Fristående dokument

Arbeta med fristående dokument

Ett InCopy-dokument som inte är kopplat till ett InDesign-dokument kallas för ett fristående dokument. Du kan konfigurera och ändra textområdet, sidstorleken och orienteringen för fristående dokument. Tänk på att om artikeln senare länkas till ett InDesign-dokument, åsidosätter inställningarna i InDesign de inställningar som gjorts i InCopy.

Obs!

Du kan också klicka på Spara förinställning om du vill spara dokumentinställningar för framtida behov. När du skapar ett nytt dokument kan du helt enkelt välja det på menyn Förinställningar för dokument och klicka på OK, utan att behöva ändra några inställningar. Om du arbetar i en redaktionell arbetsgrupp kan dessa sparade förinställningar delas mellan medlemmarna i gruppen. (Se Definiera anpassade dokumentförinställningar.)

Skapa ett fristående dokument

 1. Välj Arkiv > Nytt.
 2. Om du vill skapa ett dokument som inte har uppslag bestående av två motsatta sidor, avmarkerar du alternativet Visa uppslag.
 3. Gå till menyn Textområde och välj Ramstödraster för att skapa ett dokument med ett stödraster där japanska tecken anges. Du kan också välja Textram och skapa en vanlig textram. (Se Om ramstödraster i InCopy-dokument.)
 4. Under textområdet anger du värden för bredd och djup. Med textmåtten får du korrekt radbrytningsinformation utan att behöva förlita dig på InDesign för textpassningsinformation.
 5. Ange om textriktningen är vågrät eller lodrät.

  Du kan ändra den här inställningen när som helst genom att välja Text > Textorientering > Vågrät eller Lodrät.

 6. I delen Attribut för stödraster anger du ramstödrasteregenskaperna för lodrät och vågrät skalning, Character Aki och Line Aki. (Se Olika dokumentinställningar för ramstödraster.) De här stödrasterattributen visas inte om du skapar en vanlig textram.
 7. Markera en sidstorlek i listan eller ange värden för bredd och höjd. Sidstorleken är den slutgiltiga storlek du vill ha efter det att utfall och markeringar utanför sidan har beskurits.
 8. Klicka på OK.

Öppna ett fristående dokument

Du kan öppna InCopy-innehållsfiler (.icml) som har skapats i InCopy eller exporterats från InDesign. När sådana InCopy-innehållsfiler öppnas i InCopy visas inte sidgeometrin från InDesign-layouten. Du kan också öppna dokument från tidigare versioner av InCopy samt öppna InCopy-mallfiler (.icmt).

Du kan också öppna Microsoft® Word-dokument och textfiler direkt i InCopy och sedan spara dem som Endast text (.TXT) eller Rich Text Format (.RTF).

 1. Välj Arkiv > Öppna.
 2. Välj dokumentet och klicka sedan på Öppna.

Du kan också välja Arkiv > Öppna senaste och välja ett av de senast öppnade dokumenten. För att ange hur många av de senast öppnade dokumenten som ska visas, väljer du Redigera > Inställningar > Filhantering (Windows) eller InCopy > Inställningar > Filhantering och anger sedan ett värde för Antal senaste objekt att visa.

Ändra dokumentlayout

 1. I valfri vy för ett fristående dokument väljer du Arkiv > Dokumentinställningar.
 2. Välj grundläggande layoutalternativ i den dialogruta som visas.
 3. Klicka på OK.

Definiera anpassade dokumentförinställningar

Du kan skapa anpassade dokumentinställningar och sedan dela dem med andra i arbetsgruppen, för att spara tid och försäkra dig om enhetlighet när liknande dokument skapas.

 1. Välj Arkiv > Dokumentförinställningar > Definiera.
 2. Gör något av följande:
  • När du vill skapa en ny förinställning klickar du på Nytt och anger ett namn för förinställningen.

  • Om du vill basera en ny förinställning på en befintlig förinställning väljer du en förinställning i listan och klickar på Redigera.

  • Om du vill använda en annan uppsättning inställningar klickar du på Läs in, öppnar en dokumentinställningsfil (.icst) och klickar sedan på Redigera.

 3. Välj grundläggande layoutalternativ i den dialogruta som visas. (Se Arbeta med fristående dokument, där varje alternativ beskrivs.)
 4. Klicka på OK två gånger.
Obs!

Du kan spara en dokumentförinställning i en separat fil och distribuera den till andra användare. Om du vill spara och läsa in dokumentförinställningsfiler använder du knapparna Spara och Läs in i dialogrutan Dokumentförinställningar.

Länka InCopy-filer till InDesign

När en fristående InCopy-artikel länkas till ett InDesign-dokument åsidosätter InDesign-formateringen InCopy-layouten och designinställningarna.

Länkar mellan InCopy-filer och InDesign-layouter kan göras på flera olika sätt i InDesign, men det vanligaste är att man placerar en InCopy-fil (.icml) i en InDesign-layout.

Använda Adobe Bridge med InCopy

Adobe Bridge är ett program som kan användas på flera plattformar och som ingår i komponenterna i Adobe Creative Suite. Använd programmet till att söka, ordna och bläddra bland objekten när du vill skapa utskrifts-, webb-, video- och ljudinnehåll. Du kan starta Adobe Bridge från valfri Creative Suite-komponent (förutom Adobe Acrobat) och använda det för att få tillgång till både Adobe-objekt och andra typer av objekt.

Från Adobe Bridge kan du:

 • Hantera bild-, film- och ljudfiler: Förhandsvisa, söka efter, sortera och bearbeta filer i Bridge utan att öppna enskilda program. Du kan också redigera metadata för filer och använda Adobe Bridge för att montera filer i dokument, projekt och dispositioner.

 • Du kan visa länkarna som finns i ett InDesign- eller InCopy-dokument som miniatyrbilder när du arbetar i Adobe Bridge, utan att behöva öppna dokumentet.

 • Utföra automatiserade åtgärder, till exempel gruppkommandon.

 • Synkronisera färginställningar mellan färghanterade Creative Suite-komponenter.

 • Starta en webbkonferens i realtid för att dela skrivbordet och granska dokument.

Leta efter filer med hjälp av Adobe Bridge

Du kan använda Adobe Bridge till att ordna, bläddra efter och söka efter de objekt de behöver för att skapa innehåll för tryck, webben och mobila enheter.

 1. Du öppnar bläddraren i Adobe Bridge genom att välja Arkiv > Bläddra i Bridge eller klicka på ikonen Adobe Bridge i programfältet.

Skriptfunktioner i InCopy

Skriptfunktioner är praktiska för många olika uppgifter. Ett skript kan vara så enkelt som att automatisera en vanlig åtgärd och så komplext som att skapa en helt ny funktion. Du kan både skapa egna skript och köra skript som andra har skapat. Använd skriptpanelen (Fönster > Verktyg > Skript) om du vill köra skript i InCopy.

Mer information om skript finns i skripthandboken för InCopy på Adobes webbplats.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?