Vise arbeidsområdet

Merk:

Nøytralt språk: Vi erstatter ikke-inkluderende språk fra InDesign 2022 (versjon 17.0) og utover, for å reflektere Adobes kjerneverdier for inkludering. Alle henvisninger til "Master page" er erstattet av "Parent page" i hjelpeartiklene våre for språkene engelsk, dansk, ungarsk, spansk, italiensk, brasiliansk, portugisisk og japansk.

Zoome inn og ut

Bruk zoomverktøyet eller zoomkommandoene til å forstørre dokumentene.

Zoome inn eller ut

 • Hvis du vil zoome inn, velger du zoomverktøyet  og klikker i området du vil forstørre. Hvert klikk gjør at visningen forstørres til neste forhåndsinnstilte prosentverdi, og visningen midtjusteres rundt punktet du klikker på. Ved maks forstørrelse er midten av zoomverktøyet tomt. Hvis du vil zoome ut, holder du nede Alt (Windows) eller Tilvalg (Mac OS) og klikker i området du vil forminske. Hvert klikk gjør at visningen forminskes.
 • Hvis du vil forstørre til neste forhåndsinnstilte prosentverdi, aktiverer du vinduet du vil vise, og velger Vis > Zoom inn. Hvis du vil forminske visningen til forrige forhåndsinnstilte prosentverdi, velger du Vis > Zoom ut.
 • Hvis du vil angi et bestemt forstørrelsesnivå, skriver du inn eller velger et nivå i Zoomnivå-boksen på programlinjen.
Merk:

I Mac OS kan du vise zoomeprosenten på statuslinjen ved å skjule programlinjen (Vindu > Programlinje). I Windows kan du ikke skjule programlinjen.

 • Hvis du vil zoome inn eller ut, trykker du på Alt (Windows) eller Tilvalg (Mac OS) mens du bruker hjulet eller sensoren på musen.
 • Hvis du vil forstørre ved å dra, velger du zoomverktøyet og drar rundt området du vil forstørre.

Bruke kraftig zoom

Med Kraftig zoom kan du raskt bla deg gjennom dokumentsider. Ved hjelp av gripehånden kan du bruke zoom inn eller ut og bla gjennom hele dokumentet. Denne funksjonen er spesielt nyttig for lange dokumenter.

Du må være i layoutvisning for å kunne bruke kraftig zoom.

 1. Velg håndverktøyet  .

  Du kan også aktivere gripehånden ved å holde nede mellomromstasten eller holde nede Alt/Tilvalg når du er i tekstmodus.

 2. Klikk og hold nede museknappen når gripehånden er aktiv.

  Dokumentet zoomes ut, slik at du kan se mer av oppslaget. Visningsområdet angis av en rød boks.

 3. Dra i den røde boksen mens du fortsatt holder museknappen nede, for å bla gjennom dokumentsider. Trykk på piltastene eller bruk hjulet på musen for å endre størrelsen på den røde boksen.
 4. Slipp museknappen hvis du vil zoome inn på det nye området i dokumentet.

  Dokumentvinduet går tilbake til den opprinnelige zoomeprosenten eller den opprinnelige størrelsen på den røde boksen.

Zoome til faktisk størrelse

 • Dobbeltklikk på zoomverktøyet.
 • Velg Vis > Faktisk størrelse.
 • Skriv inn eller velg et forstørrelsesnivå på 100 i Zoomnivå-boksen på programlinjen.

Justere visningen

Fokuser på det ønskede området av dokumentet ved å tilpasse sider og oppslag i det aktive vinduet og ved å rulle visningen.

Tilpasse siden, oppslaget eller montasjebordet til det aktive vinduet

 • Velg Vis > Tilpass side til vindu.
 • Velg Vis > Tilpass oppslag til vindu.
 • Velg Vis > Hele montasjebordet.

Rulle visningen

Du kan enkelt justere hvordan sider eller objekter skal vises i dokumentvinduet. Disse teknikkene er også nyttige når du skal navigere mellom sider.

 1. Gjør ett av følgende:
  • Velg håndverktøyet  på Verktøy-panelet, og klikk og dra i dokumentvinduet. Hvis du holder nede Alt (Windows) eller Tilvalg (Mac OS) mens du trykker ned mellomrom, aktiveres håndverktøyet.

  • Klikk i det horisontale eller vertikale rullefeltet, eller dra rulleboksen.

  • Trykk på PgUp eller PgDn.

  • Bruk hjulet eller sensoren på musen til å rulle opp eller ned. Hvis du vil panorere til venstre eller høyre, trykker du på Alt (Windows) eller Kommando (Mac OS) mens du bruker hjulet eller sensoren på musen.

Bla til neste side

Det er enkelt å hoppe fra side til side i et dokument i InDesign. På samme måte som de fleste nettlesere har knapper for å gå frem og tilbake mellom sidene du har besøkt, holder InDesign orden på rekkefølgen du har vist sider i, i et dokument.

 1. Gjør ett av følgende:
  • Hvis du vil gå gjennom sider i samme rekkefølge som du viste dem i, i den aktive økten, velger du Layout > Gå tilbake eller Gå fremover.
  • Hvis du vil gå til neste eller forrige side, velger du knappene Neste side  eller Forrige side  nederst i dokumentvinduet, eller du velger Layout > Neste side eller Forrige side.
  Merk:

  Navigasjonskontrollene for siden avhenger av innbinding fra høyre mot venstre. Hvis dokumentet leses fra høyre mot venstre, blir for eksempel  til Neste side-knappen og  blir til Forrige side-knappen.

  • Hvis du vil gå til den første eller siste siden, velger du knappen Første oppslag  eller Siste oppslag  nederst til venstre i dokumentvinduet, eller du velger Layout > Første side eller Siste side.

  • Hvis du vil gå til en bestemt side, velger du Layout > Gå til side, angir sidetallet og velger OK. Klikk på nedoverpilen til høyre for sideboksen, og velg en side.

  Velg side fra sideboksen for å gå til en bestemt side

  • Hvis du vil gå til en malside, klikker du i sideboksen nederst til venstre i dokumentvinduet. Skriv inn de første bokstavene i navnet på malsiden, og trykk på Enter (Windows) eller Retur (Mac OS). Du kan også dobbeltklikke på et ikon for malside i Sider-panelet.

Arbeide med tilleggsvinduer

Du kan åpne tilleggsvinduer for det samme dokumentet eller for andre InDesign-dokumenter. Når du arbeider med tilleggsvinduer, kan du sammenligne forskjellige oppslag samtidig, spesielt oppslag som ikke følger etter hverandre. Du kan også vise samme side med forskjellig forstørrelse, slik at du kan arbeide med detaljer på nært hold samtidig som du ser hvordan endringene påvirker layouten. I tillegg kan du vise en malside i ett vindu og sider basert på malsiden i andre vinduer hvis du vil se hvordan redigering av malsiden påvirker forskjellige deler av dokumentet.

Når du åpner dokumentet på nytt, vises bare det sist brukte vinduet.

 • Hvis du vil vise det samme dokumentet i et nytt vindu, velger du Vindu > Plasser > Nytt vindu.
 • Hvis du vil overlappe vinduene, velger du Vindu > Plasser > Overlappet hvis du vil plassere alle vinduene i en stabel, med hvert vindu litt forskjøvet. Du kan også velge Vindu > Plasser > Side ved side hvis du vil vise alle vinduene likt, uten overlapping.
 • Hvis du vil aktivere et vindu, klikker du på vindusfanen eller tittellinjen. Du kan også velge navnet på visningen på Vindu-menyen. Flere vinduer for et dokument nummereres i rekkefølgen de ble opprettet i.
 • Hvis du vil lukke alle vinduer for det aktive dokumentet, trykker du på Skift+Ctrl+W (Windows) eller Skift+Kommando+W (Mac OS).
 • Hvis du vil lukke alle vinduer for alle åpne dokumenter, trykker du på Skift+Ctrl+Alt+W (Windows) eller Skift+Kommando+Tilvalg+W (Mac OS).

Bruke utjevning til å få jevnere kanter

Utjevning brukes til å jevne ut ujevne kanter på tekst og punktgrafikkbilder ved at fargeovergangen fra kantbildepunkt til bakgrunnsbildepunkt gjøres mykere. Siden det bare er kantbildepunktene som endres, forsvinner ingen detaljer.

 1. Velg Rediger > Innstillinger > Visningsytelse (Windows) eller InDesign > Innstillinger > Visningsytelse (Mac OS).
 2. Velg visningsvalget for utjevning på menyen Juster visningsinnstillinger.

  Du kan aktivere eller deaktivere utjevning for hver av visningsinnstillingene. Du kan for eksempel aktivere utjevning for høykvalitetsvisning og deaktivere den for hurtigvisning.

 3. Velg Aktiver utjevning.

Blindtekst

Når det ikke er mulig å vise tekst med liten skriftstørrelse, vises teksten som en nedtonet linje. Dette kalles blindtekst. All tekst med eller under den angitte tekststørrelsen erstattes på skjermen med nedtonede linjer som fungerer som plassholdere.

 1. Velg Rediger > Innstillinger > Visningsytelse (Windows) eller InDesign > Innstillinger > Visningsytelse (Mac OS).
 2. Velg visningsinnstillingen du vil endre blindtekstinnstillingen for, på menyen Juster visningsinnstillinger.

  Du kan angi forskjellige blindtekstverdier for hver av visningsinnstillingene.

 3. Skriv inn en verdi for Blindtekst under, og klikk deretter OK.

Hvis du vil velge om du vil bruke blindtekst på tekst og bilder når du ruller i et dokument, åpner du Grensesnitt-delen i dialogboksen Innstillinger, drar glidebryteren for håndverktøyet til ønsket nivå for ytelse i forhold kvalitet og klikker OK.

Beregne verdier i paneler og dialogbokser

Du kan utføre enkel matematikk i alle numeriske redigeringsbokser. Hvis du for eksempel vil flytte et markert objekt 3 enheter til høyre og bruke gjeldende målenheter, slipper du å regne ut den nye horisontale posisjonen. Skriv bare +3 etter gjeldende verdi i Transformering-panelet.

Paneler bruker målsystemet som er valgt i dialogboksen Innstillinger. Du kan imidlertid angi verdier i en annen målenhet i stedet.

 1. Gjør ett av følgende i en tekstboks som godtar numeriske verdier:
  • Hvis du vil erstatte hele den gjeldende verdien med et matematisk uttrykk, markerer du hele verdien.

  • Hvis du vil bruke gjeldende verdi som en del av et matematisk uttrykk, klikker du før eller etter verdien.

 2. Skriv inn et enkelt matematisk uttrykk ved hjelp av én matematisk operator, for eksempel + (pluss), - (minus), * (ganger), / (delt på) eller % (prosent).

  For eksempel 0p0+3 eller 5mm + 4.

 3. Trykk på Enter eller Retur for å utføre beregningen.
Merk:

I kontrollpanelet og Transformering-panelet kan du duplisere det valgte objektet og bruke beregningen på det dupliserte objektet (i stedet for originalen). Skriv inn beregningen, og trykk på Alt+Enter (Windows) eller Tilvalg+Retur (Mac OS).

Angi verdier i paneler og dialogbokser

Paneler og dialogbokser bruker målenhetene og intervallene som er definert under Rediger > Innstillinger > Enheter og intervaller (Windows) eller InDesign > Innstillinger > Enheter og intervaller (Mac OS). Du kan når som helst angi verdier med en av de støttede målenhetene ved å overstyre gjeldende innstillinger midlertidig.

 1. Gjør ett av følgende:
  • Skriv inn en verdi i boksen, og trykk på Enter eller Retur.

  • Dra skyvekontrollen.

  • Dra skalaskiven.

  • Klikk på pilknappene i panelet for å endre verdien.

  • Klikk i boksen, og bruk deretter tastaturtastene for pil opp og pil ned for å endre verdien.

  • Velg en verdi på menyen som er tilknyttet boksen.

Merk:

Når du gjør endringer ved hjelp av pilknappene, piltastene eller hurtigmenyene, utføres endringen umiddelbart.

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?