Importowanie artykułów za pomocą pliku sidecar.xml opartego na ścieżkach

Istnieją dwie podstawowe metody importowania artykułów:

Importowanie artykułów z folderu: ta metoda polega na wybraniu opcji „Importuj pojedynczy artykuł” lub „Importuj wiele artykułów” w oknie dialogowym Importuj artykuł i wskazaniu folderu zawierającego odpowiednie pliki źródłowe. Aby można było skorzystać z tej metody, nazwy plików muszą mieć odpowiednią strukturę. Jeśli wybierzesz opcję „Importuj wiele artykułów”, wskazanie pliku sidecar.xml z metadanymi jest opcjonalne; musi to być klasyczny plik sidecar.xml, umieszczony na tym samym poziomie w strukturze, co podfoldery artykułów. Informacje o importowaniu artykułów tą metodą: Tworzenie struktury folderów przy importowaniu artykułów.

Importowanie artykułów podanych w pliku sidecar.xml: jeśli w oknie dialogowym Importuj artykuł zostanie zaznaczona opcja „Importuj za pomocą pliku sidecar.xml”, należy wskazać plik sidecar.xml, który zawiera ścieżki do konkretnych plików. Jest to opcja szczególnie przydatna w przypadku importowania dokumentów programu InDesign z alternatywnymi układami albo importowania plików z różnych lokalizacji. Z tej metody można korzystać tylko w programie InDesign CS6 i nowszych wersjach.

Uwaga:

Jeśli zaznaczono opcję „Importuj za pomocą pliku sidecar.xml”, nie można użyć klasycznego pliku sidecar.xml do importowania dokumentów. Musi to być plik sidecar.xml o formacie, który zawiera ścieżki do plików.

Opcje importowania artykułów

Przykład pliku sidecar.xml o formacie ścieżkowym

Oto przykład pliku sidecar.xml o formacie ścieżkowym, służącego do importowania artykułów do folio o podwójnej orientacji. W przykładzie wykorzystano trzy różne rodzaje artykułów: artykuł InDesign z alternatywnymi układami, parę artykułów InDesign z przyrostkami _h oraz _v, a także artykuł HTML.

Niestety narzędzie Sidecar.xml Generator nie obsługuje tworzenia nowego formatu ścieżkowego. Dlatego najlepiej pobrać przykładowy plik sidecar.xml i zmodyfikować go, dodając lub usuwając poszczególne elementy stosownie do potrzeb.

Pobierz

Jest to plik sidecar.xml o formacie ścieżkowym, który importuje dwa artykuły InDesign oraz jeden artykuł HTML.

Konfigurowanie pliku sidecar.xml o formacie ścieżkowym

Pozycje w ścieżkowym pliku sidecar.xml zawierają elementy <contentSource>, które definiują położenie plików źródłowych. W przypadku artykułów InDesign należy podać położenie i układ plików źródłowych. W przypadku artykułów HTML należy podać folder zawierający odpowiednie zasoby HTML.

Każda sekcja <entry> definiuje położenie i metadane jednego artykułu.

Informacje o ścieżce (InDesign)

W sekcji <contentSource> określa się typ i położenie plików źródłowych artykułu.

Poprawne wartości w sekcji <sourceFormat> to „indd” dla plików źródłowych InDesign oraz „html” dla plików źródłowych HTML.

W sekcji <customTocIcon> można podać ścieżkę do pliku obrazu, który ma zostać użyty w spisie treści. Jeśli chcesz, aby obraz spisu treści był generowany, pomiń ten element lub nie podawaj żadnej wartości. Elementu <customTocIcon> można używać wyłącznie dla plików InDesign, a nie dla plików HTML. W przypadku plików HTML wystarczy dodać plik .png z obrazem spisu treści w folderze docelowym na tym samym poziomie, co plik .html.

Utwórz sekcje <sourceFile_v> dla artykułów w folio o orientacji wyłącznie pionowej, sekcje <sourceFile_h> dla artykułów w folio o orientacji wyłącznie poziomej, albo oba typy sekcji dla folio o podwójnej orientacji. W elemencie <location> podaj ścieżkę i nazwę pliku InDesign. Jeśli dokument zawiera alternatywne układy, w elemencie <layoutName> podaj nazwę układu (np. „iPad V”), w takiej samej postaci, jak w panelu Strony w programie InDesign.

Element <layoutName> jest wymagany tylko w przypadku dokumentów InDesign zawierających układy alternatywne. 

Poprawne formaty ścieżki:

(Mac OS) /Users/jankowalski/Documents/black box.indd
(Windows) C:\Users\jankowalski\Documents\black box.indd

Uwaga:

Zalecana metoda kopiowania ścieżki w systemie Mac OS to kliknięcie pliku prawym przyciskiem myszy, wybranie polecenia Get Info i skopiowanie ścieżki z panelu Info. Wklej ścieżkę, a następnie dopisz lub wklej nazwę pliku na końcu ścieżki. W systemie Windows przytrzymaj klawisz Shift, kliknij plik w Eksploratorze prawym klawiszem myszy i wybierz polecenie Kopiuj jako ścieżkę.

Informacje o ścieżce (HTML)

Importując artykuł HTML, należy podać ścieżkę do folderu za pomocą elementu <sourceFolder>. Podany folder powinien zawierać plik .html, opcjonalny plik .png z obrazem spisu treści oraz inne zasoby HTML w podfolderach. Przyrostki _v oraz _h w nazwach plików HTML są wymagane tylko wtedy, gdy chcesz wyświetlać inną zawartość HTML w układzie pionowym i poziomym. Można na przykład dodać do tego samego folderu pliki „index_v.html” oraz „index_h.html”.

Dodatkowe elementy

Prawidłowymi wartościami atrybutów <isAd>, <isFlattenedStack> oraz <isTrustedContent> są „true” (prawda) i „false” (nieprawda). W przypadku artykułu HTML wartość <isFlattenedStack> określa, czy jest włączona funkcja Tylko przesuwanie w poziomie, a wartość <isTrustedContent> określa, czy jest zaznaczona opcja „Zezwalaj na dostęp do informacji o uprawnieniach”.

Poprawne wartości <smoothScrolling> to „always” (zawsze), „portrait” (pionowo), „landscape” (poziomo) i „never” (nigdy). Wartość domyślna to „never”, co oznacza, że przewijanie przyciągane jest do stron.

Prawidłowe wartości <articleAccess> to: „free” (bezpłatny), „metered” (mierzony) i „protected” (chroniony).

Metadane nazwiska autora można zawrzeć w pozycji <byline> lub <author>.

W pozycjach <section> należy wprowadzić ciąg znaków, na przykład „Styl życia”.

Kolejność sekcji <entry> decyduje o kolejności artykułów w folio i jest wykorzystywana podczas tworzenia lub aktualizowania tego folio. Kolejność elementów w poszczególnych pozycjach <entry> nie jest istotna.

Importowanie artykułów za pomocą pliku sidecar.xml opartego na ścieżkach

  1. Utwórz plik sidecar.xml, który zawiera ścieżki i nazwy plików źródłowych. Plik ten musi mieć nazwę „sidecar.xml”.

  2. Wybierz polecenie Importuj artykuł z menu panelu Folio Builder.

  3. Wybierz opcję Importuj za pomocą pliku sidecar.xml, wskaż plik sidecar.xml o formacie ścieżkowym i kliknij opcję OK.

Uwaga:

Tworząc wiele folio opartych na tym samym zestawie dokumentów można utworzyć plik sidecar.xml, skopiować go do różnych folderów, a następnie zmodyfikować wartości elementów <layoutName> w skopiowanych plikach.

Zarządzanie plikami sidecar.xml

Rozwiązywanie problemów: komunikaty o błędach pliku sidecar.xml

Nieprawidłowy element contentSource w pliku sidecar.xml

Ten komunikat o błędzie jest wyświetlany w następujących sytuacjach:

  • Podane pliki źródłowe nie są dostępne lub nie można ich poprawnie otworzyć.
  • Nazwa ścieżki zawiera niedozwolone znaki. Jeśli na przykład użyto programu Terminal do skopiowania nazwy ścieżki, to zawarte w niej spacje będą poprzedzone odwróconym ukośnikiem (\). Ukośniki te należy usunąć.
  • Podano element <customTocIcon> dla artykułu w formacie HTML.

Przy importowaniu za pomocą pliku sidecar.xml element folderName jest nieprawidłowy

Podano klasyczny plik sidecar.xml zamiast ścieżkowego przy zaznaczonej opcji „Importuj za pomocą pliku sidecar.xml”. Wskaż ścieżkowy plik sidecar.xml lub skorzystaj z opcji Importuj wiele artykułów, opisanej w dokumencie Tworzenie struktury folderów przy importowaniu artykułów.

Przy importowaniu wielu artykułów element contentSource w pliku sidecar.xml jest nieprawidłowy

Ten komunikat o błędzie występuje wówczas, gdy wybrano opcję Importuj wiele artykułów, ale wskazano folder folio zawierający plik sidecar.xml o formacie ścieżkowym. Użyj klasycznego pliku sidecar.xml w połączeniu z opcją Importuj wiele artykułów, albo skorzystaj z opcji „Importuj za pomocą pliku sidecar.xml” i podaj plik o formacie ścieżkowym.

W dokumencie InDesign nie znaleziono układu pionowego/poziomego tego artykułu

Wartość podana w elemencie <layoutName> jest nieprawidłowa. Otwórz dokument InDesign i sprawdź nazwę układu w panelu Strony, a następnie wprowadź odpowiednie zmiany w pliku sidecar.xml.

Uaktualnianie metadanych za pomocą ścieżkowego pliku sidecar.xml

Dodając element <metadataUpdateOnly/> jako bezpośredni element potomny elementu <sidecar> można wskazać, że nie mają być tworzone nowe artykuły. Jeśli element <metadataUpdateOnly/> jest obecny, zaimportowanie pliku sidecar.xml spowoduje uaktualnienie metadanych istniejących artykułów (określonych wartościami elementów <articleName>).

Gdy istnieje element <metadataUpdateOnly/>, elementy <sourceFile_v>, <sourceFile_h> oraz <sourceFolder> są opcjonalne i jeśli istnieją, zostaną zignorowane.

Aby uaktualnić metadane w istniejących artykułach, edytuj plik sidecar.xml, wstawiając element <metadataUpdateOnly/> bezpośrednio pod elementem <sidecar>. Następnie zaimportuj ten plik sidecar.xml, używając opcji „Importuj za pomocą pliku sidecar.xml” w oknie dialogowym Importuj artykuł.

Aby uaktualnić metadane istniejących artykułów, wstaw element metadataUpdateOnly pod elementem sidecar.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online