Når du monterer grafikk, vises det en filversjon med skjermoppløsning i layouten, slik at du kan se på og plassere den. Den faktiske grafikkfilen kan imidlertid være enten koblet eller innebygd.

 • Koblet grafikk er koblet til, men er uavhengig av, dokumentet, noe som fører til et mindre dokument. Du kan endre koblet grafikk ved hjelp av transformeringsverktøy og effekter. Du kan imidlertid ikke markere og redigere enkeltkomponenter i grafikken. Du kan bruke den koblede grafikken mange ganger uten at dokumentstørrelsen økes betydelig. Du kan også oppdatere alle koblingene samtidig. Når du eksporterer eller skriver ut, hentes den originale grafikken, slik at den endelige utskriften kan opprettes med den fullstendige oppløsningen til originalene.

 • Innbygd grafikk kopieres til dokumentet med full oppløsning, noe som fører til et større dokument. Du kan styre versjoner og oppdatere filen når du vil, så lenge grafikken er innebygd, er dokumentet selvstendig.

Hvis du vil angi om grafikken er koblet eller innebygd, eller endre statusen fra det ene til det andre, bruker du Koblinger-panelet.

Hvis punktgrafikkbildet du monterer, er 48 kB eller mindre, bygges bildet med full oppløsning inn i layouten i stedet for versjonen med skjermoppløsning. I InDesign vises disse bildene i Koblinger-panelet, slik at du kan kontrollere versjonene og oppdatere filen etter behov, men koblingen er ikke nødvendig for å oppnå optimal utskriftskvalitet.

Merk:

Hvis du flytter et dokument til en annen mappe eller disk (hvis du for eksempel skal ta det med til et trykkeri), må du passe på at du også flytter de koblede grafikkfilene, siden de ikke arkiveres i dokumentet. Du kan kopiere alle tilknyttede filer automatisk ved å bruke funksjonene Forhåndskontroller og Pakke.

Alle filer som er montert i et dokument, vises i en liste i Koblinger-panelet. Dette gjelder både lokale filer (på harddisken) og filer som håndteres på en server. Filer som er limt inn fra et Internett-område i Internet Explorer, vises ikke i dette panelet.

I InCopy vises også koblede artikler i Koblinger-panelet. Når du markerer en koblet artikkel i Koblinger-panelet, vises antall merknader, behandlet status og status for sporede endringer under Koblingsinformasjon.

Koblinger-panel
Koblinger-panel

A. Kategorispalter B. Vise/skjule koblingsinformasjon C. Ikon for én eller flere endrede forekomster D. Endret-ikon E. Ikon for manglende kobling F. Ikon for innebygd kobling 

Når den samme grafikken vises flere ganger i dokumentet, kombineres koblingene under en informasjonstrekant i Koblinger-panelet. Når koblet EPS-grafikk eller et InDesign-dokument inneholder koblinger, kombineres også koblingene under en informasjonstrekant.

En koblet fil kan vises i Koblinger-panelet på følgende måter:

Oppdatert

En oppdatert fil vises som tom i Status-kolonnen.

Endret

Dette ikonet betyr at versjonen av filen på disken er nyere enn versjonen i dokumentet. Dette ikonet vises hvis du for eksempel importerer Photoshop-grafikk inn i InDesign, og deretter redigerer og arkiverer enten du eller andre den opprinnelige grafikken i Photoshop.

Det vises en litt annerledes versjon av Endret-ikonet når grafikk er endret og én eller flere forekomster er oppdatert, mens andre ikke er det.

Manglende

Grafikken finnes ikke lenger på stedet den ble importert fra, selv om den fortsatt kanskje eksisterer et annet sted. Manglende koblinger kan oppstå hvis noen sletter den opprinnelige filen eller flytter den til en annen mappe eller server etter at den er importert. Du kan ikke vite om en manglende fil er oppdatert, før den originale filen er funnet. Hvis du skriver ut eller eksporterer et dokument når dette ikonet vises, kan det hende at det ikke skrives ut eller eksporteres med full oppløsning.

Innebygd

Hvis du bygger inn innholdet i en koblet fil, stoppes styring for denne koblingen. Hvis den markerte koblingen for øyeblikket er i en handling av typen ”redigering på stedet”, aktiveres ikke dette valget. Hvis du fjerner filen fra innebyggingen, gjenopprettes styringshandlinger til koblingen.

Hvis et koblet objekt ikke vises på en bestemt dokumentside, angir de følgende kodene hvor objektet vises: MB (montasjebord), MS (malside), SK (overskytende tekst) og ST (skjult tekst).

Hvis du vil se en opplæringsvideo om bruk av Koblinger-panelet, kan du gå til www.adobe.com/go/lrvid4027_id.

InDesign Secrets har publisert en videocast med tips og teknikker for Koblinger-panelet på Spare tid med Koblinger-panelet.

 • Du viser Koblinger-panelet ved å velge Vindu > Koblinger. Alle koblede filer og automatisk innebygde filer identifiseres ved navn.
 • Hvis du vil velge og vise koblet grafikk, markerer du en kobling i Koblinger-panelet og velger deretter knappen Gå til kobling  eller velger Gå til kobling på menyen i Koblinger-panelet. InDesign sentrerer visningen rundt den valgte grafikken. Hvis du vil vise et skjult objekt, viser du laget (eller betingelsen hvis det er et forankret objekt).
 • Hvis du vil vise eller skjule kjedede koblinger, klikker du på trekantikonet til venstre for koblingen. Kjedede koblinger forekommer når samme grafikk vises flere ganger i dokumentet, eller når den koblede EPS-grafikken eller det koblede InDesign-dokumentet inneholder koblinger.
 • Hvis du vil sortere koblinger i panelet, klikker du på kategoritittelen øverst i Koblinger-panelet for å sortere koblingene basert på denne kategorien. Velg samme kategori en gang til for å reversere rekkefølgen. Hvis du for eksempel klikker på kategorien Side, vises koblingene sortert fra første til siste side. Hvis du klikker på Side en gang til, sorteres koblingene fra siste til første side. Bruk Panelvalg for å legge til kolonner i Koblinger-panelet.

Hvis du vil vise mer informasjon om grafikken, kan du vise flere kategorier, for eksempel Opprettelsesdato og Lag, i Koblinger-panelet. For hver kategori kan du velge om informasjonen skal vises som en kolonne i Koblinger-panelet og i seksjonen Koblingsinformasjon nederst i Koblinger-panelet.

 1. Velg Panelvalg på menyen i Koblinger-panelet.
 2. Velg avmerkingsboksene under Vis kolonne for å legge til kolonner i Koblinger-panelet.

  Mappe 0 er mappen som inneholder den koblede filen, Mappe 1 er mappen som inneholder Mappe 0, og så videre.

 3. Velg avmerkingsboksene under Vis i Koblingsinformasjon for å vise informasjonen i seksjonen Koblingsinformasjon nederst i Koblinger-panelet.
 4. Velg OK.

Du kan endre rekkefølgen på kolonnene ved å markere en kolonne og flytte den til et annet sted. Du kan endre kolonnebredden ved å dra kolonnegrensene. Klikk på en kategoritittel for å sortere koblingene i stigende rekkefølge basert på den kategorien. Klikk en gang til for å sortere i synkende rekkefølge.

 1. Velg Panelvalg på menyen i Koblinger-panelet.
 2. For Radstørrelse velger du Små rader, Vanlige rader eller Store rader.
 3. For Miniatyrer velger du om miniatyrutgaver av grafikken skal vises i Navn-kolonnen og i seksjonen Koblingsinformasjon nederst i Koblinger-panelet.
 4. Velg OK.

Seksjonen Koblingsinformasjon i Koblinger-panelet viser informasjon om den koblede filen som er markert.

Merk:

Hvis du vil endre hvilken informasjon som vises i seksjonen Koblingsinformasjon i Koblinger-panelet, velger du Panelvalg på menyen i Koblinger-panelet, og deretter velger du avmerkingsbokser i kolonnen Vis i Koblingsinformasjon.

 1. Dobbeltklikk på en kobling, eller velg en kobling og klikk på ikonet Vis/skjul koblingsinformasjon, som er en trekant på venstre side av panelet.

Hvis en koblet eller innebygd fil inneholder metadata, kan du vise metadataene ved å bruke Koblinger-panelet. Du kan ikke redigere eller erstatte metadata som er tilknyttet en koblet fil.

 1. Velg en fil i Koblinger-panelet, og velg Diverse > XMP-filinformasjon på panelmenyen.

Bygge inn et bilde i dokumentet

I stedet for å opprette en kobling til en fil du har montert i et dokument, kan du bygge inn (eller arkivere) filen i dokumentet. Når du bygger inn en fil, bryter du forbindelsen til den opprinnelige filen. Uten koblingen vises ikke en advarsel om at den opprinnelige filen er endret, i Koblinger-panelet, og du kan ikke oppdatere filen automatisk.

Innebygging av en fil øker filstørrelsen til et dokument.

Bygge inn en koblet fil

 1. Marker en fil i Koblinger-panelet.
 2. Gjør ett av følgende:
  • Velg Bygg inn kobling på menyen i Koblinger-panelet.

  • Hvis det finnes flere forekomster av filen, velger du Bygg inn alle forekomster av [Filnavn] på menyen i Koblinger-panelet. Hvis du bare vil bygge inn én forekomst, markerer du den og velger Bygg inn kobling.

Filen merkes med ikonet for innebygd kobling  i Koblinger-panelet.

Merk:

Velg Koble fra på menyen i Koblinger-panelet for en tekstfil som vises i Koblinger-panelet. Når du bygger inn en tekstfil, fjernes navnet fra Koblinger-panelet.

Fjerne en koblet fil fra innebygging

 1. Marker én eller flere innebygde filer i Koblinger-panelet.
 2. Gjør ett av følgende:
  • Velg Opphev innebygging av kobling på menyen i Koblinger-panelet. Hvis det finnes flere forekomster av filen, velger du Opphev innebygging av alle forekomster av [Filnavn] på menyen i Koblinger-panelet.

  • Velg Koble på nytt , eller velg Koble på nytt på menyen i Koblinger-panelet.

 3. Du kan koble filen til den opprinnelige filen eller til en mappe som opprettes basert på de innebygde dataene i dokumentet.

Du bruker Koblinger-panelet til å kontrollere statusen for alle koblingene og til å erstatte filer med oppdaterte eller alternative filer.

Når du oppdaterer eller gjenoppretter (kobler til på nytt) en kobling til en fil, bevares alle transformeringer som er foretatt i InDesign (hvis du velger Behold bildedimensjonene ved kobling på nytt i innstillingene for Filbehandling). Hvis du for eksempel importerer en kvadratisk grafikk, roterer den 30° og deretter kobler på nytt til en grafikk som ikke er rotert, vil InDesign rotere den 30°, slik at den samsvarer med grafikken den erstatter.

Merk:

Monterte EPS-filer kan inneholde OPI-koblinger, som vises i Koblinger-panelet. Du må ikke koble OPI-koblinger til andre filer enn dem som oppretteren av EPS-filen opprinnelig hadde tenkt, siden dette kan føre til problemer med nedlasting av skrifttyper og fargeseparasjon.

Velge hvordan bilder som er koblet på nytt, skal skaleres

Når du kobler på nytt for å erstatte en grafikk med en annen kildefil, kan du beholde bildedimensjonene til filen som erstattes, eller du kan vise den nye filen med de faktiske dimensjonene.

 1. Velg Rediger > Innstillinger > Filbehandling (Windows) eller InDesign > Innstillinger > Filbehandling (Mac OS).

 2. Hvis du vil at et bilde skal vises med samme størrelse som bildet det erstatter, velger du Behold bildedimensjonene ved kobling på nytt. Deaktiver dette valget hvis du vil at bilder du kobler på nytt, skal vises i sin faktiske størrelse.

InDesign søker først etter en manglende kobling i mappen der en annen fil er koblet på nytt i gjeldende økt. Deretter søker InDesign etter en kobling i samme mappe der dokumentet finnes. Hvis koblingen fortsatt ikke blir funnet, søker InDesign i dokumentets overordnede mappe.

Endrede koblinger kalles også foreldede koblinger.

 1. Gjør ett av følgende i Koblinger-panelet:
  • Hvis du vil oppdatere bestemte koblinger, markerer du én eller flere koblinger som er merket med ikonet for endret kobling . Velg deretter knappen Oppdater kobling , eller velg Oppdater kobling på menyen i Koblinger-panelet.

  • Hvis du vil oppdatere alle endrede koblinger, velger du Oppdater alle koblinger på menyen i Koblinger-panelet eller markerer en endret kobling og Alt+klikker (Windows) eller Tilvalg+klikker (Mac OS) Oppdater kobling-knappen.

  • Hvis du vil oppdatere bare én kobling til grafikk som vises flere steder i dokumentet, markerer du bare den underordnede koblingen og velger Oppdater kobling. Hvis du velger den overordnede koblingen, kan du oppdatere alle koblinger til den endrede grafikken.

 1. Marker en kobling i Koblinger-panelet, og velg Koble på nytt , eller velg Koble på nytt på menyen i Koblinger-panelet. Hvis en overordnet kobling med flere forekomster er markert, velger du Koble til alle forekomster av [Filnavn] på nytt på menyen i Koblinger-panelet.

  Koble på nytt er deaktivert for behandlede artikler med mindre en artikkel er sjekket ut.

 2. I dialogboksen som vises, velger du Søk etter manglende koblinger i denne mappen hvis du vil at InDesign skal søke i mappen etter filer som har samme navn som andre koblede filer som mangler. Hvis det ikke er merket av for dette valget, er det bare det markerte bildet som kobles på nytt.
 3. Velg Vis valg for import for å kontrollere hvordan den nye kildefilen importeres.
 4. Finn og dobbeltklikk på den nye kildefilen.
 5. Velg importvalg hvis du valgte Vis importvalg. (Se Importvalg for grafikk.)
 1. Hvis du vil gjenopprette en manglende kobling, markerer du en kobling som er merket med ikonet for manglende kobling  i Koblinger-panelet, og velger Koble på nytt .
 2. I dialogboksen som vises, velger du Søk etter manglende koblinger i denne mappen hvis du vil koble til alle manglende filer som vises i den angitte mappen, på nytt. Finn og dobbeltklikk på en fil.

InDesign kontrollerer som standard om det finnes manglende koblinger og forsøker å løse dem når du åpner et dokument. Det finnes to innstillinger som angir om InDesign skal kontrollere og finne manglende koblinger når du åpner et dokument.

Kontroller koblinger før du åpner dokumentet

Hvis du deaktiverer dette valget, åpner InDesign dokumentet umiddelbart, og statusen for koblingene forblir uavklart til det fastslås at koblingene er oppdatert, endret eller mangler. Hvis du aktiverer dette valget, kontrollerer InDesign om det finnes koblinger som er endret eller mangler.

Finn manglende koblinger før du åpner dokumentet

Hvis du deaktiverer dette valget, forsøker ikke InDesign å løse manglende koblinger. Det kan være nyttig å deaktivere dette valget hvis koblingene reduserer ytelsen til en server, eller hvis det forekommer uventede koblinger. Dette valget er ikke tilgjengelig hvis Kontroller koblinger før du åpner dokumentet er deaktivert.

Søk etter manglende koblinger

Bruk kommandoen Søk etter manglende koblinger til å søke etter og løse manglende koblinger i dokumentet. Denne kommandoen er nyttig hvis du har deaktivert innstillingen for å kontrollere om det finnes manglende koblinger når du åpner et dokument, og du nå har manglende koblinger. Denne kommandoen er også nyttig hvis du monterer en server der det er arkivert bilder, etter at du har åpnet et dokument.

 • Hvis du vil endre innstillingene for koblinger, åpner du seksjonen Filbehandling i dialogboksen Innstillinger og ser om alternativene Kontroller koblinger før du åpner dokumentet og Finn manglende koblinger før du åpner dokumentet er valgt.
 • Hvis du vil at InDesign skal forsøke å løse manglende koblinger, velger du Verktøy > Søk etter manglende koblinger på menyen i Koblinger-panelet.

  Denne kommandoen er ikke tilgjengelig hvis dokumentet ikke inneholder noen manglende koblinger.

 1. Velg Filbehandling i dialogboksen Innstillinger.
 2. På menyen Standardmappe for kobling på nytt velger du ett av de følgende alternativene og deretter OK:

  Siste mappe for kobling på nytt

  Med dette valget vises den siste mappen du valgte da du koblet på nytt. Dette er samme virkemåte som for InDesign CS3.

  Opprinnelig mappe for kobling

  Med dette valget vises den opprinnelige plasseringen til den koblede filen. Dette er samme virkemåte som for InDesign CS2 og tidligere.

Bruk kommandoen Kopier kobling(er) til for å kopiere grafikkfiler til en annen mappe og omdirigere koblingene til de kopierte filene. Denne kommandoen er spesielt nyttig når du skal flytte filene til en annen stasjon, for eksempel hvis du vil flytte dem fra en DVD til en harddisk.

 1. Marker koblingene til filene du vil kopiere, og velg Verktøy > Kopier kobling(er) til på menyen i Koblinger-panelet.
 2. Angi hvilken mappe de koblede filene skal kopieres til, og velg deretter Merk (Windows) eller Velg (Mac OS).

Når du bruker kommandoen Koble til mappe på nytt, kan du peke til en mappe som inneholder filer med de samme navnene som de foreldede koblingene. Hvis de gjeldende koblingene for eksempel peker til bilder med lav oppløsning, kan du angi en annen mappe som inneholder bilder med høy oppløsning. Du kan angi en annen filtype for filene, slik at du kan endre koblingene for eksempel fra JPG til TIFF.

I en behandlet InCopy-artikkel er kommandoen Koble til mappe på nytt ikke tilgjengelig med mindre artikkelen er sjekket ut.

 1. Marker én eller flere koblinger i Koblinger-panelet.
 2. Velg Koble til mappe på nytt på menyen i Koblinger-panelet.
 3. Angi plasseringen til den nye mappen.
 4. Hvis du vil bruke en annen filtype, velger du Finn samme filnavn, men med denne filendelsen og angir den nye filtypen (for eksempel AI, TFF eller PSD).
 5. Klikk på Merk (Windows) eller Velg (Mac OS).

Med kommandoen Koble filtype på nytt kan du bytte ut bilder basert på filtyper. Hvis du for eksempel har flere JPEG-bilder i dokumentet, kan du bytte dem ut med PSD-filer. Filene med de forskjellige filtypene må være i samme mappe som de koblede filene som skal erstattes.

 1. Kontroller at filene med de forskjellige filtypene vises i samme mappe som originalfilene.
 2. Marker én eller flere koblinger i Koblinger-panelet.
 3. Velg Koble filtype på nytt på menyen i Koblinger-panelet.
 4. Angi filtypen som skal erstatte de valgte filene, og klikk Koble på nytt.

Erstatte en importert fil ved å bruke kommandoen Monter

 1. Gjør ett av følgende:
  • Hvis du vil erstatte innholdet i en grafikkramme, for eksempel importert grafikk, markerer du rammen med markeringsverktøyet .

   Hvis du vil erstatte innholdet i en grafikkramme, for eksempel en importert grafikk, bruker du plasseringsverktøyet til å velge bildet.

  • Hvis du vil erstatte innholdet i en tekstramme, klikker du med et innsettingspunkt i en tekstramme med tekstverktøyet og velger Rediger > Marker alt.

 2. Velg Fil > Monter.
 3. Finn og marker en ny fil.
 4. Kontroller at Erstatt markert objekt er valgt, og velg Åpne.
 5. Velg Åpne.

Du kan kopiere enten den fullstendige banen til det koblede bildet eller plattformmalbanen. Det kan være nyttig å kopiere den fullstendige banen til bildet for å informere andre teammedlemmer om hvor grafikken er plassert. Du kan for eksempel kopiere den fullstendige banen og lime den inn i en e-postmelding. Det kan være nyttig å kopiere plattformbanen for skripting eller for å angi bildefelt ved fletting.

 1. Marker en kobling i Koblinger-panelet.
 2. På menyen i Koblinger-panelet velger du Kopier informasjon > Kopier fullstendig bane eller Kopier plattformmalbane.
 3. Lim inn banen.

Redigere opprinnelig grafikk

Med kommandoen Rediger original kan du åpne de fleste typer grafikk i programmet de ble opprettet i, slik at du kan endre dem etter behov. Når du har lagret originalfilen, oppdateres dokumentet der du koblet den til, med den nye versjonen.

Merk:

Hvis du i InDesign sjekker ut og markerer en behandlet grafikkramme (en som er eksportert til InCopy) i stedet for selve bildet, åpnes bildet i InCopy.

Redigere den opprinnelige grafikken ved hjelp av standardprogrammet

InDesign lar som standard operativsystemet fastslå hvilket program som skal brukes til å åpne originalen.

 1. Marker ett eller flere bilder på siden eller i Koblinger-panelet.
 2. Gjør ett av følgende:
  • Klikk på Rediger original-knappen  i Koblinger-panelet.

  • Velg Rediger > Rediger original.

 3. Arkiver filen når du har endret den i det opprinnelige programmet.

Redigere den opprinnelige grafikken ved hjelp av et annet program

 1. Marker bildet.
 2. Velg Rediger > Rediger med, og angi deretter hvilket program du vil bruke for å åpne filen. Hvis programmet ikke vises, velger du Annet og blar gjennom for å finne programmet.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet