Podsumowanie nowych funkcji

Dostępna jest aktualizacja programu InDesign CC

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się ze stroną Podsumowanie nowych funkcji.

Adobe InDesign CC 9.2 | Omówienie

Rufus Deuchler

Integracja czcionek komputerowych Typekit

Nowości programu InDesign

Subskrybenci płatnej usługi Creative Cloud mogą korzystać z biblioteki czcionek Typekit dla komputerów oraz stron internetowych. Aplikacja komputerowa Creative Cloud służy najczęściej do synchronizowania czcionek Typekit w komputerze, jednak teraz można przeglądać i synchronizować te czcionki z poziomu programu InDesign.

Czcionki komputerowe Typekit są teraz w pełni zsynchronizowane z programem InDesign. Dzięki tej integracji w programie InDesign można teraz z łatwością wykonywać następujące czynności:

 • Odnajdywać brakujące czcionki Typekit w dokumentach i synchronizować je z biblioteki Typekit.
 • Przeglądać i dodawać nowe czcionki ze strony biblioteki Typekit poprzez kliknięcie przycisku Dodaj czcionki z biblioteki Typekit w menu Tekst.
 • Szybciej odnajdywać zsynchronizowane czcionki Typekit w menu Czcionki za pomocą nowego filtra Typekit.
Filtr czcionek Typekit
A. Filtr czcionek Typekit B. Przeglądanie i dodawanie czcionek ze strony biblioteki Typekit C. Ikona czcionki Typekit

Uwaga:

Podczas tworzenia pliku pakietu programu InDesign czcionki Typekit nie mogą być pakowane razem z innymi czcionkami. Można je jednak drukować i wykorzystywać w dokumentach cyfrowych w formacie PDF lub EPUB.

Ulepszenia w programie InDesign CC

W najnowszej wersji programu InDesign rozwiązano najbardziej palące problemy związane z tworzeniem, edytowaniem i zarządzaniem hiperłączami.

Uproszczone tworzenie hiperłączy

Tworzenie hiperłączy w programie InDesign jest teraz wyjątkowo łatwe. Hiperłącze można utworzyć kliknięciem prawego przycisku myszy. Hiperłącza mają teraz osobny styl znakowy Hiperłącze (niebieski kolor i podkreślenie). Program InDesign tworzy afordancję na obiektach nietekstowych, która jest podobna do afordancji przyciskowej (przerywana linia wokół ramki obiektu).

Aby utworzyć hiperłącze:

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy zaznaczony tekst lub obiekt, a następnie w menu kontekstowym wybierz polecenie Hiperłącza > Nowe hiperłącze. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Nowe hiperłącze.

  Okno dialogowe Nowe hiperłącze

 2. Określ prawidłowy, docelowy adres URL.

 3. Domyślnie program InDesign stosuje styl Hiperłącze wobec zaznaczonego tekstu lub obiektu. W przypadku tekstu można w łatwy sposób wybrać inny styl za pomocą menu rozwijanego Styl. W przypadku obiektu nietekstowego program InDesign stosuje wobec łączy graficzny identyfikator (przerywana linia wokół obiektu o kolorze warstwy).

Hiperłącze na tekście
Styl znakowy zostaje dodany do listy stylów znakowych dokumentu. Styl można wydrukować i wyeksportować.

Identyfikator graficzny zastosowany wobec łączy obiektowych
Wobec połączonych obiektów zostaje zastosowana przerywana linia. Jest to wyłącznie identyfikator graficzny, który zostanie pominięty podczas wydruku lub eksportu.

Łatwiejsze edytowanie hiperłączy

W oknie dialogowym Edytuj hiperłącze domyślnie wyświetlano wcześniej współdzielone miejsce docelowe, co było mylące. Teraz funkcja edycji jest dostępna po kliknięciu prawym przyciskiem myszy, a w oknie dialogowym automatycznie wyświetlany jest typ edytowanego hiperłącza.

Aby edytować istniejące hiperłącze, kliknij zaznaczony tekst lub obiekt i wybierz polecenie Hiperłącza > Edytuj hiperłącze. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Edytuj hiperłącze z automatycznie wybranym, prawidłowym typem łącza.

Łatwe zarządzanie łączami

Panel Hiperłącza został zmieniony w taki sposób, aby ułatwić zarządzanie łączami za jego pomocą.

Panel Hiperłącza

 

 

 • Dodaliśmy „sygnalizację świetlną”, za pomocą której można szybko sprawdzić dostępność danego adresu URL. Światło zielone oznacza prawidłowy, a czerwone nieprawidłowy adres URL. Kliknięcie ikony światła przekierowuje użytkownika pod docelowy adres.
 • Dodaliśmy numery stron podobne do tych z panelu Łącza. Kliknięcie numeru strony przenosi użytkownika na stronę, na której znajduje się łącze i zaznacza je.
 • Kliknięcie innej ikony, np. e-maila lub zakotwiczenia, przenosi użytkownika do elementu docelowego.
 • Dodaliśmy kontrolkę odświeżania, za pomocą której można ręcznie odświeżyć stan dostępności adresu URL.
 • Łącza prowadzące do tej samej lokalizacji są grupowane.

Panele Hiperłącza i Odsyłacze zostały rozdzielone. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Hiperłącza (artykuł) i Odsyłacze (artykuł).

Dodatkowe ulepszenia

 • Polecenie Usuń nieużywane miejsca docelowe usuwa miejsca docelowe, które zostały dodane wcześniej, ale nie są aktualnie używane.
Opcje miejsca docelowego hiperłącza oraz usuwania nieużywanego miejsca docelowego

 • Przycisk Usuń wszystko został zastąpiony przyciskiem Usuń nieużywane.
Opcje miejsca docelowego hiperłącza

Więcej informacji można znaleźć w sekcji Uproszczone hiperłącza (wideo).

Usprawnienia w obsłudze formatu EPUB

Ulepszenia w programie InDesign CC

Funkcja EPUB programu InDesign została w znacznym stopniu poprawiona i ulepszona. (Lista wszystkich zmian znajduje się w dokumencie InDesign: EPUB — zmiany w wersjach od CC 9.0 do 9.2.pdf).

Tworzenie interaktywnych ksiąg z funkcją ponownego wlewania tekstu

Tworzenie przypisów „wyskakujących” nad aktualnie czytaną stroną

Użytkownicy mogą teraz korzystać z nowej kontrolki wyskakującej dla aplikacji czytników książek iBook. Opcja Wewnątrz wyskakującego okna służy do umieszczania przypisów w publikacjach EPUB3. Opcja umieszczania przypisów w oknie dialogowym eksportu do formatu EPUB została zmieniona i wyświetla teraz rozwijaną listę opcji umieszczania.

Opcja przypisu Wewnątrz wyskakującego okna

Ta nowa opcja zmienia oznaczenie wywołania przypisu oraz kontenera zawartości przypisu i w ten sposób umożliwia wyświetlanie wyskakujących przypisów w czytnikach książek iBook. Tekst przypisu staje się widoczny dopiero po dotknięciu wywołania przypisu przez osobę czytającą.

Lepsza kontrola eksportu do formatu EPUB

Dokładniejsze odwzorowanie eksportowanego koloru tekstu, tabel i stylów zagnieżdżonych

Program InDesign skutecznie odwzorowuje atrybuty koloru, w tym tintę, w stylach akapitowych do właściwości CSS. Kolory gradientowe są teraz obsługiwane również jeśli stosuje się je za pomocą stylu akapitowego.

Program InDesign skutecznie wysyła oznaczenie zastosowanego stylu komórkowego, w tym powiązaną z nim klasę. Regionalne style komórkowe (jako uzupełnienie zastosowanego stylu komórkowego i przesłonięć atrybutów komórki) są teraz prawidłowo wysyłane i eksportowane.

Poprawiliśmy obsługę stylów zagnieżdżonych oraz inicjałów wpuszczonych, rozwiązując problemy z nimi związane:

 • Style zagnieżdżone są teraz w pełni obsługiwane.
 • Osadzanie czcionek dla inicjałów wpuszczonych działa teraz prawidłowo. Właściwość odłączania inicjału wpuszczonego przestrzega kierunku tekstu akapitu.

Poprawiono obsługę natywnych obiektów, obrazów i grup programu InDesign przez CSS

Przekształcenia zastosowane wobec obiektów, takie jak obrót obiektu zawierającego grafikę, są teraz skutecznie odwzorowywane do CSS. Program InDesign precyzyjnie odwzorowuje przekształcenia do wygenerowanego CSS dla grafiki, zawartości dźwiękowej i graficznej obiektów oraz grup.

Przykład: przekształcenia zastosowane wobec grafiki oraz ich odwzorowanie do CSS

Przekształcenie zastosowane wobec obiektu

 

 

 

div._idGenPageitem-2 {

-webkit-transform:translate(0.000px,0.000px) rotate(330.000deg) skew(0.000deg) scale(1.000,1.000);

-webkit-transform-origin:50% 50%;

display:inline-block;

height:173px;

width:230px;

}

Poprawiona obsługa punktorów i numerowania

Niestandardowe punktory z GID i czcionką zastąpiono standardowym znakiem wypunktowania. Osadzanie czcionek dla niestandardowych punktorów jest teraz obsługiwane. W przypadku eksportu do formatu EPUB3 obsługiwane są dodatkowe wartości CSS list-style-type.

Obsługa dodatkowych typów list i wyrównywania tekstu we właściwościach CSS

Program InDesign obsługuje teraz dodatkowe właściwości CSS dla chińskiego, japońskiego i koreańskiego (CJK) i jezyków bliskowschodnich (ME): list-style-type, epub-text-align-last oraz gradienty w akapitach.

Tworzenie publikacji EPUB na dowolny rynek

Japoński

Program InDesign obsługuje teraz funkcji Pre-Character Ruby oraz Auto TCY. Dzięki poprawionej obsłudze języka Ruby oraz pionowych kompozycji dla języka japońskiego, w tym TCY i Auto TCY, można z powodzeniem tworzyć publikacje EPUB na rynek japoński.

Bliski Wschód

Program InDesign obsługuje teraz kierunek akapitu i znaków dzięki atrybutowi znacznika „dir”. Zapewnia to lepszą obsługę języków z kierunkiem tekstu od prawej do lewej i umożliwia tworzenie publikacji EPUB na rynek arabskojęzyczny.

Zmiany w interfejsie użytkownika

Pozycja Opcje eksportu obiektów jest teraz dostępna w menu kontekstowym.

Opcje eksportu obiektów dostępne w menu kontekstowym

 • Opcja Użyj oryginalnego obrazu została dodana do okna dialogowego Opcje eksportu obiektów oraz okna dialogowego Opcje eksportu EPUB. Ta nowa kontrolka wymaga, aby w ramach operacji eksportu został użyty obraz umieszczony, a nie zrasteryzowany.
Opcja Użyj oryginalnego obrazu w oknie eksportu obiektów

Opcja Użyj oryginalnego obrazu w oknie eksportu EPUB

 • Opcja stosowania ustawień wobec obiektów zakotwiczonych została usunięta z sekcji opcji obrazu w oknie dialogowym Opcje eksportu EPUB.

Więcej informacji można znaleźć w sekcji Usprawnienia w obsłudze formatu EPUB (wideo).

Pozostałe ulepszenia

Ulepszenia w programie InDesign CC

Bezproblemowa aktualizacja

 • Lista ostatnio otwartych dokumentów nie będzie automatycznie czyszczona po zainstalowaniu aktualizacji.
  Uwaga: będzie to mieć zastosowanie w przypadku aktualizacji zainstalowanych po wydaniu wersji 9.2.0 programu InDesign CC.
 • Ustawienie Motyw kolorystyczny nie jest automatycznie resetowane do wartości Średnio ciemny po zainstalowaniu aktualizacji.

Aktywny profil inspekcji wstępnej na pasku statusu dokumentu

Program InDesign wyświetla teraz nazwę aktywnego profilu inspekcji wstępnej na pasku statusu dokumentu, umożliwiając jej zmianę.

„Chroń podczas stosowania czcionek” dla czcionek łacińskich

Ustawienie Chroń podczas stosowania czcionek można teraz stosować także wobec czcionek łacińskich.

Poprawki dotyczące działania odsyłaczy

W starszych wersjach programu InDesign podczas wpisywania tekstu w dokumencie zawierającym wiele odsyłaczy do innych dokumentów można było zauważyć opóźnienie wyświetlania znaków. Działo się tak najczęściej, gdy odsyłacze prowadziły do wielu dokumentów, które nie były otwarte.

Problem ten został rozwiązany w najnowszej wersji. Podczas wpisywania tekstu nie będzie występować opóźnienie, mimo że dokumenty powiązane z odsyłaczami będą zamknięte.

Przywrócone zaznaczanie lub podświetlanie tekstu

Zachowanie zaznaczania lub podświetlania tekstu przypomina ponownie zachowanie znane z programu InDesign CS6. Do podświetlania tekstu nie jest już używany kolor stosowany przez system operacyjny. Ta zmiana dotyczy wyłącznie zaznaczania/podświetlania tekstu w układzie. W przypadku edytora wątków zachowanie to jest takie samo, jak w wersji CC.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto