Om trykking

Enten du leverer et dokument med flere farger til et trykkeri eller du bare sender et raskt utkast av et dokument til en blekk- eller laserskriver, går utskriftsjobben enklere hvis du har grunnleggende kunnskap om utskrift, og da er det også enklere å sørge for at det endelige dokumentet ser ut som planlagt.

Utskriftstyper

Når du skriver ut en fil, sender Adobe InDesign den til en utskriftsenhet, enten for å skrives ut direkte på papir eller til en digital trykkpresse, eller for å konverteres til et positivt eller negativt bilde på film. I det siste tilfellet kan filmen deretter brukes til å lage en malplate for trykking i et trykkeri.

Bildetyper

De enkleste bildetypene, for eksempel tekst, bruker bare én farge i én gråtone. Et mer komplisert bilde har fargetoner som varierer innenfor bildet. Denne bildetypen kalles et halvtonebilde. Et fotografi er et eksempel på et halvtonebilde.

Rastrering

For å lage en illusjon av halvtoner brytes bilder ned i en serie med punkt. Denne prosessen kalles rastrering. Når du varierer størrelsen på og tettheten mellom punktene i et raster, lages en optisk illusjon av variasjoner av grå eller halvtoner i det trykte bildet.

Fargeseparasjon

Grafikk som skal gjengis kommersielt, og som inneholder flere enn én enkelt farge, må skrives ut på egne malplater, én for hver farge. Denne prosessen kalles fargeseparasjon.

Detaljer

Detaljene i et trykt bilde er et resultat av en kombinasjon av oppløsning og rasterfrekvens. Jo høyere oppløsning en utenhet har, desto finere (høyere) rasterfrekvens kan du bruke.

Dupleksutskrift

Skriverspesifikke funksjoner, for eksempel dupleksutskrift, er tilgjengelige når du velger Skriver-knappen i dialogboksen Skriv ut. Dupleksutskrift er bare tilgjengelig hvis dette støttes av skriveren. Hvis du vil ha informasjon om dupleksutskrift, kan du se i skriverdokumentasjonen.

Gjennomsiktige objekter

Hvis grafikken inneholder objekter med funksjoner for gjennomsiktighet som du har lagt til ved hjelp av Effekter-panelet eller kommandoen Skygge eller Uttoning, blir den gjennomsiktige grafikken slått sammen i henhold til innstillingene i forvalget du har angitt for sammenslåing. Du kan påvirke forholdet mellom rasterbilder og vektorbilder i den trykte grafikken.

Hvis du vil ha mer informasjon om utskrift, kan du se Adobes utskriftsressurssenter på www.adobe.com/go/print_resource_no. Hvis du vil feilsøke utskriftsproblemer, kan du gå til www.adobe.com/go/learn_id_printtrouble_no.

 1. Forsikre deg om at du har installert riktig driver og PPD-fil for skriveren.
 2. Åpne dialogboksen Skriv ut:
  • Hvis du har åpnet enkeltdokumenter, velger du Fil > Skriv ut. Dialogboksen Skriv ut vises for det gjeldende dokumentet.

  • Hvis du har markert alle dokumentene eller ingen dokumenter i Bok-panelet, velger du Skriv ut bok på menyen i Bok-panelet. Dette gjør at alle dokumentene i en bok skrives ut.

  • Hvis du har markert noen dokumenter i Bok-panelet, velger du Skriv ut valgte dokumenter på menyen i Bok-panelet.

 3. Angi skriveren du bruker, i Skriver-listen. Hvis det finnes et forvalg med innstillingene du vil bruke, velger du det på menyen Forvalg for utskrift.
 4. Angi hvor mange kopier du vil skrive ut, velg om du vil sortere sider eller skrive dem ut i motsatt rekkefølge, og angi hvilke sider du vil skrive ut, i Generelt-området.

  Valget Sideområde er ikke tilgjengelig hvis du skriver ut en bok.

  Hvis du skal skrive ut et dokument med flere sidestørrelser, bruker du kontrollene over Område til å velge et område som omfatter alle sider med samme størrelse. Se Skrive ut dokumenter med flere sidestørrelser.

 5. Angi om du vil skrive ut ikke-utskrivbare objekter, tomme sider eller synlige hjelpelinjer og registerlinjer.
 6. Juster innstillingene etter behov for hvert område i dialogboksen Skriv ut.
 7. Velg Skriv ut.

Innstillingene du angir i dialogboksen Skriv ut, arkiveres med dokumentet.

Skrive ut fra Sider-panelet

Du kan også bruke utskriftsvalgene som er tilgjengelige i Sider-panelet.

 1. Marker ett av følgende i Sider-panelet:

  • Marker en enkeltside
  • Marker flere sider
  • Marker en malside
  • Marker et sideoppslag
 2. Høyreklikk på markeringen, og velg Skriv ut siden eller Skriv ut oppslag (avhengig av markeringen).

  Du kan også velge Skriv ut siden eller Skriv ut oppslag på utstikkermenyen i Sider-panelet.

  Dialogboksen Skriv ut vises med markert side eller område.

 3. Velg Skriv ut.

Valg for sideutskrift

Du kan skrive ut alle sider, bare partalls- eller oddetallssider, flere enkeltstående sider eller et sammenhengende område.

Område

Angir et sideområde i det gjeldende dokumentet som skal skrives ut. Du angir tall for et område ved hjelp av en bindestrek, og du angir flere sider eller områder ved hjelp av komma eller mellomrom. (Se Angi hvilke sider som skal skrives ut.)

Hvis dokumentet inneholder sider med forskjellige sidestørrelser, kan du bruke alternativene over Område-feltet til å velge alle sider med samme størrelse. (Se Skrive ut dokumenter med flere sidestørrelser.)

Gjeldende side

Skriv ut gjeldende side i gjeldende dokument.

Merk:

Sidetallet for gjeldende side angis i følgende format: Gjeldende side: <Layout Navn>:<navnet på siden>

Rekkefølge

Velg Alle sider hvis du vil skrive ut alle sider i et dokument. Velg Bare partallssider eller Bare oddetallssider hvis du vil skrive ut bare disse sidene i det angitte området. Disse valgene er ikke tilgjengelige når du bruker valgene Oppslag eller Skriv ut malsider.

Oppslag

Skriver ut sider samlet, som om de var innbundet eller skrevet ut på det samme arket. Du kan bare skrive ut ett oppslag per ark. Hvis den nye siden er større enn den valgte papirstørrelsen, skrives det ut så mye som mulig, men siden autoskaleres ikke etter bildeområdet hvis ikke Tilpass er angitt i Oppsett-området i dialogboksen Skriv ut. Du kan også angi liggende sideorientering.

Merk:

Hvis du bruker forskjellige overlappingsmaler for sidene i oppslaget, løses forskjellene automatisk.

Skriv ut malsider

Skriver ut malsider i stedet for dokumentsider. Hvis du velger dette, blir valget Områder utilgjengelig.

Eksempler på sideområder

Sideområde

Sider som skrives ut

11-

Fra og med side 11 til og med siste side i dokumentet.

-11

Alle sidene opptil og inkludert side 11.

+11

Bare side 11.

-+11

Alle sidene opptil og inkludert side 11.

+11-

Alle sider fra og med side 11 til slutten av dokumentet.

1, 3-8,

Side 1, og sidene 3 til 8.

+1, +3-+8,

Side 1, og sidene 3 til 8.

Sek1

Alle sidene i seksjonen som heter Sek1.

Sek2:7

Sidetall 7 (ikke nødvendigvis den sjuende siden av seksjonen) i seksjonen som heter Sek2.

DelB:7-

Fra og med side 7 i seksjonen som heter DelB, til og med siste side i seksjonen.

Kap2:7-Kap3

Fra og med side 7 i seksjonen som heter Kap2, til og med slutten av seksjonen som heter Kap3.

Sek4:3-Sek4:6, Sek3:7

Sidene 3 til 6 i "Sek4" og side 7 i "Sek3".

Utskriftsvalg for objekter

Generelt-området i dialogboksen Skriv ut inneholder utskriftsvalg for objekter som vanligvis bare vises på skjermen, for eksempel rutenett og hjelpelinjer. Velg mellom følgende:

Skriv ut lag

Angi hvilke lag som skal skrives ut. (Se Velge hvilke lag som skal skrives ut eller eksporteres til PDF.)

Skriv ut ikke-utskrivbare objekter

Skriver ut alle objekter, uavhengig av innstillingene for selektiv forhindring av utskrift av enkeltobjekter.

Skriv ut tomme sider

Skriver ut alle sider i det angitte sideområdet selv om det ikke er tekst eller objekter på en side. Dette valget er ikke tilgjengelig når du skriver ut separasjoner. Hvis du bruker Skriv ut hefte for sammensatt utskrift, kan du angi valget Skriv ut tomme skriveroppslag hvis du vil skrive ut tomme oppslag som legges til for å fylle ut sammensatte signaturer.

Skriv ut synlige hjelpelinjer og registerlinjer

Skriver ut synlige hjelpelinjer og rutenett i samme farge som de vises med i dokumentet. Du kan angi hvilke hjelpelinjer og registerlinjer som skal vises, på Vis-menyen. Dette valget er ikke tilgjengelig når du skriver ut separasjoner.

Skrive ut dokumenter med flere sidestørrelser

Du kan skrive ut sider med forskjellige størrelser hver for seg. I dialogboksen Skriv ut er det et alternativ som gjør det enkelt å angi et område som omfatter alle sidene med samme størrelse i dokumentet.

Før du sender et dokument med flere sidestørrelser til trykking, bør du spørre trykkeriet om det foreligger spesielle krav. Hvis du har problemer med å skrive ut et dokument med flere sidestørrelser, kan du eventuelt dele det opp i separate dokumenter.

 1. Velg Fil > Skriv ut.

 2. Merk av for eller fjern merket for Oppslag i Generelt-panelet, avhengig av om du vil skrive ut sider eller oppslag.

  Hvis et oppslag består av sider med forskjellig størrelse, fastsettes oppslagsstørrelsen av den største bredden og høyden i oppslaget.

 3. Hvis du bare vil skrive ut sider med samme størrelse, bruker du alternativene over Område-feltet til å velge en side eller et oppslag, og deretter klikker du sideikonet .

  Område-feltet viser alle sidene eller oppslagene med den størrelsen.

 4. Når du har skrevet ut et område med én sidestørrelse, gjentar du fremgangsmåten for å skrive ut de andre sidestørrelsene.

Angi hvilke sider som skal skrives ut

Du kan angi et sideområde enten ved hjelp av absolutt nummerering (sidens plassering i gjeldende dokument) eller ved hjelp av side-/seksjonsnummerering (seksjonsnummeret og sidetallet som er tilordnet siden). Dialogboksene i InDesign bruker som standard formatet som er angitt for sidenummerering i dialogboksen Innstillinger.

 • Når Absolutt nummerering er valgt, tilsvarer tallene du angir for sider eller sideområder, den absolutte plasseringen av sidene i dokumentet. Hvis du for eksempel skal skrive ut den tredje siden i dokumentet, angir du "3" for Område i dialogboksen Skriv ut.

 • Når Seksjonsnummerering er valgt i dialogboksen Innstillinger, kan du angi sider og sideområder nøyaktig slik de vises i layouten, eller du kan bruke absolutt nummerering. Hvis for eksempel siden som kalles SekA:5 er den femtende siden i dokumentet, kan du skrive den ut ved å angi "SekA:5" i dialogboksen Skriv ut, eller ved å angi "+15". Plusstegnet (+) angir at du vil overstyre den vanlige seksjons- og sidenummereringen med absolutt sidenummerering.

Merk:

Hvis du er usikker på hvilket format du skal bruke når du angir sidetall i dialogboksen Skriv ut, kan du bruke formatet som vises i sideboksen nederst i dokumentvinduet.

Angi papirstørrelse og sideorientering

Det er viktig å skille mellom sidestørrelse (som defineres i dialogboksen Dokumentoppsett for dokumentet) og papirstørrelse (arket, filmen eller området på trykkplaten du skal skrive ut på). Hvis du bruker papirstørrelsen US Letter (8,5 x 11 tommer), kan det hende at du må skrive ut på større ark eller film for å få plass til eventuelle merker eller det utfallende og satslinjeområder.

Listen over tilgjengelige papirstørrelser i InDesign kommer fra PPD-filen (PostScript-skrivere) eller fra skriverdriveren (alle andre skrivere). Hvis skriveren og PPD-filen du har valgt for PostScript-utskrift, støtter egendefinerte papirstørrelser, kan du velge Egendefinert i listen Papirstørrelse.

De fleste fotosettere støtter vanlige papirstørrelser, for eksempel US Letter og Tabloid, i tillegg til orientering på tvers, hvor den vanlige papirstørrelsen roteres 90 grader ved utskrift. Orientering på tvers er ofte en mer effektiv bruk av fotosettermedier.

Sidestørrelse og -orientering for fotosettere
Sidestørrelse og -orientering for fotosettere

A. US Letter (stående orientering) B. Egendefinert sidestørrelse (stående orientering) C. US Letter (orientering på tvers) 

Papirstørrelser vises med kjente navn (for eksempel US Letter). Målene angir grensene for bildeområdet, dvs. den totale papirstørrelsen minus en eventuell ramme som ikke skrives ut, som brukes av skriveren eller fotosetteren. De fleste laserskrivere kan ikke skrive ut til den nøyaktige kanten på en side.

Hvis du velger en annen papirstørrelse (hvis du for eksempel bytter fra US Letter til Legal), skaleres dokumentet på nytt i forhåndsvisningsvinduet. Hele bildeområdet for den markerte siden vises i forhåndsvisningsvinduet. Når forhåndsvisningsstørrelsen endres, skaleres forhåndsvisningsvinduet automatisk slik at det viser bildeområdet.

Merk:

Bildeområdet varierer mellom PPD-filer, til og med for den samme papirstørrelsen (for eksempel US Letter), fordi størrelsen på bildeområdet defineres forskjellig på forskjellige skrivere og fotosettere.

Sammenligning av utskrift
Sammenlikning av utskrift av en side med sidestørrelsen US Letter på papir av typen US Letter, Letter.extra eller Tabloid

Merk:

Forhåndsvisningen nede til venstre i dialogboksen Skriv ut viser om du har nok plass til alle merker samt det utfallende området og satslinjeområdene.

Angi papirstørrelse og -orientering

 1. Velg Fil > Skriv ut.
 2. Angi et valg fra listen Papirstørrelse i Oppsett-området i dialogboksen Skriv ut.

  Forsikre deg om at papirstørrelsen er stor nok til dokumentet, det utfallende og satslinjeområdene (om nødvendig) og eventuelle merker. Hvis du vil spare fotosetterfilm eller papir, velger du den minste papirstørrelsen som har plass til dokumentet og den nødvendige utskriftsinformasjonen.

 3. Velg en orienteringsknapp for å rotere dokumentet på mediet.

  I de fleste tilfeller bør sideorienteringen som angis i dialogboksen Dokumentoppsett (Fil > Dokumentoppsett), og utskriftsorienteringen som angis i Oppsett-området i dialogboksen Skriv ut, være like (Stående eller Liggende for begge), uansett om du skriver ut vanlig eller på tvers. Hvis du skriver ut oppslag, vil du kanskje velge en annen papirstørrelse og orientering (for eksempel Liggende) for å få plass til alle sider i et oppslag på ett enkelt ark. Hvis du har rotert oppslagsvisningen, vil du kanskje endre retningen for å skrive ut oppslaget riktig.

Orienteringsknapper
Orienteringsknapper

A. Stående B. Liggende C. Omvendt stående D. Omvendt liggende 

Angi en egendefinert papirstørrelse

Hvis du har en skriver som kan bruke ulike papirstørrelser, for eksempel en fotosetter med høy oppløsning, kan du angi en egendefinert papirstørrelse når du skriver ut. Egendefineringsvalget er bare tilgjengelig i InDesign hvis den valgte PPD-filen støtter egendefinerte papirstørrelser.

Den største egendefinerte papirstørrelsen du kan angi, avhenger av det maksimale bildeområdet til fotosetteren. Hvis du vil ha mer informasjon, ser du i håndboken for skriveren.

Merk:

Det finnes ikke valg for egendefinerte papirstørrelser for skrivere som ikke er PostScript-skrivere, i dialogboksen Skriv ut i InDesign. Hvis du vil angi slike skriverspesifikke funksjoner, velger du Oppsett (Windows), Skriver (Mac OS) eller Utskriftsformat (Mac OS) i dialogboksen Skriv ut i InDesign. Se dokumentasjonen for skriveren hvis du vil ha mer informasjon.

 1. Velg Fil > Skriv ut.
 2. Hvis du skriver ut en PostScript-fil, velger du PostScript for Skriver i Generelt-området i dialogboksen Skriv ut. Deretter velger du PPD-filen som støtter egendefinerte papirstørrelser.
 3. Velg Egendefinert fra listen Papirstørrelse i Oppsett-området i dialogboksen Skriv ut.

  Merk:

  Hvis valget Egendefinert ikke er tilgjengelig, støtter ikke PPD-filen du valgte da du satte opp skriveren, egendefinerte papirstørrelser.

 4. Hvis du vil angi bredde og høyde, gjør du ett av følgende:
  • Hvis du vil at programmet automatisk skal bruke den minste papirstørrelsen som kreves for dokumentinnholdet, det utfallende og/eller satslinjeområdene og eventuelle merker, velger du Automatisk for Bredde og Høyde. Standardvalget Automatisk er også nyttig hvis du har sider med forskjellig størrelse i en bok og du skriver ut på sammenhengende medier, for eksempel en filmrull eller fotosensitivt papir.

  • Hvis du vil angi en papirstørrelse som er større enn standardverdien, angir du nye mål i boksene Bredde og Høyde. Pass på at du øker verdiene. Hvis du reduserer dem, kan det hende at dokumentet kuttes.

 5. Hvis du vil endre plasseringen av siden på filmen, angir du en verdi for Forskyvning.

  Verdien for Forskyvning angir hvor mye plass det skal være langs den venstre siden av bildeområdet. Hvis du for eksempel angir 30 punkt under Forskyvning, flyttes siden 30 punkt til høyre.

 6. Hvis du vil rotere både mediet og sideinnholdet, velger du På tvers og deretter OK.

  Du kan spare ganske mye film eller papir ved å bruke På tvers sammen med Forskyvning. Sammenligne følgende eksempler på et bilde som skrives ut i InDesign, der På tvers er aktivert og deaktivert.

  Tverrformat deaktivert og valgt
  Tverrformat deaktivert (til venstre) og Tverrformat aktivert (til høyre)

  A. Forskyvningsverdi B. Brudd C. Spart film 
 7. Hvis du vil angi avstanden mellom enkeltsider når du skriver ut på sammenhengende medier, angir du en verdi for Brudd.

Velge hvilke lag som skal skrives ut eller eksporteres til PDF

 1. Hvis du vil vise eller endre innstillingene for Vis lag og Skriv ut lag for dokumentet, markerer du et lag i Lag-panelet og velger Lagvalg på panelmenyen. Angi lagvalg, og velg OK.
 2. Gjør ett av følgende:
  • Velg Fil > Skriv ut, og velg Generelt på venstre side i dialogboksen Skriv ut.

  • Velg Fil > Eksporter, angi Adobe PDF, og velg deretter Arkiver. Velg Generelt på venstre side i dialogboksen Eksporter Adobe PDF.

 3. Velg hvilke lag du vil skrive ut eller inkludere i PDF-filen, på menyen Skriv ut lag eller Eksporter lag:

  Alle lag

  Skriver ut eller leverer alle lag i dokumentet, selv om de er skjulte eller angitt som ikke-utskrivbare.

  Synlige lag

  Skriver ut eller leverer alle synlige lag, selv om de er angitt som ikke-utskrivbare i Lagvalg.

  Synlige og utskrivbare lag

  Skriver ut eller leverer bare de lagene som er angitt som både synlige og utskrivbare.

Skrive ut på skrivere som ikke støtter PostScript-språket

Du kan skrive ut et dokument på en skriver som ikke er en PostScript-skriver. Siden PostScript er standardspråket for sidebeskrivelse for profesjonell publisering, er det imidlertid mange egenskaper ved grafikk og farger av høy kvalitet, for eksempel rasterfrekvenser eller fargeseparasjoner, som ikke kan gjengis på skrivere som ikke er PostScript-skrivere. De fleste importerte grafikkfilformater skrives ut i akseptabel kvalitet. Et dokument som skrives ut på en skriver som ikke er en PostScript-skriver, vil vanligvis se ut slik det gjør på skjermen når du viser dokumentet i forhåndsvisningsmodus.

Merk:

Noen leverandører selger programvare som legger til PostScript-språkegenskaper for skrivere som ikke støtter PostScript-språket. Kontakt programvareforhandleren hvis du vil ha informasjon om tilgjengelighet og kompatibilitet.

Når du skriver ut på en annen skriver enn en PostScript-skriver, kan du velge å rastrere all grafikk under utskrift. Dette valget er nyttig når du skal skrive ut dokumenter som inneholder komplekse objekter (for eksempel objekter med jevn skyggelegging eller forløpninger), fordi det reduserer risikoen for feil.

 1. Velg Fil > Skriv ut.
 2. Velg Avansert på venstre side i dialogboksen Skriv ut.
 3. Velg Skriv ut som punktgrafikk.

  Dette valget er bare tilgjengelig hvis skriverdriveren identifiserer skriveren som en ikke-PostScript-skriver. Hvis dette valget er angitt for ikke-PostScript-skrivere i Mac OS 10.3 eller senere, skriver InDesign ut PostScript, som deretter brukes av Mac OS og driveren til å gjengi sidebildene. I Windows kan kanskje ikke farge- og grafikkfunksjoner av høy kvalitet konverteres på riktig måte hvis ikke dette valget er angitt.

 4. Angi en oppløsning for punktgrafikkutskrift.

  Utskriftsoppløsningen kan være begrenset av oppløsningen for skriverdriveren. For å få best mulig utskriftskvalitet må du sette oppløsningen for driveren for ikke-PostScript-skriveren til samme eller en høyere utskriftsoppløsning enn den som er angitt i dialogboksen Skriv ut i InDesign.

Forhåndsvise dokumenter

Du kan vise hvordan dokumentsidene passer til den valgte papirstørrelsen før du skriver ut på en PostScript-skriver. En forhåndsvisning nede til venstre i dialogboksen Skriv ut viser om papir- og orienteringsinnstillingene passer til sidestørrelsen. Når du angir forskjellige valg i dialogboksen Skriv ut, oppdateres forhåndsvisningen dynamisk med de kombinerte effektene av utskriftsinnstillingene.

 1. Velg Fil > Skriv ut.
 2. Klikk på forhåndsvisningsbildet nede til venstre i dialogboksen Skriv ut.

Forhåndsvisningen har tre modi:

Standardvisning

Viser forholdet mellom en dokumentside og mediet. Dette viser virkningen av forskjellige valg, for eksempel papirstørrelse for bildeområde, det utfallende og satslinjeområder samt merker, i tillegg til virkningen av oppdeling og miniatyrer.

Fire ulike innstillinger for sidetilpasning i standardvisning
Fire ulike innstillinger for sidetilpasning i standardvisning

A. Standard B. Oppslag C. Orientering D. Miniatyrer, 2 x 2 

Tekstvisning

Viser de numeriske verdiene for bestemte utskriftsinnstillinger.

Visning for egendefinert side / ark

Viser virkningen av ulike utskriftsinnstillinger, avhengig av sidestørrelsen. For egendefinerte sidestørrelser viser forhåndsvisningen hvordan mediet passer til den egendefinerte utenheten, den maksimale mediestørrelsen som støttes av utenheten, og innstillingene for Forskyvning, Brudd og På tvers. For ark, for eksempel US Letter og Tabloid, vises forholdet mellom bildeområdet og mediestørrelsen.

Både for egendefinerte sider og ark vises det et ikon for utskriftsmodusen i forhåndsvisningen: Separasjoner , Sammensatt grå , Sammensatt CMYK  eller Sammensatt RGB .

Visning for egendefinert side (til venstre) og arkvisning (til høyre)
Visning for egendefinert side (til venstre) og arkvisning (til høyre)

A. Medieretning B. Tverrformat deaktivert C. Papirstørrelse D. Medium E. Bildeområde F. Medium 

Sette opp en skriver

InDesign støtter utskrift både til skrivere som støtter PostScript® (nivå 2 og 3), og skrivere som ikke støtter PostScript-språk, ved hjelp av de nyeste skriverdriverne. Når du skriver ut til en PostScript-skriver, styrer informasjonen i en PPD-fil hvilke innstillinger som vises i dialogboksen Skriv ut.

Følg disse trinnene når du skal sette opp en skriver:

 • Installer den nyeste skriverdriveren for utenheten. Se dokumentasjonen til operativsystemet for instruksjoner.

 • For PostScript-utskrift velger du en PPD-fil når du setter opp skriveren.

Om skriverdrivere

Ved hjelp av en skriverdriver får du direkte tilgang til skriverfunksjoner fra programmene på datamaskinen. Når du bruker riktig driver, har du tilgang til alle funksjonene en bestemt skriver støtter.

Adobe anbefaler å oppgradere til nyeste driver for operativsystemet.

Få tilgang til funksjoner for skriverdrivere

Skriverdrivere kan støtte funksjoner som ikke finnes i InDesign, for eksempel dupleksutskrift. Støtten for slike funksjoner varierer avhengig av hvilken skriverdriver du bruker. Kontakt skriverprodusenten for mer informasjon.

Hvis du vil angi innstillinger for en bestemt skriver, får du tilgang til skriverdriveren fra InDesign ved hjelp av følgende knapper i dialogboksen Skriv ut. (Disse valgene er ikke tilgjengelige når du skriver ut til en PostScript-fil.)

Oppsett

(Windows) Denne knappen brukes til å åpne dialogboksen Skriv ut i Windows.

Utskriftsformat

(Mac OS) Denne knappen brukes til å vise standarddialogboksen for utskriftsformat i Mac OS.

Skriver

(Mac OS) Denne knappen brukes til å vise standarddialogboksen for utskrift i Mac OS.

Merk:

Noen InDesign-utskriftsfunksjoner vises både i dialogboksene i skriverdriveren og dialogboksen Skriv ut i InDesign. Det beste resultatet får du hvis du bare angir innstillingene i dialogboksen Skriv ut i InDesign. Hvis innstillinger overlapper, prøver InDesign å synkronisere innstillingene, eller å ignorere innstillingene i driveren. Noen skriverdriverfunksjoner (for eksempel utskrift av typen N-opp, der den samme grafikken skrives ut flere ganger på samme side) gir uønskede utskriftsresultater når de brukes med InDesign-funksjoner, for eksempel med separasjoner.

Velge en PPD-fil

En PPD-fil (PostScript Printer Description) brukes til å tilpasse drivervirkemåten for din PostScript-skriver. Den inneholder informasjon om utdataenheten, inkludert skrifttyper i skriveren, tilgjengelige mediestørrelser og retning, optimaliserte rasterfrekvenser, rastervinkler, oppløsning og fargeutskriftsegenskaper. Det er viktig at du setter opp riktig PDF-fil før du skriver ut. Når du velger PPD-filen som samsvarer med PostScript-skriveren eller fotosetteren, vises de tilgjengelige innstillingene for utenheten i dialogboksen Skriv ut. Du kan bytte til en annen som passer bedre for dine behov. Programmer bruker informasjonen i PPD-filen til å avgjøre hvilke PostScript-data som skal sendes til skriveren når et dokument skrives ut.

Adobe anbefaler at du anskaffer den nyeste versjonen av PPD-filen for utdataenheten fra produsenten, slik at utskriftsresultatet blir best mulig. Mange trykkerier har PPD-filer for fotosetterne de bruker. Kontroller at du oppbevarer PPD-filene på stedet som angis i operativsystemet. Hvis du vil ha mer informasjon, ser du i håndboken for operativsystemet.

 1. I Windows og Mac OS velger du en PPD-fil på samme måte som du legger til en skriver. Fremgangsmåten for å velge en PPD-fil varierer avhengig av plattformen. Du finner mer informasjon i dokumentasjonen til operativsystemet.

Bruke forhåndsinnstillinger for utskrift

Hvis du regelmessig skriver ut ulike jobbtyper eller på ulike skrivere, kan du automatisere utskriftsjobber ved å lagre alle utskriftsinnstillinger som forhåndsinnstillinger for utskrift. Forhåndsinnstillinger for utskrift er en rask og pålitelig metode for å skrive ut jobber som krever konsekvente, nøyaktige innstillinger for mange valg i dialogboksen Skriv ut.

Du kan lagre og laste inn forhåndsinnstillinger for utskrift for å gjøre det enkelt å sikkerhetskopiere dem eller gjøre dem tilgjengelige for trykkeri, kunder eller andre i arbeidsgruppen.

Du kan opprette og se gjennom forhåndsinnstillinger for utskrift i dialogboksen Forhåndsinnstillinger for utskrift.

Opprette forvalg for utskrift

 1. Gjør ett av følgende:
  • Velg Fil > Skriv ut, juster utskriftsinnstillingene, og klikk Lagre forhåndsinnstilling (Windows) eller Arkiver forhåndsinnstilling (Mac OS). Skriv inn et navn eller bruk standardverdien, og klikk deretter OK. Med denne metoden lagres forhåndsinnstillingen i innstillingsfilen.

  • Velg Fil > Forvalg for utskrift > Definer, og velg deretter Ny. I dialogboksen som vises, skriver du inn et nytt navn eller bruker standardverdien, justerer utskriftsinnstillingene og klikker OK for å gå tilbake til dialogboksen Forhåndsinnstillinger for utskrift (Print Presets). Deretter klikker du OK igjen.

Bruke forhåndsinnstillinger for utskrift

 1. Velg Fil > Skriv ut.
 2. Velg en forhåndsinnstilling for utskrift på menyen Forhåndsinnstilling for utskrift. Hvis du vil, kan du bekrefte skriverinnstillingene i dialogboksen Skriv ut.
 3. Velg Skriv ut.

Merk:

I InDesign kan du også skrive ut ved hjelp av en forhåndsinnstilling for utskrift du velger under Fil > Forvalg for utskrift.

Redigere forhåndsinnstillinger for utskrift

 1. Gjør ett av følgende:
  • Velg Fil > Skriv ut, juster utskriftsinnstillingene, og klikk Lagre forhåndsinnstilling (Windows) eller Arkiver forhåndsinnstilling (Mac OS). I dialogboksen Lagre forhåndsinnstilling som vises, skriver du inn et navn i tekstboksen eller bruker gjeldende navn. (Hvis gjeldende navn er en eksisterende forhåndsinnstilling, overskrives den når du lagrer.) Velg OK.

  • Velg Fil > Forvalg for utskrift > Definer, velg et forvalg fra listen, og velg deretter Rediger. Juster utskriftsinnstillingene, og klikk på OK for å gå tilbake til dialogboksen Forhåndsinnstillinger for utskrift (Print Presets). Deretter klikker du OK igjen.

  Merk:

  Du kan redigere standardforhåndsinnstillingen på samme måte som andre innstillinger. Følg fremgangsmåten nedenfor.

Slette forhåndsinnstillinger for utskrift

 1. Velg Fil > Forvalg for utskrift > Definer.
 2. Velg en eller flere forhåndsinnstillinger fra listen, og klikk Slett. Skift-klikk hvis du vil velge flere sammenhengende bokmerker. Ctrl-klikk (Windows) eller Kommando-klikk (Mac OS) hvis du vil velge flere ikke-sammenhengende forhåndsinnstillinger.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet