Konfigurowanie warunków użytkowania i elementów dotyczących ujawniania danych klienta

Funkcja „Wyraźna zgoda” jest dostępna dla usług na poziomie indywidualnym, zespołu, firmy i przedsiębiorstwa. Niestandardowe warunki ujawnienia danych klienta są dostępne dla klientów posiadających plany usług dla przedsiębiorstw.

Proces wyraźnej zgody z wymuszonym przeglądem wymaga, aby odbiorca otworzył warunki ujawnienia danych klienta i potwierdził (w krokach 1–3), że zgadza się na Warunki użytkowania i Warunki ujawnienia danych klienta. Krok 6 stanowi potwierdzenie zgody na prowadzenie działalności gospodarczej drogą elektroniczną. Umowy te znajdują odzwierciedlenie w odrębnym zapisie rejestrowanym w raporcie kontroli umów.

Omówienie

Dokumenty dotyczące warunków użytkowania i warunków ujawnienia danych klienta są częstym elementem doświadczenia użytkownika podczas korzystania z usługi takiej jak Adobe Acrobat Sign. Pomagają one zdefiniować relacje biznesowe w zakresie ograniczeń, odpowiedzialności, oczekiwań, a w kontekście podpisu elektronicznego — pozwalają stronom na wyrażenie zgody na prowadzenie działalności w formie elektronicznej.

W większości przypadków milcząca akceptacja tych dokumentów jest wystarczająca. W tym celu program Acrobat Sign tworzy łącza do tych dokumentów w sposób widoczny, gdy któryś z odbiorców ma dostęp do Umowy w cyklu składania podpisu.

Niektóre wymagania dotyczące zgodności narzucają jednak bardziej stanowczą akceptację tych dokumentów. W celu spełnienia tej potrzeby ustawienia Warunki użytkowania i Warunki ujawnienia danych klienta umożliwiają administratorowi konta wyegzekwowanie wyraźnej zgody na każdy rodzaj dokumentu. Funkcje te są dostępne dla klientów z planami na poziomie indywidualnym, zespołu, firmy i przedsiębiorstwa. Klienci korzystający z usług na poziomie przedsiębiorstwa mogą dodatkowo skorzystać z niestandardowym warunków ujawnienia danych klienta.

Korzystanie

W większości przypadków Warunki użytkowania i Polityka prywatności Acrobat Sign są prezentowane odbiorcy przed rozpoczęciem interakcji z umową. Istnieją dwa istotne wyjątki od tej zasady:

  • Odbiorcy, którzy mają aktywnego użytkownika na tym samym koncie co nadawca.
  • Odbiorcy, którzy uzyskują dostęp do umowy po zalogowaniu się do Acrobat Sign.  

Warunki ujawnienia danych klienta są przedstawiane odbiorcy na podstawie konfiguracji konta.  

Domyślne ustawienie (zgoda milcząca) powoduje przedstawienie łączy do Warunków ujawnienia danych klienta w chwili, gdy odbiorca kończy składanie podpisu.  

Zgoda na Warunki użytkowania i Warunki ujawnienia danych klienta podczas podpisywania

Włączenie wyraźnej zgody wymusza na odbiorcy zaznaczenie pola wyboru obok zgody na Warunki użytkowania i Warunki ujawnienia danych klienta.

Włączenie wymuszonego zapoznania się z dokumentami powoduje konieczność otwarcia każdego dokumentu przez odbiorcę, a następnie zaznaczenie pola wyboru obok zgody na warunki.

Uwaga:

Jeśli używane jest uwierzytelnianie, odbiorca musi najpierw potwierdzić swoją tożsamość i dopiero wtedy będzie mógł zaakceptować Warunki użytkowania/Warunki ujawnienia danych klienta.

Rejestrowanie akceptacji w raporcie kontroli

Gdy włączona jest wyraźna zgoda, raport kontroli odzwierciedla charakter działań odbiorcy podczas akceptacji Warunków użytkowania i Warunków ujawnienia danych klienta:

Wyraźna zgoda podczas podpisywania w dzienniku kontroli
Raport kontroli z wyraźną zgodą

Ustawienie milczącej zgody nie odzwierciedla jawnej akceptacji Warunków użytkowania i Warunków ujawnienia danych klienta w raporcie kontroli:

Milcząca zgoda w dzienniku kontroli
Raport kontroli z milczącą zgodą

Opcje do skonfigurowania

Dostęp do ustawień na poziomie konta można uzyskać, logując się jako administrator konta Acrobat Sign i przechodząc do strony Ustawienia konta > Preferencje dotyczące podpisu > Niestandardowe Warunki użytkowania i Warunki ujawnienia danych klienta

Wszystkie kontrole mogą być skonfigurowane na poziomie grupy. Pamiętaj, że:

  • Wszystkie grupy domyślnie dziedziczą ustawienia poziomu konta.
  • Konfiguracje na poziomie grupy zastępują ustawienia na poziomie konta.
  • Wszystkie preferencje dotyczące podpisu zagnieżdżone w umowie pochodzą z ustawień grupy, z której wysyłana jest umowa.

Do opcji tej funkcji należą:

  • Określ, kiedy akceptacja Warunków użytkowania i Warunków ujawnienia danych klienta jest wyświetlana odbiorcy.
  • Zdefiniuj proces akceptacji na podstawie roli odbiorcy.
Elementy sterujące w interfejsie użytkownika

Opcja przetwarzania za zgodą:

Opcja ustawień – Akceptuj warunki podczas podpisywania:

Ustawienie milczącej zgody

Proces akceptacji:

  1. Zaakceptuj Warunki użytkowania Adobe i Politykę prywatności, klikając przycisk Kontynuuj (po otwarciu umowy).
  2. Wypełnij wymagane pola umowy.
  3. Zaakceptuj Warunki ujawnienia danych klienta, wybierając przycisk Kliknij, aby podpisać.
Kroki milczącej zgody na akceptację Warunków użytkowania i Warunków ujawnienia danych klienta

Milcząca zgoda nie jest wyraźnie zapisana w raporcie kontroli umowy. Zdarzenie podpisu rejestruje milczącą zgodę odbiorcy, jak opisano w kroku 3 procesu akceptacji

Milcząca zgoda w dzienniku kontroli

Opcja ustawień – Akceptuj warunki przed podpisaniem:

Proces wyraźnej zgody z wymuszonym przeglądem wymaga, aby odbiorca otworzył warunki ujawnienia danych klienta i potwierdził (w krokach 1–3), że zgadza się na Warunki użytkowania i Warunki ujawnienia danych klienta. Krok 6 stanowi potwierdzenie zgody na prowadzenie działalności gospodarczej drogą elektroniczną. Umowy te znajdują odzwierciedlenie w odrębnym zapisie rejestrowanym w raporcie kontroli umów.

Ustawienie wyraźnej zgody przy podpisywaniu

Proces akceptacji:

  1. Zaakceptuj Warunki użytkowania Adobe i Politykę prywatności, klikając przycisk Kontynuuj (po otwarciu umowy).
  2. Wypełnij wymagane pola umowy.
  3. Zaakceptuj Warunki ujawnienia danych klienta, zaznaczając pole wyboru.
  4. Kliknij, aby podpisać po zakończeniu.
Wyraźna zgoda podczas kroków podpisywania w celu akceptacji Warunków użytkowania i Warunków ujawnienia danych klienta

Proces wyraźnej zgody wymaga, aby odbiorca potwierdził (w kroku 3), że zgadza się na Warunki ujawnienia danych klienta i na prowadzenie działalności gospodarczej drogą elektroniczną. Umowa ta znajduje odzwierciedlenie w odrębnym zapisie rejestrowanym w raporcie kontroli umów.

Wyraźna zgoda podczas podpisywania w dzienniku kontroli

Opcja ustawień – Akceptuj warunki przed wyświetleniem umowy:

Ustawienie wyraźnej zgody przed wyświetleniem

Proces akceptacji:

  1. Zaakceptuj Warunki użytkowania Adobe i Politykę prywatności, zaznaczając pole wyboru.
  2. Zaakceptuj Warunki ujawnienia danych klienta, zaznaczając pole wyboru.
  3. Wybierz przycisk Zaakceptuj, aby przejść do umowy.
  4. Wypełnij wymagane pola umowy.
  5. Kliknij, aby podpisać po zakończeniu.
Wyraźna zgoda przed wyświetleniem kroków do akceptacji Warunków użytkowania i Warunków ujawnienia danych klienta

Proces wyraźnej zgody wymaga, aby odbiorca potwierdził (w krokach 1 i 2), że akceptuje Warunki użytkowania i Warunki ujawnienia danych klienta. Krok 5 stanowi potwierdzenie zgody na prowadzenie działalności gospodarczej drogą elektroniczną. Umowy te znajdują odzwierciedlenie w odrębnym zapisie rejestrowanym w raporcie kontroli umów.

Wyraźna zgoda przed wyświetleniem w dzienniku kontroli

Opcja ustawień – kliknij pozycje Warunki, Sprawdź i Akceptuj przed wyświetleniem umowy:

Ustawienie wyraźnej zgody z wymuszonym zapoznaniem się z dokumentami

Proces akceptacji:

  1. Zaakceptuj Warunki użytkowania Adobe i Politykę prywatności, zaznaczając pole wyboru.
  2. Przejrzyj Warunki ujawnienia danych klienta, klikając łącze Warunki ujawnienia danych klienta.
  3. Zaakceptuj Warunki ujawnienia danych klienta, zaznaczając pole wyboru.
  4. Wybierz przycisk Zaakceptuj, aby przejść do umowy.
  5. Wypełnij wymagane pola umowy.
  6. Kliknij, aby podpisać po zakończeniu.
Wyraźna zgoda z przeklikaniem do akceptacji Warunków użytkowania i Warunków ujawnienia danych klienta

Proces wyraźnej zgody z wymuszonym przeglądem wymaga, aby odbiorca otworzył warunki ujawnienia danych klienta i potwierdził (w krokach 1–3), że zgadza się na Warunki użytkowania i Warunki ujawnienia danych klienta. Krok 6 stanowi potwierdzenie zgody na prowadzenie działalności gospodarczej drogą elektroniczną. Umowy te znajdują odzwierciedlenie w odrębnym zapisie rejestrowanym w raporcie kontroli umów.

Wyraźna zgoda z przeklikaniem w dzienniku kontroli

Dodawanie niestandardowych Warunków ujawnienia danych klienta (tylko plany na poziomie przedsiębiorstwa)

Klienci korzystający z usług na poziomie przedsiębiorstwa mogą wprowadzać niestandardowe Warunki ujawnienia danych klienta. Opcja ta nie jest obecnie uwzględniona w interfejsie klienta, dlatego korzystanie z niej wymaga:

  • Udostępnienia Warunków ujawnienia danych klienta za pomocą publicznego adresu URL.
  • Skontaktuj się z zespołem pomocy technicznej i podaj adres URL.
    • Firma Adobe musi przejrzeć i zatwierdzić treść dokumentu.
  • Po zatwierdzeniu treści adres URL zostanie skonfigurowany na Twoim koncie, a łącze będzie przekierowywać do Twojej strony.
  • Należy pamiętać, że niestandardowe Warunki ujawnienia danych klienta nie powinny zawierać żadnych wymagań systemowych. Jeśli chcesz dodać wymagania systemowe, dołącz łącze do strony Wymagania systemowe programu Adobe Acrobat Sign.
Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto