Zmiana miarek i jednostek miary

Można zmienić jednostki miary dla miarek ekranowych oraz paneli i okien dialogowych; ustawienia te można zmieniać w dowolnym momencie i tymczasowo przesłaniać bieżące ustawienia jednostek miar przy wpisywaniu wartości. Domyślnie, miarki rozpoczynają pomiar od lewego górnego rogu strony lub pary stron. Można to zmienić, przenosząc punkt zerowy miarki. (Zobacz Zmiana punktu zerowego).

Zmiana jednostek miary nie powoduje przesunięcia linii pomocniczych, siatek ani obiektów, kiedy więc zmieni się podziałka, mogą one nie pasować do obiektów wyrównanych do poprzedniej podziałki.

Miarki w oknie dokumentu
Miarki w oknie dokumentu

A. Opisane znaki podziałki B. Główne znaki podziałki C. Podrzędne znaki podziałki 

Dla miarki poziomej i pionowej można ustawić różne systemy miary. System wybrany dla miarki poziomej decyduje o tabulatorach, marginesach, wcięciach i innych wymiarach. Każda para stron widzących ma swoją własną miarkę pionową; jednak wszystkie miarki pionowe używają tych samych ustawień, określanych w oknie dialogowym Jednostki i skoki.

Domyślną jednostką miary na miarkach jest pica (1 pica jest równa 12 punktom). Można jednak wybrać własne jednostki na miarce i regulować położenie głównych znaków podziałki. Na przykład, jeżeli zmieni się własną jednostkę miarki pionowej na 12 punktów, to główne znaki podziałki będą się pojawiały co 12 punktów (jeżeli takie wyświetlanie jest możliwe przy danym powiększeniu). Opisy znaków podziałki obejmują dostosowane znaki główne, zatem w tym samym przykładzie miarka wskazująca 3 oznacza trzecią wielokrotność skoku 12-punktowego, czyli 36 punktów.

Domyślną jednostką miary na miarkach są milimetry. Można jednak wybrać własne jednostki na miarce i regulować położenie głównych znaków podziałki. Na przykład, jeżeli zmieni się własną jednostkę miarki pionowej na 12 punktów, to główne znaki podziałki będą się pojawiały co 12 punktów (jeżeli takie wyświetlanie jest możliwe przy danym powiększeniu). Opisy znaków podziałki obejmują dostosowane znaki główne, zatem w tym samym przykładzie miarka wskazująca 3 oznacza trzecią wielokrotność skoku 12-punktowego, czyli 36 punktów.

Miarki w oknie dokumentu
Miarka pionowa o skali w calach (po lewej) oraz miarka własnym skoku co 12 punktów (po prawej)

Uwaga:

Ustawienie własnych skoków podziałki na miarce pionowej pomaga w wyrównywaniu głównych znaków podziałki z siatką linii bazowych.

Wyświetlanie i ukrywanie miarek

 1. W trybie widoku normalnego (Widok > Tryb ekranu > Normalny) wybierz polecenie Widok > Pokaż miarki lub Ukryj miarki.

Zmiana jednostek miary i miarek

 1. Wybierz polecenie Edycja > Preferencje > Jednostki i skoki (Windows) lub InDesign > Preferencje > Jednostki i skoki (Mac OS).

 2. Aby zmienić położenie punktu zerowego, wybierz z menu Początek sekcji Jednostki miarki jedną z następujących opcji:

  • Strony widzące — aby ustawić punkt początkowy miarki w górnym lewym rogu każdej pary stron. Miarka pozioma rozciąga się na obie strony widzące.

  • Strona — aby ustawić punkt początkowy miarki w górnym lewym rogu każdej strony. Miarka pozioma zaczyna się od zera na każdej ze stron w parze stron widzących.

  • Grzbiet — aby ustawić początek miarki pośrodku grzbietu. Po lewej stronie grzbietu miarka pozioma podaje wymiary w wartościach ujemnych, zaś po jego prawej stronie – w wartościach dodatnich.

 3. Aby zmienić system miar dla miarek poziomych i pionowych, okien dialogowych i paneli, wybierz dany system z menu Poziomo i Pionowo. Można także wybrać opcję Dostosuj i wpisać liczbę punktów, określającą skok głównych znaków podziałki.

  Jeśli określisz system miar inny niż punkty, wartości opcji Skok co dla siatki linii bazowych nadal będą wyświetlane w punktach. Ułatwia to dopasowanie rozmiaru tekstu i wartości interlinii, które zawsze są wyrażane w punktach.

 4. Określ następujące elementy w Innych jednostkach.

  • W ustawieniach Typografii wybierz opcję Ha, Punkty, Punkty amerykańskie, U, Bai lub Mils, które są jednostkami używanymi w kompozycji do mierzenia rozmiarów innych niż rozmiar czcionki.  

  Uwaga:

  W przypadku punktów PostScript można korzystać z 72 punktów na cal (72,27 tradycyjnych punktów na cal w drukarkach) lub użyć innej miary w zależności od wybranej opcji.

  • W opcji Rozmiar tekstu wybierz Q, Punkty, Piksele lub Punkty amerykańskie, które służą do określenia rozmiaru czcionki. Opcja Piksele jest szczególnie przydatna, gdy projektujesz dokument przeznaczony do użycia w Internecie.

  • W opcji Wiersz zaznacz jednostkę służącą do określenia ścieżki, krawędzi ramki, linii akapitowych oraz wielu innych szerokości obrysu. Opcja Piksele jest szczególnie przydatna, gdy projektujesz dokument przeznaczony do użycia w Internecie.

 5. Aby zmienić wartość określającą rozmiar tekstu, wybierz Punkty lub Piksele z menu Rozmiar tekstu. Opcja ta jest szczególnie przydatna, gdy projektujesz dokument przeznaczony do użycia w Internecie.

 6. Aby zmienić wartość określającą ustawienia grubości obrysu, wybierz Punkty, Milimetry lub Piksele z menu Obrys. Opcja ta jest szczególnie przydatna, gdy projektujesz dokument przeznaczony do użycia w Internecie.

 7. Aby zmienić wartość służącą do obliczania punktów, wpisz żądaną wielkość punktu na cal w pole Punkty/cal.

 8. Wybierz opcje skoku klawiatury spośród podanych poniżej:

  Klawisz kursora

  Steruje skokiem klawiszy strzałek podczas podsuwania obiektów.

  Rozmiar/interlinia

  Steruje skokiem zwiększania lub zmniejszania wielkości interlinii w punktach za pomocą skrótów klawiszowych.

  Przesunięcie linii bazowej

  Steruje skokiem przesunięcia linii bazowej za pomocą skrótów klawiszowych.

  Kerning/światło

  Steruje skokiem kerningu i światła regulowanego za pomocą skrótów klawiszowych.

 9. Kliknij OK.

Uwaga:

Jednostki miary można również zmienić poprzez kliknięcie miarki prawym przyciskiem myszy (Windows) lub z wciśniętym klawiszem Control (Mac OS) i wybierając jednostkę z menu kontekstowego. Kliknięcie prawym przyciskiem myszy lub kliknięcie z wciśniętym klawiszem Control w miejscu przecięcia miarek poziomych i pionowych pozwala jednocześnie zmienić jednostki obydwu typów miarek.

Przesłanianie domyślnych jednostek miary

Użytkownik może wprowadzić wybraną jednostkę miary w miejsce jednostki domyślnej.

 1. Zaznacz istniejącą wartość w panelu lub w oknie dialogowym i wpisz nową wartość, używając notacji z poniższej tabeli:

  Aby określić:

  Wpisz po wartości następujące skróty:

  Przykłady

  Wynik

  Q

  q

  6q

  6 Q

  Ha

  h

  6h

  6 Ha

  Cale

  i

  cal

  cal

  "

  5.25i

  5,25 cala

  5.25 cala

  5.25”

  5 1/4 cala

  Milimetry

  mm

  48 mm

  48 milimetrów

  Centymetry

  cm

  12 cm

  12 centymetrów

  Pica

  p

  3p

  3 pica

  Punkty

  pkt

  p (przed wartością)

  6 pkt

  p6

  6 punktów

  Punkty amerykańskie

  ap

  6ap

  6 punktów amerykańskich

  Pica i punkty

  p (pomiędzy wartościami)

  3p6

  3 pica, 6 punktów

  Piksele

  px

  5 pikseli

  5 pikseli

  Cycera

  c

  5c

  5 cycero

  Agaty

  ag

  5 ag

  agaty

Japońskie jednostki miary

Q i Ha to jednostki używane w japońskim ręcznym lub automatycznym układaczu zdjęć do wyświetlania rozmiaru czcionki, światła i rozmiaru interlinii. Każda jednostka jest równa 0,25 mm. Q jest jednostką do wyrażania wyłącznie rozmiaru czcionki. Jednostki Ha można użyć do wyrażania kierunku i długości interlinii, odstępów między obiektami i podobnych elementów.

Możesz również użyć punktów (zwanych punktami amerykańskimi) do wskazania rozmiaru czcionki na komputerach lub punktów Adobe PostScript® do wskazania interlinii lub odstępów. Jeden punkt amerykański ma 0,35146 mm. 1 cal zawiera 72,27 punktu amerykańskiego i 72 punkty PostScript.

Zmiana punktu zerowego

Punkt zerowy to położenie, w którym przecinają się zera na miarce poziomej i pionowej. Domyślnie punkt zerowy znajduje się w górnym lewym rogu pierwszej strony każdej pary stron widzących. Oznacza to, że domyślne położenie punktu zerowego jest zawsze w takiej samej odległości względnej dla pary stron, ale może być różne w odniesieniu do stołu montażowego.

Współrzędne X i Y w panelu Sterowanie, panelu Informacje i panelu Przekształć wyświetlane są w odniesieniu do punktu zerowego. Punkt zerowy można przesuwać w celu pomiaru odległości, tworzenia nowego punktu odniesienia dla pomiarów lub w celu podziału zbyt dużych stron. Domyślnie każda para stron widzących ma jeden punkt zerowy w górnym lewym rogu pierwszej strony, ale można go umieścić także na grzbiecie oprawy lub wprowadzić dla każdej ze stron danej pary jej własny punkt zerowy.

Dopasowanie punktu zerowego

Gdy przesuwa się punkt zerowy, przyjmuje on to samo położenie względne na wszystkich parach stron widzących. Na przykład, jeżeli przesunie się punkt zerowy w górny lewy róg drugiej strony jednej pary stron, to będzie się on pojawiał w tym miejscu na drugiej stronie wszystkich innych par w dokumencie.

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby przesunąć punkt zerowy, przeciągnij go z punktu przecięcia miarki poziomej i pionowej aż do miejsca na układzie, gdzie ma się on znaleźć.
  Ustanawianie nowego punktu zerowego
  Ustanawianie nowego punktu zerowego

  • Aby zresetować punkt zerowy, kliknij dwukrotnie w miejscu przecięcia miarki poziomej i pionowej .

  • Aby zablokować lub odblokować punkt zerowy, kliknij ten punkt prawym przyciskiem myszy (Windows) lub z wciśniętym klawiszem Control (Mac OS), a następnie wybierz polecenie Zablokuj punkt zerowy z menu kontekstowego.

Zmiana domyślnego punktu zerowego

Za pomocą parametru Początek w oknie dialogowym Preferencje można ustawiać domyślny punkt zerowy miarek oraz zakres miarki poziomej. Zakres określa, czy miarka rozciąga się na stronę, obie strony widzące, czy wiele stron widzących poczynając od grzbietu.

Jeżeli ustawi się punkt początkowy na grzbiet oprawy każdej pary stron widzących, punkt ten zostaje w tym miejscu zablokowany. Nie będzie można zmienić położenia punktu początkowego, przeciągając go z przecięcia miarek, dopóki nie wybierze się innej opcji.

 1. Wybierz polecenie Edycja > Preferencje > Jednostki i skoki (Windows) lub InDesign > Preferencje > Jednostki i skoki (Mac OS).
 2. Wybierz jedną z następujących opcji z menu Początek w sekcji Jednostki miarki:
  • Strony widzące — aby ustawić punkt początkowy miarki w górnym lewym rogu każdej pary stron. Miarka pozioma rozciąga się na obie strony widzące.

  • Strona — aby ustawić punkt początkowy miarki w górnym lewym rogu każdej strony. Miarka pozioma zaczyna się od zera na każdej ze stron w parze stron widzących.

  • Grzbiet — aby ustawić początek miarki pośrodku grzbietu. Po lewej stronie grzbietu miarka pozioma podaje wymiary w wartościach ujemnych, zaś po jego prawej stronie – w wartościach dodatnich.

Uwaga:

Ustawienia punktu początkowego miarki poziomej można zmienić również za pomocą menu kontekstowego, które pojawia się po kliknięciu miarki poziomej prawym przyciskiem myszy (Windows) lub kliknięciu z wciśniętym klawiszem Command (Mac OS).

Pomiar obiektów

Narzędzie Miarka pozwala obliczyć odległość między dowolnymi dwoma punktami w oknie dokumentu. Podczas mierzenia odległości między punktami, wynik pomiaru jest wyświetlany w panelu Informacje. Wszystkie pomiary poza kątem obliczane są w jednostkach miary, ustawionych w danym momencie dla dokumentu.

Po uaktywnieniu narzędzia Miarka w celu pomiaru pewnego elementu linia lub linie pozostają widoczne, aż do momentu rozpoczęcia nowego pomiaru lub uaktywnienia innego narzędzia.

Pomiar odległości między dwoma punktami

 1. Sprawdź, czy panel Informacje jest widoczny (Okno > Informacje).
 2. Zaznacz narzędzie Miarka . (Aby wyświetlić narzędzie Miarka, kliknij i przytrzymaj narzędzie Kroplomierz).
 3. Kliknij pierwszy punkt i przeciągnij wskaźnik do drugiego. Przeciąganie z wciśniętym klawiszem Shift ogranicza ruchy narzędzia do wielokrotności 45°. Nie można przeciągnąć wskaźnika poza pojedynczy obszar roboczy i związaną z nim parę stron widzących.

W panelu Informacje są wyświetlane wyniki pomiarów szerokości i wysokości.

Pomiar kątów

 1. Sprawdź, czy panel Informacje jest widoczny (Okno > Informacje).
 2. Zaznacz narzędzie Miarka . (Aby wyświetlić narzędzie Miarka, kliknij i przytrzymaj narzędzie Kroplomierz).
 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby zmierzyć kąt względem osi x, przeciągnij narzędziem.

  • Aby zmierzyć dowolny kąt, przeciągnij w celu utworzenia pierwszej linii kąta. Umieść narzędzie nad dowolnym punktem końcowym linii pomiaru. Następnie dwukrotnie kliknij i przeciągnij lub przeciągnij z wciśniętym klawiszem Alt (Windows) lub Option (Mac OS), aby utworzyć drugą linię kąta.

   Podczas pomiaru kąta niestandardowego panel Informacje pokazuje długość pierwszej linii jako D1, a długość drugiej linii jako D2.

Omówienie panelu Informacje

Panel Informacje zawiera dane dotyczące zaznaczonych obiektów, bieżącego dokumentu albo obszaru pod wybranym w danym momencie narzędziem. Są przy tym wyświetlane wartości dotyczące położenia, rozmiaru oraz kąta. Podczas przesuwania obiektu panel Informacje wyświetla również jego położenie względem punktu początkowego.

Panel Informacje jest również przydatny, jeśli chcesz określić liczbę słów i znaków w wątkach.

W przeciwieństwie do innych paneli programu InDesign, panel Informacje dostępny jest tylko do odczytu: nie można wprowadzać na nim opcji ani modyfikować wyświetlanych przez niego wartości. Polecenie Pokaż opcje z menu panelu zapewnia dostęp do dodatkowych informacji o zaznaczonym obiekcie.

Panel Informacje
Panel Informacje

A. Położenie kursora w poziomie (X) B. Położenie kursora w pionie (Y) C. Odległość, na jaką obiekt lub narzędzie przesunięto względem punktu początkowego D. Szerokość w bieżących jednostkach miary E. Wysokość w bieżących jednostkach miary F. Kąt obrotu 

Wyświetlanie panelu Informacje

 1. Wybierz polecenie Okno > Informacje.

Aby zmienić bieżący system miar, kliknij mały trójkącik obok ikony ze znakiem plus.

Określanie liczby słów

 1. Umieść punkt wstawiania wewnątrz ramki tekstowej lub zaznacz tekst.
 2. Wybierz polecenie Okno > Informacje.

Panel Informacje wyświetla liczbę słów i znaków w danym wątku lub zaznaczonym tekście. Jeżeli tekst nie mieści się, pojawia się znak „+”, a po nim wartość odpowiadająca liczbie nie mieszczących się znaków, słów lub wierszy.

Wyświetlanie dodatkowych opcji panelu Informacje

 1. Wybierz polecenie Pokaż opcje z menu panelu Informacje.

  W zależności od tego, jakie narzędzie zostało wybrane lub jaki obiekt jest zaznaczony, panel Informacje może wyświetlać następujące dane:

  • Wartości kolorów wypełnienia i obrysu zaznaczonego obiektu oraz informacje o gradientach .

  • Nazwy dowolnych próbek. Zamiast nich można też wyświetlić wartości z przestrzeni kolorów. W tym celu należy kliknąć mały trójkącik obok ikony wypełnienia lub obrysu.

  • Informacje o bieżącym dokumencie, takie jak jego położenie, data ostatniej modyfikacji, autor i rozmiar pliku. Są one wyświetlane wtedy, gdy w dokumencie nie jest zaznaczony żaden element.

  • Liczba znaków, słów, wierszy i akapitów. Dane te są wyświetlane po utworzeniu punktu wstawiania lub po zaznaczeniu tekstu za pomocą jednego z narzędzi Tekst (jeżeli tekst nie mieści się, pojawia się znak „+”, a po nim liczba odpowiadająca liczbie nie mieszczących się znaków, słów lub wierszy).

  • Gdy zaznaczony jest plik graficzny, panel wyświetla typ pliku, rozdzielczość i przestrzeń kolorów. Rozdzielczość podawana jest zarówno w pikselach na cal (rozdzielczość własna pliku graficznego), jak i w efektywnych pikselach na cal (rozdzielczość grafiki, której rozmiar zmieniono w programie InDesign). Jeżeli włączono zarządzanie kolorem, wyświetlany jest również profil ICC.

  • Kodowanie Unicode wybranego znaku. Po wybraniu pojedynczego znaku za pomocą narzędzia Tekst wyświetlana jest rzeczywista wartość Unicode przechowywana w dokumencie.

  • Klasa Mojikumi wybranego znaku.

  • Kąt ścinania oraz skalowanie poziome i pionowe, jeśli zaznaczone jest narzędzie Ścinanie, narzędzie Skalowanie lub narzędzie Przekształcanie swobodne.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online