Forhåndsinnstillinger for overlapping

Oversikt over panelet Forhåndsinnstillinger for overlapping

Et forvalg for overlapping er en samling overlappingsinnstillinger du kan bruke på en side eller et sideområde i et dokument. Du kan bruke grensesnittet i panelet Forvalg for overlapping til å angi innstillinger for overlapping og arkivere forvalg for overlapping. Du kan bruke forvalg for overlapping på alle sider i det gjeldende dokumentet eller importere forvalg fra et annet InDesign-dokument. Hvis du ikke bruker et forvalg for overlapping på et sideområde for overlapping, brukes overlappingsforvalget [Standard] på dette sideområdet.

Vise innstillinger for forvalg for overlapping

 1. Hvis panelet Forvalg for overlapping ikke er åpent, velger du Vindu > Utskrift > Forvalg for overlapping.
 2. Gjør ett av følgende i panelet Forvalg for overlapping:
  • Dobbeltklikk på forvalget.

  • Marker forvalget, og angi valg for forvalg på panelmenyen.

Komprimere listen over forvalg for overlapping

 1. Velg Små panelrader på menyen i panelet Forvalg for overlapping.

Identifisere ubrukte forvalg for overlapping

 1. Velg Marker alle ubrukte på menyen i panelet Forvalg for overlapping. Alle forvalg (unntatt [Standard] og [Ingen forvalg for overlapping]) som ikke har blitt tilordnet til det gjeldende dokumentet, markeres. Du kan enkelt slette disse forvalgene.

Lage eller endre et forvalg for overlapping

 1. Hvis panelet Forvalg for overlapping ikke er åpent, velger du Vindu > Utskrift > Forvalg for overlapping.
 2. Velg Nytt forvalg på panelmenyen for å opprette et forvalg, eller dobbeltklikk på et forvalg for å redigere det.
  Merk:

  Hvis du velger knappen Nytt forvalg nederst i panelet Forvalg for overlapping, opprettes det et forvalg basert på innstillingene for overlappingsforvalget [Standard].

 3. Angi følgende valg, og velg OK:

  navn

  Skriv inn et navn på forvalget. Du kan ikke endre navnet på overlappingsforvalget [Standard].

  Overlappingsbredde

  Skriv inn verdier som angir omfanget av overlapping for trykkfarger.

  Overlappingsutseende

  Angi alternativer som kontrollerer formen på overlappingene.

  Bilde

  Angi innstillinger som bestemmer hvordan importerte punktgrafikkbilder skal overlappes.

  Overlappingsterskel

  Skriv inn verdier som angir forholdene overlappingen skal brukes under. Mange variabler påvirker verdiene du må skrive inn her. Hvis du vil vite mer, kontakter du førtrykkeren.

Administrere forvalg for overlapping

Du kan duplisere, slette, importere og tilpasse forvalg for overlapping.

Duplisere et forvalg for overlapping

 1. Gjør ett av følgende:
  • Marker en mal i panelet Forvalg for overlapping, og velg Dupliser forvalg på panelmenyen.

  • Dra et forvalg til knappen Nytt forvalg nederst i panelet.

Slette et forvalg for overlapping

 1. Marker ett eller flere forvalg i panelet Forvalg for overlapping, og gjør deretter ett av følgende:
  • Velg Slett-knappen.

  • Velg Slett forvalg på panelmenyen.

 2. Hvis du får beskjed om å erstatte et forvalg for overlapping, velger du et i dialogboksen Slett forvalg for overlapping. Denne dialogboksen vises hvis minst ett av de markerte forvalgene har blitt tilordnet til en side.
 3. Velg Ja for å bekrefte slettingen.
Merk:

Du kan ikke slette de innebygde forvalgene [Standard] og [Ingen forvalg for overlapping].

Importere forvalg fra et annet InDesign-dokument

 1. Velg Last inn forvalg for overlapping på menyen i panelet Forvalg for overlapping.
 2. Marker InDesign-filen, og velg Åpne.

Tilordne et forvalg for overlapping til sider

Du kan tilordne et forvalg for overlapping til et dokument eller et sideområde i et dokument. Sider uten tilstøtende farger skrives ut raskere hvis du ikke bruker overlapping på dem. Overlapping skjer ikke før du skriver ut dokumentet.

Under Tildelte overlappingsmaler vises forvalgene du har brukt på forskjellige sider. Denne listen oppdateres hver gang du velger Tildel.

 1. Velg Tildel forvalg for overlapping på menyen i panelet Forvalg for overlapping.
 2. Velg forvalget du vil bruke, under Forvalg for overlapping.
 3. Velg sidene du vil bruke forvalget for overlapping på.
 4. Velg Tildel og deretter Ferdig.
Merk:

Hvis du velger Ferdig uten å velge Tildel, lukkes dialogboksen uten at tildelingene av overlappingsmalene endres. Overlappingsmaler du har tildelt tidligere ved å velge Tildel, beholdes.

Angi sideområder for overlapping

 1. Velg Tildel forvalg for overlapping på menyen i panelet Forvalg for overlapping.
 2. Velg forvalget du vil bruke på sideområdene, under Forvalg for overlapping.
 3. Velg Område, og angi ett eller flere områder i stigende rekkefølge ved å bruke en bindestrek for hvert område og skille sider og sideområder med komma eller komma og mellomrom. 2‑4, 6, 9‑10, 12‑ er for eksempel et gyldig område.
 4. Velg Tildel og deretter Ferdig.

Hvis du vil deaktivere et sideområde for overlapping, velger du Forvalg for overlapping i panelmenyen, skriver inn et sideområde og velger [Ingen forvalg for overlapping] i Forvalg for overlapping. Velg Tildel og deretter Ferdig.

Alternativer i forhåndsinnstillinger for overlapping

Du kan endre alternativer for forhåndsinnstillinger for overlapping hver gang du oppretter eller redigerer en forhåndsinnstilling for overlapping. De samme alternativene for forhåndsinnstillinger for overlapping er tilgjengelige i Acrobat og InDesign. I Acrobat kan du vise forhåndsinnstillinger for overlapping ved å velge Verktøy > Trykkeriarbeid > Forhåndsinnstillinger for overlapping. I InDesign velger du Vindu > Utskrift > Forvalg for overlapping.

Overlappingsbredder

Overlappingsbredde er mengden overlapping for hver overlapping. Forskjeller i papiregenskaper og skjermlinjering og forhold i trykkpressen krever forskjellige overlappingsbredder. Du kan avgjøre riktig overlappingsbredde for hver jobb ved å kontakte trykkeriet.

Standard

Angir overlappingsbredde i punkt for alle farger bortsett fra farger med ren svart. Standardverdien er 0p0,25.

Svart

Angir avstanden trykkfarger sprenges inn i svart, eller hindringsmengden, dvs. avstanden mellom svarte kanter og underliggende trykkfarger for overlapping av dyp svart. Standardverdien er 0p0,5. Denne verdien er ofte 1,5 til 2 ganger verdien av standard overlappingsbredde.

I InDesign bestemmer verdien du angir for Svart farge, hvilken verdi som brukes for ren svart eller dyp svart, en prosessvart (K) trykkfarge blandet med fargetrykkfarger for å få økt tetthet og dypere farge.

Merk:

(InDesign) Hvis du velger overlappingsmetoden Innebygd overlapping og angir en standard overlappingsbredde eller en svart overlappingsbredde på over 4 punkt, begrenses overlappingsbredden til 4 punkt. Verdien du angav for valget, vises imidlertid fortsatt. Hvis du bytter til Adobe In‑RIP-overlapping, brukes overlappinger på over 4 punkt, slik du har angitt.

Overlappingsutseende

Et hjørne er der to overlappingskanter møtes på et felles endepunkt. Du kan kontrollere formen til det ytre hjørnet av to overlappingssegmenter og punktet der tre overlappinger krysser.

Hjørnestil

Kontrollerer formen til den ytre kanten av to overlappingssegmenter. Velg mellom Spisst, Avrundet og Avskåret. Standardinnstillingen er Spisst, som følger tidligere overlappingsresultater for å beholde kompatibilitet med tidligere versjoner av Adobes overlappingsmotor.

Eksempler på overlappingshjørner, fra venstre til høyre: spisst hjørne, avrundet hjørne, avskåret hjørne.

Endestil

Kontrollerer møtepunktet for treveis overlappinger. Spisst (standard) former enden på overlappingen for å holde den borte fra det møtende objektet. Overlapping påvirker formen til overlappingen som genereres av objektet med lysest nøytral tetthet som møter to eller flere mørkere objekter. Enden på den lyseste overlappingen foldes rundt punktet der de tre objektene møtes.

Nærbilde av eksempler på overlappingsender: Spiss (til venstre) og overlapping (til høyre).

Overlappingsterskel

Trinn

Angir fargeendringsterskelen der overlappingsmotoren oppretter en overlapping. I noen jobber trenger du bare å utføre overlapping på de mest ekstreme fargeendringene, mens i andre er det nødvendig med overlapping for mindre fargeendringer. Trinnverdien angir i hvor stor grad komponenter (for eksempel CMYK-verdier) fra tilstøtende farger må variere før overlapping brukes.

Hvis du vil endre hvor mye trykkfargene som de tilstøtende fargene består av, kan variere før disse fargene overlappes, øker eller reduserer du verdien for Trinn (Step) i dialogboksen Nytt forvalg for overlapping (New Trap Preset) eller Endre valg for forvalg for overlapping (Modify Trap Preset Options). Standardverdien er 10 %. Du får best resultat med en verdi fra 8 til 20 %. Med lavere prosentverdier økes følsomheten overfor fargeforskjeller, noe som resulterer i flere overlappinger.

Svart farge

Angir minimumsmengden av svart trykkfarge som er nødvendig før innstillingen for Svart under Overlappingsbredde brukes. Standardverdien er 100 %. Du får best resultat hvis du bruker verdier over 70 %.

Svart tetthet

Angir verdien for nøytral tetthet der en trykkfarge regnes for å være svart hvis den har en verdi som er minst like stor som denne verdien. Hvis du f.eks. vil at en mørk spotfarge skal bruke innstillingen for Svart under Overlappingsbredde, angir du verdien for nøytral tetthet her. Denne verdien settes vanligvis nær standarden 1,6.

Glidende overlapping

Avgjør når overlappingsmotoren begynner å gå over midtlinjen til fargegrensen. Verdien henviser til forholdet mellom verdien for den nøytrale tettheten til den lyseste fargen og verdien for den nøytrale tettheten til en mørkere tilstøtende farge. Hvis du for eksempel angir 70 % for Glidende overlapping (Sliding Trap), flyttes overlappingen slik at den begynner å gå over midtlinjen når den lyseste fargen overskrider 70 % av den mørkeste fargen i nøytral tetthet (verdien for nøytral tetthet for den lyseste fargen delt på verdien for nøytral tetthet for den mørkeste fargen > 0,70). Hvis fargene har lik nøytral tetthet, utføres overlapping alltid på midtlinjen hvis ikke verdien for Strukket overlapping er angitt til 100 %.

Reduksjon av overlappingsfarge

Angir i hvor stor grad komponenter fra tilstøtende farger brukes til å redusere overlappingsfargen. Denne innstillingen er nyttig for å forhindre at bestemte tilstøtende farger (for eksempel pastellfarger) danner en stygg overlapping som er mørkere enn noen av de andre fargene. Hvis du angir under 100 % for Reduksjon i overlappingsfarge, begynner fargen til overlappingen å bli lysere. En innstilling på 0 % gir en overlapping med en nøytral tetthet som er lik den nøytrale tettheten til den mørkeste fargen.

Overlappe importert grafikk

Du kan opprette en forhåndsinnstilling for overlapping for å kontrollere overlapping innenfor bilder og mellom punktgrafikkbilder (f.eks. fotografier og bilder lagret i PDF-vektorfiler) og vektorobjekter (f.eks. de fra et tegneprogram og PDF-vektorfiler). Hver enkelt overlappingsmotor behandler importert grafikk ulikt. Det er viktig å være oppmerksom på disse ulikhetene når du angir alternativene for overlapping.

Plassering av overlapping

Her finner du alternativer for å angi hvor overlappingen mellom vektorobjekter (inkludert objekter som er tegnet i InDesign) og punktgrafikkbilder skal skje. Alle valgene bortsett fra Nøytral tetthet lager en visuelt konsekvent kant. Hvis du velger Midtstill, lages en overlapping som går langs kanten mellom objekter og bilder. Hvis du velger Tvungen, overlappes det tilstøtende bildet av objekter. Hvis du velger Nøytral tetthet, brukes de samme reglene for overlapping som i resten av dokumentet. Hvis du overlapper et objekt til et fotografi med Nøytral tetthet, kan du få merkbart ujevne kanter siden overlappingen flyttes fra én side av kanten til en annen. Hvis du velger Sprenge, overlappes det tilstøtende objektet av punktgrafikkbildet.

Overlapp objekter på bilder

Vektorobjekter (f.eks. rammer brukt som hovedrammer) overlappes til bilder ved bruk av innstillingene for Plassering av bildeoverlapping. Hvis vektorobjekter ikke overlapper bilder i et overlappingssideområde, bør du vurdere å deaktivere dette alternativet for å øke overlappingshastigheten i dette sideområdet.

Overlapp bilder på bilder

Slår på overlapping langs grensen for overlapping eller tilstøtende punktgrafikkbilder. Denne funksjonen er på som standard.

Overlapp bilder internt

Slår på overlapping blant farger innenfor hvert enkelt punktgrafikkbilde (ikke bare der de berører vektorgrafikk og tekst). Bruk dette valget bare for sideområder som inneholder enkle bilder med høy kontrast, f.eks. skjermbilder eller tegneserier. Ikke bruk dette valget på halvtonebilder og andre kompliserte bilder siden det gir dårlige resultater. Overlapping går raskere hvis dette valget er deaktivert.

Overlapp 1-bits bilder

Kontrollerer at 1‑bits bilder overlapper til tilstøtende objekter. Dette alternativet bruker ikke innstillingene for Overlappingsplassering fordi 1‑bits bilder bare bruker én farge. I de fleste tilfeller bør du velge denne innstillingen. I noen tilfeller, for eksempel der det er stor avstand mellom punktene i et 1‑bits bilde, kan det hende at bildet blir mørkere, og at overlapping utføres senere, hvis du bruker dette valget.

Angi glidende overlapping

 1. Velg Nytt forvalg på panelmenyen for å opprette et forvalg, eller dobbeltklikk på et forvalg for å redigere det.
 2. Angi en prosentverdi på mellom 0 og 100 for Glidende overlapping under Grenseverdier for overlapping, eller bruk standardverdien på 70 %. Ved 0 % utføres all overlapping langs midtlinjen som standard. Ved 100 % blir glidende overlapping slått av, slik at en farge blir sprengt helt inn i en annen uavhengig av forholdet mellom verdiene for nøytral tetthet til de tilstøtende fargene.

Overlapping av svart

Når du oppretter eller redigerer forhåndsinnstillinger, bestemmer verdien du angir for Svart farge, hva som regnes som ren svart og dyp svart. Dyp svart er en svartfarge som bruker en underliggende rasterplate, der det legges til prosentverdier fra én eller flere prosessfarger for å forsterke svartfargen.

Innstillingen for Svart farge er nyttig når du må kompensere for utflytende blekk (hvis du bruker papir av dårlig kvalitet). I slike tilfeller skrives svartfarger med prosentverdier under 100 % ut som rene områder. Ved å rastrere tilbake (bruke nyanser av ren svart) svartfarger eller dype svartfarger og redusere innstillingen for Svart farge fra standardinnstillingen på 100 %, kan du kompensere for utflytende blekk og kontrollere at riktig overlappingsbredde og plassering brukes på svarte objekter.

Når en farge har samme verdi som Svart farge, brukes verdien for Svart under Overlappingsbredde på alle fargene ved siden av den, og forsiktig overlapping brukes på dyp svart ved bruk av verdien for Overlapp mot svart.

Hvis underliggende rasterplater strekker seg helt til kanten av et svart område, fører enhver feilregistrering til at kantene på de underliggende rasterplatene blir synlige, noe som skaper en uønsket halo eller forvrenger kantene på objekter. Overlappingsmotoren bruker en forsiktig overlapping, eller en hindring, for dype svartfarger for å holde underliggende rasterplater i en bestemt avstand fra kantene på lyse objekter i forgrunnen, slik at de lyse objektene beholder skarpheten. Du kontrollerer avstanden mellom underliggende rasterplater og kantene av svarte områder ved å angi en verdi for svart overlappingsbredde.

Merk:

Hvis elementet du overlapper, er et tynt element, for eksempel en svart hovedramme rundt grafikk, overstyrer overlappingsmotoren innstillingen for svart overlappingsbredde og begrenser overlappingen til halvparten av bredden av det tynne elementet.

Angi overlappingsbredde for farger ved siden av svart

 1. Velg Nytt forvalg på panelmenyen for å opprette et forvalg, eller dobbeltklikk på et forvalg for å redigere det.
 2. Angi en avstand (i punkt) for Svart under Overlappingsbredde for hvor langt du vil at andre farger skal sprenges inn i svart, eller for hvor langt du vil at underliggende rasterplater skal tvinges under svart. Vanligvis er Svart under Overlappingsbredde fra 1,5 til 2 ganger verdien av standard overlappingsbredde.
 3. Angi verdier for Svart farge og Svart tetthet.
Merk:

Hvis du vil bruke funksjonene for svart overlapping, må et fargeområde ha en trykkfarge med en nøytral tetthet som er større enn eller lik Svart tetthet, og trykkfargen må forekomme med prosentverdier som er større enn eller lik Svart tetthet.

Trykk bøker med uoverensstemmende forhåndsinnstillinger for overlapping

Du kan bruke ett forvalg for overlapping på ett ark som trykkes, for eksempel én side. Dette er vanligvis ikke noe problem. Hvis du trykker flere dokumenter i en bok der alle dokumentene eller sidene har forskjellige forvalg for overlapping, kan noen av konfliktene mellom forvalgene for overlapping løses ved å synkronisere forvalg mellom dokumenter:

 • Hvis det brukes forskjellige forvalg for overlapping med det samme navnet i dokumenter i en bok, tildeles forvalget for overlapping som brukes i maldokumentet hvis du velger Forvalg for overlapping i dialogboksen Synkroniseringsvalg.

 • Synkroniseringsfunksjonen gjør alle forvalgene til maldokumentet tilgjengelige for de andre dokumentene i boken, men de tildeles ikke. Du må tildele forvalg for overlapping i hvert dokument eller bruke overlappingsforvalget [Standard]. Forvalgene vises under Forvalg for overlapping i dialogboksen Tildel forvalg for overlapping for dokumentet.

Merk:

Hvis det brukes forskjellige forvalg for overlapping på sider i et oppslag, brukes alle forvalgene i InDesign.

Adobe-logoen

Logg på kontoen din