Optimera inbyggda filers och PDF-filers storlek

Detta dokument kan hjälpa dig att optimera filstorleken för Adobe Illustrator-dokument som du sparar som inbyggda Illustrator-filer (AI-filer) eller som PDF-filer. Beroende på vilka alternativ du väljer kan du väsentligt ändra dokumentets filstorlek. Dessa alternativ kräver särskild uppmärksamhet för att optimera filstorlek och prestanda.

Spara Illustrator-dokument som inbyggda Illustrator-filer

När du sparar ett Illustrator-dokument som en AI-fil, överväg att använda följande Illustrator-alternativ för att optimera filstorleken.

Alternativet Teckensnitt

Alternativet Teckensnitt anger när du vill bädda in hela teckensnittet (inte bara de använda tecknen) baserat på hur många av teckensnittets tecken används i dokumentet. Inbäddning av teckensnitt ökar filstorleken eftersom filen innehåller fler teckensnitt än dokumentet använder. Ökningen kan vara väsentlig om du till exempel bäddar in ett teckensnitt som innehåller 1 000 tecken i ett dokument som endast använder 10 av dessa tecken. Som standard delar Illustrator alla teckensnitt som visas mindre än 100 % av tiden. Överväg att använda standardinställningarna för att kontrollera filstorleken. Om du vill bädda in hela teckensnittet, sätt då procenten till 0 %.

Alternativ för att ska PDF-kompatibel fil

AI-filer använder både PDF- och PGF-format. Om du väljer alternativet PDF-kompatibel fil, då skapar Illustrator en fil med tillhörande PDF-syntax som är kompatibel med alla program som känner igen PDF-filer. Om du väljer detta alternativ ökar filstorleken eftersom du sparar två format i Illustrator-filen.

Alternativet Inkludera länkade filer

Alternativet Inkludera länkade filer refererar endast till PGF-delen av filen. Illustrator bäddar automatiskt in länkade filer när du väljer Skapa PDF-kompatibel fil, oavsett status för alternativet Inkludera länkade filer. Om du inte vill skapa en PDF-kompatibel fil, avmarkera alternativet Skapa PDF-kompatibel fil för att minska filstorleken.

Obs! Eftersom Illustrator CS som standard innehåller alla länkade filer ökar filstorleken med storleken på de länkade filerna. Därför kan en fil med lite konstverk och stora länkade filer väsentligt öka i storlek.

Använd alternativet Komprimering

Se till att du väljer alternativet komprimering eftersom komprimeringen minskar filstorleken.

Spara Illustrator-dokument som PDF-filer

När du sparar ett Illustrator-dokument som en PDF-fil, överväg att använda följande Illustrator-alternativ för att optimera filstorleken.

Alternativet Bevara redigeringsmöjlighet i Illustrator

Alternativet Bevara redigeringsmöjlighet i Illustrator uppmanar Illustrator att lägga till PGD-data till PDF-filen. Om du inte väljer Bevara redigeringsmöjligheter i Illustrator när du sparar en PDF-fil, och sedan öppnar PDF-filen i Illustrator igen; Illustratorn plattar ut filens genomskinlighet. Välj detta alternativ om du vill kunna öppna och redigera PDF-filen i Illustrator igen. Detta alternativ motverkar dock aggressiv komprimering och nedsampling och ökar filstorleken.

Optimera för alternativet Snabb webbvisning:

Alternativet Optimera för snabb webbvisning minimerar filstorlek, underlättar hämtning av sidor och ersätter upprepade bilder med hänvisning till de första förekomsterna av dessa bilder. Även om PDF-filen inte kommer att ses på webben är det fortfarande en bra idé att använda alternativet Optimera för snabb webbvisning för att minska filstorleken.

Skapa Acrobat-lager från alternativet Toppnivålager

Detta alternativ sparar Illustrators toppnivålager som Acrobat-lager i PDF-filen. Det tillåter användare av Adobe Acrobat 6.x eller senare att generera flera versioner av dokumentet från en enda fil. Om du till exempel planerar att publicera ett dokument på flera olika språk kan du montera texten för varje språk i olika lager. Din skrivare eller prepress-tjänsteleverantör kan sedan visa och dölja lagren i Acrobat 6.x eller senare för att generera olika versioner av dokumentet.

Obs! Detta alternativ är endast tillgängligt när Kompatibilitet är inställt på Acrobat 6.0 (1.5), Acrobat 7.0 (1.6), Acrobat 8.0 (1.7) eller Acrobat 9.0 (1.7).

Alternativ för komprimering

När du sparar en Illustrator-fil i PDF-format kan du komprimera text- och streckbilder samt sampla ned bitmappbilder. Beroende på vilka inställningar du väljer kan komprimeringen och nedsamplingen avsevärt minska PDF-filens storlek, med liten eller ingen förlust av innehåll och precision.

Området Komprimering i dialogrutan Adobe PDF-alternativ innehåller tre avsnitt. Respektive avsnitt innehåller olika alternativ för komprimering och omsampling av färgbilder, gråskalebilder och enfärgade bilder.

Komprimering (nedsampling): Om du planerar att använda PDF-filen på webben kan du använda nedsampling för en hårdare komprimering. Om du planerar att skriva ut PDF-filen med hög upplösning, använd inte nedsampling. Avmarkera alternativet om du vill inaktivera alla nedsamplingsalternativ.

Nedsampling innebär att minska antalet pixlar i en bild. Om du vill nedsampla färgbilder, gråskalebilder eller enfärgade bilder väljer du en interpolationsmetod och anger önskad upplösning (i pixlar per tum). Därefter anger du en upplösning i rutan För bilder ovan. Illustratorn nedsamplar alla bilder med upplösning över detta tröskelvärde.

Den interpolationsmetod du väljer avgör hur pixlarna tas bort:

  • Genomsnittlig nedsampling medelvärdet i en samplingsyta används. Hela ytan täcks sedan med medelvärdesfärgen i angiven upplösning.
  • Bikubisk nedsampling använder ett viktat medelvärde används för att bestämma pixelfärgen. Det ger normalt bättre resultat än den enklare metoden vid nedsampling. Bikubisk nedsampling är den mest tidskrävande metoden men också den mest exakta, och ger de mjukaste övertoningarna.
  • Delsampling väljer en pixel i mitten av exempelområdet väljs ut varefter hela området ersätts med den aktuella pixelfärgen. Med denna metod minskar konverteringstiden avsevärt jämfört med nedsampling, men bilderna blir inte lika mjuka och jämna.

Komprimering (kompression): Bestämmer typen av komprimering som används. Med alternativet Automatisk skapas automatiskt bästa möjliga balans mellan komprimering och kvalitet för teckningen i filen. För de flesta filer uppnås en tillfredsställande kvalitet med detta alternativ. Använd Automatisk (JPEG) för hög kompatibilitet. Använd Automatisk (JPEG2000) för effektiv komprimering.

ZIP-komprimering fungerar bra för bilder med stora enfärgade ytor eller upprepade mönster och för svartvita bilder med upprepade mönster. ZIP-komprimering kan vara icke-förstörande eller förstörande beroende på kvalitetsinställningen.

JPEG-komprimering lämpar sig för bilder i gråskala och färg. JPEG-komprimering ger svinn vilket innebär att den tar bort bilddata och kan minska bildkvaliteten. Det försöker dock minska filstorleken med ett minimalt informationssvinn. Eftersom information tas bort vid JPEG-komprimering kan filstorleken bli avsevärt mycket mindre jämfört med när ZIP-komprimering används.

JPEG2000 är den nya internationella standarden för komprimering och paketering av bilddata. Precis som JPEG-komprimering lämpar sig JPEG2000-komprimering bra för färg- och gråskalebilder. JPEG2000 har även fler fördelar, till exempel stöd för progressiv visning.

CCITT- och Längd-komprimering är endast tillgängligt för monokroma bitmappsbilder. CCITT-komprimering (Consultative Committee on International Telegraphy and Telephony) passar för svartvita bilder och alla bilder som har skannats med ett bilddjup på 1 bit. Grupp 4 är en generell metod som ger tillfredsställande komprimering för de flesta enfärgade bilderna. Grupp 3 används av de flesta faxapparater och komprimerar enfärgade bitmappsbilder en rad i taget. Längd-komprimering ger det bästa resultatet för bilder som innehåller stora svarta eller vita ytor.

Komprimering (bildkvalitet): Bestämmer den mängd komprimering som appliceras. Vilka alternativ som är tillgängliga beror på komprimeringsmetoden. Vid JPEG-komprimering erbjuder Illustrator kvalitetsalternativet: Minimum, Låg, Medium, Hög och Maximum. Vid ZIP-komprimering erbjuder Illustrator kvalitetsalternatven 4- och 8-bitars. Om du väljer alternativet 4-bitars för ZIP-komprimering av 4-bitars bilder eller alternativet 8-bitars för ZIP-komprimering av 4- eller 8-bitars bilder är ZIP-metoden icke-förstörande, vilket innebär att ingen information tas bort för att minska filstorleken, vilket i sin tur betyder att bildkvaliteten inte påverkas. Om du använder 4-bitars ZIP-komprimering för 8-bitars data kan det däremot påverka kvaliteten, eftersom data går förlorade.

Alternativ för titelstorlek: Alternativet titelstorlek är endast aktiverat när komprimeringsinställningen är JPEG2000. Detta alternativ anger storleken för rutor vid progressiv visning.

Komprimera text- och linjekonstalternativ: Alternativet Komprimera text och linjekonst tillämpar ZIP-komprimering på all text och linjekonst i filen. Detta alternativ påverkar varken informationen eller kvaliteten.

Alternativet Teckensnitt: De uppdelade, inbäddade teckensnitten när procent av tecken som används är mindre än [x]anger när du vill bädda in hela teckensnittet (inte bara de använda tecknen) baserat på hur många av teckensnittets tecken som används i dokumentet. Om ett teckensnitt innehåller 1 000 tecken men endast 10 av tecknen används i dokumentet kanske du föredrar att inte bädda in hela teckensnittet för att på så sätt hålla nere filstorleken.

Ytterligare information

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto