Hiperłącza tworzy się po to, aby po wyeksportowaniu dokumentu do formatu Adobe PDF lub SWF w programie InDesign, czytelnik mógł przeskakiwać do innych punktów w tym samym dokumencie, do innych dokumentów elektronicznych lub do innych stron internetowych. Hiperłącza, które eksportujesz do plików PDF i SWF, nie są aktywne w programie InCopy.

Źródło hiperłącza jest to tekst, ramka tekstowa lub ramka graficzna, z których utworzono hiperłącze. Miejsce docelowe jest to adres URL, plik, adres e-mail, strona, zakotwiczenie tekstu lub udostępnione miejsce docelowe, do którego odnosi się hiperłącze. Jedno źródło może prowadzić tylko do jednego miejsca docelowego, ale jedno miejsce docelowe może mieć wiele źródeł, które do niego prowadzą.

Uwaga:

Jeśli chcesz, aby tekst źródła został wygenerowany z tekstu miejsca docelowego, zamiast hiperłącza użyj odsyłacza. Zobacz Odsyłacze.

Panel Hiperłącza
Panel Hiperłącza

A. Lista hiperłączy w bieżącym dokumencie B. Wskaźniki sygnalizacji świetlnej, za pomocą których można szybko sprawdzić dostępność danego adresu URL C. Łącze e-mail D. Aktywny numer strony, który przekierowuje na stronę z łączem i zaznacza je 
 • Wybierz kolejno Okno > Interaktywne > Hiperłącza.
 1. Z menu panelu Hiperłącza wybierz polecenie Sortuj, a następnie wybierz jedną z następujących opcji:

  Ręcznie

  Wyświetla hiperłącza w kolejności, w której zostały dodane do dokumentu.

  Wg nazwy

  Wyświetla hiperłącza w porządku alfabetycznym.

  Wg typu

  Wyświetla hiperłącza w grupach o podobnym typie.

 1. Z menu panelu Hiperłącza wybierz polecenie Małe wiersze na panelach.

Możliwe jest tworzenie hiperłączy do stron, adresów URL, zakotwiczeń tekstu, adresów e-mail oraz plików. Tworząc hiperłącze do strony lub zakotwiczenia tekstu w innym dokumencie upewnij się, czy wyeksportowane pliki znajdują się w tym samym folderze.

Uwaga:

Aby wyświetlić lub ukryć hiperłącza, wybierz polecenie Widok > Dodatki > Pokaż hiperłącza lub Ukryj hiperłącza.

Uwaga:

Aby hiperłącza były umieszczane w eksportowanych plikach Adobe PDF, należy zaznaczyć opcję Hiperłącza w oknie dialogowym Eksportuj Adobe PDF w programie InDesign. Aby hiperłącza były umieszczane w eksportowanych plikach SWF, należy zaznaczyć opcję Dołącz hiperłącza w oknie dialogowym Eksportuj plik SWF.

Można skorzystać z kilku różnych metod tworzenia hiperłączy do adresów URL. Podczas określania adresu URL możesz użyć dowolnego poprawnego protokołu internetowego: http://, file://, ftp:// lub mailto://.

Do łączenia ze stronami internetowymi możesz też użyć funkcji Przyciski. (Patrz Przyciski).

Uwaga:

W programie InDesign CC hiperłącza są automatycznie formatowane za pomocą stylu Hiperłącze (niebieski kolor i podkreślenie).

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy zaznaczony tekst, ramkę lub grafikę, a następnie wybierz polecenie Hiperłącza > Nowe hiperłącze. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Nowe hiperłącze.

  Okno dialogowe Nowe hiperłącze
 2. Określ prawidłowy, docelowy adres URL:

  • W polu tekstowym URL wpisz lub wklej nazwę URL (na przykład http://www.adobe.com). Z menu rozwijanego „Połącz z:” wybierz opcję URL.

   -LUB-

  • Z menu rozwijanego URL wybierz poprzednio dodany adres URL. Wygląd hiperłącza będzie taki sam, jak w przypadku poprzedniego adresu URL.

 3. Kliknij OK.

Uwaga:

Jeśli hiperłącze URL nie działa w wyeksportowanym pliku PDF, mógł wystąpić problem z hiperłączem będącym „udostępnionym miejscem docelowym”. Usuń zaznaczenie opcji Udostępnione miejsce docelowe hiperłącza, a następnie kliknij przycisk OK.

Kliknięcie hiperłącza do pliku w wyeksportowanym pliku PDF lub SWF spowoduje otwarcie go w jego domyślnej aplikacji, np. w programie Microsoft Word w przypadku plików .doc.

Upewnij się, że określony plik będzie dostępny dla każdego, kto otworzy wyeksportowany plik PDF lub SWF. Na przykład wysyłając wyeksportowany plik PDF do współpracownika określ plik znajdujący się na udostępnionym serwerze zamiast Twoim dysku twardym.

 1. Zaznacz tekst, ramkę lub grafikę, która ma być źródłem hiperłącza.
 2. Wybierz polecenie Nowe hiperłącze z menu panelu Hiperłącza lub kliknij przycisk tworzenia nowego hiperłącza u dołu panelu Hiperłącza.
 3. W oknie dialogowym Nowe hiperłącze, z menu Połącz z wybierz opcję Plik.
 4. W polu Ścieżka, wpisz nazwę ścieżki lub kliknij przycisk folderu, zlokalizuj plik, a następnie dwukrotnie kliknij jego nazwę.
 5. Wybierz opcję Udostępnione miejsce docelowe hiperłącza, jeśli chcesz, aby plik przechowywany był w panelu Hiperłącza do ponownego wykorzystania.
 6. Określ wygląd źródła hiperłącza, a następnie kliknij OK.
 1. Zaznacz tekst, ramkę lub grafikę, która ma być źródłem hiperłącza.
 2. Wybierz polecenie Nowe hiperłącze z menu panelu Hiperłącza lub kliknij przycisk tworzenia nowego hiperłącza u dołu panelu Hiperłącza.
 3. W oknie dialogowym Nowe hiperłącze, z menu Połącz z wybierz opcję E-mail.
 4. W polu Adres wpisz adres e-mail, np. username@company.com.
 5. W polu Wiersz tematu wpisz tekst, który ma się pojawiać w wierszu tematu wiadomości e-mail.
 6. Wybierz opcję Udostępnione miejsce docelowe hiperłącza, jeśli chcesz, aby wiadomość e-mail przechowywana była w panelu Hiperłącza do ponownego wykorzystania.
 7. Określ wygląd źródła hiperłącza, a następnie kliknij OK.

Hiperłącze można skierować do strony, nie tworząc najpierw miejsca docelowego. Tworząc miejsce docelowe strony możesz jednak określić numer danej strony i ustawienie wyświetlania.

 1. Zaznacz tekst, ramkę lub grafikę, która ma być źródłem hiperłącza.
 2. Wybierz polecenie Nowe hiperłącze z menu panelu Hiperłącza lub kliknij przycisk tworzenia nowego hiperłącza u dołu panelu Hiperłącza.
 3. W oknie dialogowym Nowe hiperłącze, z menu Połącz z wybierz opcję Strona.
 4. W polu Dokument wybierz dokument zawierający miejsce docelowe hiperłącza. Wyskakujące menu zawiera wszystkie otwarte dokumenty, które zostały zapisane. Jeżeli potrzebny dokument nie jest otwarty, wybierz z wyskakującego menu opcję Przeglądaj, odszukaj odpowiedni plik, a następnie kliknij przycisk Otwórz.
 5. W polu Strona określ numer strony, do której ma kierować hiperłącze.
 6. Wykonaj jedną z następujących czynności w sekcji Ustawienia powiększenia, aby wybrać stan widoku strony, do której prowadzi hiperłącze:
  • Zaznacz opcję Stały, aby wyświetlać poziom powiększenia i położenie na stronie, które były aktywne w momencie utworzenia łącza.

  • Zaznacz opcję Dopasuj widok, aby wyświetlić jako miejsce docelowe widoczną część bieżącej strony.

  • Zaznacz opcję Zmieść w oknie, aby wyświetlić całą bieżącą stronę w oknie docelowym.

  • Zaznacz opcję Zmieść na szerokość lub Zmieść na wysokość, aby wyświetlić w oknie docelowym całą szerokość lub wysokość bieżącej strony.

  • Zaznacz opcję Zmieść widoczne, aby wyświetlić stronę w taki sposób, że tekst i grafika będą mieściły się w szerokości okna. Na ogół oznacza to, że nie zostaną wyświetlone marginesy.

  • Zaznacz opcję Powiększenie dziedziczone, aby wyświetlić okno docelowe na tym samym poziomie powiększenia, z jakiego użytkownik korzysta w momencie kliknięcia hiperłącza.

 7. Ustaw opcje wyglądu i kliknij OK.

Tworzenie miejsca docelowego hiperłącza jest wymagane tylko w przypadku tworzenia hiperłącza lub odsyłacza do zakotwiczenia tekstu. Zakotwiczenie tekstu wskazywać może na zaznaczony tekst lub miejsce, w którym znajduje się punkt wstawiania tekstu. Utwórz hiperłącze lub odsyłacz wskazujący na miejsce docelowe hiperłącza. Można także tworzyć miejsca docelowe hiperłączy do stron i adresów URL, ale w tych przypadkach nie jest to konieczne.

Utworzone miejsca docelowe hiperłączy nie pojawiają się w panelu Hiperłącza. Znajdują się w oknie dialogowym, które pojawia się podczas tworzenia lub edycji hiperłączy.

 1. Tworząc zakotwiczenie tekstu, wybierz narzędzie Tekst, aby umieścić punkt wstawiania w odpowiednim miejscu w dokumencie lub zaznaczyć zakres tekstu, który ma się stać zakotwiczeniem.

  Nie można skonfigurować zakotwiczenia na stronie wzorcowej.

 2. Z menu panelu Hiperłącza wybierz polecenie Nowe miejsce docelowe hiperłącza.
 3. Z menu Tekst wybierz polecenie Zakotwiczenie tekstu. Określ nazwę zakotwiczenia tekstu, a następnie kliknij przycisk OK.
 4. Wykonaj dowolną z następujących czynności, a następnie kliknij OK:
  • Z menu Tekst wybierz polecenie Zakotwiczenie tekstu. Określ nazwę dla zakotwiczenia tekstu.

  • Z menu Tekst wybierz polecenie Strona. Określ numer strony, do której ma być wykonany przeskok oraz Ustawienia powiększenia. Wpisz nazwę strony lub wybierz opcję Nazwa z numerem strony, aby automatycznie nazwać miejsce docelowe w oparciu o numer strony i ustawienia powiększenia.

  • Z menu Tekst wybierz polecenie URL. Wpisz lub wklej adres URL, np. http://www.adobe.com. Można użyć dowolnego poprawnego protokołu internetowego: http://, file://, ftp:// lub mailto://.

 1. Zaznacz tekst, ramkę lub grafikę, która ma być źródłem hiperłącza.
 2. Wybierz polecenie Nowe hiperłącze z menu panelu Hiperłącza lub kliknij przycisk tworzenia nowego hiperłącza u dołu panelu Hiperłącza.
 3. Z menu Połącz z wybierz opcję Zakotwiczenie tekstu.
 4. W polu Dokument wybierz dokument zawierający miejsce docelowe hiperłącza. Wyskakujące menu zawiera wszystkie otwarte dokumenty, które zostały zapisane. Jeżeli potrzebny dokument nie jest otwarty, wybierz z wyskakującego menu opcję Przeglądaj, odszukaj odpowiedni plik, a następnie kliknij przycisk Otwórz.
 5. Z menu Zakotwiczenie tekstu wybierz utworzone miejsce docelowe zakotwiczenia tekstu.
 6. Ustaw opcje wyglądu hiperłącza i kliknij OK.

Tworząc hiperłącze i wybierając z menu Połącz z opcję Udostępnione miejsce docelowe możesz określić dowolne nazwane miejsce docelowe. Miejsce docelowe zostaje nazwane po dodaniu adresu URL za pomocą pola tekstowego URL lub po wybraniu opcji Udostępnione miejsce docelowe hiperłącza, podczas tworzenia hiperłącza do adresu URL, pliku lub adresu e-mail.

 1. Zaznacz tekst, ramkę lub grafikę, która ma być źródłem hiperłącza.
 2. Wybierz polecenie Nowe hiperłącze z menu panelu Hiperłącza lub kliknij przycisk tworzenia nowego hiperłącza u dołu panelu Hiperłącza.
 3. W oknie dialogowym Nowe hiperłącze, z menu Połącz z wybierz opcję Udostępnione miejsce docelowe.
 4. W polu Dokument wybierz dokument zawierający miejsce docelowe hiperłącza. Wyskakujące menu zawiera wszystkie otwarte dokumenty, które zostały zapisane. Jeżeli potrzebny dokument nie jest otwarty, wybierz z wyskakującego menu opcję Przeglądaj, odszukaj odpowiedni plik, a następnie kliknij przycisk Otwórz.
 5. Wybierz miejsce docelowe z menu Nazwa.
 6. Ustaw opcje wyglądu hiperłącza i kliknij OK.

Opcje te określają wygląd źródła hiperłącza lub odsyłacza w wyeksportowanym pliku PDF lub SWF. Opcje wyglądu mogą być również wyświetlane w dokumencie programu InDesign po wybraniu polecenia Widok > Dodatki > Pokaż hiperłącza.

Styl znakowy

Wybierz styl znakowy dla źródła hiperłącza. Domyślnie program InDesign stosuje styl Hiperłącze wobec zaznaczonego tekstu lub obiektu. W przypadku tekstu można w łatwy sposób wybrać inny styl za pomocą menu rozwijanego Styl znajdującego się w oknie dialogowym Nowe hiperłącze. W przypadku obiektu nietekstowego program InDesign stosuje wobec łączy graficzny identyfikator (przerywana linia wokół obiektu o kolorze warstwy).

Styl znakowy Hiperłącze
Styl znakowy zostaje dodany do listy stylów znakowych dokumentu. Styl ten można drukować i eksportować.

Styl Hiperłącze na obiekcie
Wobec połączonych obiektów zostaje zastosowana przerywana linia. Jest to wyłącznie identyfikator graficzny, który zostanie pominięty przy wydruku lub eksporcie.


Tekst

Wybierz Prostokąt widoczny lub Prostokąt niewidoczny.

Podświetl

Wybierz Odwróć, Kontur, Krawędź lub Brak. Te opcje określają wygląd hiperłącza po jego kliknięciu w pliku PDF lub SWF.

Kolor

Wybierz kolor dla widocznego prostokąta otaczającego hiperłącze.

Szerokość

Wybierz opcję Cienka, Średnia lub Gruba, aby określić grubość ramki wokół hiperłącza.

Styl

Wybierz Jednolity lub Kreskowany, aby określić wygląd prostokąta otaczającego hiperłącze.

Adresy URL (takie jak “www.adobe.com”) można wyszukać w dokumencie i je skonwertować, tak aby powstały hiperłącza.

 1. Z menu panelu Hiperłącza wybierz polecenie Konwertowanie adresów URL na hiperłącza.
 2. W przypadku Zakresu wskaż, czy konwersja ma obejmować wszystkie adresy URL w całym dokumencie, czy tylko w bieżącym wątku lub bieżącym zaznaczeniu.
 3. W celu zastosowania stylu znakowego w hiperłączu z menu Styl znaków wybierz styl znakowy.
 4. Wykonaj dowolną z następujących czynności, a następnie kliknij przycisk Gotowe.
  • Kliknij przycisk Znajdź, aby znaleźć kolejny adres URL.

  • Kliknij przycisk Konwertuj, aby przekształcić bieżący adres URL w hiperłącze.

  • Kliknij przycisk Konwertuj wszystko, aby przekształcić wszystkie adresy URL w hiperłącza.

Panel Hiperłącza pozwala edytować, usuwać, zerować i lokalizować hiperłącza. W programie InCopy możesz zarządzać hiperłączami tylko wtedy, gdy wątek jest pobrany do edycji.

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy zaznaczony tekst lub obiekt, a następnie wybierz polecenie Hiperłącza > Edytuj hiperłącze.

  LUB

  W panelu Hiperłącza dwukrotnie kliknij element, który chcesz edytować.

 2. W oknie dialogowym Edytuj hiperłącza wprowadź pożądane zmiany do hiperłącza, a następnie kliknij OK.

Uwaga:

Aby edytować hiperłącze do adresu URL, wybierz hiperłącze, edytuj adres URL w polu tekstowym URL, a następnie naciśnij klawisz Tab lub Enter.

Po usunięciu hiperłącza źródłowy tekst lub grafika pozostają na miejscu.

 1. Zaznacz elementy do usunięcia w panelu Hiperłącza, a następnie kliknij przycisk Usuń u dołu panelu.

Zmiana nazwy źródła hiperłącza sprawia, że będzie ono figurowało pod inną nazwą w panelu Hiperłącza.

 1. Wybierz hiperłącze z panelu Hiperłącze.
 2. Z menu panelu wybierz polecenie Zmień nazwę hiperłącza i wprowadź nową nazwę.
 1. Otwórz dokument, w którym występuje miejsce docelowe.
 2. Wybierz polecenie Opcje miejsca docelowego hiperłącza z menu panelu Hiperłącza.
 3. W polu Miejsce docelowe wybierz nazwę miejsca docelowego do edycji.
 4. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Kliknij przycisk Edycja, a następnie zmień odpowiednio miejsce docelowe hiperłącza.

  • Kliknij przycisk Usuń, aby usunąć miejsce docelowe hiperłącza.

 5. Po zakończeniu edycji lub usuwania miejsc docelowych kliknij przycisk OK.
 1. Zaznacz zakres tekstu, ramkę tekstową lub ramkę graficzną, które będą pełniły rolę nowego źródła hiperłącza. Na przykład może pojawić się konieczność zaznaczenia dodatkowego tekstu, który ma być zawarty w źródle.
 2. Zaznacz hiperłącze w panelu Hiperłącza.
 3. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
  • Z menu panelu Hiperłącza wybierz polecenie Wyzeruj hiperłącze.

  • Aby uaktualnić hiperłącza do dokumentów zewnętrznych, wybierz polecenie Uaktualnij hiperłącze z menu panelu Hiperłącza.

 • Aby odszukać źródło hiperłącza lub odsyłacza, zaznacz element do wyszukania w panelu Hiperłącza. Z menu panelu wybierz polecenie Idź do źródła. Tekst lub ramka zostaną zaznaczone.
 • Aby odszukać miejsce docelowe hiperłącza lub odsyłacza, zaznacz element do wyszukania w panelu Hiperłącza. Z menu panelu wybierz polecenie Idź do miejsca docelowego.

Jeżeli miejscem docelowym hiperłącza jest adres URL, program InDesign uruchomi lub otworzy przeglądarkę internetową, aby za jej pomocą wyświetlić docelowy adres. Jeżeli miejscem docelowym hiperłącza jest zakotwiczenie w tekście lub strona, program InDesign przejdzie do tego miejsca.

Gdy dokument programu Microsoft Word importowany jest do dokumentu programu InDesign, wokół hiperłącz adresów URL (na przykład www.adobe.com) można zauważyć pole lub krawędź. Dokument programu InDesign dziedziczy niebieską próbkę zwaną Word_R0_G0_B255. Dokument ten dziedziczy również styl znakowy zwany „Hiperłączem”, który podkreśla tekst i wprowadza niebieski kolor.

Aby usunąć pole, w panelu Hiperłącze dwukrotnie kliknij dane hiperłącze. W menu Wygląd wybierz opcję Niewidoczny prostokąt z menu Tekst i kliknij OK.

Możesz również usunąć zaimportowaną próbkę. Robiąc to, możesz ją zastąpić inną próbką. Zobacz Usuwanie pojedynczych próbek.

Uwaga:

Przed umieszczeniem dokumentu programu Word w programie InDesign dobrze jest usunąć łącza z adresów URL w dokumencie program Word, aby uniknąć dziedziczenia tego formatowania. Zobacz dokumentację programu Word. Inna możliwość to utworzenie stylu znakowego o nazwie „Hiperłącze" w dokumencie programu InDesign przed rozpoczęciem importowania. Podczas importowania dokumentu programu Word styl programu InDesign, który ma taką samą nazwę, używany jest domyślnie.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online