Podsumowanie nowych funkcji

Poznaj nowe funkcje usługi Adobe Learning Manager i wprowadzone ulepszenia.

Nowości w tej wersji

Klasa

Gamifikacja

teams

Interfejs API

Lokalizacje klas

Administratorzy mogą teraz zbudować bibliotekę lokalizacji klas. Dla każdej lokalizacji klasy administrator może ustawić metadane: nazwę, limit miejsc i dodatkowe informacje, takie jak adres URL lokalizacji. Autorzy i administratorzy mogą korzystać z takich wstępnie skonfigurowanych lokalizacji podczas konfigurowania wydarzeń prowadzonych przez instruktorów (modułów klas).

Więcej informacji można znaleźć w artykule Klasy w usłudze Adobe Learning Manager.

Gamifikacja

W tej wersji usługi Adobe Learning Manager wprowadzono nowe zadanie gamifikacji, które ma zachęcić uczniów do ciągłego korzystania z platformy edukacyjnej i brania udziału w aktywnościach edukacyjnych. Aby oferować to zadanie, administrator może skonfigurować nową regułę, która nagradza uczniów punktami za wykonanie aktywności edukacyjnych przez 1–4 dni w tygodniu, miesiącu lub kwartale.

Więcej informacji znajdziesz w artykule Gamifikacja.

Łącznik Microsoft Teams

Platforma Microsoft® Teams® umożliwia ciągłe korzystanie z czatu, a także oferuje funkcje udostępniania dokumentów, spotkania online i inne narzędzia do komunikacji w biznesie.

Usługa Adobe Learning Manager korzysta z łącznika klasy wirtualnej do integracji spotkań realizowanych na platformie Microsoft Teams.

Łącznik Microsoft Teams integruje oprogramowanie Learning Manager i Microsoft Teams, co umożliwia automatyczną synchronizację danych.

Więcej informacji znajdziesz w artykule Instalowanie łącznika Microsoft Teams.

Zmiany w spisie treści odtwarzacza

Ulepszenia w zakresie wydajności

W tej wersji usługi Adobe Learning Manager wprowadzono poważne zmiany zwiększające wydajność spisu treści odtwarzacza Fluidic. Obejmuje to między innymi szybsze renderowanie zawartości, wyświetlanie informacji o ukończeniu kursów s spisie treści po zamknięciu odtwarzacza, wyświetlanie znacznika w spisie treści po ukończeniu modułu lub kursu, a także usprawnioną obsługę zawartości różnych typów (na przykład formatów PDF, wideo i dźwiękowych).

Spis treści odtwarzacza
Spis treści odtwarzacza

Poprawione ułatwienia dostępu

Spis treści odtwarzacza Fluidic otrzymał szereg nowych ułatwień dostępu. Obejmuje to między innymi obsługę wyższego kontrastu i ostrości kolorów, a także wyraźniejsze etykiety w spisie treści.

Wyszukiwanie i sortowanie modułów

Gdy instruktor miał wiele sesji lub zgłoszeń, ich wyszukiwanie i sortowanie mogło być trudne i czasochłonne. W bieżącej wersji moduły i sesje dostępne na stronie instruktora można wyszukiwać na podstawie nazwy kursu, sesji lub modułu. Usługa Learning Manager zawiera teraz pole wyszukiwania obejmujące wszystkie nadchodzące i przeszłe sesje, a także aktywności dotyczących recenzowania, takie jak listy kontrolne i zgłoszenia.

Aby wyszukać nazwę sesji lub modułu, wykonaj poniższe kroki:

 1. W aplikacji (interfejsie) instruktora przeszukaj nadchodzące i przeszłe sesje.Jest dostępna lista wystąpień dla wybranej strony.
 2. Wprowadź nazwę modułu lub sesji w polu wyszukiwania w prawym górnym rogu.
 3. Znajdź element edukacyjny w wynikach wyszukiwania.

Uwaga: Wyniki wyszukiwania zawierają nie tylko kursy i moduły przypisane do danego instruktora. Obejmują wszystkie kursy i moduły odpowiadające kryteriom wyszukiwania. Wybierz kurs lub moduł, do którego Cię przypisano.

Aby zresetować filtr wyszukiwania, użyj łącza Wyczyść obok nazwy kursu lub modułu.

Resetowanie filtra wyszukiwania
Resetowanie filtra wyszukiwania

Ustawianie domyślnego widoku nauki społecznościowej dla uczniów

Choć administratorzy mogli włączać funkcję Nauka społecznościowa i konfigurować ją dla uczniów, widok wpisów były jedynym dostępnym (domyślnym) widokiem forum nauki społecznościowej.

W bieżącej wersji administratorzy mają dostęp do preferencji zarządzania domyślnym widokiem nauki społecznościowej. Domyślny widok wpisów można zmienić przy użyciu ustawienia dostępnego w interfejsie Nauka społecznościowa. Dzięki temu administratorzy mogą ustawić domyślny widok nauki społecznościowej uczniów na widok wpisów lub tablic.

Procedura zmieniania domyślnego widoku nauki społecznościowej dla uczniów

 1. W aplikacji administratora kliknij opcję nauka społecznościowa w kategorii ZARZĄDZANIE w lewym panelu.
 2. Na zakładce Ustawienia kliknij przycisk Edytuj widoku Nauka społecznościowa. Domyślnie system wybiera opcję Widok wpisów.
 3. Wybierz jedną z tych opcji, aby ustawić preferowany domyślny widok nauki społecznościowej.
  1. Widok wpisów zawiera poszczególne wpisy z wszystkich tablic dyskusyjnych.
  2. Widok tablic zawiera poszczególne tablice dyskusyjne.
 4. Aby zapisać zmiany, kliknij przycisk Zapisz.

Uwaga: Choć administrator może zmienić widok nauki społecznościowej, wybrany widok domyślny pozostaje aktywny tylko pod warunkiem, że uczeń go nie zmieni. Na stronie Nauka społecznościowa uczniowie mogą zmienić typ widoku, zastępując ustawienie domyślne (określone przez administratora). Odświeżenie strony nauki społecznościowej lub przejście do innej strony powoduje przywrócenie domyślnego typu widoku ustawionego przez administratora.

Ustawianie domyślnego widoku Moja edukacja i Katalog dla uczniów

Domyślnie u wszystkich uczniów elementy edukacyjne są wyświetlane w widoku siatki. Dawniej nie było dostępne odpowiednie ustawienie, przez co administratorzy nie mogli zmienić domyślnego widoku dostępnego dla uczniów na widok listy.

W bieżącej wersji administrator może ustawić domyślny typ widoku ucznia stron Moja edukacja i Katalog na widok listy. Elementy takie jak dostępne kursy, ścieżki edukacyjne i certyfikacje są teraz domyślnie wyświetlane w widoku listy. Administrator może teraz ustawić domyślny typ widoku dla uczniów: siatkę lub listę.

Procedura zmieniania domyślnego widoku dla uczniów:

 1. W aplikacji administratora kliknij opcję Ustawienia w kategorii KONFIGURACJA w lewym panelu.
 2. Kliknij opcję Ogólne w kategorii PODSTAWOWE, aby otworzyć stronę ustawień ogólnych.
 3. Zaznacz opcję Widok listy w polu Widok domyślny (rola ucznia), aby zmienić domyślny widok uczniów z siatki na listę.Wyczyszczenie opcji Widok listy powoduje, że system ustawi domyślny widok uczniów na siatkę.
 4. Po zaznaczeniu/wyczyszczeniu opcji Widok listy system wyświetla komunikat z prośbą o potwierdzenie.

Gdy opcja Widok listy jest zaznaczona, uczniowie logujący się w aplikacji ucznia domyślnie widzą strony Moja edukacja i Katalog z widokiem listy.

Uwaga: Choć administrator może zmienić widok dostępny dla uczniów, wybrany widok domyślny pozostaje aktywny tylko pod warunkiem, że uczeń go nie zmieni. Uczeń może zastąpić preferencję widoku domyślnego stron Moja edukacja i Katalog (ustawionego przez administratora), przełączając widok.

Zmiany rozbudowanych stron mobilnych

Nauka społecznościowa

Funkcja nauki społecznościowej obsługuje teraz zaawansowane, internetowe interfejsy mobilne.

Rozbudowane strony mobilne
Rozbudowane strony mobilne

Zmiany interfejsu API

Pobieranie wszystkich odznak

Zadania GET

Interfejs API administracji pozwala administratorom pobierać odznaki użytkowników lub szkoleń w formacie PDF.

Pobieranie wszystkich odznak wg identyfikatora szkolenia

{
  "data”: {
   "type":"job",
   "attributes”: {
     "description":"Dowolny opis",
     "jobType":"generateUserBadge",
     "payload”: {
      "trainingId":"course: XXXX"
     }
   }
  }
}
Uwaga:

Pobieranie wszystkich odznak wg identyfikatora szkolenia powoduje generowanie podziałów stron. Maksymalna liczba stron wynosi 1000.

Pobieranie wszystkich odznak wg identyfikatora użytkownika

{
  "data”: {
   "type":"job",
   "attributes”: {
     "description":"Dowolny opis",
     "jobType":"generateUserBadge",
     "payload”: {
      "userId":"1234"
     }
   }
  }
}
Uwaga:

Pobieranie odznak wg identyfikatora użytkownika nie powoduje generowania podziałów stron.

Zarządzanie klasami — zadanie GET learningObjects

W bieżącej wersji wprowadzono zmiany modelu zasobów. Obiekt relacji ma nowe pole o nazwie room. Ta zmiana dotyczy wyłącznie modułu klasy.

Interfejs API gamifikacji

Ten interfejs API umożliwia przyznawanie punktów za zdarzenia zewnętrzne.

POST /users/externalGamificationPoint

Treść żądania:

{
 	"userId": ID użytkownika na koncie
    "eventTime": Czas w formacie „2020-01-01T18:30:00.000Z”
    "points": Zdobyte punkty, mniej niż 100 000
    "source": Źródło punktów (ciąg mający maksymalnie 128 znaków)
} 

Oznaczanie tablicy jako ulubionej

Aby oznaczyć tablicę jako ulubioną, podaj identyfikator tablicy.

POST /boards/{identyfikator}/favorite

Zgłaszanie tablicy

Aby zgłosić tablicę, podaj identyfikator tablicy.

POST /boards/{identyfikator}/reportAbuse

Usuwanie tablicy z ulubionych

Aby usunąć tablicę z ulubionych, podaj identyfikator tablicy.

DELETE /boards/{identyfikator}/favorite

Zmiany interfejsu API tablic

Do modelu dodano pole isFavorite.

Interfejs API kalendarza

GET /users/{identyfikator}/calendar

Treść obejmuje następujące nowe pola:

 1. courseInstanceName
 2. courseName
 3. enrolledToCourseInstance
 4. "instructorNames": ["string"]

Uwaga: Pola enrolled i enrolledToCourseInstance pozwalają określić, czy uczeń jest zarejestrowany na kursie i czy jest zarejestrowany na wystąpieniu kursu w modelu kalendarza.

Do parametru zapytania dodano zmienną filter. allSession, która pozwala pobrać wszystkie sesje związane z wszystkimi wystąpieniami i wszystkie sesje kursu.

Relacja obejmuje następujące nowe pola:

 1. Instruktorzy
 2. Sala

Zmiany w tej wersji

Ulepszenia dotyczące usługi Workday

Niektóre zmiany wprowadzone w tej wersji:

 • Usługa Workday® obsługuje gamę atrybutów umożliwiających dodawanie danych. Organizacje w różny sposób korzystają z tych atrybutów. Udostępnienie ich mapowania administratorom usługi Learning Manager spowodowałoby wzrost złożoności i ograniczyło ich przydatność. Aby mapować atrybut niedostępny w usłudze Learning Manager, należy skontaktować się z zespołem CSAM. Zespół pomocy CSAM usługi Learning Manager zbada takie wymaganie i udzieli pomocy zależnie od możliwości technicznych.
 • Dodano pole wyboru Wyklucz pracowników nieetatowych. Gdy jest ono zaznaczone, system nie importuje pracowników tymczasowych dostępnych u danego przełożonego.

Ulepszenia widżetu kalendarza

We wcześniejszych wersjach usługi Learning Manager widżet kalendarza zawierał nazwę i stan kursu. W bieżącej wersji widżet ten zawiera nazwę sesji, nazwę kursu, typ kursu i godzinę sesji.

Widżet kalendarza
Widżet kalendarza

Widżet kalendarza zawiera teraz wyróżnioną nazwę sesji, po której następują nazwa kursu i inne szczegóły.

Dawniej była w nim widoczna tylko jedna sesja z całego kursu. Widżet zawiera teraz wszystkie sesje z wszystkich wystąpień dostępnych w ramach kursu. Zapewnia to kompletny ogląd sesji kursu, dzięki czemu uczniowie mogą rejestrować się w dowolnych wystąpieniach.

Gdy widżet kalendarza ładuje kolejny miesiąc, w trakcie pobierania danych jest wyświetlana ikona symbolizująca ładowanie.

Opcje języka zawartości

W tej aktualizacji wprowadzono obsługę następujących języków zawartości:

 • serbski
 • słoweński
 • słowacki

Wyrażanie zainteresowania

Na stronie Rynek zawartości przycisk Interesuje mnie zostanie wyłączony, aby uczniowie nie mogli wielokrotnie wyrazić zainteresowania listą odtwarzania lub całym katalogiem.

Obsługa języków w szablonach poczty e-mail

W tej wersji usługi Learning Manager dodano obsługę języków węgierskiego i fińskiego w szablonach poczty e-mail.

Zmiany interfejsu API związane z ulepszeniami klas

GET /users/{identyfikator}/calendar

Treść obejmuje następujące nowe pola:

 1. courseInstanceName
 2. courseName
 3. enrolledToCourseInstance
 4. "instructorNames": ["string"]

Uwaga: Pola enrolled i enrolledToCourseInstance pozwalają określić, czy uczeń jest zarejestrowany na kursie i czy jest zarejestrowany na wystąpieniu kursu w modelu kalendarza.

Do parametru zapytania dodano zmienną filter.allSession, która pozwala pobrać wszystkie sesje związane z wszystkimi wystąpieniami i wszystkie sesje kursu.

Relacja obejmuje następujące nowe pola:

 1. instructors
 2. room

Model zasobów odpowiadający modułowi klasy występuje w relacji.

Funkcje usunięte w tej wersji

W tej wersji usunięto atrybut learningObject z modelu relacji learningObjectSkill.Dodano nowy atrybut learningObjectId do modelu learningObjectSkill, który pozwala pobrać te same informacje. Wartość odpowiadająca temu atrybutowi jest identyfikatorem atrybutu learningObject.Ta zmiana wpływa na następujące typy elementów edukacyjnych:

 • Course 
 • LearningPath (w terminologii interfejsu API: learningProgram)
 • Jobaid

Przestarzałe dane zostaną usunięte z odpowiedzi w następnej wersji. Ta zmiana nastąpi po trzech miesiącach — w okresie po 30 kwietnia 2022 r.).Popraw używaną implementację, aby pobierać dane zgodnie z nowym schematem.

Przykładowy model umiejętności w elemencie edukacyjnym:

Model: 
 
{ 
   "id": "course:5627858_51096" 
   "type": "learningObjectSkill", 
   "attributes": { 
    "credits": 19.7 
    &quot;learningObjectId&quot;: &quot;course:5627858&quot; << nowy atrybut. 
   }, 
   &quot;relationships&quot;: { 
    &quot;learningObject&quot;: { 
     &quot;data&quot;: { 
      &quot;id&quot;: &quot;course:5627858&quot;, 
      &quot;type&quot;: &quot;learningObject&quot; 
     } 
    }, 
    &quot;skillLevel&quot;: { 
     &quot;data&quot;: { 
      &quot;id&quot;: &quot;51096_1&quot;, 
      &quot;type&quot;: &quot;skillLevel&quot; 
     } 
    } 
   } 
  } 

Zamierzamy zmienić format identyfikatora modelu learningObjectResourceGrade.Identyfikatora modelu learningObjectResourceGrade obecnie ma następujący format:

 • course:idKursu_idWystąpienia_idModułu_wersja_uuid1_uuid2

Po zmianie format będzie miał następującą postać:

 • course:idKursu_idWystąpienia_idModułu_wersja_uuid

W identyfikatorze modelu learningObjectResourceGrade będzie używany tylko jeden identyfikator UUID.

Zalecane jest, aby w usłudze Learning Manager nie interpretować identyfikatorów modeli.

Uwaga: Ta zmiana zostanie wprowadzona w następnej wersji — po 30 kwietnia 2022 r.).Jeśli ten format jest używany w jakikolwiek sposób, należy przystosować implementację do tych zmian.

Uwagi na temat wersji

Informacje o bieżącej wersji usługi Learning Manager (internetowej i na urządzenia) oraz wcześniejszych wersjach znajdziesz w artykule Uwagi na temat wersji.

Poprawki błędów

Informacje o błędach usuniętych w tej aktualizacji znajdziesz na liście usuniętych błędów.

Wymagania systemowe

Wcześniejsze wersje usługi Learning Manager

Masz pytanie lub pomysł?

Zapytaj społeczność

Jeśli masz pytania lub chcesz podzielić się pomysłami, dołącz do społeczności usługi Adobe Learning Manager. Zachęcamy do przekazywania opinii. Chętnie odpowiemy na pytania.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online