Endre linjaler og målenheter

Du kan endre målenhetene for linjalene på skjermen og for bruk i paneler og dialogbokser. Du kan når som helst endre innstillingene og midlertidig overstyre gjeldende målenheter når du angir en verdi. Som standard begynner linjaler å måle fra øvre venstre hjørne på en side eller et oppslag. Du kan endre dette ved å flytte nullpunktet. (Se Endre nullpunktet.)

Hvis du endrer målenhetene, flyttes ikke linjaler, rutenett og objekter, slik at når linjalmerkene endres, kan det være at de ikke lenger er på linje med objekter som var justert etter de gamle merkene.

Linjaler i et dokumentvindu
Linjaler i et dokumentvindu

A. Merker med etiketter B. Hovedmerker C. Undermerker 

Du kan sette opp forskjellige målesystemer for horisontale og vertikale linjaler. Systemet du velger for den horisontale linjalen, styrer tabulatorer, marger, innrykk og andre mål. Hvert oppslag har sin egen vertikale linjal, men alle vertikale linjaler bruker innstillingene du angir i dialogboksen Enheter og intervaller.

Standard målenhet for linjaler er pica (en pica tilsvarer 12 punkt). Du kan imidlertid endre egendefinerte linjalenheter og kontrollere hvor hovedmerkene vises på en linjal. Hvis du for eksempel endrer de egendefinerte linjalenhetene for den vertikale linjalen til 12 punkt, vises et hovedlinjalintervall for hvert 12. punkt (hvis dette er mulig med gjeldende forstørrelse). Etikettene for merkene inkluderer egendefinerte hovedmerker, så når du leser av 3 på linjalen i det samme eksemplet, markerer dette det tredje 12-punkts intervallet eller 36 punkt.

Standard målenheter for linjaler er millimeter. Du kan imidlertid endre egendefinerte linjalenheter og kontrollere hvor hovedmerkene vises på en linjal. Hvis du for eksempel endrer de egendefinerte linjalenhetene for den vertikale linjalen til 12 punkt, vises et hovedlinjalintervall for hvert 12. punkt (hvis dette er mulig med gjeldende forstørrelse). Etikettene for merkene inkluderer egendefinerte hovedmerker, så når du leser av 3 på linjalen i det samme eksemplet, markerer dette det tredje 12-punkts intervallet eller 36 punkt.

Linjaler i et dokumentvindu
Vertikal linjal som bruker tommer (til venstre) og egendefinerte intervaller på 12 punkt (til høyre)

Merk:

Angi egendefinerte linjalintervaller i den vertikale linjalen hvis du vil at hovedmerkene til en linjal skal falle sammen med registerlinjer.

Vise eller skjule linjaler

 1. Velg Vis > Vis linjaler eller Skjul linjaler i normal visningsmodus (Vis > Skjermmodus > Normal).

Endre målenheter og linjaler

 1. Velg Rediger > Innstillinger > Enheter og intervaller (Windows) eller InDesign > Innstillinger > Enheter og intervaller (Mac OS).

 2. Velg ett av følgende på Nullpunkt-menyen under Linjalenheter hvis du vil endre nullpunktet:

  • Hvis du vil plassere nullpunktet for linjalen øverst til venstre i hvert oppslag, velger du Oppslag. Den horisontale linjalen går på tvers av hele oppslaget.

  • Hvis du vil plassere nullpunktet for linjalen øverst til venstre på hver side, velger du Side. Den horisontale linjalen starter på null på hver side i et oppslag.

  • Hvis du vil angi linjalnullpunktet i midten av ryggen, velger du Bokrygg. Den horisontale linjalen måler i negative tall til venstre for ryggen og positive tall til høyre for ryggen.

 3. Hvis du vil endre målesystemet for linjaler, dialogbokser og paneler, angir du ønsket system for Horisontal og Vertikal. Du kan også velge Egendefinert og skrive inn antallet punkt der du vil at hovedmerker skal vises på linjalen.

  Hvis du angir et annet målesystem enn punkt, vises registerlinjeverdien for Øk hver likevel i punkt. Det gjør det enklere å sammenligne med verdier for tekststørrelse og linjeavstand, som vises i punkt.

 4. Angi følgende elementer i Andre enheter.

  • I Typografisk velger du Ha, Punkter, amerikanske punkt, U, Bai eller Mils, som er enheter som brukes i sammensetning for å måle annet enn skriftstørrelse.  

  Merk:

  For PostScript-punkt kan du bruke 72 punkt per tomme, 72,27 tradisjonell skriverpunkt per tomme, eller du kan bruke et annet mål, avhengig av hvilket innstillingsalternativ du velger.

  • I tekststørrelse velger du Q, Poeng, Piksler eller amerikanske punkt, som er enheter som brukes for skriftstørrelse. Piksler-valget er spesielt nyttig når du utformer et dokument for bruk på Internett.

  • I Linje velger du enheten som brukes til å angi bane, rammekanter, avsnittsstreker samt en rekke andre strekbredder. Piksler-valget er spesielt nyttig når du utformer et dokument for bruk på Internett.

 5. Hvis du vil endre verdien for tekststørrelse, velger du Punkt eller Piksler på Tekststørrelse-menyen. Dette valget er spesielt nyttig når du utformer et dokument for bruk på Internett.

 6. Hvis du vil endre verdien for strektykkelsesinnstillinger, velger du Punkt, Millimeter eller Piksler på Strek-menyen. Dette valget er spesielt nyttig når du utformer et dokument for bruk på Internett.

 7. Hvis du vil endre verdien for beregningspunkt, angir du ønsket punktstørrelse per tomme for Punkter/tomme.

 8. Angi aktuelle valg under Trinn for piltaster:

  Piltast

  Angir piltastintervallet for finjustering av objekter.

  Størrelse/linjeavstand

  Angir intervallet for økning eller reduksjon av punktstørrelsen eller linjeavstanden når du bruker snarveier på tastaturet.

  Grunnlinjeforskyvning

  Angir intervallet for forskyvning av grunnlinjen når du bruker snarveier på tastaturet.

  Utligning/Tegnavstand

  Angir intervallet for utligning og tegnavstand når du bruker snarveier på tastaturet.

 9. Velg OK.

Merk:

Du kan også endre linjalenheter ved å høyreklikke (Windows) eller holde nede Ctrl og klikke (Mac OS) på en linjal og velge enhetene på hurtigmenyen. Ved å høyreklikke eller holde nede Ctrl og klikke der den horisontale og vertikale linjalen møtes, kan du endre linjalenhetene for begge linjalene samtidig.

Overstyre standard målenheter

Du kan angi en annen målenhet enn standard målenhet.

 1. Marker den eksisterende verdien i et panel eller i en dialogboks, og skriv inn den nye verdien ved å bruke notasjonen i følgende tabell:

  Hvis du vil angi:

  Skriver du inn følgende etter verdien:

  Eksempler

  Resultat

  Q

  q

  6q

  6 Q

  Ha

  h

  6h

  6 Ha

  Tommer

  i

  in

  tommer

  "

  5,25i

  5,25in

  5,25tommer

  5,25”

  5,25 tommer

  Millimeter

  mm

  48mm

  48 millimeter

  Centimeter

  cm

  12 cm

  12 centimeter

  Pica

  p

  3p

  3 pica

  Punkt

  pt

  p (før verdi)

  6pt

  p6

  6 punkt

  Amerikanske punkt

  ap

  6ap

  6 amerikanske punkt

  Pica og punkt

  p (mellom verdier)

  3p6

  3 pica, 6 punkt

  Piksler

  px

  5px

  5 piksler

  Cicero

  c

  5c

  5 cicero

  Spaltemillimeter

  ag

  5ag

  spaltemillimeter

Japanske målenheter

Q og Ha er enheter som brukes i japanske manualer eller automatiske bildejusteringsmetoder for å vise skriftstørrelse, sporing eller lengde for linjeavstand. Hver enhet har en verdi på 0,25 mm. Q brukes bare for å uttrykke skriftstørrelse, mens Ha kan brukes til å uttrykke retning og lengde for linjeavstand, objektavstand og lignende elementer.

Du kan også bruke punkt (også kjent som amerikanske punkt) for å indikere skriftstørrelsen på datamaskiner, eller Adobe PostScript®-punkt for å vise linjeavstand eller avstand. Ett amerikansk punkt er 0,35146 millimeter, og det er 72,27 amerikanske punkt i 1 tomme og 72 PostScript-punkt i 1 tomme.

Endre nullpunktet

Nullpunktet er stedet der nullene på den horisontale og den vertikale linjalen møtes. Som standard er nullpunktet i øvre venstre hjørne på første side av hvert oppslag. Dette betyr at standardplasseringen av nullpunktet alltid er den samme i forhold til et oppslag, men den kan variere noe i forhold til montasjebordet.

X- og Y-posisjonskoordinatene i kontrollpanelet, Info-panelet og Transformering-panelet vises i forhold til nullpunktet. Du kan flytte nullpunktet hvis du vil måle avstander, lage et nytt referansepunkt for måling eller sette store sider ved siden av hverandre. Som standard har hvert oppslag et nullpunkt i øvre venstre hjørne på første side, men du kan også plassere det på bokryggen eller angi at hver side i et oppslag har et eget nullpunkt.

Justere nullpunktet

Når du flytter nullpunktet, flyttes det til den samme relative plasseringen i alle oppslag. Hvis du for eksempel flytter nullpunktet til øvre venstre hjørne på den andre siden i et tosidig oppslag, vises det på samme sted på den andre siden av alle andre oppslag i dokumentet.

 1. Gjør ett av følgende:
  • Hvis du vil flytte nullpunktet, drar du fra punktet der den horisontale og den vertikale linjalen møtes, til den layoutposisjonen der du vil angi nullpunktet.
  Opprette et nytt nullpunkt
  Opprette et nytt nullpunkt

  • Hvis du vil tilbakestille nullpunktet, dobbeltklikker du der den horisontale og vertikale linjalen møtes .

  • Hvis du vil låse eller låse opp nullpunktet, høyreklikker (Windows) eller Ctrl+klikker (Mac OS) du nullpunktet på linjalene og velger Lås nullpunkt på hurtigmenyen.

Endre standard nullpunkt

På Nullpunkt-menyen i dialogboksen Innstillinger kan du angi standard nullpunkt for linjaler og definisjonsområdet for den horisontale linjalen. Omfanget avgjør om linjalen måler på tvers av siden, på tvers av hele oppslaget eller, for flere sider, fra midten av ryggen.

Hvis du angir linjalens nullpunkt ved bokryggen til hvert oppslag, låses det til bokryggen. Du kan bare flytte linjalens nullpunkt ved å dra det fra skjæringspunktet til linjalene hvis du angir et annet valg for linjalens nullpunkt.

 1. Velg Rediger > Innstillinger > Enheter og intervaller (Windows) eller InDesign > Innstillinger > Enheter og intervaller (Mac OS).
 2. Velg ett av følgende på Nullpunkt-menyen under Linjalenheter:
  • Hvis du vil plassere nullpunktet for linjalen øverst til venstre i hvert oppslag, velger du Oppslag. Den horisontale linjalen går på tvers av hele oppslaget.

  • Hvis du vil plassere nullpunktet for linjalen øverst til venstre på hver side, velger du Side. Den horisontale linjalen starter på null på hver side i et oppslag.

  • Hvis du vil angi linjalnullpunktet i midten av ryggen, velger du Bokrygg. Den horisontale linjalen måler i negative tall til venstre for ryggen og positive tall til høyre for ryggen.

Merk:

Du kan også endre innstillingen for horisontalt nullpunkt for linjalen ved å bruke hurtigmenyen som vises når du høyreklikker (Windows) eller holder Ctrl nede og klikker (Mac OS) på den horisontale linjalen.

Måle objekter

Målverktøyet beregner avstanden mellom to fritt valgte punkt i dokumentvinduet. Når du måler fra ett punkt til et annet, vises avstanden mellom dem i Info-panelet. Alle mål unntatt vinkelen beregnes i den målenheten som for øyeblikket er valgt i dokumentet.

Når du har brukt måleverktøyet til å måle et objekt, er linjen eller linjene synlige til du måler noe annet eller velger et annet verktøy.

Måle avstanden mellom to punkt

 1. Kontroller at Info-panelet vises (Vindu > Info).
 2. Velg måleverktøyet . (Klikk på pipetteverktøyet og hold museknappen nede for å vise målverktøyet.)
 3. Klikk på det første punktet og dra til den andre punktet. Trykk på Skift og dra for å begrense verktøyets bevegelse til intervaller på 45°. Du kan ikke dra utenfor ett enkelt montasjebord og satslinjeområdet for det.

Målene for bredden og høyden vises i Info-panelet.

Måle vinkler

 1. Kontroller at Info-panelet vises (Vindu > Info).
 2. Velg måleverktøyet . (Klikk på pipetteverktøyet og hold museknappen nede for å vise målverktøyet.)
 3. Gjør ett av følgende:
  • Hvis du vil måle en vinkel fra x-aksen, drar du verktøyet.

  • Hvis du vil måle en egendefinert vinkel, drar du for å tegne den første linjen i vinkelen. Plasser verktøyet over ett av sluttpunktene på målelinjen. Du kan tegne den andre linjen i vinkelen ved å dobbeltklikke og dra, eller du kan trykke på Alt (Windows) eller Tilvalg (Mac OS) og dra.

   Når du måler en egendefinert vinkel, viser Info-panelet lengden på den første linjen som D1 og den andre linjen som D2.

Oversikt over Info-panelet

Info-panelet viser informasjon om markerte objekter, det gjeldende dokumentet eller området under gjeldende verktøy, inkludert verdier for posisjon, størrelse og rotasjon. Når du flytter et objekt, viser Info-panelet også posisjonen i forhold til utgangspunktet.

Info-panelet er også nyttig når du vil vite hvor mange ord og tegn en artikkel innholder.

I motsetning til andre paneler i InDesign er Info-panelet bare beregnet på visning. Du kan ikke legge inn eller redigere verdiene som vises der. Du kan vise mer informasjon om et markert objekt ved å velge Vis valg på panelmenyen.

Info-panel
Info-panel

A. Horisontal (X) markørplassering B. Vertikal (Y) markørplassering C. Avstand som et objekt eller verktøy har beveget seg i forhold til utgangspunktet D. Bredde i gjeldende enhet E. Høyde i gjeldende enhet F. Rotasjon i grader 

Vise Info-panelet

 1. Velg Vindu > Info.

Hvis du vil endre gjeldende målesystem, klikker du på den lille trekanten ved siden av plussikonet.

Finne ordantall

 1. Plasser innsettingspunktet i en tekstramme, eller marker tekst.
 2. Velg Vindu > Info.

Info-panelet viser antallet ord og tegn i artikkelen eller den markerte teksten. Hvis det finnes skjult tekst, vises et plusstegn (+) etterfulgt av et tall som representerer de skjulte tegnene, ordene eller linjene.

Vise flere valg på Info-panelet

 1. Velg Vis valg på menyen i Info-panelet.

  Avhengig av hvilket objekt eller verktøy som er markert, kan du se følgende:

  • Verdier for fyll- og strekfarger for det markerte objektet, samt informasjon om forløpninger .

  • Navn på eventuelle fargeprøver. Du kan vise fargeintervallverdier i stedet ved å klikke på den lille trekanten ved siden av fyll- eller strekikonet.

  • Informasjon om gjeldende dokument, for eksempel plassering, dato for siste endring, forfatter og filstørrelse, når ingenting i dokumentet er markert.

  • Antall tegn, ord, linjer og avsnitt når du oppretter et tekstinnsettingspunkt eller markerer tekst ved hjelp av et tekstverktøy. (Hvis det finnes skjult tekst, vises et plusstegn (+) etterfulgt av et tall som representerer de skjulte tegnene, ordene eller linjene.)

  • Filtype, oppløsning og fargeintervall når en grafikkfil er markert. Oppløsning vises både som faktiske bildepunkter per tomme (oppløsningen i den opprinnelige grafikkfilen) og effektive bildepunkter per tomme (oppløsningen i grafikken etter at den har fått endret størrelse i InDesign). Hvis fargestyring er aktivert, vises også ICC-fargeprofilen.

  • Unicode-kodepunktet av det markerte tegnet. Når du velger et enkelt tegn med typeverktøyet, vises den faktiske Unicode-verdien som er lagret i dokumentet.

  • Mojikumi-klassen av det markerte tegnet.

  • Skråstillingsvinkelen eller horisontal og vertikal skalering hvis skråstillingsverktøyet, skaleringsverktøyet eller verktøyet for fri transformering er valgt.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet