Justere arbeidsflyten

Flytte innhold mellom oppdrag (InDesign)

InDesign-brukere kan flytte innhold mellom eksisterende oppdrag eller fra delen Ikke tilordnet InCopy-innhold i Oppdrag-panelet. Du kan også opprette et nytt oppdrag, og deretter flytte innhold til den.

 1. Arkiver InDesign-dokumentet.
 2. Klikk på pilen til venstre for oppdragsnavnet i Oppdrag-panelet for å vise innholdet i oppdraget.
 3. Marker et objekt i et oppdrag.
 4. Gjør ett av følgende:
  • Dra innholdet fra et oppdrag til et annet.

  • Du flytter innhold til et eksisterende oppdrag ved å velge Legg til i oppdrag på menyen i Oppdrag-panelet og deretter velge ønsket oppdrag.

  • Hvis du vil opprette et nytt oppdrag mens du flytter innhold, velger du Legg til i oppdrag > Nytt på menyen i Oppdrag-panelet, og deretter angir du valg i dialogboksen Nytt oppdrag.

 5. Velg Oppdater alle oppdrag på menyen i Oppdrag-panelet.
Merk:

Hvis oppdragslistene er korte, kan det være enklere å dra innholdsobjekter til og fra oppdrag og delen Ikke tilordnet InCopy-innhold.

Slette oppdrag (InDesign)

 1. Marker én eller flere oppdrag i Oppdrag-panelet, og velg Slett oppdrag på panelmenyen.

Følgende handlinger utføres når du sletter oppdrag:

 • Oppdragsdataene fjernes fra dokumentet.

 • Oppdragsfilen slettes fra filsystemet.

 • Oppdragsnavnet fjernes fra listen.

 • Eventuelt InCopy-innhold flyttes til delen Ikke tilordnet InCopy-innhold i Oppdrag-panelet.

Merk:

Hvis en InCopy-bruker har et oppdrag åpent når det slettes i InDesign, får vedkommende beskjed om at oppdraget er slettet. Innholdsfilene slettes imidlertid ikke, og de kan oppdateres uten at endringene går tapt.

Hvis du flytter eller sletter en oppdragsfil fra disken, og deretter åpner InDesign-dokumentet den ble opprettet fra, vet ikke programmet hvor oppdragsfilen er arkivert. Du må opprette oppdragsfilen på nytt for at programmet skal finne den.

Opprette oppdragsfilen på nytt på den opprinnelige plasseringen

 1. Gjør ett av følgende i Oppdrag-panelet:
  • Marker oppdraget som mangler (det vises fremdeles i panelet), og velg Oppdater markerte oppdrag på panelmenyen.

  • Velg Oppdater alle oppdrag på panelmenyen.

Endre plassering for oppdraget

 1. Hvis du vil opprette oppdragsfilen på nytt et annet sted, gjør du ett av følgende i Oppdrag-panelet:
  • Marker oppdraget, og velg Endre oppdragsplassering på panelmenyen. Angi en plassering for og et navn på den nye filen.

  • Dobbeltklikk på oppdragsnavnet. Velg Endre i dialogboksen Oppdragsvalg, og angi en plassering for og et navn på den nye filen.

Rette opp feil

Hvis du gjør en feil, kan du forkaste endringene som er utført siden forrige gang kommandoen Arkiver ble valgt, og gjenopprette innholdet fra filsystemet.

Når du arkiverer et InDesign-dokument, arkiveres alle redigerbare InCopy-innholdsfiler automatisk. Derfor gjenopprettes bare versjoner som er opprettet siden forrige gang dokumentet ble endret, når du velger kommandoen Avbryt utsjekking.

 1. Gjør ett av følgende:
  • Hvis du vil angre den siste endringen, velger du Rediger > Angre [handling].

  • Hvis du vil angre alle endringer som er utført siden forrige gang du arkiverte dokumentet, velger du Fil > Gjenopprett innhold.

  • Hvis du vil angre endringene som er utført siden forrige gang en versjon ble arkivert, og fjerne låsefilen, markerer du innholdet i Oppdrag-panelet og velger Avbryt utsjekking på panelmenyen. Denne handlingen gjør innhold skrivebeskyttet og tilgjengelig, slik at andre kan sjekke det ut.

Overstyre låste filer (InDesign)

Det er ikke alltid brukere innser hvordan handlingene de utfører, påvirker andre i arbeidsflyten, noe som kan føre til at det ved et uhell oppstår konflikter mellom innholdsstatus og eierforhold. InDesign-brukeren kan om nødvendig løse konflikter ved å koble fra en låst fil som er sjekket ut til en annen bruker, og ta kontroll over filen. Når en fil kobles fra, arkiveres innholdet i InDesign-dokumentet, men innholdet deles ikke lenger med InCopy.

Hvis det er nødvendig (for eksempel pga. en leveringsfrist), kan InDesign-brukere fjerne en innholdsfil fra den behandlede arbeidsflyten og fra Koblinger-panelet ved å koble fra filen. Hvis du gjøre innholdet tilgjengelig for redigering igjen, må du eksportere det på nytt som InCopy-innhold med et annet filnavn. Det sikrer at den gamle låsefilen ikke hindrer brukerne i å redigere filen.

Merk:

Hvis du fjerner koblingen for din egen utsjekkede fil, fjernes den fra arbeidsflyten, og låsefilen slettes fra disken. Du kan eksportere innholdet på nytt og overskrive filnavnet uten at det oppstår konflikter.

 1. Hvis du vil koble fra en InCopy-innholdsfil, markerer du filen (ICML- eller INCX-fil) i Koblinger-panelet og velger Koble fra på panelmenyen. Når du kobler fra, bygges innholdet inn i dokumentet, og koblingen til InCopy-filen på disken fjernes.

Hvis du vil koble filen på nytt, velger du Rediger > Angre Koble fra.

Merk:

Du kan også koble fra en fil ved å slette en ramme, eller du kan bruke Koblinger-panelet i InDesign til å koble en innholdsfil til en annen fil på nytt. Du kan også velge artikkelen i Oppdrag-panelet og dra den til papirkurvikonet.

Montere InCopy-filer i InDesign-dokumenter

Selv om arbeidsflyten vanligvis starter i InDesign der den grunnleggende layouten og plassholdere for tekst og grafikk defineres og eksporteres til InCopy, kan arbeidsflyten også starte med en enkeltstående InCopy-innholdsfil (ICML- eller INCX-fil) som du monterer i InDesign ved hjelp av kommandoen Fil > Monter.

Vær oppmerksom på følgende avhengigheter når du monterer InCopy-innholdsfiler i et InDesign-dokument:

Maler

Hvis det er brukt maler i InCopy-tekstfilen, legges disse til i mallisten for dokumentet i InDesign. Hvis det oppstår en malnavnkonflikt, overskrives den importerte malen automatisk med den eksisterende malen.

Layout

Du kan opprette grunnleggende layoutgeometri for innholdet i InDesign og deretter opprette eller importere tekst og maler fra et tekstbehandlingsprogram. (Tekstfiler som monteres i InCopy, bygges inn i InCopy-dokumentet og kobles ikke til noen ekstern fil.)

Montere/duplisere

Hvis du monterer en InCopy-innholdsfil mer enn én gang, vises hver forekomst av innholdet i Koblinger-panelet i InDesign, men alle forekomster behandles som én innholdsfil. Det samme gjelder for nøyaktige kopier av en innholdsfil (uansett hvordan de er duplisert).

Merk:

Hvis du kopierer og limer inn deler av, men ikke all, teksten i en behandlet InCopy-innholdsfil, opprettes det en ny innholdsfil som ikke er knyttet til den opprinnelige filen eller koblet til noen ekstern fil (verken InCopy-filer eller andre filer). De opprinnelige delene og delene som limes inn, kan redigeres uavhengig av hverandre.

Oppdateringer/behandling

Når det finnes flere forekomster av en behandlet innholdsfil i et InDesign-dokument, fungerer de på samme måte som om de ble åpnet i to programmer. Hvis du for eksempel sjekker ut én forekomst av innholdsfilen, låses alle andre forekomster, slik at du bare kan redigere den forekomsten som er sjekket ut. I slike tilfeller bruker du den aktuelle oppdateringskommandoen til å oppdatere den andre (åpne) forekomsten av innholdet.

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?