Overlapping av dokumenter og bøker

Trykkfargeoverlapping

Når et offsettrykt dokument har mer enn én trykkfarge på den samme siden, må hver trykkfarge trykkes i register (perfekt justert) med alle andre tilstøtende trykkfarger, slik at det ikke er noe mellomrom mellom de forskjellige trykkfargene. Det er umulig å oppnå nøyaktig registrering for alle objektene på alle arkene som går gjennom en presse. Derfor kan det oppstå feilregistrering av trykkfarger. Feilregistrering fører til et utilsiktet mellomrom mellom trykkfargene.

Du kan kompensere for feilregistrering ved å utvide ett objekt litt, slik at det overlapper et objekt med en annen farge. Dette kalles overlapping. Som standard utmaskes (fjernes) underliggende trykkfarger når du legger én trykkfarge over en annen, for å unngå uønsket fargeblanding, men overlapping krever at trykkfarger overtrykker (trykkes oppå hverandre), slik at det minst oppnås en delvis overlapping.

Feilregistrering uten overlapping (til venstre) og med overlapping (til høyre)

I de fleste overlappinger brukes sprenging, utvidelse av et lyst objekt inn i et mørkt objekt. Siden den mørkere av de to tilstøtende fargene angir den synlige kanten på objektet eller teksten, beholdes den visuelle kanten ved utvidelse av den lyse fargen litt inn i den mørke fargen.

Overlappingsmetoder

Overlapp et dokument ved å bruke blant annet følgende metoder:

 • Bruk prosessfarger som ikke trenger overlapping.

 • Overtrykk svart.

 • Overtrykk streker eller fyll manuelt.

 • Bruk Adobe InDesign CS4s innebygde overlapping eller Adobe In‑RIP-overlapping.

 • Overlapp importert grafikk ved å bruke overlappingsfunksjonene i tegneprogrammene de ble laget i. Se dokumentasjonen for disse programmene.

  Velg en overlappingsløsning som er tilpasset arbeidsflyten for fargetrykk, for eksempel Adobe PostScript eller PDF.

Ved å bruke farger kan du eliminere muligheten for feilregistrering slik at det ikke oppstår behov for overlapping. Forhindre feilregistrering ved å kontrollere at tilstøtende prosessfarger har felles trykkfarger. Hvis du for eksempel angir en mørkelilla strek med klart, rødt fyll, inneholder de begge en betydelig andel magenta. Strekens og fyllets felles magenta trykkes som ett enkelt område, så hvis det oppstår feilregistrering i de andre prosessfargene, gjør den magenta trykkplaten at et eventuelt brudd er vanskelig å se.

Om automatisk overlapping

Med InDesign kan du utføre overlapping på fargedokumenter ved å bruke en innebygd motor for overlapping. Du kan også bruke overlappingsmotoren Adobe In-RIP, som er tilgjengelig på Adobe PostScript-utenheter som støtter denne funksjonen.

Begge motorene regner ut justeringer av kantene for både tekst og grafikk. Med disse motorene kan du bruke teknikker for overlapping på forskjellige deler av ett enkelt objekt selv om tekst eller et InDesign-objekt overlapper flere forskjellige bakgrunnsfarger. Justeringer av overlapping gjøres automatisk, og du kan definere forvalg for overlapping som er tilpasset kravene for bestemte sideområder. Resultatet av overlapping vises bare på fargeseparasjoner som genereres av en overlappingsmotor. Du kan ikke se resultatet på skjermen i InDesign.

Overlappingsmotoren registrerer kontrasterende fargekanter, og deretter utføres overlapping basert på de nøytrale tetthetene (lys eller mørke) til tilstøtende farger. I de fleste tilfellene sprenges lysere farger inn i tilstøtende mørkere farger. Overlappingsinnstillingene du angir i panelet Forvalg for overlapping, brukes til å endre resultatet av overlapping.

Krav til automatisk overlapping

Hvis du vil overlappe dokumenter med den innebygde motoren i InDesign, må du ha en PPD som støtter separasjoner.

Hvis du vil overlappe dokumenter med Adobe In-RIP-overlappingsmotor, må du ha følgende program- og maskinvare:

 • En utenhet med Adobe PostScript-nivå 2 eller senere som bruker en RIP som støtter Adobe In-RIP-overlapping. Hvis du vil vite om en PostScript-utenhet støtter Adobe In-RIP-overlapping, kontakter du produsenten eller førtrykkeren.

 • En PPD-fil for en skriver som støtter Adobe In-RIP-overlapping. Du må velge denne PPD-filen når du installerer skriveren.

Forskjeller mellom innebygd overlapping og Adobe In‑RIP-overlapping

Arbeidsflyt for sammensatte farger

Hvis du bruker innebygd overlapping, kan du separere et dokument ved hjelp av InDesign eller in-RIP-separasjoner. Hvis du vil bruke Adobe In‑RIP-overlapping, må du bruke In‑RIP-separasjoner.

Overlappingsbredder

Innebygd overlapping begrenser overlappingsbredder til 4 punkt, uavhengig av verdien du angir for dem. Hvis du vil ha bredere overlapping, bruker du Adobe In-RIP-overlapping.

EPS-vektorbilder

Innebygd overlapping kan ikke overlappe monterte EPS-vektorbilder. Adobe In-RIP-overlapping overlapper alle importerte bilder.

Overlapping av importerte punktgrafikkbilder

Innebygd overlapping kan gi overlapping mellom punktgrafikkbilder, for eksempel fotografier, og tekst og grafikk. Punktgrafikkbilder må lagres i et rent bildepunktbasert filformat som støtter fargekravene til kommersiell trykking. PSD (Photoshop) og TIFF er de beste formatene for kommersiell trykking. Kontakt førtrykkeren før du bruker andre formater.

Hvis du bruker en OPI-server, kontrollerer du at den lager FPO-bilder med TIFF- eller PSD-format. Hvis bildene er i TIFF- eller PSD-format, kan du kanskje bruke innebygd overlapping i programmet så lenge du ikke bruker noen Utelat for OPI-alternativer når dokumentet skal skrives ut. (Du finner Utelat for OPI-alternativer under Avansert i dialogboksen Skriv ut når du skal skrive ut på en PostScript-skriver.)

Merk:

Virkemåten og nøyaktigheten for overlapping i en OPI-arbeidsflyt er avhengig av mange faktorer, f.eks. metoden for områdereduksjon som brukes av OPI-servere til å generere FPO-bilder. For å få best resultat kontakter du OPI-leverandøren og ber om informasjon om hvordan du integrerer overlappingsløsninger fra Adobe med OPI-serveren deres.

Overlapping av importerte vektorbilder

Både Adobe In‑RIP-overlapping og innebygd overlapping kan overlappe tekst og bilder som er opprettet med InDesign-verktøy, og monterte PDF-vektorfiler. Innebygd overlapping kan imidlertid ikke overlappe monterte EPS-vektorbilder.

Tekst, baner og rammer du lager i InDesign, overlappes ikke riktig hvis de overlapper en ramme som inneholder et montert bilde du ikke kan bruke innebygd overlapping på, for eksempel monterte EPS-vektorbilder. (Disse objektene vil imidlertid overlappe riktig med Adobe In-RIP-overlapping.) Du kan bruke innebygd overlapping med dokumenter som inneholder EPS-vektorbilder hvis du justerer rammen til bildet. Hvis det monterte EPS-bildet ikke er rektangulært, kan du prøve å endre rammeformen slik at rammen kommer nærmere selve bildet og bort fra andre objekter. Du kan for eksempel velge Objekt > Beskjæringsbane for å få rammen til å ligge tettere inntil bildet.

Tekst og bilder som overlapper monterte EPS-bilder (til venstre), overlappes ikke riktig. For å oppnå god overlapping endrer du rammen slik at den ikke berører andre objekter (til høyre).

Overlapping av tekst

Både Adobe In-RIP-overlapping og innebygde overlappingsfunksjoner kan overlappe teksttegn til annen tekst og andre bilder. (Innebygd overlapping krever at teksten og bildene opprettes i InDesign, og at de ikke ligger i importerte bilder.) Et teksttegn som overlapper ulike bakgrunnsfarger, overlapper nøyaktig til alle fargene.

Adobe in-RIP-overlapping kan overlappe alle skrifttyper. Innebygd overlapping fungerer imidlertid best med bare skrifttyper av typen Type 1, OpenType og Multiple Master. Hvis du bruker TrueType-skrifttyper, kan overlappingen bli inkonsekvent. Hvis du må bruke TrueType-skrifttyper i dokumentet og vil bruke innebygd overlapping, bør du overveie å konvertere all TrueType-tekst til vektorer ved å markere teksten og deretter velge Tekst > Gjør om til vektorer. Teksten konverteres til InDesign-objekter som overlappes riktig. Du kan ikke redigere tekst du har konvertert til vektorer.

Maksimere overlappingsytelsen

Enten du bruker Adobe In-RIP-overlapping eller innebygd overlapping, kan du spare tid ved å la være å behandle sider som ikke trenger overlapping, for eksempel sider med bare svart tekst. Du kan bruke forhåndsinnstilinger for overlapping for å aktivere overlapping bare for sideområdene som krever det.

Hastigheten til datamaskinen avgjør hvor raskt innebygd overlapping fullføres. Hvis du overlapper alle sidene i et langt dokument, bruker du den raskeste datamaskinen du har. Når du utfører innebygd overlapping, brukes mye av kapasiteten på harddisken, så hastigheten økes hvis du har en rask harddisk og databuss.

Hvis du vil bruke datamaskinen mest mulig til andre oppgaver, bør du overveie å bruke Adobe In-RIP-overlapping, slik at overlappingen utføres i RIP-en i stedet for på datamaskinen.

Hold av ledig diskplass for overlapping i programmet

Hvis du vil overlappe kantene av alle farger som krever dette, oppretter overlappingsmotoren et stort antall baner som bare brukes av utdataenheten (banene lagres ikke i dokumentet). Disse banene behandles og lagres i RIPen når du bruker Adobe In-RIP-overlapping. Når du bruker overlapping i programmet, brukes harddisken som midlertidig lagringssted for disse overlappingsbanene. Før du bruker innebygd overlapping, bør du frigjøre så mye diskplass som mulig.

Hvor stor diskplass du trenger, avhenger av mange faktorer. Derfor er det umulig å forutsi nøyaktig hva som kreves for en bestemt overlappingsjobb. Det er imidlertid sannsynlig at kravene til ledig diskplass øker når én eller flere av følgende dokumentegenskaper øker:

 • Antallet sider som er inkludert i sideområdene for overlapping.

 • Antallet overlappende fargede objekter.

 • Antallet bilder som må overlappes.

 • Mengden tekst som må overlappes.

 • Oppløsningen til det endelige trykket.

  Hvis behandlingen av en jobb som bruker innebygd overlapping, avbrytes eller tar opp all ledig diskplass, kan overlappingsdata bli liggende igjen på harddisken. Om nødvendig kan du avslutte programmet og deretter finne og slette midlertidige data i mappen C:\Temp (Windows). På Mac OS starter du datamaskinen på nytt.

Overlappe et dokument eller en bok

Ikke endre standardinnstillingene for overlapping før du har konsultert førtrykkeren og forstår hvilken virkning valgene for overlapping får i forbindelse med dine dokument- og trykkeforhold.

Når du overlapper flere dokumenter i en bok, tilordner du egendefinerte overlappingsforvalg til sideområder innenfor enkeltdokumentene i boken. Du kan ikke tilordne overlappingsinnstillinger til en hel bok samtidig. Du kan imidlertid løse forvalgskonflikter i et dokument.

 1. Hvis det er nødvendig, lager du et overlappingsforvalg med egendefinerte innstillinger for dokumentet og trykkeforholdene.
 2. Tilordne overlappingsforvalget til et sideområde.
 3. Velg Fil > Skriv ut for å åpne dialogboksen Skriv ut.
 4. Velg Utskrift fra listen til venstre.
 5. Velg Separasjoner eller In‑RIP-separasjoner under Farge, avhengig av om du lager in‑RIP-separasjoner eller separasjoner på verten.
 6. Velg ett av følgende alternativer under Overlapping:
  • Velg Innebygd i programmet hvis du vil bruke overlappingsmotoren i InDesign.

  • Adobe In‑RIP. Dette valget virker bare når du bruker en utenhet som støtter Adobe In-RIP-overlapping.

 7. Velg Trykkfargebehandling hvis førtrykkeren anbefaler at du endrer trykkfargeinnstillinger. Velg en trykkfarge, angi valgene førtrykkeren anbefaler, og velg deretter OK:
 8. Angi andre utskriftsvalg, og velg Skriv ut for å skrive ut dokumentet.
Adobe-logoen

Logg på kontoen din