Tegn- og avsnittsmaler

Tegn- og avsnittsmaler

En tegnmal er en samling attributter for tegnformatering som kan brukes på tekst i ett enkelt trinn. En avsnittsmal inneholder formateringsattributter for både tegn og avsnitt og kan brukes på et avsnitt eller avsnittsområde. Du finner avsnittsmaler og tegnmaler i forskjellige paneler. Tegn- og avsnittsmaler kalles noen ganger tekstmaler.

Når du endrer formateringen i en mal, oppdateres all tekst som malen er brukt på, til den nye formateringen.

Du kan opprette, redigere og slette maler i enkeltstående Adobe InCopy-dokumenter eller i InCopy-innhold som er koblet til et Adobe InDesign CS4-dokument. Når innholdet er oppdatert i InDesign, legges nye maler til i InDesign-dokumentet, mens malendringer som er gjort i InCopy, overstyres av InDesign-malen. Når du arbeider med koblet innhold, er det vanligvis best å behandle malene i InDesign.

Hvis du vil se en opplæringsvideo om hvordan du oppretter en avsnittsmal, kan du gå til www.adobe.com/go/lrvid4277_id_no. Hvis du vil se en opplæringsvideo om bruk av tekstmaler, kan du gå til www.adobe.com/go/vid0076_no.

Thomas Silkjaer har laget noen eksempler på maler på Gratis InDesign-mal.

[Grunnleggende avsnitt]-maler

Standard er at alle nye dokumenter inneholder malen [Grunnleggende avsnitt], som brukes på teksten du skriver inn. Du kan redigere denne malen, men du kan ikke endre navnet på den eller slette den. Du kan endre navn på og slette maler som du oppretter. Du kan også velge å bruke en annen standardmal på teksten.

Tegnmalattributter

I motsetning til avsnittsmaler inneholder ikke tegnmaler alle formateringsattributtene for markert tekst. Når du oppretter en tegnmal, inkluderes i stedet bare de attributtene som er forskjellige fra formateringen til den markerte teksten, som en del av malen i InDesign. På den måten kan du opprette en tegnmal som endrer bare noen av attributtene når den brukes på tekst, for eksempel skrifttypefamilie og -størrelse. Alle andre tegnattributter ignoreres. Hvis du vil at andre attributter skal være en del av malen, kan du legge dem til når du redigerer malen.

Neste mal

Du kan bruke maler automatisk mens du skriver inn tekst. Hvis du for eksempel vil bruke malen "brødtekst" etter en overskriftsmal med navnet "overskrift 1", kan du angi "brødtekst" for "overskrift 1" i valget Neste mal. Når du har skrevet inn et avsnitt med malen "overskrift 1" og trykket på Enter eller Retur, begynner et nytt avsnittet med malen "brødtekst".

Hvis du bruker hurtigmenyen når du bruker en mal på to eller flere avsnitt, kan du angi at den overordnede malen skal brukes på første avsnitt, og at valget i Neste mal skal brukes på de øvrige avsnittene. (Se Bruke maler.)

Hvis du vil bruke Neste mal-funksjonen, velger du en mal på Neste mal-menyen når du oppretter eller redigerer en mal.

Jeff Witchel har laget en opplæringsvideo om bruk av Neste mal-funksjonen: Bruke Neste mal-funksjonen

Oversikt over Maler-panelet

Bruk Tegnmaler-panelet til å opprette, gi navn til og bruke tegnmaler på tekst i et avsnitt. Bruk Avsnittsmaler-panelet til å opprette, gi navn til og bruke avsnittsmaler på hele avsnitt. Maler arkiveres med et dokument og vises i panelet hver gang du åpner dokumentet.

Når du markerer tekst eller plasserer innsettingspunktet, utheves en eventuell mal som brukes på teksten, i et av Maler-panelene med mindre malen ligger i en skjult malgruppe. Hvis du markerer et tekstområde som inneholder flere maler, utheves ingen av malene i Maler-panelet. Hvis du markerer et tekstområde der det er brukt flere maler, vises (Blandet) i Maler-panelet.

Åpne Avsnittsmaler-panelet

 1. Velg Tekst > Avsnittsmaler, eller velg fanen Avsnittsmaler, som vises som standard til høyre i programvinduet.

Åpne Tegnmaler-panelet

 1. Velg Tekst > Tegnmaler, eller velg fanen Tegnmaler til høyre i programvinduet.

Legge til tegn- og avsnittsmaler

Hvis malene du vil bruke, allerede finnes i et annet InDesign- eller InCopy-dokument eller tekstbehandlingsdokument, kan du importere malene og bruke dem i det aktuelle dokumentet. Hvis du arbeider med en enkeltstående artikkel, kan du også definere tegn- og avsnittsmaler i InCopy.

Definere avsnitts- eller tegnmaler

 1. Hvis du vil basere en ny mal på formateringen i eksisterende tekst, markerer du teksten eller plasserer innsettingspunktet i teksten.

  Hvis en gruppe er markert i Maler-panelet, blir den nye malen en del av den gruppen.

 2. Velg Ny avsnittsmal på menyen i Avsnittsmaler-panelet, eller velg Ny tegnmal på menyen i Tegnmaler-panelet.
 3. Skriv inn et navn på den nye malen i tekstboksen Malnavn.
 4. I Basert på angir du hvilken mal den aktive malen er basert på.
  Merk:

  Med valget Basert på kan du knytte maler til hverandre, slik at endringer i én mal oppdateres i maler som bygger på denne malen. Nye maler er som standard basert på [Ingen avsnittsmal] for avsnittsmaler eller [Ingen] eller for tegnmaler eller på malen som brukes på markert tekst.

 5. I Neste mal (bare i Avsnittsmaler-panelet) angir du hvilken mal som skal brukes etter den nåværende malen når du trykker på Enter eller Retur.
 6. Hvis du vil legge til en tastatursnarvei, plasserer du innsettingspunktet i Tastatursnarvei-boksen og kontrollerer at NumLock er slått på. Hold deretter nede en hvilken som helst kombinasjon av Skift, Alt og Ctrl (Windows) eller Skift, Tilvalg og Kommando (Mac OS), og trykk på et tall på det numeriske tastaturet. Du kan bare bruke tallene på det numeriske tastaturet til å definere tastatursnarveier for maler. Hvis tastaturet ikke har noen NumLock-tast, kan du ikke legge til tastatursnarveier i maler.
 7. Hvis du vil at den nye malen skal brukes på den markerte teksten, velger du Bruk mal på utvalg.
 8. Angi formateringsattributter ved å velge en kategori (for eksempel Grunnleggende tegnformater) til venstre, og angi attributtene du vil legge til i malen.
  Merk:

  Når du angir en tegnfarge i dialogboksen Valg for maler, kan du definere en ny farge ved å dobbeltklikke på fyll- eller strekboksen.

 9. For tegnmaler ignoreres attributter som du ikke angir. Når malen brukes, beholder teksten avsnittsmalformateringen for slike attributter. Slik fjerner du en attributtinnstilling fra en tegnmal:
  • Velg (Ignorer) på menyen for en innstilling.

  • Slett den aktuelle teksten i en tekstboks.

  • Klikk til det vises en liten boks (Windows) eller en bindestrek (-) (Mac OS) i en avmerkingsboks.

  • Hold nede Ctrl (Windows) eller Kommando (Mac OS), og velg fargeprøven for en tegnfarge.

 10. Når du er ferdig med å angi formateringsattributter, velger du OK.

Maler du oppretter, vises bare i det aktive dokumentet. Hvis ingen dokumenter er åpne, vises malene du oppretter, i alle nye dokumenter.

Basere en avsnitts- eller tegnmal på en annen mal

Mange dokumentutforminger inneholder hierarkier med maler som deler bestemte attributter. Alle overskrifter og underoverskrifter bruker for eksempel ofte samme skrifttype. Ved å opprette en hovedmal eller overordnet mal kan du lage koblinger mellom maler som ligner hverandre. Når du redigerer den overordnede malen, endres også de underordnede malene. Deretter kan du redigere de underordnede malene for å skille dem fra den overordnede malen.

Merk:

Hvis du vil opprette en mal som er nesten identisk med en annen mal, men uten et overordnet/underordnet-forhold, bruker du kommandoen Dupliser mal og redigerer deretter kopien.

 1. Opprett en ny mal.
 2. Velg den overordnede malen fra listen Basert på i dialogboksen Ny avsnittsmal eller Ny tegnmal. Den nye malen blir den underordnede malen.

  Nye maler er som standard basert på [Ingen avsnittsmal] eller [Ingen] eller på malen som brukes på markert tekst.

 3. Angi formatering for den nye malen på en slik måte at den skilles fra malen den bygger på. Du kan for eksempel gjøre skriftstørrelsen i en underoverskrift litt mindre enn den som brukes i overskriftsmalen (den overordnede malen).
Merk:

Hvis du endrer formateringen i en underordnet mal og bestemmer deg for å begynne på nytt, velger du Tilbakestill til basis. Dette gjenoppretter formateringen i den underordnede malen til malen den bygger på. Deretter kan du angi ny formatering. Hvis du endrer malen som den underordnede malen er basert på, oppdateres maldefinisjonen slik at den stemmer overens med den nye overordnede malen.

Importere maler fra andre dokumenter

Du kan importere tegn- og avsnittsmaler fra et annet InDesign-dokument (uavhengig av versjon) til det aktive dokumentet. Under importen kan du bestemme hvilke maler som skal lastes inn, og hva som skal skje hvis den innlastede malen har samme navn som malen i det aktuelle dokumentet. Du kan også importere maler fra et InCopy-dokument.

Du kan importere tegn- og avsnittsmaler fra et InDesign- eller InCopy-dokument til et enkeltstående InCopy-dokument eller til InCopy-innhold som er koblet til InDesign. Du kan bestemme hvilke maler som skal lastes inn, og hva som skal skje hvis den innlastede malen har samme navn som malen i det aktuelle dokumentet.

Merk:

Hvis du importerer maler til koblet innhold, legges nye maler til i InDesign-dokumentet når innholdet oppdateres, og eventuelle maler som kommer i navnekonflikt med andre maler, overstyres av InDesign-malen med det samme navnet.

 1. Gjør ett av følgende i Tegnmaler- eller Avsnittsmaler-panelet:
  • Velg Last inn tegnmaler eller Last inn avsnittsmaler på menyen i Maler-panelet.

  • Velg Last inn alle tekstmaler på menyen i Maler-panelet hvis du vil laste inn både tegn- og avsnittsmaler.

 2. Dobbeltklikk på InDesign-dokumentet som inneholder malene du vil importere.
 3. I dialogboksen Last inn maler kontrollerer du at du har merket av for malene du vil importere. Hvis en eksisterende mal har samme navn som en av de importerte malene, velger du ett av følgende under Konflikt med eksisterende mal, før du velger OK:

  Bruk definisjon av innkommende mal

  Overskriver den eksisterende malen med den innlastede malen, og bruker de nye attributtene på all tekst i det aktuelle dokumentet som brukte den gamle malen. Definisjonene av de innkommende og eksisterende malene vises nederst i dialogboksen Last inn maler, slik at du kan sammenligne malene.

  Endre navn automatisk

  Endrer navn på den innlastede malen. Hvis for eksempel begge dokumentene har en underoverskriftsmal, endres navnet på den innlastede malen til "Underoverskriftskopi" i det aktuelle dokumentet.

Tilordne maler til eksportkoder | CC, CS6, CS5.5

Innføring i eksportkoder

Bruk Eksporter koding til å angi hvordan tekst med InDesign-maler skal markeres i HTML, EPUB eller i kodede PDF-resultater.

Du kan også angi CSS-klassenavn som skal legges til i innholdet som skal eksporteres. I EPUB/HTML-eksport kan CSS-klasser brukes til å skille mellom små variasjoner i stil. Du behøver ikke å angi et klassenavn. InDesign genererer et klassenavn automatisk basert på malnavnet.

Du kan ikke forhåndsvise Eksporter koding i InDesign-layouten siden funksjonen bare påvirker den eksporterte EPUB-, HTML- eller PDF-filen.

Rediger alle eksportkoder lar deg vise og endre stilene i en enkelt dialogboks.

Definer mal til kodetilordning

 1. For malen som skal tilordnes, åpner du dialogboksen Valg for avsnittsmal, Valg for tegnmal eller Valg for objektmal.
 2. Klikk Eksporter koding i venstre rute og gjør ett av følgende:
  • Velg en kode som skal tilordnes for EPUB- og HTML-resultat.

  • Velg en klasse som skal tilordnes for EPUB- og HTML-resultat. Klassenavn brukes til å generere maldefinisjoner for standardkoder.

  • Hvis du vil inkludere denne malen i CSS, merker du av i avmerkingsboksen Inkluder CSS. Hvis du ikke merker av i denne boksen, genereres det ingen CSS-klasse for denne malen. Hvis du har to eller flere maler som er tilordnet den samme klassen, viser InDesign en feil-/advarselsmelding under eksporten. Dette valget er tilgjengelig bare i InDesign CC.

  • Velg en kode som skal tilordnes for PDF-resultat. Dette alternativet er tilgjengelig bare for avsnittsmaler.

Rediger alle eksportkoder

Du kan vise og endre alle eksportkoder i sammen i ett vindu.

 1. Velg Rediger alle eksportkoder i panelmenyen Avsnittsmal, Tegnmal eller Objektmal.
 2. Klikk EPUB og HTML, eller PDF.
 3. Klikk koden som samsvarer med malen. Den konverteres til en liste. Velg den nye verdien.

Konvertere Word-maler til InDesign-maler

Når du importerer et Microsoft Word-dokument til InDesign eller InCopy, kan du tilordne hver mal som er brukt i Word, til en tilsvarende mal i InDesign eller InCopy. Dermed angir du hvilke maler som skal brukes til å formatere teksten som importeres. Det vises et diskikon  ved siden av hver importerte Word-mal til du redigerer malen i InDesign eller InCopy.

 1. Gjør ett av følgende:
  • Hvis du vil legge til Word-dokumentet i eksisterende tekst i InDesign eller InCopy, velger du Fil > Monter. Velg Vis valg for import og dobbeltklikk deretter på Word-dokumentet.

  • Hvis du vil åpne Word-dokumentet i et enkeltstående InCopy-dokument, starter du InCopy, velger Fil > Åpne og dobbeltklikker deretter på Word-filen.

 2. Velg Behold maler og formatering fra tekst og tabeller.
 3. Velg Tilpass malimport og deretter Maltilordning.
 4. I dialogboksen Maltilordning velger du Word-malen og deretter et av valgene på menyen under InCopy-malen. Du kan velge følgende:
  • Hvis det ikke er en malnavnkonflikt, velger du Ny avsnittsmal, Ny tegnmal eller en eksisterende InCopy-mal.

  • Hvis det er en malnavnkonflikt, velger du Omdefiner InCopy-mal hvis du vil formatere den importerte malteksten med Word-malen. Velg en eksisterende InCopy-mal hvis du vil formatere den importerte malteksten med InCopy-malen. Velg Endre navn automatisk hvis du vil endre navnet på Word-malen.

 5. Velg OK for å lukke dialogboksen Maltilordning, og velg deretter OK for å importere dokumentet.

Bruke maler

Som standard vil ikke eksisterende tegnformatering eller tegnmaler som er brukt på deler av et avsnitt, fjernes når du bruker en avsnittsmal, selv om du kan velge å fjerne eksisterende formatering når du bruker en mal. Et plusstegn (+) vises ved siden av den aktuelle avsnittsmalen i Maler-panelet hvis en tegn- eller avsnittsmal samt tilleggsformatering som ikke er en del av den brukte malen, brukes på den markerte teksten. Slik tilleggsformatering kalles overstyring eller lokal formatering.

Tegnmaler fjerner eller tilbakestiller tegnattributter i eksisterende tekst hvis attributtene er definert i malen.

Bruke en tegnmal

 1. Angi hvilke tegn malen skal brukes på.
 2. Gjør ett av følgende:
  • Velg navnet på tegnmalen i Tegnmaler-panelet.

  • Velg navnet på tegnmalen fra rullegardinlisten i kontrollpanelet.

  • Trykk på tastatursnarveien du tilordnet malen. (Pass på at NumLock er slått på.)

Bruke en avsnittsmal

 1. Klikk i et avsnitt eller marker alle eller deler av avsnittene du vil bruke malen på.
 2. Gjør ett av følgende:
  • Velg navnet på avsnittsmalen i Avsnittsmaler-panelet.

  • Velg navnet på avsnittsmalen på menyen i kontrollpanelet.

  • Trykk på tastatursnarveien du tilordnet malen. (Pass på at NumLock er slått på.)

 3. Hvis det forsatt er uønsket formatering igjen i teksten, velger du Fjern overstyringer i Avsnittsmaler-panelet.

Bruke følgemaler på flere avsnitt

Med valget Neste mal angir du hvilken mal som automatisk skal brukes når du trykker på Enter eller Retur etter å ha brukt en bestemt mal. Med dette valget kan du også bruke ulike maler på flere avsnitt i én enkelt handling.

Tenk deg for eksempel at du skal formatere en avisspalte med tre maler: Tittel, Byline og Brødtekst. Tittel bruker Byline i Neste mal, Byline bruker Brødtekst i Neste mal og Brødtekst bruker [Samme mal] i Neste mal. Hvis du markerer hele artikkelen, altså tittelen, forfatterens byline og avsnittene, og deretter bruker Tittel-malen ved hjelp av den spesielle Neste mal-kommandoen i hurtigmenyen, formateres det første avsnittet med tittelmalen, det andre avsnittet med Byline-malen og de øvrige avsnittene med Brødtekst-malen.

Before and after applying a style with Next Style.

 1. Marker avsnittene du vil bruke malene på.
 2. I Avsnittsmaler-panelet høyreklikker du (Windows) eller holder nede Ctrl og klikker (Mac OS) på den overordnede malen, og velger deretter Bruk [malnavn] og deretter Neste mal.

Hvis teksten inneholder formateringsoverstyringer eller tegnmaler, kan du også fjerne overstyringer, tegnmaler eller begge deler ved hjelp av hurtigmenyen.

Redigere tegn- og avsnittsmaler

En av fordelene med å bruke maler er at når du endrer en maldefinisjonen, oppdateres all tekst som er formatert med malen, til å samsvare med den nye maldefinisjonen.

Merk:

Hvis du redigerer maler i InCopy-innhold som er koblet til et InDesign-dokument, overskrives endringene når det koblede innholdet oppdateres.

Redigere en mal ved hjelp av dialogboksen

 1. Gjør ett av følgende:
  • Hvis du ikke vil bruke malen på markert tekst, høyreklikker du (Windows) eller holder nede Ctrl og klikker (Mac OS) på malnavnet i Maler-panelet og velger Rediger [malnavn].

  • Dobbeltklikk på malnavnet i Maler-panelet, eller marker malen og velg Valg for maler på menyen i Maler-panelet. Merk at når du gjør dette, brukes malen på all markert tekst eller alle markerte tekstrammer. Hvis ingen tekst eller tekstrammer er markert, brukes malen som standardmal for tekst du skriver inn i nye rammer.

 2. Juster innstillingene i dialogboksen, og velg OK.

Omdefinere en mal slik at den tilpasses den markerte teksten

Når du har tatt i bruk en mal, kan du overstyre alle innstillingene for malen. Hvis du ønsker å beholde disse endringene, kan du omdefinere malen slik at den samsvarer med formateringen i teksten du endret.

Merk:

Hvis du redigerer maler i InCopy-innhold som er koblet til et InDesign-dokument, overskrives endringene når det koblede innholdet oppdateres.

 1. Bruk tekstverktøyet  og marker teksten som er formatert med malen du vil omdefinere.
 2. Endre avsnitts- eller tegnattributtene etter behov.
 3. Velg Omdefiner mal på menyen i Maler-panelet.

Slette tegn- eller avsnittsmaler

Når du sletter en mal, kan du erstatte den med en annen mal, og du kan velge om du vil beholde formateringen. Når du sletter en malgruppe, sletter du alle malene i gruppen. Du blir bedt om å erstatte hver enkelt mal i gruppen.

 1. Velg malnavnet i Maler-panelet.
 2. Gjør ett av følgende:
  • Velg Slett mal på panelmenyen, eller klikk på ikonet for sletting  nederst i panelet.

  • Høyreklikk (Windows) eller hold nede Ctrl og klikk (Mac OS) på malen, og velg deretter Slett mal. Denne metoden er spesielt nyttig når du skal slette en mal uten å bruke den på tekst.

 3. Marker malen for å erstatte den i dialogboksen Slett avsnittsmaler.

  Hvis du velger å erstatte en avsnittsmal med [Ingen avsnittsmal] eller en tegnmal med [Ingen], må du velge Behold formatering for å beholde formateringen i teksten som malen brukes på. Teksten beholder formateringen, men er ikke lenger tilknyttet en mal.

 4. Velg OK.
Merk:

Hvis du vil slette alle ubrukte maler, velger du Marker alle ubrukte på menyen i Maler-panelet og klikker deretter på ikonet for sletting. Når du sletter en ubrukt mal, blir du ikke bedt om å erstatte malen.

Overstyre tegn- og avsnittsmaler

Når du bruker en avsnittsmal, forblir tegnmaler og tidligere formatering som før. Når du har tatt i bruk en mal, kan du overstyre alle innstillingene for malen ved å ta i bruk formatering som ikke er en del av malen. Når formatering som ikke er en del av malen, brukes på tekst der malen er brukt, kalles det overstyring eller lokal formatering. Når du markerer tekst med en overstyring, vises et plusstegn (+) ved siden av malnavnet. Overstyring i tegnmaler vises bare hvis attributtet som brukes, er en del av malen. Hvis en tegnmal for eksempel bare endrer tekstfarge, vil ikke en endring av skriftstørrelsen i teksten vises som en overstyring.

Du kan fjerne tegnmaler og formateringsoverstyringer når du bruker en mal. Du kan også fjerne overstyringer fra et avsnitt som en mal er brukt på.

Merk:

Hvis det er et plusstegn (+) ved siden av en mal, holder du musepekeren over malen for å se beskrivelsen av overstyringsattributtene.

Beholde eller fjerne overstyringer når du bruker avsnittsmaler

 • Hvis du vil bruke en avsnittsmal og beholde tegnmaler, men fjerne overstyringer, holder du nede Alt (Windows) eller Tilvalg (Mac OS) når du velger navnet på malen i Avsnittsmaler-panelet.
 • Hvis du vil bruke en avsnittsmal og fjerne både tegnmaler og overstyringer, holder du nede Alt+Skift (Windows) eller Tilvalg+Skift (Mac OS) når du velger navnet på malen i Avsnittsmaler-panelet.
Merk:

Høyreklikk (Windows) eller hold nede Ctrl og klikk (Mac OS) på malen i Avsnittsmaler-panelet, og angi deretter et valg på hurtigmenyen. Deretter kan du fjerne overstyringer, tegnmaler eller begge deler når du bruker malen.

Markere overstyringer av tegn- og avsnittsmaler

Gjør følgende for å identifisere alle overstyringer av avsnitts- og tegnmaler i et dokument:

 1. Åpne tegnmaler- eller avsnittsmaler-panelet.

 2. Gjør ett av følgende:

  • Klikk på Marker maloverstyringer-ikonet .
  • Velg Slå av eller på Marker maloverstyring fra panelmenyen.

Funksjonen Marker maloverstyring identifiserer alle overstyringer av avsnitts- og tegnmaler i et dokument.

Merk:

Du kan definere en tastatursnarvei for alternativet Slå av eller på Marker maloverstyring, slik at du enkelt kan få tilgang til denne funksjonen. Du finner mer informasjon under Bruke tastatursnarvei-sett.

Fjerne overstyringer for avsnittsmaler

 1. Marker teksten som inneholder overstyringene. Du kan også markere flere avsnitt med ulike maler.
 2. Gjør ett av følgende i Avsnittsmaler-panelet:
  • Hvis du vil fjerne tegn- og avsnittsformatering, klikker du på ikonet for fjerning av overstyringer  eller velger Fjern overstyringer i Avsnittsmaler-panelet.

  • Hvis du vil fjerne tegnoverstyringer, men beholde overstyringer for avsnittsformatering, holder du nede Ctrl (Windows) eller Kommando (Mac OS) og klikker på ikonet for fjerning av overstyringer.

  • Hvis du vil fjerne overstyringer på avsnittsnivå, men beholde dem på tegnnivå, holder du nede Skift+Ctrl (Windows) eller Skift+Kommando (Mac OS) i Avsnittsmaler-panelet og klikker på ikonet for fjerning av overstyringer.

  Merk:

  Når du fjerner overstyringer på avsnittsnivå, fjernes overstyringer fra hele avsnittet, selv om bare deler av avsnittet er markert. Overstyringer på tegnnivå fjernes bare fra markert tekst.

  Når du fjerner overstyringer, fjernes ikke tegnmalformatering. Hvis du vil fjerne tegnmalformatering, markerer du teksten som inneholder tegnmalen, og velger deretter [Ingen] i Tegnmaler-panelet.

Når du bryter koblingen mellom en tekst og malen for teksten, beholdes formatering som er brukt i teksten. Hvis malen endres på et senere tidspunkt, blir ikke disse endringene gjenspeilet i teksten fordi koblingen til malen er brutt.

 1. Marker teksten som er merket med malen du vil bryte koblingen til.
 2. Velg Bryt kobling til mal på menyen i Maler-panelet.

Hvis du ikke har markert tekst når du velger Bryt kobling til mal, vil all ny tekst du skriver inn, få samme formatering som den angitte malen, men ikke bli tilordnet noen mal.

Konvertere malens punktmerking og nummerering til tekst

Når du oppretter en mal som bruker punktmerking og nummerering i avsnitt, kan punktmerkingen og nummereringen forsvinne hvis teksten kopieres eller eksporteres til et annet program. For å unngå dette problemet må du konvertere malens punktmerking og nummerering til tekst.

Merk:

Hvis du konverterer malens punktmerking i en InCopy-artikkel som er koblet til en InDesign-layout, overstyres kanskje endringen når innholdet oppdateres i InDesign.

 1. Velg malen som inneholder punktmerking og nummerering, i Avsnittsmaler-panelet.
 2. Velg Konverter punktmerking og nummerering til tekst for "[mal]" på menyen i Avsnittsmaler-panelet.

Hvis du konverterer punktmerking og nummerering til tekst i en hovedmal (en overordnet mal), konverteres også punktmerking og nummerering til tekst i den underordnede malen.

Etter at du har konvertert nummerering til tekst, kan det hende at du må oppdatere nummereringen manuelt hvis du redigerer teksten.

Finne og erstatte tegn- og avsnittsmaler

Bruk dialogboksen Finn/endre når du vil søke etter forekomster av en bestemt mal og erstatte den med en annen mal.

 1. Velg Rediger > Finn/endre.
 2. Velg Dokument i Søk for å endre malen i hele dokumentet.
 3. La valgene Finn og Endre til være tomme. Hvis feltene Finn format og Endre format ikke vises nederst i dialogboksen, klikker du Flere valg.
 4. Klikk i feltet Finn format for å vise dialogboksen Finn formatinnstillinger. Under Valg for maler velger du tegn- eller avsnittsmalen du vil søke etter, og velger deretter OK.
 5. Klikk i feltet Endre format for å vise dialogboksen Endre formatinnstillinger. Under Valg for maler velger du tegn- eller avsnittsmalen som skal erstatte malen som er i bruk, og velger deretter OK.
 6. Velg Finn, og bruk deretter knappen Endre, Endre/finn eller Endre alle til å erstatte malen.
Adobe-logoen

Logg på kontoen din