Powielanie zawartości na różnych stronach nie jest łatwym zadaniem; wielokrotne wykonywanie operacji kopiuj-wklej może być niewygodne i pochłaniać czas. Funkcji wątków połączonych można używać do zarządzania wieloma wersjami zawartości. Zawartość można umieszczać i łączyć w ramach tego samego dokumentu lub pomiędzy różnymi dokumentami. Zawartość połączona ułatwia obsługę pojawiających się obiegów pracy, w których projektuje się z uwzględnieniem układów pionowych i poziomych. Zawartość połączona sprawdza się także w tradycyjnych obiegach związanych z drukiem i publikacjami, w których wymagane jest np. synchronizowanie standardowego tekstu na różnych stronach i dokumentach.

Zawartość połączona działa podobnie do tradycyjnych łączy. Zobacz: Skorzystaj z panelu Łącza, aby zapoznać się z tym środowiskiem. Można wyznaczyć wybrany obiekt jako nadrzędny, a następnie umieścić go w innych lokalizacjach pod postacią elementów podrzędnych. Podczas aktualizacji obiektu nadrzędnego oznaczone zostają obiekty podrzędne, które można następnie zsynchronizować z obiektem nadrzędnym.

Obiekty można umieszczać i łączyć za pomocą narzędzi Kolektora zawartości lub polecenia Edycja > Umieść i połącz.

Ikona jest wyświetlana w lewym górnym rogu obiektu połączonego. Element jest wyświetlany jako obiekt połączony w panelu Łącza.

Narzędzia Kolektora zawartości

Narzędzia Kolektor zawartości oraz Umieszczanie zawartości pozwalają powielać elementy stron i umieszczać je w otwartych dokumentach programu InDesign. W miarę gromadzenia zawartości jest ona wyświetlana w Zasobniku zawartości. Zasobnik zawartości pozwala łatwo i szybko umieszczać i łączyć wiele elementów strony w ramach otwartych dokumentów.


Kliknij ikonę w pasku narzędziowym, aby otworzyć Zasobnik zawartości.

 • Używanie Kolektora zawartości do zaznaczania obiektu i dodawania go do zasobnika
 • Używanie narzędzia Umieszczanie zawartości do umieszczania obiektów strony na stronie

Uwaga: Naciśnij klawisz B, aby przełączyć między narzędziem Kolektor zawartości i Umieszczanie zawartości.

Zasobnik zawartości
Zasobnik zawartości

A. Narzędzie Kolektor zawartości B. Narzędzie Umieszczanie zawartości C. Utwórz łącze D. Odwzoruj style E. Edytuj niestandardowe odwzorowanie stylu F. Opcje umieszczania G. Przeglądaj H. Zbierz wszystkie ramki z wątkami I. Wczytaj zasobnik 

Kolektor zawartości

Kolektor zawartości pozwala na dodawanie elementów strony do Zasobnika zawartości.

Umieszczanie zawartości

Narzędzie Umieszczanie zawartości pozwala na pobieranie elementów z zasobnika i umieszczanie ich w dokumencie. Po wybraniu tego narzędzia bieżący element zostaje dodany do modułu umieszczania.

Utwórz łącze

Pozwala funkcji Utwórz łącze na połączenie umieszczonego elementu z lokalizacją źródłową pobranego elementu. Łączami można zarządzać za pośrednictwem panelu Łącza.

Odwzoruj style

Odwzorowywanie stylów akapitu, znaku, tabeli lub komórki pomiędzy oryginalnymi a umieszczonymi obiektami. Domyślnie na potrzeby odwzorowywania używane są nazwy stylów. Odwiedź stronę Niestandardowe odwzorowanie stylu.


Edytuj niestandardowe odwzorowanie stylu

Określ niestandardowe odwzorowanie stylu pomiędzy elementami źródłowymi i umieszczonymi. Odwzorowanie stylu pozwala automatycznie zastąpić style źródłowe w umieszczonym elemencie.

Opcje umieszczania

Określ opcje Zasobnik podczas umieszczania elementów.

 • Usuwanie elementów z zasobnika po ich umieszczeniu
 • Wielokrotne umieszczanie bieżącego elementu. Element pozostaje wczytany w module umieszczania.
 • Umieść element i przejdź do następnego elementu. Element pozostaje jednak w zasobniku.

Przeglądaj

Przeglądaj elementy w Zasobniku zawartości.

Zbierz wszystkie ramki z wątkami

Włącz tę opcję, aby zebrać wszystkie powiązane ramki. Zebrany zostaje wątek wraz ze wszystkimi ramkami. Jeśli opcja ta jest wyłączona, wątek jest zbierany do jednej ramki.

Wczytaj zasobnik

Kliknij ikonę , aby wczytać zasobnik z elementami.

 • Zaznaczenie: Ta opcja pozwala wczytać wszystkie zaznaczone elementy

 • Strony: Ta opcja pozwala wczytać elementy z określonych stron
 • Wszystko: Ta opcja pozwala wczytać elementy ze wszystkich stron oraz obszaru roboczego

Włącz opcję Utwórz pojedynczy zestaw, aby zgrupować wszystkie elementy w jednym zestawie.

Oddzielne elementy stron lub powiązane elementy można zebrać w tzw. „zestawy”. W niektórych przypadkach program InDesign automatycznie tworzy zestawy w celu zachowania spójności relacji między elementami strony.

Poniżej opisano kilka metod zbierania elementów w zestawach; niektóre z nich są ręczne, a inne automatyczne.

 • Zaznacz wiele elementów za pomocą ramki zaznaczenia.
 • Użyj opcji Wczytaj zasobnik, a następnie wybierz zakres stron, całą zawartość dokumentu lub wybrane elementy, aby automatycznie zebrać elementy w zestawie.
 • Jeśli pobrano element zawierający zawartość powiązaną, taki jak część interaktywnego przycisku, do którego przypisano inne elementy i stany, to wszystkie powiązane elementy zostaną zebrane w zestawie (ten zestaw zawsze będzie upuszczany za pomocą jednego gestu).
 • Jeśli pobrano pole tekstowe z tekstem powątkowanym, który rozciąga się na inne obiekty, a także zaznaczono w zasobniku pole wyboru „zbierz wszystkie ramki z tekstem powątkowanym”, wszystkie pola z tekstem powątkowanym zostaną zebrane w zestawie.

Umieść i połącz

 1. Wybierz element strony poprzez zaznaczenie ramki lub umieszczenie kursora wstawiania w tekście. Możesz również wybrać wiele elementów trzymając klawisz Shift i klikając myszą.

 2. Wybierz polecenie Edycja > Umieść i połącz. Do kursora zostaną załadowane obiekty, które zostaną wyświetlone w zasobniku zawartości.

 3. Aby umieścić połączony element, kliknij stronę lub narysuj ramkę.

 1. W panelu Łącza wybierz połączony element.

 2. W menu panelu Łącza wybierz pozycję Opcje łącza.

  Opcje łączenia
  Opcje łączenia

  Uwaga:

  Naciśnij klawisz Alt (w systemie Windows) lub Option (w systemie Mac OS), aby przekształcić przycisk Anuluj w przycisk Wyzeruj. Kliknij przycisk Wyzeruj, aby przywrócić domyślne opcje.

 3. Wybierz pożądane opcje.

  Uaktualnij łącze podczas zapisywania dokumentu

  Włącz tę opcję, aby aktualizować łącze w momencie aktualizowania dokumentu.

  Ostrzegaj, jeśli uaktualnienie łącza zastąpi lokalne modyfikacje

  Włącz tę opcję, aby wyświetlać komunikat z ostrzeżeniem, gdy aktualizacja łącza będzie skutkować zastąpieniem lokalnych modyfikacji wprowadzonych w połączonym obiekcie.

  Zachowaj zmiany lokalne podczas uaktualniania łączy obiektów

  Wybierz kategorię, która umożliwia zachowanie lokalnych modyfikacji w momencie uaktualniania łączy.

  Kategoria Przykłady
  Wygląd Atrybuty stylu obiektu, takie jak Pociągnięcie, Wypełnienie lub Efekty. Nie dotyczy to atrybutów tekstowych lub ramek tekstowych, takich jak nadrukowanie, ustawienia elementów niedrukowalnych itp.

  Rozmiar i kształt Atrybuty wysokości, szerokości, przekształcenia, ramki tekstowej i inne atrybuty rozmiaru kolumny

  Interaktywność Animacje, stany obiektów, czynności przycisków

  Zawartość ramki Obrazy, materiały wideo lub inna zawartość umieszczona bądź wklejona w ramce, a także efekty i ustawienia zastosowane bezpośrednio do tych obiektów.

  Inne Atrybuty nie należące do innych kategorii, takich jak oblewanie tekstem w ramkach, opcje eksportowania obiektów; atrybuty ramki tekstowej, takie jak opcje linii bazowej, opcje automatycznego rozmiaru, justowanie poziome itp.

  Usuń z wątku wymuszone podziały wierszy

  Włącz Usuń Podziały wierszy Do środka Wątek. Usuwanie podziałów wierszy umożliwia płynne ponowne wlanie tekstu do połączonej ramki, jeśli jej rozmiar zostanie zmieniony lub zostanie ona ponownie sformatowana.

  Zdefiniuj niestandardowe odwzorowanie stylu

  Włącz tę opcję, aby odwzorować style, automatycznie stosując inny styl do połączonej zawartości. Odwiedź stronę Niestandardowe odwzorowanie stylu.


Uwaga:

Aby określić domyślne opcje łącza, zamknij wszystkie dokumenty, otwórz menu panelu Łącza i wybierz Opcje łącza.

Niestandardowe odwzorowanie stylu

Style tekstowe (akapit, znak, tabela, komórka) lub grupy stylów można podczas łączenia odwzorowywać do innych stylów. Odwzorowane style zostaną automatycznie zastosowane do powiązanej zawartości, zastępując oryginalne style obiektu nadrzędnego. Niestandardowe odwzorowywanie stylu przydaje się w sytuacji, gdy np. użytkownik chce wykorzystać czcionki szeryfowe w publikacjach cyfrowych i bezszeryfowe w drukowanych. Można także zmienić styl tekstu dla układu poziomego i pionowego.

Aby zdefiniować odwzorowanie własnego stylu, wykonaj jedną z poniższych czynności:

 • W oknie dialogowym Opcje łączenia (panel Łącza > Opcje łącza), włącz opcję Zdefiniuj niestandardowe odwzorowanie stylu, a następnie kliknij Ustawienia.
 • Kliknij ikonę w zasobniku zawartości.
Niestandardowe odwzorowanie stylu
Niestandardowe odwzorowanie stylu

 1. Wybierz dokument źródłowy i typ stylu.
 2. Kliknij Nowe odwzorowywanie stylu.
 3. Wybierz źródło i odwzorowane style lub grupy stylów z listy

Uwaga:

Naciśnij klawisz Alt (w systemie Windows) lub Option (w systemie Mac OS), aby przekształcić przycisk Anuluj w przycisk Wyzeruj. Kliknij przycisk Wyzeruj, aby przywrócić domyślne opcje.

Uaktualnienia połączonego elementu

Jeśli oryginalny element zostanie zmodyfikowany, nad ramką i w panelu Łącza zostanie wyświetlony symbol . Aby wykonać aktualizację, wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Kliknij ikonę widoczną przy prawym górnym rogu ramki
 • Kliknij symbol w panelu Łącza

Jeśli wprowadzono lokalne zmiany w elemencie podrzędnym, zostaną one nadpisane zawartością oryginalnego elementu. W przypadku wybrania opcji Ostrzegaj, jeśli uaktualnienie łącza zastąpi lokalne modyfikacje, wyświetlony zostanie komunikat z ostrzeżeniem.

Uwaga:

Użyj panelu Informacje o łączu, aby określić, czy w danym wątku dokonano lokalnych zmian; jeśli tak się stało, w stanie wątku będzie widoczny komunikat „Tekst zmodyfikowany”.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online