Linjeavstand

Om linjeavstand

Dette emnet refererer til hvordan linjeavstand implementeres i latinsk metode for tekstjustering. Hvis du vil ha informasjon om linjeavstand i CJK-tekst, kan du se Om linjeavstand i asiatisk tekst.

Den vertikale avstanden mellom linjer med tekst kalles linjeavstand. Linjeavstand måles fra grunnlinjen for en tekstlinje til grunnlinjen for linjen ovenfor. Grunnlinjen er den usynlige linjen som de fleste bokstaver, dvs. de uten nedadgående streker, står på.

Standardverdien for automatisk linjeavstand er 120 % av tekststørrelsen (for eksempel 12-punkts linjeavstand for 10-punkts tekst). Når du bruker automatisk linjeavstand, viser InCopy verdien for linjeavstand i parenteser på Linjeavstand-menyen i Tegn-panelet.

Leading

A. Leading B. Text height C. Larger text size of one word increases leading for that one line. 

Om linjeavstand i asiatisk tekst

Grunnposisjonen for linjeavstand kan defineres via innstillingen Grunnposisjon for linjeavstand på menyen i Avsnitt-panelet. Med standardinnstillingen (boks topp/høyre), måles linjeavstanden for tekstlinjen fra toppen av boksen til toppen av boksen til neste linje. Ved å velge linjen og øke verdien for linjeavstand ved hjelp av innstillingen Boks topp/høyre, vil avstanden mellom den valgte linjen og den neste linjen øke, fordi linjeavstanden måles fra gjeldende linje til neste linje. Alle andre grunninnstillinger for linjeavstand måler linjeavstanden fra gjeldende linje til den forrige linjen, så endring av linjeavstanden med disse innstillingene øke aki for linjeavstand over den gjeldende linjen.

Leading includes the height of the embox and the line aki spacing.

Velg linjeavstand fra Linjeavstand-menyen i Tegn-panelet eller kontrollpanelet. Denne er satt til automatisk som standard. Når du bruker automatisk linjeavstand, vises verdien for linjeavstand i parenteser på Linjeavstand-menyen i Tegn-panelet. Denne automatiske verdien varierer for tekstrammer og tekst i rammerutenett. Du kan angi verdi for automatisk linjeavstand fra elementet i Justeringsmenyen i Avsnitt-panelet. 175 % av angitt skriftstørrelse er valgt som standard verdi for automatisk linjeavstand for tekst i tekstrammer i InCopy. For tekst i rammerutenett er standardinnstillingen 100 %, noe som gjør det mulig for rutenettsjusteringen å fordele tekstlinjene i rutenettet.

Når rutenettjustering er satt til Ingen, stiller du inn linjeavstand i tekstrammen med Verdi for linjeavstand i Tegn-panelet. Når rutenettsjustering er satt til en annen verdi enn ingen, brukes linjeavstand i henhold til grunnlinjeinnstillingene for registerlinjene.

Merk:

Når du kopierer tekst plassert i rammerutenettet og limer den inn i en tekstboks, limes teksten inn med egenskapene fra rammerutenettet, slik at automatisk i linjeavstand er satt til 100 %. Hvis linjeavstanden er sammenpresset, kan du angi en verdi for linjeavstand i stedet for å bruke den automatiske innstillingen.

Hvis du vil angi linjeavstand for tekst i rammerutenett, velger du Linjebrudd i dialogboksen Innstillinger for rammerutenett, i stedet for Verdi for linjeavstand. Verdien for linjeavstand for tekst i rammerutenettet er summen av verdien for linjebrudd og rutenettstørrelse (skriftstørrelse). Med andre ord, hvis størrelsen på rutenettet er 13Q og Linjebrudd er 10H, blir den faktiske verdien for linjeavstand “23 H”.

Vær oppmerksom på at for tekst som er plassert i rammerutenettet, er standard rutenettjustering satt til Midtstilt. I dette tilfellet vil verdien mellom midten av rutenettet og midten av neste rutenett gi verdien for linjeavstand. Når rutenettjustering er angitt til Ingen, brukes linjeavstand fra plasseringen som er angitt i rutenettet. Når rutenettjustering er satt til Ingen, benyttes linjeavstanden angitt for Verdi for linjeavstand i Tegn-panelet.

Linjeavstand i et rammerutenett er komplisert. For montert tekst, endres den faktiske linjeavstanden avhengig av skriftstørrelse, Verdi for linjeavstand og også av innstillingene for Gyoudori i Avsnitt-panelet. Merk deg følgende:

 • Hvis du lar skriftstørrelsen for rammerutenettet forbli uendret, men gjør skriftstørrelsen eller verdien for linjeavstand for montert tekst mindre enn rutenettstørrelsen i Tegn-panelet, vil teksten justeres etter rutenettet i henhold til innstillingene for Rutenettjustering.

 • Hvis du lar skriftstørrelsen (rutenettstørrelsen) for et rammerutenett forbli uendret, men bruker Tegn-panelet til å gjøre skriftstørrelsen for montert tekst større enn rutenettstørrelsen + linjemellomrommet, bestemmes gyoudori automatisk, og du kan justere etter rutenettet i trinn på 0,5 linjer, for eksempel 1,5, 2, 2,5, 3 og så videre hvis Gyoudori er satt til automatisk. Hvis Gyoudori er satt til noe annet enn Automatisk, justeres tekst til rutenett i henhold til denne innstillingen, og tegnene overlapper ved bruk av stor skriftstørrelse.

 • Hvis du lar skriftstørrelsen (rutenettstørrelsen) for rammerutenettet forbli uendret, men bruker Tegn-panelet til å angi gyoudori for montert tekst til en verdi større enn rutenettstørrelsen + linjemellomrommet, vil linjeavstanden brukes på neste linje når linjeavstand er satt til Automatisk. Hvis for eksempel rammerutenettet er 13Q og linjemellomrommet er satt til 10H når linjeavstand er satt til 24H, vil tekst plasseres på hver andre linje. Hvis den er angitt til 47H, vil teksten plasseres på hver tredje linje. For alle andre innstillinger for linjeavstand enn Automatisk, ignoreres verdien angitt i Linjeavstand.

Endre linjeavstand

Som standard er linjeavstand et tegnattributt. Dette betyr at du kan bruke flere enn én verdi for linjeavstand i samme avsnitt. Den høyeste verdien for linjeavstand på en linje med tekst bestemmer linjeavstanden for denne linjen. Du kan imidlertid velge en innstilling for å bruke linjeavstand på hele avsnittet i stedet for tekst innenfor et avsnitt. Denne innstillingen påvirker ikke linjeavstanden i eksisterende rammer.

Endre linjeavstand for markert tekst

 1. Marker teksten du vil endre.
 2. Gjør ett av følgende:
  • Velg ønsket linjeavstand på Linjeavstand-menyen  i Tegn-panelet eller kontrollpanelet.

  • Velg ønsket linjeavstand på Linjeavstand-menyen  i Tegn-panelet eller kontrollpanelet.

  • Marker verdien for linjeavstand, og skriv inn en ny verdi.

  • Når du definerer en avsnittsmal, endrer du linjeavstanden ved hjelp av Grunnleggende tegnformater.

Hvis InCopy ignorerer endringen i linjeavstand, kan det skyldes at Loddrett justering eller Lås til registerlinjer er valgt. Velg Objekt > Valg for tekstramme, og kontroller at Vertikal justering er satt til Topp, og at Ikke lås til registerlinjer er valgt i Avsnitt-panelet, kontrollpanelet eller avsnittsmalen.

Merk:

Du kan også justere vertikalt mellomrom ved å justere teksten etter registerlinjene. Når det brukes registerlinjer, overstyrer registerlinjeinnstillingene verdien for linjeavstand.

Endre standard prosentverdi for linjeavstand

 1. Marker avsnittene du vil endre linjeavstand for.
 2. Velg Justering på menyen i Avsnitt-panelet eller kontrollpanelet.
 3. Velg Latinsk justering fra panelmenyen Avsnitt.
 4. Angi en ny standard prosentverdi for Automatisk linjeavstand. Den minste verdien er 0 %, og den største er 500 %.
Merk:

Alternativet for automatisk linjeavstand i hurtigmenyen for linjeavstand i kontrollpanelet angir automatisk verdi for linjeavstand i dialogboksen Justering, som et forhold (%) av tegnstørrelsen. Standardinnstillingen er 175 % for tekstrammer og 100 % for rammerutenett.

Angi linjeavstand for hele avsnitt

 1. Velg Rediger > Innstillinger > Tekst (Windows) eller InCopy > Innstillinger > Tekst (Mac OS).
 2. Velg Bruk linjeavstand på hele avsnitt, og velg OK.
Merk:

Når du bruker en tegnmal til å angi linjeavstand for tekst, påvirker linjeavstanden bare teksten som malen brukes på, ikke hele avsnittet, uavhengig av om Bruk linjeavstand på hele avsnitt er valgt.

Juster linjehøyden basert på tegnforholdet

Hvis du endrer tekstretningen i et rammerutenett til det motsatte (loddrett for vannrett tekst og vannrett for loddrett tekst), endres linjehøyden som standard, uavhengig av rutenettstørrelsen. Hvis for eksempel 13Q tegn er plassert i et rammerutenett av vannrett type 13Q, vil linjehøyden dobles og bli 26Q når du angir loddrette forhold for tegnet til 200 %, uavhengig av rutenettstørrelsen. Hvis denne funksjonen er slått av, blir linjehøyden den samme som tegnhøyden, og bare tegnforholdet endres.

 1. Marker teksten du vil endre linjehøyden for, basert på tegnforholdet.
 2. Fra menyen i Tegn-panelet eller Kontrollpanelet, velger du Juster linjehøyde med tegnskalering.

  Linjehøyden justeres. Som tegnattributt angis denne funksjonen for hvert tegn, mens linjehøyde blir brukt på en hel linje som inneholder de angitte tegnene.

Hvis du vil deaktivere denne funksjonen, markerer du teksten som funksjonen ble aktivert for, velger Juster linjehøyde med tegnskalering på nytt fra menyen i Tegn-panelet eller kontrollpanelet, og slår den av.

Bruke grunnposisjon for linjeavstand

Hvis du angir Justering av rutenett til Ingen, brukes linjeavstanden fra toppen eller høyre i boksen til den gjeldende linjen til toppen eller høyre i boksen til neste linje som standard. Hvis du øker verdien for linjeavstand, blir den nye verdien brukt på alle valgte linjer.

 1. Marker teksten og angi Rutenettsjustering til Ingen i Avsnitt-panelet eller kontrollpanelet.
 2. Angi linjeavstand i Tegn-panelet. Angi en annen verdi enn Automatisk og velg Statisk verdi for linjeavstand.
 3. Velg et passende grunnlag for linjeavstand fra Grunnposisjon for linjeavstand på menyen i Avsnitt-panelet eller kontrollpanelet.

Hvis du vil angi jevn linjeavstand, uavhengig av skriftstørrelsen, kan du bruke Midten av boksen hvis du vil angi linjeavstand fra midten av linjen.

Merk:

Hvis du vil angi linjeavstand for rutenett for linjer med ulik skriftstørrelse i et rammerutenett, angir du Justering av rutenett til Midten og angir Gyoudori til noe annet enn Automatisk i Avsnitt-panelet.

Alternativer for grunnposisjon for linjeavstand

Fra Grunnposisjon for linjeavstand på menyen i Avsnitt-panelet eller kontrollpanelet, velger du de følgende alternativene for Grunnposisjon for linjeavstand.

Embox Top/Right

Linjeavstanden beregnes fra toppen av boksen for vannrett tekst, eller fra høyre i boksen for loddrett tekst. Linjeavstanden måles fra toppen eller til høyre på den gjeldende linjen til toppen eller høyre på neste linje. Disse innstillingene er standardinnstillinger.

Embox Center

Linjeavstanden beregnes fra midten av gjeldende linje til midten av den forrige linjen. Hvis det finnes en annen skriftstørrelse i det samme avsnittet, blir mellomrommet mellom bokskantene på hver linje ujevne. Når Midten av boksen er valgt, kan du justere linjeavstanden for omkringliggende linjer ved å angi fast linjeavstand for tekst med ulik skriftstørrelse, fordi linjeavstand vil beregnes fra midten av den gjeldende boksen.

Roman Baseline

Linjeavstanden beregnes basert på Latinsk grunnlinje. Linjeavstand måles fra grunnlinjen til den gjeldende linjen til grunnlinjen til forrige linje. Denne metoden for linjeavstand er den samme som den som brukes i den latinske justeringsmetoden. Latinsk Grunnlinje er ulik for hver skrift. Tegnposisjonen kan variere selv innenfor samme skriftstørrelse, hvis skrifttypen er ulik.

Embox Bottom/Left

Linjeavstanden begynner fra bunnen av boksen for vannrett tekst, eller fra venstre i boksen for loddrett tekst. Linjeavstanden måles fra venstre eller fra bunnen på den gjeldende linjen til venstre eller bunnen på forrige linje.

Merk:

Det samme elementet finnes i Justering av rutenett både i menyen i Avsnitt-panelet og i menyen i kontrollpanelet. Disse elementene er basiser for justering til rutenett, og ikke basiser for linjeavstand. Ikke bland disse.

Adobe-logoen

Logg på kontoen din