Wyświetlanie przestrzeni roboczej

Uwaga:

Równy język: począwszy od wersji programu InDesign 2022 (wersja 17.0), zmieniamy wykluczającą terminologię, aby odzwierciedlić podstawowe wartości Adobe dotyczące integracji. Wszelkie odniesienia do strony „nadrzędnej” są zamienione na stronę „wzorcową” w naszych artykułach Pomocy w następujących językach: angielskim, duńskim, węgierskim, hiszpańskim, włoskim, brazylijskim, portugalskim i japońskim.

Powiększenie i zmniejszenie

Używaj narzędzia Lupka i poleceń Lupka, aby powiększyć wielkość dokumentów.

Powiększanie i zmniejszanie

 • Aby powiększyć, wybierz narzędzie Lupka  i kliknij obszar, który ma zostać powiększony. Każde kliknięcie powiększa widok do kolejnej zadanej wartości procentowej, środkując wyświetlanie na punkcie kliknięcia. Przy maksymalnym powiększeniu środek narzędzia Lupka staje się pusty. Aby zmniejszyć skalę wyświetlania, przytrzymaj klawisz Alt (Windows) lub Option (Mac OS) i kliknij obszar, który ma być pomniejszony. Każde kliknięcie pomniejsza widok.
 • Uaktywnij okno, które ma być wyświetlane, a następnie wybierz polecenie Widok > Powiększ, aby powiększyć skalę wyświetlania do następnej zadanej wartości procentowej. Aby zredukować widok do uprzednio zadanej wartości procentowej, wybierz polecenie Widok > Zmniejsz.
 • Aby ustawić określony poziom powiększenia, wpisz go lub wybierz w polu Poziom powiększenia na pasku aplikacji.
Uwaga:

W systemie Mac OS można wyświetlić procentową wartość powiększenia na pasku stanu, jeśli schowany zostanie pasek aplikacji (Okno > Pasek aplikacji). W systemie Windows nie można ukryć paska aplikacji.

 • Przytrzymując klawisz Alt (Windows) lub Option (Mac OS), użyj kółka lub sensora myszy do powiększenia albo zmniejszenia skali wyświetlania.
 • Aby powiększyć przez przeciąganie, wybierz narzędzie Lupka i przeciągnij wokół obszaru, który ma zostać powiększony.

Korzystanie z funkcji power zoom

Funkcja power zoom pozwala szybko przewijać strony dokumentu. Za pomocą narzędzia Rączka można przybliżać i oddalać widok oraz przewijać dokument. Funkcja ta jest szczególnie przydatna podczas pracy nad długimi dokumentami.

Aby móc skorzystać z funkcji power zoom, musisz włączyć widok układu.

 1. Kliknij narzędzie Rączka .

  Aby aktywować narzędzie Rączka, można też przytrzymanć klawisz spacji lub klawisz Alt/Option w trybie tekstu.

 2. Po wybraniu narzędzia rączka przytrzymaj przycisk myszy.

  Widok dokumentu oddali się, umożliwiając lepszy pogląd stron widzących. Czerwona ramka oznacza obszar podglądu.

 3. Trzymając klawisz myszy wciśnięty przesuwaj czerwoną ramkę, aby przewijać strony dokumentu. Za pomocą klawiszy strzałek lub rolki myszy możesz zmieniać rozmiar czerwonej ramki.
 4. Zwolnij przycisk myszy, aby dokonać zbliżenia w nowym obszarze dokumentu.

  Okno dokumentu powróci do oryginalnej wartości zbliżenia lub do rozmiaru czerwonej ramki.

Powiększenie do rzeczywistej wielkości

 • Dwukrotnie kliknij ikonę narzędzia Lupka.
 • Wybierz polecenie Widok > Rzeczywista wielkość.
 • Wpisz lub wybierz poziom powiększenia 100 w polu Poziom powiększenia na pasku aplikacji.

Dostosowanie widoku

Ustaw punkt skupienia w wybranym obszarze dokumentu, dopasowując strony i strony widzące w aktywnym oknie oraz przewijając widok.

Dopasowywanie strony, stron widzących lub stołu montażowego w aktywnym oknie

 • Wybierz polecenie Widok > Zmieść stronę w oknie.
 • Wybierz polecenie Widok > Zmieść strony widzące w oknie.
 • Wybierz polecenie Widok > Cały stół montażowy.

Przewijanie widoku

Użytkownik może bez trudu zmieniać stopień wyśrodkowania stron lub obiektów w oknie dokumentu. Techniki te są również przydatne przy poruszaniu się między stronami.

 1. Wykonaj dowolną z następujących czynności:
  • Wybierz z panelu narzędzi narzędzie Rączka , a następnie kliknij i przeciągnij w oknie dokumentu. Aby aktywować czasowo narzędzie Rączka, przytrzymaj klawisz Alt (Windows) lub Option (Mac OS) i przyciśnij klawisz spacji.

  • Kliknij poziomy lub pionowy pasek przewijania albo przeciągnij suwaki na tych paskach.

  • Wciśnij klawisz Page Up lub Page Down.

  • Użyj kółka lub sensora myszy do przewijania w górę i w dół. Aby przesuwać widok w lewo lub w prawo, przytrzymaj klawisz Ctrl (Windows) lub Command (Mac OS) i użyj kółka lub sensora myszy.

Przewracanie stron

Program InDesign ułatwia przechodzenie z jednej strony dokumentu na drugą. Na przykład, tak jak większość przeglądarek internetowych, oferuje przyciski Wstecz i Dalej, pozwalające przemieszczać się pomiędzy odwiedzonymi stronami. Program InDesign zapamiętuje porządek, w którym wyświetlane były strony dokumentu.

 1. Wykonaj dowolną z następujących czynności:
  • Aby poruszać się między stronami zgodnie z porządkiem, w jakim były wyświetlane podczas bieżącej sesji, wybierz polecenie Układ > Wstecz lub Dalej.
  • Aby przejść na następną lub poprzednią stronę, kliknij przycisk Następna strona  lub przycisk Poprzednia strona  na dole okna dokumentu, albo wybierz polecenie Układ > Następna strona lub Poprzednia strona.
  Uwaga:

  Elementy sterujące przeznaczone do nawigacji strony reagują na wyświetlanie z oprawą z lewej lub z prawej strony. Jeśli dokument czytany jest np. od prawej do lewej, staje się przyciskiem Następna strona, a staje się przyciskiem Poprzednia strona.

  • Aby przejść do pierwszej lub ostatniej strony, kliknij przycisk Pierwsza strona lub przycisk Ostatnia strona na dole okna dokumentu, albo wybierz polecenie Układ > Pierwsza strona lub Ostatnia strona.

  • Aby przejść do wybranej strony, wybierz Układ > Przejdź na stronę, określ numer strony i kliknij OK. Możesz również kliknąć strzałkę w dół po prawej stronie pola strony, a następnie wybrać stronę.

  Wybierz pozycję z pola Strony, aby przejść na konkretną stronę

  • Aby przejść do strony wzorcowej, kliknij pole strony, znajdujące się w dolnej lewej części okna dokumentu. Wpisz kilka pierwszych liter nazwy strony wzorcowej i naciśnij klawisz Enter (Windows) lub Return (Mac OS). Można też dwukrotnie kliknąć ikonę strony wzorcowej na panelu Strony.

Praca z dodatkowymi oknami

Program umożliwia otwarcie dodatkowych okien dla tego samego dokumentu lub innych dokumentów InDesign. Dodatkowe okna pozwalają porównać jednocześnie różne strony widzące, szczególnie te, które do siebie nie przylegają. Wyświetlanie tej samej strony w różnych powiększeniach, umożliwia pracę w powiększeniu nad szczegółami, przy jednoczesnej obserwacji tego, jak zmiany wpływają na cały układ. Wyświetlanie stron wzorcowych w jednym oknie, a opartych na nich stron w drugim pozwala sprawdzić, jak zmiany na stronie wzorcowej wpływają na różne części dokumentu.

Po ponownym otwarciu dokumentu pojawia się tylko ostatnio używane okno.

 • Aby utworzyć nowe okno dla tego samego dokumentu, wybierz polecenie Okno > Ułóż > Nowe okno.
 • Aby ułożyć okna w kaskadę albo ułożyć je obok siebie, wybierz polecenie Okno > Ułóż > Kaskada. Umożliwi to ułożenie okna w stos, w którym każde okno jest nieco przesunięte. Możesz także wybrać polecenie Okno > Ułóż > Sąsiadująco, aby wyświetlić okna równomiernie, bez nakładania.
 • Aby uaktywnić okno, należy kliknąć jego zakładkę lub pasek tytułu. Można też wybrać nazwę tego okna z menu Okno. Kolejne okna tego samego dokumentu są numerowane w kolejności ich tworzenia.
 • Aby zamknąć wszystkie okna aktywnego dokumentu, naciśnij klawisze Shift+Ctrl+W (Windows) lub Shift+Command+W (Mac OS).
 • Aby zamknąć wszystkie okna we wszystkich otwartych dokumentach, naciśnij klawisze Shift+Ctrl+Alt+W (Windows) lub Shift+Command+Option+W (Mac OS).

Użyj funkcji wygładzania, aby wygładzić krawędzie

Funkcja wygładzania rozmywa nierówne krawędzie tekstu i obrazów bitmapowych, tworząc stopniowe przejście kolorów między pikselami na ich krawędzi a pikselami tła. Ponieważ zmieniają się tylko piksele na krawędzi, nie dochodzi do zaniknięcia szczegółów.

 1. Wybierz polecenie Edycja > Preferencje > Wydajność wyświetlania (Windows) lub InDesign > Preferencje > Wydajność wyświetlania (Mac OS).
 2. Z menu Dostosuj ustawienia widoku, wybierz ustawienie widoku, w którym ma być włączona funkcja wygładzania.

  Można włączyć i wyłączyć funkcję wygładzania dla każdego ustawienia widoku. Na przykład, można włączyć funkcję wygładzania dla widoku Wysoka jakość i wyłączyć ją dla widoku Szybko.

 3. Zaznacz opcję Włącz wygładzanie.

Pisanie maczkiem

Gdy tekst jest zbyt drobny, aby dało się go wyświetlić na monitorze, program InDesign wyświetla go jako szary pasek. Jest to wyświetlanie linii zamiast tekstu. Wszelki tekst poniżej zadanej wielkości jest na ekranie zastępowany przez symbole, które pełnią rolę elementów zastępczych.

 1. Wybierz polecenie Edycja > Preferencje > Wydajność wyświetlania (Windows) lub InDesign > Preferencje > Wydajność wyświetlania (Mac OS).
 2. Z menu Dostosuj ustawienia widoku, wybierz ustawienie widoku, w którym ma ulec zmianie ustawienie Pisanie maczkiem.

  Można ustalić różne wartości Pisania maczkiem dla każdego ustawienia widoku.

 3. W przypadku Pisz maczkiem poniżej, podaj wartość, a następnie kliknij przycisk OK.

Aby określić, czy tekst ma być pisany maczkiem podczas przewijania dokumentu, otwórz sekcję Interfejs okna dialogowego Preferencje, przeciągnij suwak narzędzia Rączka na żądany poziom równowagi między wydajnością a jakością, a następnie kliknij OK.

Obliczanie wartości w panelach i oknach dialogowych

Istnieje możliwość wykonywania prostych działań matematycznych w dowolnym numerycznym polu edycyjnym. Na przykład, aby przesunąć zaznaczony obiekt o 3 jednostki w prawo używając bieżącej jednostki miary, nie trzeba wyliczać nowej pozycji w poziomie — wystarczy wpisać +3 za bieżącą pozycją w panelu Przekształcanie.

Panele wykorzystują system miar wybrany w oknie dialogowym Preferencje. Można jednak podawać wartości w innym systemie miar.

 1. W polu tekstowym, które przyjmuje wartości numeryczne, wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby zastąpić całą bieżącą wartość przez wyrażenie matematyczne, zaznacz całą wartość.

  • Aby użyć bieżącej wartości jako części wyrażenia matematycznego, kliknij przed nią lub za nią.

 2. Wpisz proste wyrażenie matematyczne, wykorzystując pojedynczy operator, np. + (plus), - (minus), * (mnożenie), / (dzielenie) lub % (procent).

  Na przykład, 0p0+3 lub 5mm + 4.

 3. Naciśnij klawisz Enter lub Return, aby zastosować obliczenie.
Uwaga:

W panelu Sterowanie i Przekształć można powielić zaznaczony obiekt i zastosować obliczoną wartość do kopii (zamiast do oryginału). Po wprowadzeniu obliczenia naciśnij klawisze Alt+Enter (Windows) lub Option+Return (Mac OS).

Wprowadzanie wartości w panelach i oknach dialogowych

Panele i okna dialogowe wykorzystują jednostki miary i skoków zdefiniowane w oknie dialogowym Edycja > Preferencje > Jednostki i skoki (Windows) lub InDesign > Preferencje > Jednostki i skoki (Mac OS). Można jednak w dowolnym momencie podać wartości używając każdej z obsługiwanych jednostek miary, tymczasowo ignorując bieżące ustawienia preferencji.

 1. Wykonaj dowolną z następujących czynności:
  • Wpisz wartość w polu i naciśnij klawisz Enter lub Return.

  • Przeciągnij suwak.

  • Przeciągnąć skalę.

  • Naciśnij przyciski ze strzałkami, aby zmienić wartość w panelu.

  • Kliknij pole i naciśnij klawisz strzałki w dół lub w górę, aby zmienić wartość.

  • Wybierz wartość z menu związanego z danym polem.

Uwaga:

Przy wprowadzaniu zmian za pomocą przycisków strzałek, klawiszy strzałek lub wyskakującego menu, program InDesign natychmiast stosuje nowe wartości.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?