשויות בתוכן המנות שנבחרו. עוצר את ההתקנה. קיימות התנגשויות בין רכיבי ההתקנה. הסר את ההתקנה של גרסאות build של קדם-הפצה והפעל שוב את ההתקנה. אם הפעולה נכשלה, הפעל את Creative Cloud Cleaner Tool והסר את כל המוצרים. לפרטים נוספים, ראה שימוש ב-Creative Cloud Cleaner Tool כדי לפתור בעיות התקנה.
DS003 לא ניתן ליצור משאבי חילוץ ב-<path> מקובץ ה-zip‏ <zip file name> פעולת החילוץ נכשלה. ייתכן שקיימות בעיות הקשורות להרשאת גישה לספרייה או שטח בדיסק. ראה שגיאת 'שגיאה מכרעת: לא ניתן לחלץ תוכן...' | יומן כלי ההתקנה | CS5, CS5.5.
DF012 נתיב המקור של ההתקנה לא קיים: <path> קובצי ההתקנה פגומים. חלץ שוב או העתק את התוכן של כלי ההתקנה.
DF027 לא ניתן להעתיק קובץ מ-<source> ל-<destination> העתקת קבצים נכשלה. ודא שקובץ המקור קיים.  ודא שיש לך הרשאות גישה אל המיקום ושנותר די שטח פנוי בדיסק.
DF012 נתיב הסרת ההתקנה לא נמצא קובצי ההתקנה פגומים. חלץ שוב או העתק את התוכן של כלי ההתקנה.
DF027 לא ניתן להעתיק קובץ מסד נתונים של תבניות מ-<path> ל-<path> לכלי ההתקנה לא היתה אפשרות להגדיר את הערך FILE_ATTRIBUTE_NORMAL עבור הקובץ בנתיב שנבחר. בחר ספריית התקנה אחרת.
DF055 הגרסה התבקשה בשני קבצים שונים מסוגים שונים כלי ההתקנה הכיל פרמטרים שגויים הפעל שוב את ההתקנה. אם השגיאה חוזרת, הפעל את Creative Cloud Cleaner Tool והסר את כל המוצרים. לפרטים נוספים, ראה שימוש ב-Creative Cloud Cleaner Tool כדי לפתור בעיות התקנה.
DS014 סופקו ערכי פרמטר לא חוקיים פרמטרים לא חוקיים הועברו אל כלי ההתקנה. הפעל שוב את ההתקנה. אם השגיאה חוזרת, הפעל את Creative Cloud Cleaner Tool והסר את כל המוצרים. לפרטים נוספים, ראה שימוש ב-Creative Cloud Cleaner Tool כדי לפתור בעיות התקנה.
DB001 לא ניתן לפתוח את קובץ מסד הנתונים: <file path> לא ניתן לפתוח את קובץ מסד הנתונים של ההתקנה. חלץ שוב או העתק את התוכן של כלי ההתקנה.
DB001 קובץ מסד הנתונים <file> לא קיים. קובץ מסד הנתונים של ההתקנה חסר. חלץ שוב או העתק את התוכן של כלי ההתקנה.
DW013 פעולת תוכן המנה נכשלה עקב <exception> חריגה גרמה לכישלון פעולת ההתקנה. הפעל שוב את ההתקנה. אם השגיאה חוזרת, הפעל את Creative Cloud Cleaner Tool והסר את כל המוצרים. לפרטים נוספים, ראה שימוש ב-Creative Cloud Cleaner Tool כדי לפתור בעיות התקנה.
DW013 פעולת תוכן המנה נכשלה עקב חריגה בלתי ידועה. אירעה חריגה במהלך פעולת תוכן מנה. הפעל שוב את ההתקנה. אם השגיאה חוזרת, הפעל את Creative Cloud Cleaner Tool והסר את כל המוצרים. לפרטים נוספים, ראה שימוש ב-Creative Cloud Cleaner Tool כדי לפתור בעיות התקנה.
DW041 הנתיב <path> חורג מהמגבלה המרבית נתיב בספרייה INSTALLDIR חרג מהערך של MAX_PATH ב-Win ושל PATH_MAX ב-OSX. הפעל שוב את ההתקנה. בחר מיקום התקנה אחר, עם נתיב קצר יותר.
DF008 לא ניתן לקרוא יעד symlink של קובץ מקור <filepath> ההתקנה של תוכן מנה נכשלה. הפעל את Creative Cloud Cleaner Tool והסר את כל המוצרים. לקבלת הנחיות, ראה שימוש ב-Creative Cloud Cleaner Tool כדי לפתור בעיות התקנה.
DB001 לא ניתן לפתוח את קובץ מסד הנתונים <filename> לא ניתן לפתוח את קובץ מסד הנתונים. חלץ שוב או העתק את התוכן של כלי ההתקנה.
DF008 לא ניתן לקרוא יעד symlink של קובץ מקור <filepath> לא ניתן לחלץ את מידע היעד מקובץ הקישורים הסמליים (symlink). חלץ שוב או העתק את התוכן של כלי ההתקנה.
DF014 לא ניתן ליצור symlink ב-<destinationpath> יצירת symlink בנתיב היעד נכשלה. הפעל שוב את ההתקנה. בחר מיקום התקנה אחר.
DW036 לא ניתן להתקין את תוכן המנה <AdobeCode> עקב כשל של פעולה תלויה; תהליך פעיל מנע התקנה של רכיב. ראה שגיאת 'קוד יציאה: 19' ביומן ההתקנה | Creative Suite 5, CS5.5.
DF015 לא ניתן למחוק את ה-symlink שנוצר ב-<path> נכשלה מחיקת symlink בנתיב. הפעל שוב את ההתקנה. אם השגיאה חוזרת, הפעל את Creative Cloud Cleaner Tool והסר את המוצרים. ראה השתמש ב-Creative Cloud Cleaner Tool כדי לפתור בעיות התקנה.
DF052 לא ניתן לפתוח את הקובץ לא ניתן לאחזר מזהה ייחודי חוקי עבור קובץ נדרש. ודא שהקובץ קיים ונסה להתקין שוב.
DF034 פעולת SetFileTime נכשלה עם השגיאה:<error> המזהה הייחודי של הקובץ נפתח בהצלחה, אך SetFileTime API נכשל. נסה להתקין שוב.
לא ניתן למחוק עותק קובץ ב-"<filepath>" מחיקת קובץ נכשלה במהלך חזרה למצב שקדם לפקודה של העתקת הקובץ. הפעל שוב את ההתקנה. אם השגיאה חוזרת, הפעל את Creative Cloud Cleaner Tool והסר את כל המוצרים. לפרטים נוספים, ראה שימוש ב-Creative Cloud Cleaner Tool כדי לפתור בעיות התקנה.
נתיב יעד קיים ב-<path> עבור הקובץ <file> נתיב ההתקנה קיים הסר את הקובץ שצויין בשגיאה ונסה להתקין שוב.
DF012 לא ניתן למצוא את הקובץ לכלי ההתקנה אין אפשרות לאתר קובץ נסה להתקין שוב.
סופקו ערכי פרמטר לא חוקיים ספקי ערכי פרמטרים לא חוקיים נסה להתקין שוב.
הגרסה התבקשה בשני קבצים שונים מסוגים שונים לא צפוי להתרחש בגרסת GM של המוצר. הפעל שוב את ההתקנה. אם השגיאה חוזרת, הפעל את Creative Cloud Cleaner Tool והסר את כל המוצרים. לפרטים נוספים, ראה שימוש ב-Creative Cloud Cleaner Tool כדי לפתור בעיות התקנה.
DW048 תוכן מנה: <payload code> שטח דיסק <space> הנדרש ב-<drive> גדול יותר מהשטח הפנוי <space> שטח מועט בדיסק להתקנה. פנה שטח בכונן היעד להתקנה ובכונן המערכת ונסה להתקין שוב.
DW041 אמצעי האחסון <volume> של INSTALLDIR לא קיים. ספריית התקנה לא חוקית בחר מיקום התקנה אחר ונסה להתקין שוב.
DW054 פקודת InstallFile מפסיקה את המפתוח תיקון מנסה לעדכן קובץ עם מפתחות Sassafras במחשב של המשתמש. מתבצעת התקנה של תיקון מותאם אישית. פנה למנהל המערכת לקבלת עזרה.
DW054 פקודת PatchFile מפסיקה את המפתוח תיקון מנסה לעדכן קובץ עם מפתחות Sassafras במחשב של המשתמש. מתבצעת התקנה של תיקון מותאם אישית. פנה למנהל המערכת לקבלת עזרה.
DF016 לא ניתן ליצור ספרייה @ <path> לכלי ההתקנה אין אפשרות ליצור ספרייה ודא שיש לך גישה מלאה אל מיקום ההתקנה או בחר מיקום אחר.
DF014 לא ניתן ליצור symlink ב-<path> לכלי ההתקנה אין אפשרות ליצור symlink ודא שיש לך גישה מלאה אל מיקום ההתקנה או בחר מיקום אחר.
DW028 סוג תלות לא ידוע לכלי ההתקנה של Creative Suite אין אפשרות לזהות את סוג יחסי התלות. הפעל את Creative Cloud Cleaner Tool והסר את כל המוצרים. לקבלת הנחיות, ראה שימוש ב-Creative Cloud Cleaner Tool כדי לפתור בעיות התקנה.
DF008 לא ניתן לקרוא יעד symlink של קובץ מקור <path> לכלי ההתקנה אין אפשרות לקרוא symlink נסה להתקין שוב.
DF027 לא יכול להעתיק קובץ מ-<srcpath> ל-<dstpa> נכשלה העתקת קובץ. ודא שיש לך גישה מלאה אל מיקום ההתקנה או בחר מיקום אחר.
DS011 נתיב תוכן מנה לא קיים, ולא צוינה רשומת מדיה לכלי ההתקנה אין אפשרות למצוא נתיב תוכן מנה במדיה. חלץ שוב או העתק את התוכן של כלי ההתקנה.
DS011 לא סופקו פרטי מדיה עבור המיקום של מקור הניתן להסרה לא סופקו פרטי מדיה עבור המיקום של מקור הניתן להסרה חלץ שוב או העתק את התוכן של כלי ההתקנה.
DW037 תוכנית ההתקנה כבר פועלת. מופע אחר של כלי ההתקנה כבר פועל. סגור את כל ההתקנות ונסה להתקין שוב.
DB003 שלב sqlite לא ניתן להמשיך בשאילתת SQLite. סגור את כל ההתקנות ונסה להתקין שוב.
DB004 השלמת sqlite SQL API נכשל.   הפעל את Creative Cloud Cleaner Tool והסר את כל המוצרים. לקבלת הנחיות, ראה שימוש ב-Creative Cloud Cleaner Tool כדי לפתור בעיות התקנה.
DB005 הכנת sqlite לא ניתן להכין משפט SQLite. סגור את כל ההתקנות ונסה להתקין שוב.
DW038 למשתמש הנוכחי אין אישורי אבטחה מספיקים להתקנת תוכנה זו. למשתמש הנוכחי אין הרשאות אבטחה מספיקות להתקנת תוכנה זו. היכנס כמשתמש בעל הרשאות ניהול ונסה להתקין שוב.
DW041‏ INSTALLDIR לא חוקי - <exception> ספריית ההתקנה שנבחרה אינה חוקית בחר ספריית התקנה אחרת.
DF003 לא ניתן לשמור את הבעלים והקבוצה של <filepath> למשתמש הניהולי אין הרשאות מספיקות לעדכון הבעלים/קבוצה של הקובץ שצוין. ודא שיש לך גישה מלאה אל מיקום ההתקנה או בחר מיקום אחר.
DF004 לא ניתן להגדיר את הבעלים והקבוצה של <filepath> בתור <uid> ו-<gid> למשתמש הניהולי אין הרשאות מספיקות לעדכון הבעלים/קבוצה של הקובץ שצוין. ודא שיש לך גישה מלאה אל מיקום ההתקנה או בחר מיקום אחר.
DF005 לא ניתן לשחזר את הבעלים <uid> והקבוצה <gid> עבור <filepath> למשתמש הניהולי אין הרשאות מספיקות לעדכון הבעלים/קבוצה של הקובץ שצוין. ודא שיש לך גישה מלאה אל מיקום ההתקנה או בחר מיקום אחר.
DB002 שגיאה בהגדרת זמן קצוב למצב לא פנוי לא ניתן לפתוח הפעלת קובץ מסד נתונים. סגור את כל יתר מופעי ההתקנה ונסה שוב.
DF006 נתיב SymLink קיים ב-<path> כלי ההתקנה זיהה שקיים נתיב symlink מחק את ה-symlink בנתיב שצויין ונסה להתקין שוב.
DF017  לא ניתן ליצור כינוי Mac ב-<path> המפנה אל <target> לכלי ההתקנה אין אפשרות ליצור כינוי Mac ודא שיש לך גישה מלאה אל מיקום ההתקנה או בחר מיקום אחר.
DF016 לא ניתן ליצור מחדש את הספרייה ב-<path> במצב <mode> לכלי ההתקנה אין אפשרות ליצור מחדש את הספרייה. ודא שיש לך גישה מלאה אל מיקום ההתקנה או בחר מיקום אחר.
טעינת תמונת הדיסק ב-<path to the DMG> נכשלה. ודא שתמונת הדיסק אינה פגומה. לכלי ההתקנה אין אפשרות למצוא את הדיסק/מדיה. טען את ה-DMG שוב. אם השגיאה חוזרת, הורד מחדש את ה-DMG.
לא ניתן להעתיק קובץ מ-<source> ל-<destination> העתקת קבצים נכשלה. ודא שקובץ המקור קיים. ודא שיש לך גישה מלאה אל מיקום ההתקנה או בחר מיקום אחר.
אחסון תוכן מנה במטמון - פעולה נכשלה העברת תוכן המנה למטמון נכשלה. סגור את כל היישומים ונסה להתקין שוב.
לא ניתן לאתר את התיקייה של האסימון <token> לא ניתן לפענח אסימון ספרייה אל הנתיב המתאים בפועל. בקש תוכנה מסחרית. סופקה תוכנה בגרסת ביטא.
לא ניתן ליצור ספרייה ב-<path> לצורך חילוץ משאבים. שגיאה: <error> נכשלה יצירת ספרייה בנתיב. לא ניתן לחלץ את המשאבים. 'error' הוא קוד השגיאה המוחזר על-ידי הפונקציה GetLastError() ודא שיש לך גישה מלאה אל מיקום ההתקנה או בחר מיקום אחר.
הפקודה <command> נכשלה. הפקודה שצוינה נכשלה. הפעל מחדש את המחשב ונסה שוב.
DB009‏ CreateUninstallDataBase: לא ניתן להכניס למאפיין <name>=<value> פקודת הוספה נכשלה במסד הנתונים של הסרת ההתקנה. פנה שטח בדיסק ונסה להתקין שוב.
DW063 שגיאה בביצוע הפקודה <command> לא ניתן לבצע את הפקודה. ודא שיש לך גישה מלאה אל מיקום ההתקנה או בחר מיקום אחר.
DB001 לא ניתן לפתוח את קובץ מסד הנתונים <databasefilename> לקריאת המאפיין <propertyname> מסד הנתונים של כלי ההתקנה פגום. הסר את ההתקנה של כל המוצרים ונסה להתקין שוב.
DS005 נדרש מאפיין INSTALLDIR טבלת התנאים לא תקינה. חלץ שוב או העתק את התוכן של כלי ההתקנה.
DB008 לא ניתן לאחזר רשומות מטבלת המשאבים טבלת המשאבים אינה במצב מתאים. חלץ שוב או העתק את התוכן של כלי ההתקנה.
DW015 ניסיון להגדיר תוצאת פעולה תלויה עבור תוכן מנה שהדבר לא דרוש לו כלי ההתקנה של Creative Suite ניסה לבצע פעולה לא חוקית. הפעל את Creative Cloud Cleaner Tool והסר את כל המוצרים. לקבלת הנחיות, ראה שימוש ב-Creative Cloud Cleaner Tool כדי לפתור בעיות התקנה.
DF027 Fail to copy file <source> to <destination> נכשלה העתקת קבצים מהמקור אל היעד. פנה שטח בדיסק ונסה להתקין שוב.

שגיאות ב-amt3.log

טקסט השגיאה תיאור השגיאה פתרון אפשרי
AMT: שגיאה: חסר SIF למוצר, והוא אינו מופעל באופן פסיבי Application.sif חסר. התקן מחדש את המוצר.
AMT: שגיאה: אתחול ALM וקריאת אמצעי אחסון מהימן נכשלו, ולכן אין רישיון SLConfig.xml חסר או פגום. התקן מחדש את המוצר.
AMT: שגיאה: קובץ תצורה הקובץ application.xml של המוצר חסר. או שתוכן של התיקייה AMT Legal חסר במיקום התקנת המוצר. התקן מחדש את המוצר.
PCDService‏: PCD ראשי לא קיים. לא ניתן למצוא את הקובץ pcd.database. התקן מחדש את המוצר.
AMT: שגיאה: היישום לא מותקן, אך יש להתקינו היישום לא הותקן (או ההתקנה נכשלה). יישומים הנשלחים מצריכים בדרך כלל התקנה. התקן מחדש את המוצר.
AMT: שגיאה: PCD מטמון אינו ניתן לכתיבה, לכן יוצא מהתהליך.

לכלי ההתקנה אין אפשרות לקרוא את ה-PCD של המטמון (cache.database), כנראה משום שקובץ רישום ביומן של SQLLite מונע זאת. ייתכן שכשל זה נובע מכך ש-adobe_caps.dll/framework חסר במיקום התקנת המוצר. שגיאה זו לעתים מעידה על כך של-PCD של המטמון אין הרשאות כתיבה. במקרה זה, המוצר אינו מופעל.

1. בדוק את ההרשאות לתיקייה המשותפת של Adobe.

  • Windows 32 סיביות: \Program Files\Common Files\Adobe
  • Windows 64 סיביות: \Program Files (x86)\Common Files\Adobe
  • Mac OS X: /Library/Application Support/Adobe/

2. מחק את כל קובצי ה-.journal מהתיקייה Adobe PCD.

שגיאה: כשל ב-PCD מטמון; מבטל פעולה!

לכלי ההתקנה אין אפשרות לקרוא את ה-PCD של המטמון (cache.database), כנראה משום שקובץ רישום ביומן של SQLLite מונע זאת. ייתכן שכשל זה נובע מכך ש-adobe_caps.dll/framework חסר במיקום התקנת המוצר.

שגיאה זו יכולה גם להעיד על כך של-PCD של המטמון אין הרשאות כתיבה. במקרה זה, המוצר אינו מופעל.

1. בדוק את ההרשאות לתיקייה המשותפת של Adobe.

  • Windows 32 סיביות: \Program Files\Common Files\Adobe,
  • Windows 64 סיביות: \Program Files (x86)\Common Files\Adobe
  • Mac OS X: /Library/Application Support/Adobe/

2. מחק את כל קובצי ה-.journal מהתיקייה Adobe PCD.

כשל בגישה אל מאגר רישיונות: מאגר הרישיונות אינו מאפשר כתיבה (213:11) קובצי הרישוי מכילים הרשאות שגויות. ראה שגיאת 'מאגר האישורים אינו מאפשר כתיבה' | יומן התקנה | CS5, CS5.5.

 

פתיחת PCD ראשי נכשלה.

AMT: שגיאה: PCD מטמון אינו ניתן לכתיבה, לכן יוצא מהתהליך. (שגיאה = 16)

לא ניתן לגשת אל קובץ מסד הנתונים הראשי. ראה שגיאה 'פתיחת PCD ראשי נכשלה' או 'לא ניתן לכתוב ב-PCD של מטמון' ביומן ההתקנה | Creative Suite 5, CS5.5.
איתור AMTErrnoServiceALMErrno נכשל לטוען השירות אין אפשורת לטעון פונקציה: שגיאה זו מעידה על כך שטוען השירות ניסה לטעון פונקציה מקובץ dll/framework ונכשל. קובץ amtservices.dll/framework חסר עלול לגרום לשגיאה זו. התקן מחדש את המוצר.
איתור AMTErrnoServiceErrno נכשל לטוען השירות אין אפשורת לטעון פונקציה: שגיאה זו מעידה על כך שטוען השירות ניסה לטעון פונקציה מקובץ dll/framework ונכשל. קובץ amtservices.dll/framework חסר עלול לגרום לשגיאה זו. התקן מחדש את המוצר.
אימות רישיון בזמן קדם-Chrome לא ניתן לגשת לפרטי המשתמש. בקר במרכז העזרה של Adobe למידע נוסף.
איתור C_AMTConfigurationServiceCreate נכשל לטוען השירות אין אפשורת לטעון פונקציה: שגיאה זו מעידה על כך שטוען השירות ניסה לטעון פונקציה מקובץ dll/framework ונכשל. קובץ amtservices.dll/framework חסר או פגום עלול לגרום לשגיאה זו. התקן מחדש את המוצר.

oobelib.log

טקסט השגיאה תיאור השגיאה פתרון אפשרי
FlexiSrz: אימות מספר סידורי נכשל (flag = 0x00) המספר הסידורי שהוזן אינו עובר אימות ראה שגיאת 'המספר הסידורי אינו חוקי עבור מוצר זה' | Creative Suite.
FlexiSrz: אימות מספר סידורי נכשל (flag = 0x01) המספר הסידורי שהוזן אינו עובר אימות ראה שגיאת 'המספר הסידורי אינו חוקי עבור מוצר זה' | Creative Suite.
FlexiSrz: אימות מספר סידורי נכשל (flag = 0x02) המספר הסידורי שהוזן אינו עובר אימות ראה שגיאת 'המספר הסידורי אינו חוקי עבור מוצר זה' | Creative Suite.
FlexiSrz: אימות מספר סידורי נכשל (flag = 0x04) המספר הסידורי שהוזן אינו עובר אימות ראה שגיאת 'המספר הסידורי אינו חוקי עבור מוצר זה' | Creative Suite.
FlexiSrz: אימות מספר סידורי נכשל (flag = 0x08) המספר הסידורי שהוזן אינו עובר אימות ראה שגיאת 'המספר הסידורי אינו חוקי עבור מוצר זה' | Creative Suite.
FlexiSrz: אימות מספר סידורי נכשל (flag = 0x10) המספר הסידורי שהוזן אינו עובר אימות ראה שגיאת 'המספר הסידורי אינו חוקי עבור מוצר זה' | Creative Suite.
FlexiSrz: אימות מספר סידורי נכשל (flag = 0x20) המספר הסידורי שהוזן אינו עובר אימות הפעל את היישום והזן את בחירת השפה אם ניתן, או התקן מחדש באמצעות המספר הסידורי.
FlexiSrz: אימות מספר סידורי נכשל (flag = 0x40) המספר הסידורי שהוזן אינו עובר אימות ראה שגיאת 'המספר הסידורי אינו חוקי עבור מוצר זה' | Creative Suite.
FlexiSrz: אימות מספר סידורי נכשל (flag = 0x80) המספר הסידורי שהוזן אינו עובר אימות ראה שגיאת 'המספר הסידורי אינו חוקי עבור מוצר זה' | Creative Suite.
FlexiSrz: אימות מספר סידורי נכשל (flag = 0x100) המספר הסידורי שהוזן אינו עובר אימות ראה שגיאת 'המספר הסידורי אינו חוקי עבור מוצר זה' | Creative Suite.
FlexiSrz: אימות מספר סידורי נכשל (flag = 0x200) המספר הסידורי שהוזן אינו עובר אימות ראה שגיאת 'המספר הסידורי אינו חוקי עבור מוצר זה' | Creative Suite.
הקובץ OOBELib SIF לא קיים הקובץ application.sif לא נמצא התקן מחדש את CS5.
המשתמש הזין את אותו מספר סידורי ביותר מדי זרימות עבודה אם המשתמש מזין אותו מספר סידורי במסך סירוב, הוא אינו מתקבל. ראה שגיאת 'המספר הסידורי אינו חוקי עבור מוצר זה' | Creative Suite.

שגיאות aul.log

טקסט השגיאה

תיאור השגיאה

פתרון אפשרי

AUL: נמצא מספר סידורי נכון מבחינה תחבירית עבור המוצר

במחשב של המשתמש אין מספרים סידוריים המתאימים עבור שדרוגים חוקיים.

לא מופיע בקובץ התצורה aul.xml ערך קובץ של מזהה שדרוג

במחשב של המשתמש אין מספרים סידוריים המתאימים עבור שדרוגים חוקיים.

שגיאות PDApp.log

טקסט השגיאה תיאור השגיאה פתרון אפשרי
[שגיאה] שגיאה בפקודת UWA.HostMessageHandler DownloadUpdates. כלי ההתקנה כבר נמצא בשימוש... מופע אחר של כלי העדכונים פועל. נסה שוב מאוחר יותר. סגור את כל המופעים של כלי העדכונים ונסה שוב.
[שגיאה] UWANative - התקנת עדכונים החזירה statusCode:44,‏ errorCode:14 אשר עם הרשאות ניהול כדי להמשיך. היכנס כמשתמש בעל הרשאות ניהול מערכת.
[שגיאה] UWANative - אירעה שגיאה באתחול המעדכן. קוד שגיאה: 23 העדכונים הושבתו. כלי העדכונים הושבת במועד ההתקנה. פנה למנהל המערכת לקבלת עזרה.
[שגיאה] שגיאה בפקודת UWA.HostMessageHandler DownloadUpdates. כלי ההתקנה כבר נמצא בשימוש. כבר הפעלת את Adobe Application Manager. סגור את כל המופעים של Adobe Application Manager כדי להמשיך בעבודה עם יישום זה. סגור את כל המופעים של כלי העדכונים ונסה שוב.
[שגיאה] UWANative - הורדת עדכונים החזירה statusCode:43,‏ errorCode:201 אירעה שגיאה במהלך ההורדה של עדכון זה. ספק הרשאת כתיבה ונסה שוב. ודא שיש לך שליטה מלאה בתיקייה הזמנית שלך.
[שגיאה] UWANative - הורדת עדכונים החזירה statusCode:43,‏ errorCode:202 קיימת בעיה בהורדת עדכונים אל המיקום שצויין בהעדפות. שנה את הנתיב והמשך. הורד את העדכון מאתר Adobe.com והתקן.
[שגיאה] UWANative - הורדת עדכונים החזירה statusCode:43,‏ errorCode:203 גודל העדכונים שחברת חורג מהשטח הפנוי בכונן הקשיח שלך. פנה מספיק שטח ולחץ על 'המשך'. נדרש שטח נוסף בדיסק הקשיח כדי להתקין.
[שגיאה] UWANative - הורדת עדכונים החזירה statusCode:43,‏ errorCode:204 אירעה שגיאה במהלך ההורדה של עדכון זה. צא ונסה שוב מאוחר יותר. נסה להוריד מאוחר יותר או הורד את העדכון מאתר Adobe.com.
[שגיאה] UWANative - הורדת עדכונים החזירה statusCode:43,‏ errorCode:205 אירעה שגיאה במהלך ההורדה של עדכון זה. צא ונסה שוב מאוחר יותר. פנה אל מחלקת התמיכה של Adobe לקבלת סיוע.
[שגיאה] UWANative - הורדת עדכונים החזירה statusCode:43,‏ errorCode:206 אירעה שגיאה במהלך ההורדה. נסה שוב מאוחר יותר. נסה להוריד מאוחר יותר או הורד את העדכון מאתר Adobe.com.
[שגיאה] UWANative - הורדת עדכונים החזירה statusCode:43,‏ errorCode:207 אירעה שגיאה במהלך ההורדה של עדכון זה. צא ונסה שוב מאוחר יותר. בדוק אם חומת האש מבצעת שינויים בתוכן ההורדה. לחלופין, המשתמש יכול לבקר באתר Adobe.com ולהוריד ולהתקין את העדכון באופן ידני.
[שגיאה] UWANative - התקנת עדכונים החזירה statusCode:44,‏ errorCode:210 אירעה שגיאה במהלך ההתקנה של עדכון זה. צא ונסה שוב מאוחר יותר. הורד את העדכון מאתר Adobe.com והתקן.
[שגיאה] UWANative - חיפוש עדכונים החזיר statusCode:41,‏ errorCode:212 שרת העדכונים לא מגיב. השרת אינו מקוון באופן זמני או שהגדרות האינטרנט או חומת האש שגויות. נסה שוב מאוחר יותר. ייתכן שחומת אש או שרת Proxy חוסמים את הגישה לעדכונים. הורד את העדכונים מאתר Adobe.com עד לפתרון הבעיה.
[שגיאה] UWANative - חיפוש עדכונים החזיר statusCode:41,‏ errorCode:213 שרת העדכונים לא מגיב. השרת אינו מקוון באופן זמני או שהגדרות האינטרנט או חומת האש שגויות. נסה שוב מאוחר יותר. מחק קבצים זמניים.
לא ניתן לטעון את ספריית UWANative UWANative חסר או פגום התקן מחדש את המוצר.
לא ניתן להפעיל את היישומון UWANative הליבה של כלי העדכונים חסרה או פגומה, או שאירעה שגיאה פנימית. התקן מחדש את המוצר.
לא ניתן לטעון קובץ ZString עבור אזור כלשהו ההתקנה פגומה. כלי העדכונים אינו מופעל התקן מחדש את המוצר.
שגיאה ב-pdatabaseOpenSessionNoCreate כל סמלי המוצר אינם מוצגים בממשק המשתמש של כלי העדכונים ולעתים גם ההתקנה נכשלת. שגיאה זו מתרחשת כאשר pdatabase חסר או פגום התקן מחדש את המוצר.
שגיאה ב-pdatabaseGetPayloads. שגיאה בקבלת רשימה של תוכן מנה כל סמלי המוצר אינם מוצגים בממשק המשתמש של כלי העדכונים ולעתים גם ההתקנה נכשלת. שגיאה זו מתרחשת כאשר pdatabase חסר או פגום התקן מחדש את המוצר.
שגיאה ב-mdatabaseOpenSessionNoCreate כל סמלי המוצר אינם מוצגים בממשק המשתמש של כלי העדכונים. שגיאה זו מתרחשת כאשר מסד נתוני המדיה חסר או פגום התקן מחדש את המוצר.
אירעה שגיאה בעת הפקת XML עדכון בממשק המשתמש הראשי מוצגת ההודעה 'שגיאה בטעינת תהליך עבודה של כלי ההתקנה'. התיקון פגום הורד את העדכון מאתר Adobe.com והתקן.
מצב PostSelfUpdate: אחזור מצב xml שמור נכשל. יוצא. כלי העדכונים אינו מופעל במצב שלאחר עדכון עצמי. הורד את העדכון מאתר Adobe.com והתקן.
OpenUpdater: יצירת תהליך נכשלה כלי העדכונים אינו מופעל מ-AAM Updates Notifier התקן מחדש את המוצר.
שחרור נעילת semaphore נכשל התקנת מוצר/עדכון עצמי נכשל. הפעל מחדש את המחשב.
[שגיאה] שגיאה בפקודת UWA.HostMessageHandler InstallUpdates. התקנת עדכון עצמי נכשלה... עדכון עצמי נכשל אם Logtransport2.exe פועל הפעל מחדש את המחשב.
[שגיאה] UWA.HostMessageHandler setProxyInfo לא החזירה מחרוזת הצלחה. הוחזר: <error>אירעה שגיאה בליבת המעדכן</error> כלי העדכונים של [Authenticating Proxy] לא הצליח להתחבר אם שם המשתמש והסיסמה דורשים תווי סיביות כפולות. שם המשתמש או הסיסמה מכילים תווי סיביות כפולות. לתיבת הדו-שיח של האימות אין אפשרות לגשת אל תווי סיביות כפולות כגון קנג'י.
לא חולץ תוכן מנה ברמה עליונה לא מוצגים מוצרים במסך אפשרויות ההתקנה משום שהמוצר הראשי לא הותקן. המשך בהתקנה.
DWA.ProductOptionsMediator לא הוחזר ערך הספרייה הזמנית היתה ריקה במהלך ביצוע ההתקנה. נסה להתקין שוב.
אין מניפסט התקנה במדיה במהלך ההתקנה מוצגת ההודעה 'אתחול כלי ההתקנה נכשל' משום שכלי ההתקנה פגום. הורד את כלי ההתקנה וחלץ אותו שוב.
לפקודת DWA.FetchMediaInformationCommand אין אפשרות לטעון את ספריית DWANative מוצגת ההודעה 'אתחול כלי ההתקנה נכשל' משום שכלי ההתקנה פגום. DWA מקורי חסר. הורד את כלי ההתקנה וחלץ אותו שוב.
לא ניתן לטעון קובץ ZString עבור אזור כלשהו כלי ההתקנה לא מוצג. כלי ההתקנה פגום. הורד את כלי ההתקנה וחלץ אותו שוב.
מיפוי תוכן מנה נכשל במהלך ההתקנה מוצגת ההודעה 'אתחול כלי ההתקנה נכשל' משום שכלי ההתקנה פגום. הורד את כלי ההתקנה וחלץ אותו שוב.
מספר סידורי של CheckForUpgrade החזיר upgradeXML ריק רשימת המוצרים הזכאים במסך השדרוגים ריקה, משום שפרטי השדרוג חסרים. אתה משתמש במספר סידורי של שדרוג, אך כלי ההתקנה שלך לא תומך בשדרוג. השתמש בכלי התקנה/ מספר סידורי אחר.
לא ניתן לטעון PWA. פונקציונליות הקצאת המשאבים לא תהיה זמינה המספר הסידורי לא עבר אימות. לא תתבצע הקצאת משאבים. PWANative פגום הורד את כלי ההתקנה וחלץ אותו שוב.
לא הוחזר תוכן מנות מהצד המקורי במהלך ההתקנה מוצגת ההודעה 'אתחול כלי ההתקנה נכשל' משום שכלי ההתקנה פגום. הורד את כלי ההתקנה וחלץ אותו שוב.
מנהל ההתקן אינו מוגדר כזמין, ולכן לחצן ההתקנה מושבת לחצן ההתקנה מושבת. לא ניתן להתקין את מנהל ההתקן במחשב. בדוק את דרישות המערכת של המוצר.
GetChallengeString לא החזיר תג תוצאה טקסט הבדיקה לא מוצג במסך הדלת האחורית הורד את כלי ההתקנה וחלץ אותו שוב.
שגיאה בכתיבת פרטי מיתוג בקובץ סמל ברירת מחדל (-) מוצג עבור המוצר מוצג סמל שגוי. המשך בהתקנה.
שגיאה בקבלת mdatabaseGetBrandingData סמל ברירת מחדל (-) מוצג עבור המוצר בעיית ממשק משתמש בלבד, סמל ברירת המחדל מוצג במקום סמל המוצר, אין השפעה נוספת.
הפעלת תהליך ה-DE נכשלה מנוע הפריסה פגום. הורד את כלי ההתקנה וחלץ אותו שוב.
כתיבת XML פריסה בקובץ נכשלה לא קורה דבר כשלוחצים על לחצן ההתקנה. הורד את כלי ההתקנה וחלץ אותו שוב.
האזנה למנות IPC נכשלה. לא קורה דבר כשלוחצים על לחצן ההתקנה. הורד את כלי ההתקנה וחלץ אותו שוב.
לרשימת תוכן המנה אין תג ברמה עליונה: ערך ההחזרה הוא במהלך ההתקנה מוצגת ההודעה 'אתחול כלי ההתקנה נכשל' משום שכלי ההתקנה פגום. הורד את כלי ההתקנה וחלץ אותו שוב.
שגיאה בקבלת השטח הפנוי בדיסק השטח הפנוי בדיסק מדווח כ-0 KB עם סמל התראה (!). להשלמת ההתקנה נדרש שטח פנוי נוסף בדיסק הקשיח של כונן ההתקנה.
הפעלת התהליך נכשלה סמל המוצר המופיע בסוף ההתקנה אינו מפעיל את המוצר. צא מההתקנה והפעל את המוצר כרגיל.
לא ניתן לחלץ את responseCode מ-response xml. ההודעות 'לא ניתן לרשום את המוצר שלך במועד זה. נסה שוב מאוחר יותר.' או 'לא ניתן להפעיל את מינוי Adobe CS Live שלך. נסה שוב מאוחר יותר.' מוצגות משום ששרת של Adobe החזיר תגובה לא תקינה. נסה שוב מאוחר יותר להשלים את תהליך Adobe ID.
יצירת עותק מקומי של קובץ החתימה נכשלה Install.sig או update.sig חסרים. כלי ההתקנה פגום. הורד את כלי ההתקנה וחלץ אותו שוב.
טעינת קובץ החתימה נכשלה Install.sig או update.sig חסרים. כלי ההתקנה פגום. הורד את כלי ההתקנה וחלץ אותו שוב.
שגיאה - חילוץ המשאבים נכשל. Pima (קובץ משאבים) חסר. כלי ההתקנה פגום. הורד את כלי ההתקנה וחלץ אותו שוב.
קובץ יישומון לא נמצא במחשב - התקנת AAM פגומה במחשב. הורד את כלי ההתקנה וחלץ אותו שוב.
לא ניתן להעתיק את PDAppFlex.swf רמה אחת גבוה יותר שגיאה 'הפעלת כלי ההתקנה נכשלה' מוצגת במהלך ההתקנה. ייתכן שכלי ההתקנה או פקודת ditto פגומים. התקן מחדש את המוצר.
לא ניתן להפעיל את PDApp. שגיאה בביצוע העתקה נוספת של PDAppFlex השגיאה 'הפעלת תוכנית ההתקנה נכשלה' מוצגת במהלך ההתקנה. ייתכן שתוכנית ההתקנה פגומה. הורד את כלי ההתקנה וחלץ אותו שוב.
שגיאה בניתוח ארגומנטים של שורת פקודה ב- נעשה שימוש בארגומנטים פגומים בשורת הפקודה. המשך בהתקנה.
קובץ הפעלה של Adobe Application Manager לא קיים במיקום שגיאה 'הפעלת כלי ההתקנה נכשלה' מוצגת במהלך ההתקנה. הורד את כלי ההתקנה וחלץ אותו שוב.
קובץ הפעלה של מנוע הפריסה לא קיים במיקום: כלי ההתקנה פגום הורד את כלי ההתקנה וחלץ אותו שוב.
נתיב ההפעלה ארוך מדי. הפעל את כלי ההתקנה ממיקום אחר ההודעה 'נתיב ההתקנה ארוך מדי. הפעל את כלי ההתקנה ממיקום אחר' מוצגת במהלך ההתקנה. העבר את קובצי ההתקנה לנתיב קצר יותר ונסה להתקין שוב.
הועבר סט בלתי-שלם/חסר של ארגומנטים של שורת פקודה הועברו ארגומנטים שגויים בשורת הפקודה. עיין במסמכי הפריסה לקבלת הארגומנטים הנכונים לשורת הפקודה.
קובץ המעקף לא קיים - קובץ המעקף שמצוין על-ידי ארגומנט שורת הפקודה '--overrideFile=' לא קיים. תקן את הנתיב אל קובץ המעקף.
קובץ הפריסה לא קיים - קובץ הפריסה שמצוין על-ידי ארגומנט שורת הפקודה'--deploymentFile=' does not exist. תקן את הנתיב אל קובץ הפריסה.
הסרת התקנה באמצעות Bootstrapper נתמכת במצב שקט בלבד נדרשות הרשאות מנהל מערכת להשלמת הסרת ההתקנה. היכנס לחשבון משתמש בעל הרשאות ניהול ונסה להסיר את ההתקנה שוב.
לא ניתן לטעון PIM ו/או למצוא פונקציות ההודעה 'הפעלת כלי ההתקנה נכשלה' מוצגת במהלך ההתקנה. PIM חסר או פגום. הורד את כלי ההתקנה וחלץ אותו שוב.
Setup.xml לא קיים ההודעה 'הפעלת כלי ההתקנה נכשלה' מוצגת במהלך ההתקנה. מניפסט ההתקנה חסר בכלי ההתקנה. הורד את כלי ההתקנה וחלץ אותו שוב.
לא ניתן לאתחל. שגיאה בניתוח קובץ setup.xml ההודעה 'הפעלת כלי ההתקנה נכשלה' מוצגת במהלך ההתקנה. קובץ מניפסט ההתקנה פגום הורד את כלי ההתקנה וחלץ אותו שוב.
שגיאה באתחול. שגיאה בניתוח קובץ setup.xml ההודעה 'הפעלת כלי ההתקנה נכשלה' מוצגת במהלך ההתקנה. קובץ מניפסט ההתקנה פגום הורד את כלי ההתקנה וחלץ אותו שוב.
קובץ מניפסט פגום או לא קיים החבילה מכילה מניפסט לא חוקי.כלי ההתקנה פגום. הורד את כלי ההתקנה וחלץ אותו שוב.
שגיאה באתחול. ניתוח מניפסט נכשל. החבילה מכילה מניפסט לא חוקי.כלי ההתקנה פגום. הורד את כלי ההתקנה וחלץ אותו שוב.
תוכן המנה לא קיים במיקום: מקור ההתקנה שצויין בשורת הפקודה אינו חוקי. הזן מיקום חוקי בשורת הפקודה.
נתיב מקור ההתקנה לא קיים - מקור ההתקנה שצויין בשורת הפקודה אינו חוקי. הזן מיקום חוקי בשורת הפקודה.
תם הזמן הקצוב בעת סגירה של זרימות עבודה אחרות. ההודעה 'הפעלת כלי ההתקנה נכשלה' מוצגת במהלך ההתקנה. Bootstrapper לא הצליח לסגור התקנות אחרות. סגור את כל ההתקנות ונסה להפעיל את התהליך שוב.
שגיאה בסגירת זרימות עבודה. לא ניתן להתקין ההודעה 'הפעלת כלי ההתקנה נכשלה' מוצגת במהלך ההתקנה. Bootstrapper לא הצליח לסגור התקנות אחרות. סגור את כל ההתקנות ונסה להפעיל את התהליך שוב.
שגיאה בסגירת זרימות עבודה של הודעות. ההודעה 'הפעלת כלי ההתקנה נכשלה' מוצגת במהלך ההתקנה. Bootstrapper לא הצליח לסגור התקנות אחרות. סגור את כל ההתקנות ונסה להפעיל את התהליך שוב.
לא ניתן לאתחל ספריית ZString אתחול כלי ההתקנה מוצג באנגלית. כלי ההתקנה פגום. הורד את כלי ההתקנה וחלץ אותו שוב.
שגיאה בפתיחת קובץ מילון של שפה מקומית אתחול כלי ההתקנה מוצג באנגלית. כלי ההתקנה פגום. הורד את כלי ההתקנה וחלץ אותו שוב.
שגיאה במהלך הניקוי. שגיאה:   הפעל את Creative Cloud Cleaner Tool כדי להסיר את כל המוצרים.
שגיאה בהתקנת .pim_copyPkgsFromACFToCFPath החזירה ייתכן שההתקנה ב-ACF פגומה. התקן מחדש את המוצר.
זרימת עבודה נוספת של הפריסה כבר פועלת... השלם את זרימת העבודה האמורה כדי להמשיך ניסית להפעיל או לעדכן מוצר בזמן שהתקנה מתבצעת. השלם את ההתקנה ולאחר מכן תוכל להפעיל או לעדכן מוצרי Adobe אחרים.
יוצא מזרימת העבודה הנוכחית של הקצאת משאבים, משום שזרימת עבודה אחרת של פריסה מעדכנת כעת את ה-ACF... השלם את זרימת העבודה האחרת כדי להמשיך בהקצאת המשאבים ניסית להפעיל או לעדכן מוצר בזמן שהתקנה מתבצעת. השלם את ההתקנה ולאחר מכן תוכל להפעיל או לעדכן מוצרי Adobe אחרים.
פתיחת צינור נכשלה. לא ניתן לפתוח לכתיבה. הוחזרה שגיאת GetLastError ב-Windows Adobe Application Manager כבר פועל. סגור את כל ההתקנות ונסה להפעיל את התהליך שוב.
לא ניתן לקבל פרטי רישום של יישומון. התקנה מחדש של Adobe Application Manager עשויה לפתור את הבעיה התקנת AAM פגומה. PIM או מסד נתוני PIM פגום התקן מחדש את המוצר.
לא ניתן לקבל את פרטי הרישום של היישומון! יוצא מהיישום. התקנה מחדש של Adobe Application Manager עשויה לפתור את הבעיה התקנת AAM פגומה. PIM או מסד נתוני PIM פגום התקן מחדש את המוצר.
קובץ יישומון לא נמצא במחשב - התקנת AAM פגומה התקן מחדש את המוצר.
שגיאה ביצירת חלון PDApp ראשי - קובץ SWF מארח חסר התקנת AAM פגומה התקן מחדש את המוצר.
קובץ ספרייה של מסד נתוני יישומון חסר בנתיב - התקנת AAM פגומה. PIM חסר. התקן מחדש את המוצר.
קובץ מסד נתוני יישומון חסר בנתיב - התקנת AAM פגומה. PIM חסר. התקן מחדש את המוצר.
שגיאה באיתור קובץ מילון של שפה מקומית. עובר לאנגלית כברירת מחדל AAM מציג את התפריט באנגלית ב-Mac OS הורד את כלי ההתקנה וחלץ אותו שוב.
שגיאה - לא ניתן ליצור נתיב תיקייה משותפת של PIM. ההודעה 'הפעלת כלי ההתקנה נכשלה' מוצגת במהלך ההתקנה. אין לך הרשאות לתיקיית ההתקנה. ודא שיש לך שליטה מלאה על התיקיות הבאות ב-Mac: /~/Applications/Adobe and /Library/Application Support/Adobe/.
קובץ יומן של מסד נתונים נמצא, Adobe Application Manager קיים במצב פגום ב- פעולת כיבוי או כלי ההתקנה הופסקו במהלך ביצוע ההתקנה. התקנת AAM פגומה הורד את כלי ההתקנה וחלץ אותו שוב.
שגיאה - לא ניתן ליצור קובץ מסד נתונים מוצגת הודעת השגיאה 'הפעלת כלי ההתקנה נכשלה'. שגיאה זו עשויה להתרחש אם אין לך די הרשאות בתיקייה שבה מתבצעת ההתקנה. ודא שיש לך שליטה מלאה על התיקיות הבאות ב-Mac: /~/Applications/Adobe and /Library/Application Support/Adobe/.
שגיאה - לא ניתן לקבל ‎//package_installation_info/‎ אחד המניפסטים בחבילה אינו חוקי. כלי ההתקנה פגום. הורד את כלי ההתקנה וחלץ אותו שוב.
התאמת הגודל לנתיב נכשלה התקנת AAM פגומה הפעל את Creative Cloud Cleaner Tool כדי להסיר את כל המוצרים.
שגיאה - עיבוד קובץ מניפסט נכשל החבילה מכילה מניפסט לא חוקי. כלי ההתקנה פגום. הורד את כלי ההתקנה וחלץ אותו שוב.
שגיאה - לא ניתן לאתחל XML. קובץ xml שגוי באינדקס החבילה מכילה מניפסט לא חוקי. כלי ההתקנה פגום. הורד את כלי ההתקנה וחלץ אותו שוב.
העתקת חבילות נכשלה מ- ההתקנה נכשלת. חלק מהקבצים ננעלים. הפעל מחדש את המחשב ונסה להתקין שוב.
updaterInventory.dll לא נמצא במיקום מלאי כלי העדכונים חסר בכלי ההתקנה. הורד את כלי ההתקנה וחלץ אותו שוב.
טעינת ספריית updaterInventory נכשלה מלאי כלי העדכונים פגום בכלי ההתקנה. הורד את כלי ההתקנה וחלץ אותו שוב.
חסר במניפסט החבילה. החבילה מכילה מניפסט לא חוקי. כלי ההתקנה פגום. הורד את כלי ההתקנה וחלץ אותו שוב.
שגיאה - קבלת הגודל של חבילה ישנה במערכת נכשלה התקנת AAM פגומה הפעל את Creative Cloud Cleaner Tool כדי להסיר את כל המוצרים.
שגיאה - ערך לא חוקי של גודל משאבי החבילה כלי ההתקנה של AAM פגום הורד את כלי ההתקנה וחלץ אותו שוב.
לא ניתן לחלץ את responseCode מ-response xml. ההודעות 'לא ניתן לרשום את המוצר שלך במועד זה. נסה שוב מאוחר יותר.' או 'לא ניתן להפעיל את מינוי Adobe CS Live שלך. נסה שוב מאוחר יותר.' מוצגות משום ש-Adobe סיפקה תגובה לא תקינה. נסה שוב מאוחר יותר להשלים את תהליך Adobe ID.
אירעה בעיה במהלך העיבוד של openFile!. Shellexecute retVal שווה 2 התיקייה OBLRes חסרה. התקן מחדש את המוצר.
שגיאה ב-mdatabaseOpenSessionNoCreate הפעלת מסד נתוני מדיה לא נוצרה. Media_database לא נמצא. התקן מחדש את המוצר.
לא נמצאה רשימת הסכם משתמש קצה בתיקייה הסכם משתמש הקצה לא נמצא בתיקיית AMT. התקן מחדש את המוצר.
שגיאה בקבלת רשימה של הסכם משתמש קצה בתיקייה הסכם משתמש קצה לא נמצא בתיקיית AMT. התקן מחדש את המוצר.
שגיאה בקבלת קודים מותקנים של Adobe מ-pdatabase אירעה שגיאה בעת קבלת קודי Adobe מותקנים מ-pdatabase. ניתן לבצע כיבוי ללא בעיה.
adobe_oobelib dll/dylib פגום או חסר המשתמש אינו רואה תהליכי עבודה של הקצאת משאבים. OOBElib פגום או חסר התקן מחדש את המוצר.
לא ניתן לאחזר תכולת קובץ AMTLibXML

המשתמש אינו רואה תהליכי עבודה של הקצאת משאבים.

הפעל מחדש את היישום והתקן אותו מחדש אם הבעיה נמשכת.
לא ניתן לאחזר תג amtlib_parameters מקובץ AMTLibXML המשתמש אינו רואה תהליכי עבודה של הקצאת משאבים. הפעל מחדש את היישום והתקן אותו מחדש אם הבעיה נמשכת.
לא ניתן לטעון את ספריית PWANative! ייתכן שרכיבים מקוריים של הקצאת משאבים (LWA) חסרים או פגומים. PWA המקורי פגום או חסר. התקן מחדש את המוצר.
לא ניתן לטעון קובץ ZString עבור אזור כלשהו. ייתכן ש-ZString של רכיב הקצאת משאבים (LWA) חסר או פגום המשתמש אינו רואה תהליכי עבודה של הקצאת משאבים. התקן מחדש את המוצר.
לא ניתן לזהות צומת מתאימה של תג תוצאה ב-XML בתגובה עבור pwa_getEULALocaleList קובץ הסכם משתמש הקצה ומסד נתוני המדיה המקומיים חסרים. התקן מחדש את המוצר.
LoadTrial לא החזיר תג הצלחה. ערך ההחזרה הוא קובצי התצורה פגומים. התקן מחדש את המוצר.
LaunchApplication לא החזיר תג הצלחה. ערך ההחזרה הוא היישום לא מופעל ממסכי הקצאת המשאבים. התקן מחדש את המוצר.
לא ניתן להגדיר מוצרים לבדיקת אישור ברמה ראשונה מוצגת רשימה ריקה בתהליך העבודה של המספרי הסידוריים של שדרוגים. פנה אל מחלקת התמיכה של Adobe לקבלת סיוע בקריאת aul.log.
לא ניתן להגדיר מוצרים לבדיקת אישור ברמה שנייה מוצגת רשימה ריקה בתהליך העבודה של המספרי הסידוריים של שדרוגים. פנה אל מחלקת התמיכה של Adobe לקבלת סיוע בקריאת aul.log.
לא ניתן לקבל תג תוצאה עבור פרטי הפעלת החבילה אירעה שגיאה בעת קבלת קודי Adobe מותקנים מ-pdatabase. המשך בכיבוי.
הרשת במצב לא מקוון, מדלג על AdobeId במקרה של שגיאה או עיכוב ברשת, מסך Adobe Id לא מופיע Adobe בודקת את החיבור לרשת. אם אין ל-Adobe אפשרות לזהות את מצב הרשת עד זמן זה, המערכת מדלגת על מסך AdobeID. שיפור החיבור לאינטרנט יפתור את הבעיה.
קובץ יישומון לא נמצא במחשב - LWA_ui היישום אינו מופעל אם התיקייה LWA פגומה/נמחקה. הורד את Adobe Application Manager מאתר Adobe והתקן מחדש.
לא ניתן לפתוח את כתובת ה-URL שצוינה המשתמש לחץ על לחצן רישום אך כתובת ה-URL לא נפתחה. היכנס למערכת באתר Adobe.com.
שגיאה באיתור קובץ מילון של שפה מקומית. עובר לאנגלית כברירת מחדל מציג ההודעות מופיע באנגלית במקום בשפת המוצר. היכנס למערכת באתר Adobe.com.
שגיאה ב-getInstallStatusOfTheMedia  

שנה את שם הקובץ media_database.database:
ב-Mac: [Startup Disk]/Library/Application Support/Adobe/caps/ ב-
Win: %Program Files%/Common Files/Adobe/caps/

עדיין זקוק לעזרה?

אם עדיין אתה זקוק לעזרה, צור קשר עם מחלקת התמיכה של Adobe.

 Adobe

קבל עזרה במהירות ובקלות

משתמש חדש?