Reguły układów alternatywnych i układów płynnych ułatwiają projektowanie elastycznych witryn, które dopasowują się do wielu rozmiarów stron, bądź orientacji lub proporcji obrazu.

W przypadku publikowania w wielu formatach i rozmiarach istnieje możliwość wyboru strategii projektowej, która najlepiej odpowiada charakterystyce zlecenia: ręczna, półautomatyczna lub w pełni zautomatyzowana. Stopień kontroli nad projektem jest niższy w przypadku zautomatyzowanych obiegów pracy. Program InDesign oferuje szereg poprawek dla każdej z obranych strategii, które mają na celu optymalizację kosztów i poziomu kontroli.

Uwaga:

Automatyczne publikowanie stron opartych na płynnym układzie nie jest jeszcze możliwe ze względu na niedostępność zgodnych technologii w przeglądarkach. 

Zalecany obieg pracy

Obieg pracy z wieloma układami
A. Obieg pracy z układem alternatywnym B. Reguły układu alternatywnego i strony płynnej 

KROK 1: Wybierz urządzenie docelowe oraz wymiary i orientacja tego urządzenia. Następnie utwórz główny układ dla wszystkich stron.

KROK 2: (Opcjonalnie) Dodaj reguły układu płynnego Adobe, aby ułatwić dostosowanie zawartości strony do różnych proporcji i rozmiarów obrazu. Reguły układu płynnego są przydatne przy tworzeniu stron przeznaczonych do wyświetlania na wielu różnorodnych urządzeniach. Bez reguł układu płynnego należałoby ręcznie utworzyć unikalne układy dla każdego możliwego rozmiaru i proporcji obrazu z osobna. Więcej informacji można znaleźć w temacie Układy płynne.

KROK 3: Utwórz nowe strony w tym samym dokumencie za pomocą funkcji Utwórz układ alternatywny. Wprowadź ręczne poprawki w układzie, jeśli jest to konieczne ze względu na specyfikę głównego układu i reguły układu płynnego strony. Powtórz ten krok dla każdego nowego rozmiaru i orientacja obrazu. Zobacz Układy alternatywne.

Układy płynne

Układy płynne
Układy płynne

Płynne układy ułatwiają projektowanie materiałów pod różnorodne rozmiary stron, orientacji obrazu i urządzenia. Reguły układu płynnego określają sposób dostosowania obiektów na stronie podczas tworzenia alternatywnych układów i zmiany rozmiaru, orientacji lub proporcji obrazu.

Do różnych stron można zastosować różne reguły, zależnie od tworzonego układu oraz celów projektanta, przy czym do każdej strony można stosować tylko jedną regułę płynnej strony jednocześnie. Układ płynny to ogólny termin obejmujący zestaw określonych reguł strony płynnej, takich jak: skalowanie, ponowne centrowanie, oparte na liniach pomocniczych i oparte na obiektach.

Za pomocą reguł płynnej strony można dostosować zawartość do różnych rozmiarów wyjściowych.

  • Dostosować układ podczas tworzenia nowych stron z alternatywnymi układami w tym samym dokumencie.
  • Dostosować układ podczas zmiany istniejącego rozmiaru stron. Ta metoda jest skuteczniejsza od starszej funkcji Dopasowanie układu.

Aby zastosować regułę płynnej strony, wybierz narzędzie Strona i kliknij stronę. Następnie wybierz regułę płynnej strony z paska sterowania. Zamiennie można również użyć polecenia Układ > Układy płynne

Aby podejrzeć wynik zastosowania danej reguły, użyj narzędzia Strona i przeciągaj uchwyty stron, aby zmienić rozmiar strony. Po zwolnieniu uchwytu strona powraca do oryginalnego rozmiaru.

Uwaga:

Aby zmienić rozmiar strony, naciśnij klawisz Alt (w systemie operacyjnym Windows) lub Option (w systemie Mac OS) i przeciągnij kursor myszy. Używanie myszy do zmiany rozmiaru stron może skutkować utworzeniem stron o nieprecyzyjnie określonym rozmiarze. Dokładniejszą zmianę rozmiaru strony umożliwiają widżety Wysokość i Szerokość na pasku sterowania.

Układ płynny
Reguły strony płynnej

A. Narzędzie Strona B. Reguły strony płynnej na pasku sterowania C. Uchwyty strony D. Przypinanie reguł opartych na obiektach E. Panel Układ płynny 

Więcej informacji można znaleźć w sekcji Korzystanie z układu płynnego (wideo).

Reguły strony płynnej

Do każdej oddzielnej strony można zastosować różne reguły. Należy pamiętać, że do jednej strony można zastosować tylko jedną regułę.

Obejrzyj film, z którego dowiesz się, jak stosować reguły Brak, Skaluj i Wyśrodkuj ponownie podczas zmiany rozmiaru układu. Poznaj także znaczenie reguły „Na podstawie wzorca”. Korzystanie z zasad układu płynnego: Skaluj, Wyśrodkuj ponownie i Oparty o wzorzec.

Skaluj

Cała zawartość strony jest traktowana jak grupa — zmiana rozmiaru strony będzie skutkować proporcjonalnym skalowaniem jej elementów. Efekt jest podobny do efektu skalowania w telewizorach HD, w wyniku którego po dwóch stronach obrazu są widoczne poziome pasy (letterboxing) lub pionowe pasy (pillarboxing).

Reguły strony płynnej: Skaluj
Reguły strony płynnej: Skaluj

Wyśrodkuj ponownie

Cała zawartość strony jest automatycznie środkowana ponownie, niezależnie od jej szerokości. W przeciwieństwie do polecenia Skala, zawartość zachowuje oryginalny rozmiar. Za pomocą reguły Wyśrodkuj ponownie, dokładnego planowania i odpowiedniego ułożenia zawartości można osiągnąć efekt podobny do bezpiecznych obszarów stosowanych w produkcji wideo.

Reguły strony płynnej: Wyśrodkuj ponownie
Reguły strony płynnej: Wyśrodkuj ponownie

Oparte na linii pomocniczej

Linie pomocnicze definiują w obszarze strony linię prostą, do której można dostosować zawartość.

  • Istnieje możliwość dodania odstępu
  • Rozmiar ramek z tekstem może ulec zmianie; w takim przypadku tekst zostanie ponownie wlany, ale nie będzie skalowany.
  • Rozmiar ramek obrazów umieszczonych na stronie ulegnie zmianie, wraz z wymiarem obramowania przycięcia zawierającej je ramki.

Aby dodać płynną linię pomocniczą, wybierz narzędzie Strona i wyciągnij linie pomocnicze z miarki.

Reguły oparte na linii pomocniczej są podobne do skalowania 3- lub 9-plasterkowego w programach Illustrator, Fireworks i Flash. Obejrzyj film w sekcji Stosowanie zasad opartych na linii pomocniczej układów płynnych.

Uwaga:

Aby skonwertować linię pomocniczą miarki na płynną linię pomocniczą, wybierz narzędzie Strona i kliknij ikonę Konwersja na płynną linię pomocniczą na linii pomocniczej. Płynna linia pomocnicza jest wyświetlana jako linia przerywana, w przeciwieństwie do linii pomocniczej miarki, która jest ciągła.

Reguły strony płynnej: Oparte na linii pomocniczej
Reguły strony płynnej: Oparte na linii pomocniczej

Oparte na obiekcie

Użytkownik może definiować zachowanie układu płynnego odnośnie do rozmiaru i położenia względem krawędzi strony dla każdego stałego lub względnego obiektu z osobna.

  • Każda krawędź obwiedni lub ramki obiekt może być stała lub ułożona względem odpowiedniej krawędzi strony. Na przykład – lewy bok ramki może mieć relację wyłącznie z lewą krawędzią strony.
  • Wysokość i szerokość mogą być stałe lub zmieniać się względem strony.

Obejrzyj film w sekcji Stosowanie zasad obiektowych układów płynnych.

Reguły strony płynnej: Oparte na obiekcie
Reguły strony płynnej: Oparte na obiekcie

Układy alternatywne

Układy alternatywne są przydatne, jeśli w ramach tego samego dokumentu wymagane są różne rozmiary stron dla druku lub publikacji cyfrowych. Funkcji tej można użyć do tworzenia różnych wersji drukowanej ulotki reklamowej. Za jej pomocą można także projektować poziome lub pionowe układy dla takich urządzeń, jak Apple iPad lub tablety z systemem Android.

Panel Alternatywne układy i Strony
Panel Alternatywne układy i Strony

Używając tej opcji w połączeniu z opcją Układ płynny, możesz znacząco ograniczyć ilość pracy potrzebnej do ponownego ułożenia zawartości dla każdego nowego rozmiaru i orientacji strony.

Opis ogólny tej funkcji przedstawiono w samouczku Układy alternatywne (wideo).

Tworzenie układów alternatywnych

Aby utworzyć układ alternatywny, wykonaj jedną z poniższych czynności.

  • Wybierz polecenie Układ > Stwórz układ alternatywny.
  • Wybierz opcję Stwórz układ alternatywny z menu panelu Strony.
Tworzenie układów alternatywnych
Tworzenie układów alternatywnych

W oknie dialogowym tworzenia układów alternatywnych określ następujące opcje:

Nazwa

Wprowadź nazwę układu alternatywnego.

Ze stron źródłowych

Wybierz źródłowy układ z zawartością.

Rozmiar strony

Wybierz rozmiar strony lub wprowadź własny rozmiar układu alternatywnego.

Szerokość i wysokość

W tych polach jest wyświetlany rozmiar alternatywnego układu. Możesz wprowadzić w nich własne wartości, ale spowoduje to zmianę rozmiaru strony na własny.

Orientacja

Wybierz orientację alternatywnego układu. Przełączenie między orientacją pionową a poziomą spowoduje aktualizację wartości Wysokość i Szerokość.

Zasada płynnej strony

Wybierz regułę płynnej strony stosowanej do alternatywnego układu. Wybierz pozycję Zachowaj istniejące, aby przenieść reguły płynnej strony ze stron źródłowych. Aby zastosować nowe reguły strony płynnej, wybierz inną regułę.

Połącz wątki

Włącz tę opcję, aby umieszczać obiekty i powiązać je z oryginalnymi obiektami w układzie źródłowym. Jest to przydatne, jeśli zamierzasz aktualizować oryginalny obiekt, ponieważ ułatwia zarządzanie aktualizacjami powiązanych obiektów. Patrz artykuł Połączona zawartość.


Kopiuj style tekstowe do nowej grupy stylów

Włącz tę opcję, aby skopiować wszystkie style tekstu i umieścić je w nowej grupie. Ta opcja jest przydatna, gdy chcesz zmienić style tekstu w poszczególnych układach.

Inteligentne ponowne wlanie tekstu

Włącz tę opcję, aby usunąć wymuszone podziały wierszy oraz inne zastąpienia stylu tekstu. 

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online